Divan Edebiyatı Online Deneme Sınavı

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Gireceğiniz Sınavlarda Karşınıza Çıkabilecek Divan Edebiyatı Konusu İle İlgili Bir Deneme Sınavı Hazırladım. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri, Sanatçılar ve Eserleri, Divan Nesri, Halk Edebiyatı ile Divan Edebiyatı’nın Karşılaştırılması Gibi Konuları İçeren Bu Deneme Size Büyük Yarar Sağlayacaktır. Tabi Öncesinde Konularımı Ders Kitaplarınızdan Konu Anlatımlı Kitaplarınızdan Çalışıp Sonrasında Soru Bankalarınızdan Testlerden Çözümlü Soruları İnceledikten Sonra Sayfamızda Hazırladığımız Çözümlü Sorular İle Kendinizi Test Edebilirsiniz. Başarılar Dilerim. Ayrıca çözünüz >>> Divan şiiri online test

Batı Edebiyatı İle İlgili Deneme Sınavı

Tebrikler - Batı Edebiyatı İle İlgili Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Divan şiiri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
a) Şiirde bütün güzelliğine önem verilmiştir.
İpucu:
Divan şiirinde bütün değil, parça güzelliği önemlidir.
B
b) Çoğunlukla tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
C
c) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir.
D
d) Mazmunlara sıkça yer verilmiştir.
E
e) Nazım birimi beyittir.
Soru 2
Dizeleri ortadan bölünebilen iç uyaklı gazellere …… gazel denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Müstezat
B
Muhammes
C
Yek-ahenk
D
Yek-avaz
E
Musammat
İpucu:
Mısra sonlarındaki kafiyelerden ayrı olarak mısra içlerinde de kafiye bulunan gazellere “musammat gazel” adı verilir.
Soru 3
(I) Gerçekçilik konusunda Samipaşazade Sezai üstünde duranlar var. (II) Ben bu adlara Hüseyin Rahmi’yi de ekliyorum. (III) Kaldı ki, gerçekçilik konusunda edebiyatımızı eşelersek daha nice yazarlar buluruz. (IV) Bana göre, bu konuda ta 17. yüzyıla Evliya Çelebi’ye kadar inilebilir. (V) Çünkü Çelebi ünlü Cihannüma’sında sadece halka değil, egemen sınıfa da gerçekçi bir gözle bakmayı bilen bir yazarlık gücü gösterir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
V
İpucu:
Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatname’dir. Cihannüma Katip Çelebi’nindir.
B
IV
C
III
D
II
E
I
Soru 4
Şeyh Galip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Şiirlerinde hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır.
İpucu:
Şeyh Galip’in hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirler de vardır.
B
Hüsn ü Aşk adlı mesnevisini alegorik tarzda yazmıştır.
C
Şiirlerinde Sebk-i Hindi akımının etkileri görülür.
D
Süslü, sanatlı ağır bir dil kullanır.
E
Divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilir.
Soru 5
Aşağıda Divan edebiyatı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Nazım biçimlerinin hiçbirinde konu bütünlüğü yoktur.
İpucu:
Kıt’a, terci-i bent gibi bazı nazım biçimlerinde konu bütünlüğü vardır.
B
Çoğunlukla tam ve zengin uyak kullanılır.
C
Nazım nesirden ön plandadır.
D
Şiirler nazım biçimlerine göre adlandırılırlar.
E
İnsandan kopuk, soyut bir edebiyattır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi halk hikayesi ve mesnevinin ortak özelliğidir?
A
İkisinin de söyleyeninin belli olması
B
Konularının benzerlik göstermesi
İpucu:
Mesnevilerin söyleyeni bellidir ve sadece nazım kullanarak yazılır. Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir ve İran kaynaklıdır. Halk edebiyatı ürünü olan halk hikayeleri ise söyleyeni belli olmayan, nazım – nesir karışık yazılabilen bize özgü bir türdür. Her iki tür de ortak konuları ele alır.
C
Nazım-nesir karışık yazılmaları
D
İran edebiyatı kaynaklı olmaları
E
Aynı edebi dönemin ürünü olmaları
Soru 7
Arapça “dörtlenmiş” anlamına gelir. İranlı şairlerin icadıdır ve Ömer Hayyam bu türün en ünlü ustasıdır. Dört dizeden oluşur; bunların üçüncüsü serbest geri kalanı aralarında uyaklıdır. Kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. Bu yüzden tekniği güç bir nazım biçimidir. Bu parçada aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi tanıtılmaktadır?
A
Rubai
İpucu:
Ömer Hayyam denildiğinde akla gelmesi gereken Divan şiiri nazım şekli rubaidir.
B
Tuyug
C
Murabba
D
Şarkı
E
Kıt’a
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?
A
Enis’ül Kalb
B
Hadikât’üs Süeda
C
Beng ü Bâde
D
Tuhfet’ül Harameyn
İpucu:
Tuhfet’ül Harameyn, Nabi’nin hac izlenimlerini anlattığı gezi yazısı niteliğindeki eseridir.
E
Şikayetname
Soru 9
Bu devr içinde benim padişeh-i mülk-i sühan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel Bu dizeler kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?
A
Nesib
B
Girizgah
C
Fahriye
İpucu:
Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüme fahriye adı verilir. Burada da şair kendisini sözün sultanı kabul ettiğine göre; bu dize bir kasidenin fahriye bölümünden alınmıştır diyebiliriz.
D
Methiye
E
Dua
Soru 10
Tam bir gönül temizliği ile Tanrı’ya ulaşılacağına inanılıyordu. Hatta bu kavuşma gününü “şeb-i aruz (düğün günü)” olarak adlandırıyordu. Tanrı’ya yaklaşmak için şiir, semah, ney gibi müziğin gönül coşturucu özelliklerinden yararlandı. Din, dil, ırk, milliyet ayrımı gözetmeyen bir hayat anlayışına sahipti. Parçada tanıtılan tasavvuf şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ahmet Yesevi
B
Yunus Emre
C
Hacı Bektaş Veli
D
Hacı Bayram Veli
E
Mevlana
İpucu:
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, kendi ölümüne, rabbine duyduğu aşktan dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün gecesi demiştir. Bu nedenle her yıl ölüm yıl dönümü olan 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenleri yapılır.
Soru 11
Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi nazım biçimiyle yazılmamıştır?
A
Kanuni Mersiyesi
İpucu:
Baki, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi’nde terkib-i bent nazım şeklini kullanmıştır.
B
Hayrâbâd
C
Mantık-ut Tayr
D
İskendername
E
Garipname
Soru 12
Tasavvuf felsefesini işleyen edebiyata “tasavvuf edebiyatı” denir. Ahmet Yesevi (I), Seyyid Nesimi (II), Ahmet Paşa (III), Mevlana (IV), Yunus Emre (V) gibi pek çok düşünür, şair ve yazar bu alanda eserler vermişlerdir. Numaralandırılmış bölümlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
I
B
II
C
III
İpucu:
Ahmet Paşa’nın işlediği konular genellikle din dışıdır, Divan’ında beşeri aşkı işlediği şiirler ağırlıktadır.
D
IV
E
V
Soru 13
Şairlerin şiirlerinde kullandıkları söz sanatlarını o, nesirde kullandı. Edebiyatımızda yabancı dil kurallarıyla yüklü, mecazlı, secili, aliterasyonlarla yüklü süslü nesir türünün kurucusu oldu. Bu alanda kendisinden sonra gelen pek çok yazarı da etkiledi. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mercimek Ahmet
B
Evliya Çelebi
C
Katip Çelebi
D
Sinan Paşa
İpucu:
Divan edebiyatında süslü nesrin kurucusu, ünlü Taarruzname’nin yazarı Sinan Paşa’dır.
E
Nergisi
Soru 14
XIII. yüzyılda Anadolu’da edebi bir dilin oluşmasını sağlayan ürünlerin başlıcaları Ahmet Fakih’in Garipname’si (I), Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha’sı (II), Yunus Emre’nin Divân’ı (III), Gülşehri’nin Mantıku’t Tayr (IV) çevirisi ve Âşık Paşa’nın Çarhname’sidir (V). Cümledeki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili bölümlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve V
E
I ve V
İpucu:
Garipname Aşık Paşa’nın ünlü mesnevisi, Çarhname de Ahmet Fakih’in ünlü kasidesidir.
Soru 15
Deniz ve özellikle akarsu kıyılarının sosyal hayata açılması, o ünlü Kağıthane ve Göksu sefaları da Lale Devri’nde başlamıştır. Bu devir bir bakıma on iki yıllık su şenliği, suyun İstanbul’daki saltanatıdır. Bu su zevkinin yankılarını hala kulaklarımızda çınlatma görevi ise şair ……’e düşmüştür. Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Nefi
B
Nedim
İpucu:
Lale Devri’nin ünlü şairi Nedim’dir.
C
Nabi
D
Şeyh Galip
E
Necati
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git