Geçmiş Yıllarda Çıkmış İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular – 1

Par?ömen
Sınavlara hazırlanan sevgili gençler, aşağıda 15 adet geçmiş yıllarda ÖSYM’nin yaptığı KPSS, LYS, YGS, DGS vs sınavlarda sorulmuş İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili soruları derleyerek online test haline getirdik. En güzel yanı da testlerin hepsinin çözümlü olması. Lütfen her sorunun çözümünü de dikkatlice inceleyin. Başarılar. Bu testi çözdükten sonra İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test – 2 adlı testimizi de çözün.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? 1974 ÜSS

A
Çin saldırısı
B
Orta Asya'nın coğrafi konumu
C
Geleneklere göre ülkenin prensler arasında bölünmesi
D
İyi bir devlet örgütünün kurulmamış olması
E
Türklerin boylar halinde yaşamaları
1 numaralı soru için açıklama 
Ülkenin yönetiminin ikiye ayrılıp hanedan üyelerine verilmesi taht kavgalarının çıkmasına neden olup kurulan devletlerin yıkılmasını kolaylaştırmıştır Yanıt: C
Soru 2
Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir. Türklerde sanatta görülen bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ? 1994 ÖSS
A
Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B
Ülke sınırlarının genişlediğinin
C
Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D
Ticaret anlayışının değiştiğinin
E
Ülkenin istilalardan korunduğunun
2 numaralı soru için açıklama 
Taşınabilir sanat esrelerinden mimari eserlere geçilmesi Uygurlar döneminde göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğini gösterir Yanıt: A
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türk topluluğu değildir? 1994 ÖYS
A
Kıpçaklar
B
Vandallar
C
Sabirler
D
Karluklar
E
Avarlar
3 numaralı soru için açıklama 
Vandallar Türk topluluğu değildir.Yanıt: B
Soru 4
Uygur TürkIeri başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde dini terimlerin bile Türkçe karşılığını kullanmaya özen göstermişlerdir.Uygurlar bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini korumaya özen göstermişlerdir? 1995 ÖSS
A
Toprak bütünlüğünü
B
Yönetim biçimini
C
Milli benliklerini
D
Toplumda eşitlik anlayışını
E
Eski inanç sistemini
4 numaralı soru için açıklama 
UygurlarTürkçeyi koruyarak mili benliklerini korumaya çalışmış, ilişkide bulundukları kültürlerde asimile olmamışlardır. Yanı: C
Soru 5
Hazar devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen halk arasında Müslüman Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı Halk arasındaki davalara Musevi Müslüman Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan hâkimler kurulu bakıyordu. Bu durum Hazar devletinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 1996 ÖSS  
A
Kurucu meclisin Musevi olduğunun
B
Halk arasındaki davaların hızla sonuçlandırdığının
C
Yöneticilerin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D
Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E
Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikte olduğunun
5 numaralı soru için açıklama 
Farklı dindeki insanların bir arada yaşaması Hazar devletinde hoşgörünün hâkim olduğunu gösterirken davalara hâkimlerin bakması adaletli olmanın göstergesidir.Yanıt: D
Soru 6
Uygur şehirlerinden İdikut ta kervansaraylar ile Maniheist, Hıristiyan Budist ve manastır harabeleri yan yana bulunmuştur.Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 1997ÖSS  
A
Tek Tanrı inancı olduğuna
B
İnsanların ibadette özgür olduğuna
C
Ticaretle uğraşan sayısının fazla olduğuna
D
Mimari dışındaki sanatları gelişmiş olduğuna
E
İnsanların çoğunluğunun şehirlerde yaşadığına
6 numaralı soru için açıklama 
Farklı dini yapıların bir arada bulunması Uygur devletindeki insanların ibadette özgür olduğunun kanıtıdır Yanıt: B
Soru 7
Türk devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu.Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır.Tarım hangi devlet zamanında önem kazanmaya başlamıştır? 1999 KMDS  
A
Göktürkler
B
Hazarlar
C
Karluklar
D
Uygurlar
E
Hunlar
7 numaralı soru için açıklama 
Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra tarım önemli geçim kaynağı olmuştur. Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçildiği için doğru cevap Uygurlar olacaktır. Yanıt: D
Soru 8
Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde I Kağan II Hakan III Tudun IV Han Unvanlarından hangileri hükümdarlar için kullanılmamıştır? 1999 KMDS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I ve IV
8 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya da kumlan Türk devletlerinde hükümdarla Han, Hakan ve Kağan unvanlarını kullanmıştır.Tudun ise vali demektir.Yanıt: C
Soru 9
Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri çeşitli alanlarda farklı boyutlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur.Aşağıdaki alanların hangisinde bu farklılığın en az olduğu savunulabilir? 1999 KMS  
A
Din
B
Ekonomi
C
Askerlik
D
Sosyal yaşam
E
Sanat
9 numaralı soru için açıklama 
Türkler Orta Asya da yaşarken de başka yerlere göç ettiklerinde de askerlik konusunda etki altında kalmamış hatta askeri yönden diğer toplumları etkilemişlerdir. Yanıt: C
Soru 10
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin dini anlayışlarında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 1999 OYS  
A
Gök Tanrı ya inanılması
B
Ölümden sonra yaşama inanılması
C
Dinsel inançlara saygı gösterilmesi
D
Kendi dininden olmayanlardan cizye vergisi alınması
E
Ölen kişinin mezarı basına balbal dikilmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Cizye İslam devletlerinde askerlik yapamamalarına karşı gayrimüslimlerden alman vergidir.Yanıt: D
Soru 11
Çin den başlayarak Ön Asya ya uzanan İpek Yolu’nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir.Bu değişmelere aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 1999 KMS  
A
Gereksinim duyulan maddelerin çeşitlilik göstermesi
B
Dünya nüfusunun artması
C
Coğrafya keşiflerine ara verilmesi
D
Doğu ile Batı arasında siyasi ilişkilerin başlaması
E
Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması
11 numaralı soru için açıklama 
İpek yolu hakimiyeti için pek çok devlet mücadeleye girmiş ve bu mücadeleyi güçlü devlet kazanmıştır. İpek yolunun değişme göstermesi de güçlü devletin tutumundan etkilenmiştir.Yanıt: E
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerde devlet adamlarının millete hesap vermesi ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içerir? 1999 KMS
A
Orhun Yazıtları
B
Karabalgasun Yazıtları
C
Oğuz Kağan Destanı
D
Şehname
E
Manas Destanı
12 numaralı soru için açıklama 
Orhun yazıtlarında sosyal adaletten ve millet ile devlet adamları arasındaki karşılıklı görev ve sorumluluklarından bahsedilmiştir.Yanıt: A
Soru 13
ilk Türk devletlerinde kurultayın savaş, barış gibi konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.Buna göre kurultay aşağıdakilerden an çok hangisine benzemektedir? 2000 ÖSS  
A
Meclis Hükümeti
B
Olağanüstü Meclis
C
Kurucu Meclis
D
Ulusal Meclis
E
Danışma Meclisi
13 numaralı soru için açıklama 
Alman kararların kağanı bağlamayıp son sözün kağana ait olması kurultayı bir danışma meclisi haline getirmiştir Yanıt: E
Soru 14
Selenga Nehri ile Baykal Gölü arasında yapılan kazılarda Hunlar döneminde yapılmış I Sulama kanalları II Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar III Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar IV Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur. Bu bulunanlardan hangileri Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır? 2001 OSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve IV
E
II III ve IV
14 numaralı soru için açıklama 
Tarım yapıldığının doğrudan kanıtı sulama kanalı ve tarım aletlerinin varlığıdır.Yanıt: D
Soru 15
I Duvar resmi II Dokuma III Mimari Uygurların yukarıdaki sanat dallarından hangilerinde etkinlik göstermesi onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir? 2001 KMS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Duvar resmi yerleşik yapının mimari ise yerleşik yaşam tarzının sanat göstergesidir. Yanıt:D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git