Divan Şiiri Online Test

Merhaba arkadaşlar, şiir sever misiniz? Ben çok severim hem okurum hem de güzel şiirler yazarım. Esasında edebiyatı severim şiir olsun roman olsun hiç fark etmez okumak iyi gelir insana güzelleştirir, doyurur, hiç bilmediği yerlerde gezinip hiç bilmediği insanlar tanır. Okumak güzel şeydir… Neyse size edebiyat yapmayı bırakıp konumuza dönelim 🙂 Bugün divan şiiri ile ilgili online testimizi çözelim arkadaşlar. Şiir türlerini biliyorsunuz elbette lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir vb. Divan şiiri de şiir türleri içinde yer alan bir edebiyat dersi konusudur. Lys ve ygs edebiyat konularından olan divan şiiri ile ilgili bol bol soru çözmenizi özellikle çıkmış sınav soruların bakmanızı öneriyorum.Ayrıca çözünüz:  Divan Edebiyatı Online Test Soruları

Divan Şiiri

Tebrikler - Divan Şiiri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin oluşmasına imkân veren zihniyet arasında yer almaz?
A
Türklerin İslam’la tanışıp kültür açısından etkileşim kurması
B
Türklerce kabul görülen İslam inancının kaynaklarına inilmesi
C
Arap ve Fars edebiyatıyla tanışıp beğenme ve örnekler oluşturma isteği
D
Tüm şairlerin bağımsız bir biçimde divan şiirini üstün kabul görme duygusu
E
Medreselerde görülen eğitimle süslü, sanatlı ve ağır bir dilin oluşması
Soru 2
s2
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?
A
Medrese eğitimi görmüş şehirli aydınlara seslenen bir edebiyattır.
B
Konu, tema ve türler yönünden belli kalıplar içinde kalmıştır.
C
Sanatkârane bir anlatım kullanılmıştır.
D
Şiirde biçimsel kusursuzluk değil, anlamın açık olması büyük önem taşımaktadır.
E
Konu bütünlüğü olmadığından şiirlere genellikle özel bir ad konmamıştır.
Soru 4
s4
A
Aynı uyak düzenine sahip olmaları
B
Nazım birimlerinin beyit olması
C
Hece ölçüsüyle oluşturulmaları
D
Soyut, felsefi konuları işlemeleri
E
Birim sayılarının eşit olması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir?
A
Aşk, kadın, şarap konuları işlenir.
B
Arap edebiyatından alınan bir nazım şeklidir.
C
Hecelerin uzun veya kısa, kapalı ya da açık oluşuna dayalı aruz ölçüsüyle yazılır.
D
Nazım birimi beyittir, beyit sayısı 5-15 arasında değişir.
E
Uyak düzeni: aa, bb, cc, dd, ee… şeklindedir.
Soru 6

Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen, beyitleri arasında konu birliği olan gazellere - - - - gazel, bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazellere ise - - - - gazel denir.Bazı gazellerde iç kafiyeye yer verilir. Dize ortaları uyaklı olan, ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazellere - - - - gazel denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A
yek-âhenk, yek-âvaz, musammat
B
yek-âhenk, musammat, yek-âvaz
C
yek-âvaz, musammat, yek-âhenk
D
musammat, yek-âhenk, yek-âvaz
E
yek-âvaz, yek-âhenk, musammat
Soru 7
s7
A
Gazelin matla ve makta beyitleri bulunmaktadır.
B
Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
C
İslam öncesi şiir geleneğini yansıtır.
D
Nazım birimi beyittir.
E
“mı” soru edatıyla istifham sanatı oluşturulmuştur.
Soru 8
s8
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için kullanılan isimlerden değildir?
A
Havas edebiyatı
B
Yüksek zümre edebiyatı
C
Klasik edebiyat
D
Saray edebiyatı
E
Salon edebiyatı
Soru 10
s10
A
Yazılı edebiyat
B
Divan edebiyatı
C
Halk edebiyatı
D
Servetifünun edebiyatı
E
Fecriati edebiyatı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kaside nazım şekli için söylenemez?
A
Genellikle bir din veya devlet büyüğünü övmek için yazılan şiirlerdir.
B
Sözlü Dönem Edebiyatı’ndan alınan bir nazım şeklidir.
C
Aruz ölçüsünün çeşitli kalıplarıyla yazılır.
D
Nazım birimi beyittir ve beyit sayısı 33-99 arasında değişir.
E
Nesip bölümünde işlenen konuya göre ya da redif,kafiyesine göre adlandırılır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kaside arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?
A
Uyak düzenleri birbirinin aynısıdır: aa, ba, ca...
B
Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılır.
C
Her iki nazım şeklinin beyit sayıları eşittir.
D
Bağlı oldukları şiir gelenekleri aynıdır.
E
Ahenk ögeleri benzerlik gösterir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Divan Şiiri

Tebrikler - Divan Şiiri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Süleyman Çelebi
B
Şeyh Galib
C
Yusuf Has Hacib
D
Şeyhî
E
Fuzuli
Soru 2
s2
A
Şarkı
B
Gazel
C
Mesnevi
D
Müstezat
E
Kaside
Soru 3
Terciibentle terkibibent arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Vasıta beyitlerinin her bendin sonunda aynen tekrarlanıp tekrarlanmaması
B
Yaşamdan ve talihten şikâyet; felsefi düşünceler,dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlenmesi
C
En az beş, en fazla on beş bentten oluşması ve her bendin beş ila on beyitten oluşması
D
Uyak düzeninin farklı olması
E
Kullanılan ölçünün farklılık göstermesi
Soru 4
s4
A
Hakan-ı Osmani, Sultan Murad gibi sözcüklerden kasidenin methiye bölümünden alındığı anlaşılır.
B
Beyitlerde oldukça süslü, ağır bir dil kullanılmıştır.
C
İçerikten çok biçim ve söyleyişe önem verilmiştir.
D
Farsça tamlamalar görülmektedir.
E
Şekil özelliklerine bakıldığında şiirin ölçüsünün serbest olduğu söylenebilir.
Soru 5
s5
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6
s6
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 7
s7
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 8
s8
A
Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B
Farsça tamlamalara yer verilmiştir.
C
Şiirin uyak düzeni aaxa biçimindedir.
D
Teması itibariyle aşk işlenmiştir.
E
Tur Dağı ile ilgili kıssaya göndermede bulunularak telmih sanatı yapılmıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tuyuğ türünün özellikleri arasında gösterilemez?
A
Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerindendir.
B
Aruzun sadece “failatün failatün failün” kalıbıyla yazılır.
C
Rubaide olduğu gibi düşünce ağırlıklı konular işlenir.
D
Uyak düzeni rubai ve mâniye benzer.
E
Türk edebiyatında Yahya Kemal Beyatlı, en çok tuyuğ yazmış şairdir.
Soru 10
s10
A
Rubai
B
Şarkı
C
Tuyuğ
D
Gazel
E
Kaside
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir?
A
Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır.
B
Kuruluşu ve kafiye düzeni yönüyle mesneviye benzer.
C
Bestelenmek için yazıldığından fazla uzun değildir.
D
Dörtlüklerle ve aruz ölçüsüyle oluşturulur.
E
Diğer divan şiirlerine göre dili genelde daha sadedir.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A
Rubai - şathiye - kaside - mesnevi
B
Tuyuğ - rubai - kaside - gazel
C
Devriye - kaside- murabba - şarkı
D
Terkibibent - müstezat - semai - mesnevi
E
Mesnevi - semai - tuyuğ - müstezat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git