Osmanlı Devletinde Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketi – 1

Özellikle Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile biz Türkler yönünü Doğu’dan Batı’ya döndük.  Tanzimat fermanının ilanına kadar bizim için varsa yoksa Doğu idi. Peki doğuda daha çok hangi kültürlerden etkilendik? Araplar ve Farslar (İranlılar). Ne var ki Araplar da Farslar da gelişen dünyaya ayak uyduramamış onlar da geri kalmıştı. Biz 600 yıl boyunca Avrupa’ya hiç dönüp bakmadığımız için bilimde teknolojide sanayide, insan haklarında, demokraside alabildiğine geri kaldık. Savaşlardan son zamanlarda yenik çıkmaya başlayınca Avrupa’ya öğrenci gönderdik ve bizim için Batıya açılma ilk bu şekilde başladı, sonrası malum. Tanzimatın ilanı ve Batı düşüncesi Atatürk’ü ortaya çıkardı, iyi çıkardı, aydınlık Türkiye böylece kurulmuş oldu.   

OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 1

Tebrikler - OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1967 ÜSS
A
Pasarofça
B
Prut
C
Karlofça
D
Vesifalya
E
Hünkâr İskelesi
1 numaralı soru için açıklama 
Karlofça OsmanlIların ilk toprak kaybına sebep olan antlaşmadır.Yanıt: C
Soru 2
Osmanlı İmparatorluğunun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçtan göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz? 1981-ÖYS
A
Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi
B
Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi
C
Toprak kaybının merkezi otoriteyi güçlendirmesi
D
Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması
E
Yenilgilerin iç hesaplaşmalara yoi açması
2 numaralı soru için açıklama 
Toprak kaybının merkezi otoriteyi güçlendirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.Yanıt: C
Soru 3
Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir.Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hanginde değişmeye başlamıştır? 1984-ÖYS
A
Lale Devri
B
III Selim Devri
C
II. Mahmut Devri
D
Tanzimat Devri
E
Meşrutiyet Devri
3 numaralı soru için açıklama 
ilk daimi elçilik ili Selim zamanında açılmıştır Yanıt: B
Soru 4
Ahmet döneminde şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir? 1987-ÖSS
A
Devlet otoritesinin yok olması
B
Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C
Valide sultanların saltanata egemen olması
D
Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E
Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Bu uygulama şehzadelerin tecrübesiz yetişmesine neden olmuştur.Yanıt: D
Soru 5
XVII yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV, Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’mn, devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir? 1988-ÖYS
A
Maliyeyidüzeltmeyeçalışma
B
Kanun ve nizamları değiştirme
C
İsyanları korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma
D
Yeniçeri Ocağını kaldırmayı deneme
E
Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme
5 numaralı soru için açıklama 
XVII Yüzyılda izlenen temel politika baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesini arttırmaktır.Yanıt: C
Soru 6
XVII yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğunun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? 1988-OYS
A
Saray masraflarını kısmıştır.
B
Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır
C
Ulufeleri kısmıştır
D
Lüks inşaatları durdurmuştur
E
Dışarıdan borç para almıştır
6 numaralı soru için açıklama 
Tarh uncu Ahmet Paşa saray masraflarının kısılmasına yönelik rapor hazırlamıştır.Yanıt: A
Soru 7
Fransa, İngiltere'nin Ortadoğu ve Uzakdoğu daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798'de nereyi işgal etmiştir? 1991-ÖYS
A
Fas
B
Cezayir
C
Tunus
D
Malta
E
Mısır
7 numaralı soru için açıklama 
Fransa 1798Ve İngiltere 'nin çıkarlarına engel olmak amacıyla Mısırı işgal etmiştir.Yanıt: E
Soru 8
Osmanlı İmparatorluğunda, aşağıdakilerden hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan bir kurtuluş değildir? 1991-ÖYS  
A
Sekban-ı Cedit
B
Nizam-ı Cedit
C
Müsellem
D
İrad-ı Cedit
E
Eşkinci
8 numaralı soru için açıklama 
İrad-ı Cedit Nizam-ı cedit ordusunun hâzinesidir Askeri alan değil ekonomik alandadır.Yanıt: D
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisi III Selim dönemiyle ilgilidir? 1994-ÖYS
A
Islahat Fermanı
B
Nizam-ı Cedit
C
Sekban-ı Cedit
D
Sened-i ittifak
E
Vaka-i Hayriye
9 numaralı soru için açıklama 
Nizam-ı Cedit Osmanlı Devletinde III Selim tarafından kurulan düzenli ordudur.Yanıt: B
Soru 10
Osmanlı İmparatorluğunda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması İçin Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır? 1995 ÖYS  
A
XVI
B
XVII
C
XVIII
D
XIV
E
XX
10 numaralı soru için açıklama 
Askeri alanda uzmanlardan yararlanma XVIII Yüzyılda başlamıştır.Yanıt: C
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğumda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? 1998 ÖSS
A
Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
B
İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması
C
Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması
D
Halk hareketlerinin bir sonucu olması
E
Bazı alanlarda eski ile yeninin bir arada bulunması
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlıda yenilikler halk hareketi sonucu değil kişi isteğiyle yapılmıştır.Yanıt: D
Soru 12
XVII yüzyıldan sonra medreselerde deney ve eleştiriye yer verilmemiştir.Tanzimat Dönemine gelindiğinde medreselerin yanında modem anlamda okullar açılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 1999 DMS
A
Batıdakj teknolojik gelişmelerden ilk kez yararlanılmasına
B
İlköğretimin zorunlu hale gelmesine
C
Medresenin sabit kalmasına
D
Medreselerde eğitim düzeyinin yükselmesine
E
Öğretimde ikili bir sistemin ortaya çıkmasına
12 numaralı soru için açıklama 
Klasik eğitim kurumunun yanında modern kurumların açılması eğitimde ikililiğin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Yanıt: E
Soru 13
III Selim zamanında yapılan ıslahat hareketlerine karşı olanları I Devlet adamları II Ulema III Halk Kesimlerinden hangileri yönlendirmiştir? 1999 DMS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Yapılan yeniliklerin çıkarlarına ters düşmesi nedeniyle bazı devlet adamları ve ulema sınıfı özellikle yeniçeri askerlerini kışkırtarak yenilikleri önlemeye çalışmışlardır.Yanıt: C
Soru 14
Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren Batının etkisiyle değişmeye ve kendi özgü niteliklerini kaybetmeye başlamıştır? 1999 DMS
A
XV
B
XVI
C
XVII
D
XVIII
E
XIV
14 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı mimarisi XVII. Yüzyıldan İtibaren batı tarzı mimarileri kullanmaya başlamıştır.Yanıt: D
Soru 15
Osmanlı yönetiminde • Divan-ı Hümayun yerine nazırlıkların kurulması • Sadrazamlık makamının adının Başvekalet olarak değiştirilmesi Hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir? 1999 DMS
A
II Abdülhamit
B
l. Mahmut
C
Abdülmecid
D
III Ahmet
E
II Mahmut
15 numaralı soru için açıklama 
Bakanlıkların kurulup başvekalet makamının oluşturulması II Mahmut döneminde gerçekleşmiştir. Yanıt: E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 2

Tebrikler - OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı devletinde ® Herkesin temel haklarının güvence altına alınması ® Müslümanlar ile Müslüman olmayanların her alanda eşitlik sağlaması ® Şer i mahkemelerin yanında yeni mahkemeler kurulması Kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir? 1999 DMS
A
XVI
B
XVII
C
XVIII
D
XIX
E
XX
1 numaralı soru için açıklama 
Tanzimat fermanı ile İlk kez hukuk üstünlüğü ve Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında eşitlik sağlanmıştır Yanıt: D
Soru 2
Osmanlı devletinin kendi bağımsız dış ticaret politikasını izleme hakkından vazgeçmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS  
A
Paris Antlaşması
B
Berlin Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Balta Limanı Antlaşması
E
Hünkâr İskelesi Antlaşması
2 numaralı soru için açıklama 
Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir.Yanıt: D
Soru 3
1912 yılında toplanan Londra Konferansının amacı Aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS
A
Balkan yarımadasının yeni siyasi haritasının belirlenmesi
B
İstanbul ve boğazların Rusya ya verilmesi
C
İngiltere ve Fransa'nın Almanya’ya karşı yeni bir politika belirlemesi
D
Almanya’nın Müslümanları Halifesi olan Osmanlı padişahıyla yakınlık kurmak istemesi
E
Rodos ve on iki adanın Yunanistan'a verilmesi
3 numaralı soru için açıklama 
I Balkan savaşı sonrasında toplanan konferansın amacı balkan yarım adasının şeklini belirlemektir Yanıt: A
Soru 4
Aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı devletinin Balkan Savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir? 1999 DMS
A
Bosna Hersek
B
Makedonya
C
Batı Trakya
D
Arnavutluk
E
Ege adaları
4 numaralı soru için açıklama 
Bosna hersek balkan savaşları öncesi 1908 de Avusturya tarafından işgal edilmiştir Yanıt: A
Soru 5
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından vergi toplama fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb konularda yetki verilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? 2000-ÖSS
A
Âyanlığın resmiyet kazandığının
B
Ayanların halkı temsil ettiğinin
C
Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
D
Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun
E
Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının
5 numaralı soru için açıklama 
Verilen paragrafta ayanların halkı temsil ettiğine dair bir içerik yer almamaktadır.Yanıt: B
Soru 6
Fatih Sultan Mehmet’ten sonra hangi padişah halka Osmanlı devletinin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir? 2001 KMS  
A
II Mahmut
B
V Murat
C
I. Abdülhamit
D
III. Selim
E
Abdülaziz
6 numaralı soru için açıklama 
(I. Mahmut 'ben tebaamdan Müslümanları camide Hıristiyanları kilisede Musevileri havrada görmek isterim' diyerek teminat vermiştir.Yanıt: A
Soru 7
Osmanlı  devletinde Tanzimat Fermanının ilanıi ıslahat Fermanın ilanı 31 Mart Olayının bastırılması gelişmelerinden hangileri mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir? 2001 KMS
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
31 Mart olay mevcut anayasal sisteme karşı olanların başlattığı bir isyandır.Yanıt: B
Soru 8
Osmanlı Devletinde parlamento kavramı asağıdakilerin hangisiyle gelişmiştir? 2001KMS  
A
Divan-ı Hümayun
B
Kanunname-i Ali Osman
C
Saltanat Şurası
D
Kanun-i Esasi
E
Vilayet Nizamnamesi
8 numaralı soru için açıklama 
Kanuni esasi ile ilk kez halk yönetime katılmış ve parlamentolar açılmıştır.Yanıt: D
Soru 9
Osmanlı devletinde I Nizam-ı Cedit II Sekban-ı Cedit III Asakiri Mansure-i Muhammediye Adlı askeri kuruluşlardan hangileri yeniliklere karşı olan yeniçerilerin ayaklanmalarıyla dağıtılmıştır? 2002 KPSS
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Nizam-ı Cedit ve Sekban-ı Cedit yeniçeri ocağı kaldırılmadan Önce kurulduğu için isyanlar sonucu dağılmıştır.Yanıt: D
Soru 10
Osmanlı imparatorluğunun dağılma döneminde II. Abdülhamit’in baskıcı tutumuna karşı çıkarak imparatorluğu kurtarmaya çalışmış olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS
A
ittihat ve Terakki
B
Sekban-ı cedit
C
Nizam-ı cedit
D
Eşkinci ocağı
E
Asakiri Mansure-i Muhammediye
10 numaralı soru için açıklama 
İttihat ve terakki Meşrutiyet in ilanına sağlayıp II 2 Abdülhamit’in baskıcı tutumuna son vermiştir.Yanıt: A
Soru 11
Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi,Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir? 2002 ÖSS
A
Padişah Abdülazizin Avrupa'ya gezi amacıyla gitmesi
B
Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
C
Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
D
Avrupa'dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
E
Türk matbaasının açılması
11 numaralı soru için açıklama 
Avrupa da, devamlı elçiliklerin kurulması Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir.Yanıt: C
Soru 12
I. Dünya savaşı II. Balkan savaşı III  Trablusgarp savaşı Mustafa kemal yukarıdakilerden hangisine fiilen katılmıştır? 2002 KPSS
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
l ve III
E
I II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Mustafa kemal ilk oiarak Trablusgarp a katılmış daha sonra I Dünya Savaşında pek çok cephede savaşmıştır.Yanıt: D
Soru 13
1876 anayasasını daha demokratik hale getirmek için 1909 yılında yapılan değişikliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir ? 2002 KPSS
A
Halkın seçimlere katılması
B
Padişahın Mebuslar meclisini kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilmesi
C
Padişahın ayan üyelerini seçmesi
D
Mebuslar meclisi seçimlerinin dört yılda bir yenilenmesi
E
Parlamentonun biri ayan öbürü mebusan meclisi olmak üzere iki meclîsten olusması
13 numaralı soru için açıklama 
1909 da Padişahın Mebuslar meclisini kapatma yetkisine bazı sınırlamalar getirilerek meclis üstünlüğü sağlanmış ve daha demokratik hale gelmiştir.Yanıt: B
Soru 14
I Yerli tüccarların %8 oranında gümrük vermesi vermek zorunda olması ve yabancıların bu vergiden muaf olması II Osmanlı devletinin parçalanması ve Balkan devletlerinin kurulması III İthalattan %5 ihracattan %12 oranında vergi alınması Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletinde ticaretin yabancıların eline geçmesine ortam hazırlamıştır? 2002 KPSS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Yabancı tüccarlardan gümrük vergisi alınmaması. ithalatta alınan verginin ihracattan az olması ticarette yabancılara daha çok hak tanındığını gösterir.Yanıt: C
Soru 15
Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde ilk kez subayların yetişmesi içinmühendishane okulu açılmıştır? 2002 KPSS
A
I. Mahmut
B
III Osman
C
III Mustafa
D
I. Abdülhamit
E
IV, Murat
15 numaralı soru için açıklama 
İlk mühendishane I Mahmut zamanında açılmıştır Yanıt: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git