TYT Sosyal Bilgisi Deneme – 6

TYT Sosyal Bilgisi Deneme - 6

Tebrikler - TYT Sosyal Bilgisi Deneme - 6 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Ön Asya'da yapılan bir kazıda bulunan MÖ 4000 yılına ait bazı eserlerin, Orta Asya'da bulunan MÖ 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olarak gösterilebilir?
A
Ön Asya'da bulunan eserlerin daha çeşitli olması
B
Ön Asya uygarlığının çeşitli kültürlerden etkilenmesi
C
Orta Asya uygarlığının Ön Asya'yı etkilemesi
D
Bulunan eserlerin aynı tarihsel döneme ait olması
E
Orta Asya uygarlığının zayıflaması
1 numaralı soru için açıklama 
Soru kökünde verilen Ön Asya'da yapılan kazı MÖ 4000'i göstermektedir. Orta Asya'da yapılan kazı ise MÖ 5000'i göstermektedir. Milat başlangıcı olan "0" dan "MÖ"ki tarihlerde rakamın büyüklüğü daha eskiyi göstermektedir. Dolayısıyla Orta Asya'da yapılan kazıda çıkan eserlerin daha eskiye ait olması ve Ön Asya'dakilerin bunlara benzemesi Orta Asya uygarlığının Ön Asya uygarlığını etkilediğini gösterir. Cevap C
Soru 2
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Lidyalılar (MÖ 687 MÖ 546) yılları arasında Gediz ve Büyük Menderes vadilerinde kurulmuş bir medeniyettir. Lidya'da yönetim feodal bir yapıya sahiptir. Kral'm yanında tüccar ve toprak sahiplerinden oluşan seçkin bir zümre yönetimde bulunmaktadır. Kara ticaretine önem vermişlerdir. Bu nedenle Sardes'ten başlayarak Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar ulaşan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Bu durum Doğu ile Batı kültürleri arasında etkileşime neden olmuştur. Cevap B
Soru 3
s3
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
c3
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Gazne hükümdarı Sultan Mahmut, Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii tehlikesine karşı korumuştur. Kuzey Hindistan'daki "Raca" denilen küçük feodal beylikleri ortadan kaldırarak siyasi egemenlik kurmuş ve İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Gaznelilerin kısa sürede yıkılmalarının nedenlerinden birisi Gazneliler Devletinin halkının çoğunluğunun Afgan,Hint, Fars ve çeşitli Türk boylarından oluşması ve etnik yapının karışıklığıdır. Hindistan'ın alınmasıyla etnik unsur daha da çeşitlenmiştir. Cevap B
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
5 numaralı soru için açıklama 
c5
Soru 6
6. İstanbul'un fethinden sonra şehri terk eden bazı Bizanslı bilim adamlarının İtalya'da Rönesans'ı başlatması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
A
Bizansta bilimsel çalışmaların yapıldığının
B
Batı Avrupalıların Bizans bilim adamlarından etkilendiğinin
C
Kültürel etkilerin yaşandığının
D
Bilim adamları ve sanatçıların devlet kontrolünde olduğunun
E
Bizansta kültürel hayatın canlı olduğunun
6 numaralı soru için açıklama 
Rönesans XV yüzyılda önce İtalya'da başlayıp Avrupa'ya yayılan edebiyat, sanat, bilim ve düşünce alanındaki yenileşme ve gelişmelerdir. Rönesansın ortaya çıkmasının bir çok nedeni vardır. Bunlardan birisi de İstanbul'un fethi üzerine burada yaşamak istemeyen Bizanslı bilginlerin Roma'ya göçmesidir. Bunlar eski Latince ve Grekçe'yi bildikleri için İlk Çağ filozoflarının eserlerini kullanılan Latince'ye tercüme etmişlerdir. İlk Çağ Yunan filozoflarının özgür düşünceyi savunmaları düşünsel değişime neden olmuştur. Bu durum Bizanslı bilginlerin çalışmalar yaptığını, kültürel etkileşimi sağladığını ve Bizans'ta kültürel hayatın canlı olduğunu gösterir. Bilim adamları ve sanatçılar devlet kontrolünde olursa özgür düşünemez ve özgün yapıtlar ortaya koyamazlar. Cevap D
Soru 7
s7  
A
Siyasi değişimler yaşanmıştır.
B
Avrupa'daki güç dengeleri değişmiştir.
C
İspanya İber Yarımadası'nda siyasal bütünlük oluşturmuştur.
D
Feodal sistem tüm Avrupa'da etkin hale gelmiştir.
E
İngiltere kıta Avrupa'sında eski gücünü kaybetmiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
XV. ve XVI. yüzyıllar Avrupa'da birçok değişimin yaşandığı yüzyıllardır. Barutun ve topun etkisinin anlaşılması derebeylik yönetimlerini ortadan kaldırmış ve mutlak krallar güç kazanmıştır. Bu durum siyasal değişimi ortaya çıkarmıştır. İspanya'da 1490'lı yıllarda Argon ve Kastilya Krallığı birleşmiş ve İber Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamıştır. Yüzyıl Savaşlarında ekonomik kayba uğrayan İngiltere'nin kıta Avrupası'ndaki eski gücünü sarsmıştır. İstanbul'un fethiyle feodal sistem Almanya hariç kıta Avrupa'sında güç kaybetmiştir. Cevap D
Soru 8
s8
A
Rejime karşı yapıldığı
B
Bazı Avrupa devletlerinin desteklediği
C
Azınlık isyanlarını başlattığı
D
Yönetimden memnuniyetsizlik olduğu
E
Kanlı geçtiği ve zor kullanıldığı
8 numaralı soru için açıklama 
31 Mart olayı (13 Nisan 1909) Avcı Taburlarından bir grubun meşrutiyet yönetimine karşı oldukları için Mebusan Meclisi'ni dağıtmak istemesiyle başlamıştır.Rus ve İngiliz elçileri isyancıları kışkırtmıştır. Çünkü II. Abdülhamit yönetiminden memnun değildiler. II. Abdülhamit, Almanya'ya yakın politika izliyordu. Bu olay sırasında İttihat ve Terakki Fırkası'nın bazı taraftarlarının öldürülmesinin nedeni meşrutiyeti İttihatçıların ilân etmesiyle ilgilidir. Bu isyan Osmanlı tarihinde rejime yönelik ilk isyandır. İsyanı başlatanlar İttihat ve Terakki yönetiminden memnun değildirler. İsyan sırasında ve bastırılmasında zor kullanılmış kan akmıştır.Bu isyan azınlık isyanı değildir. Cevap C
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
9 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından birisi imparatorlukların yıkılması ve yerine yeni devletlerin kurulmasıdır. Osmanlı Devleti yıkılmış, Türkiye Cumhuriyet'i kurulmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkılmış, Avusturya ve Macaristan devletleri kurulmuştur. Ayrıca Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya ve Letonya gibi devletler kurulmuştur.Yapılan antlaşmalarda etnik yapı göz önüne alınmadığı için azınlık sorunları ortaya çıkmıştır. İtalya'da Faşizm, Almanya'da Nazizim, Rusya'da Komünizm gibi baskıcı rejimler ortaya çıkmıştır. Özellikle yeni devletlerin kurulması ve azınlıkların ve sorunlarının ortaya çıkması sınır değişikliğini gösterir. Cevap D
Soru 10
10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Kadınları Müdafaaivatan Cemiyeti'nin amaçlarından biri değildir?
A
Ülkenin uğradığı işgali protesto etmek
B
Orduya yardım toplamak
C
İtilaf Devletleri temsilciliklerine telgraflar çekerek işgali telin etmek
D
Kadınların etkin bir şekilde Kurtuluş Savaşı'na katılmasını sağlamak
E
I. TBMM'de temsil edilmek için Anayasa çalışmalarına katılmak
10 numaralı soru için açıklama 
c10
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
11 numaralı soru için açıklama 
Yeni Türk Devleti bir yandan savaşırken diğer yandan da ülkenin kalkınmasına çalışmıştır. İzmir İktisat Kongresi ve yayınlanan Misakıiktisadi ile yabancı işletmeler devletleştirilmiştir. İç kaynaklara dayalı üretim teşvik edilmiştir. Bu uygulama Ulusçulukla ilgilidir. Kongreye her kesimden halkın katılımının sağlanması Halkçılıkla ilgilidir. Planlı ekonomiye geçilmesi ise Devletçilikle ilgilidir. Cevap A
Soru 12
S12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Devletleri oluşturan milli güç unsurlarından birisi de ekonomik güçtür. Ekonomisi zayıf olan ulusların askeri ve siyasi gücü göreceli olur.Bu nedenle Mustafa Kemal, İzmir iktisat Kongresi'nde Mi- sakıiktisadi'yi yayınlatarak devletin milli ve bağımsız bir ekonomiye sahip olmasını istemiştir. Cevap B
Soru 13
S13
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde seri ve örfi hukuk uygulanıyordu. Ayrıca azınlık hukuku ve konsolosluk hukuku (mahkemeleri)vardı.Yeni kurulan Türk Devleti Anayasadan 1928'de "Devletin dini İslam'dır." maddesini çıkardı. 1924 Halifeliğin kaldırılmasıyla Laikliğin önündeki en büyük engel kaldırılmıştı.Laik Devlet; her dine, mezhebe eşit mesafede olan devlettir. Aynı zamanda Laiklik olmadan Batılılaşma olamazdı. Çünkü dini kuralların egemen olduğu devlet Batı uygarlığına pek sıcak bakamazdı. Milletin hakimiyetinin olduğu yerde din ve devlet işlerinin bir olması da düşünülemezdi. Din vahyin kurallarını kabul ederken, akıl bilimin kurallarını kabul ediyordu. Laiklikle toplum kaynaşmış, devlet çağdaşlaşmış ve bir hukuk sistemi geliştirilmiştir. Cevap E
Soru 14
14. Mustafa Kemal 1 Mart 1924 söylevinde şunları söylüyordu: "Milletin oyu ile tespit olunan eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin zaman kaybetmeksizin tatbikini lüzumlu görüyoruz. Bu siyaset her anlamı ile milli bir niteliktir." Mustafa Kemal bu söylevi ile aşağıdaki inkılaplardan hangisinin öncelikle yapılmasını istemiştir?  
A
Saltanatın kaldırılmasını
B
Evkaf ve Şeriyye Vekaleti'ni kaldırılmasını
C
Erkanıharbiyeumumi Riyaseti'nin kaldırılmasını
D
Tevhiditedrisat Kanunu'nun çıkartılmasını
E
Teşvikisanayi Kanunu'nun çıkartılmasını
14 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Paşa eğitimin milli olmasını istiyordu. Osmanlı Devleti Döneminde her kesimin farklı okulları vardı. Ayrıca eğitimde bütünlük yoktu. Halifeliğin kaldırıldığı aynı gün 3 Mart 1924'te Tevhiditedrisat Kanunu'da çıkartılarak eğitim ve öğretim birleştirildi. Daha sonra Maarif Teşkilatı kurularak eğitim ve öğretim tek elden yürütülmeye çalışıldı. Cevap D
Soru 15
15. Lozan Görüşmeleri'ne giden heyetten Ermeni Devleti'nin kurulması ve kapitülasyonların kaldırılmasıyla ilgili taviz verilmemesi istenmiştir. Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Ulusal bağımsızlığın sağlanması ve milli ekonominin kurulmasının istenmesi
B
Saltanatın yeni kaldırılmış olması
C
İstanbul Hükümeti'nin konferansa katılmasının istenmesi
D
Milli egemenliğin güçlendirilmek istenmesi
E
Mudanya Mütarekesi'nin uygulanmasının sağlanmak istenmesi
15 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Paşa, Lozan Görüşmelerine giden heyetten milli bağımsızlığı zedeleyecek ve toprak talebine neden olacak Ermeni Devleti ve kapitülasyonların devamı ile ilgili kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Bunun da nedeni siyasi ve ekonomik bağımsızlığın sağlanmak istenmesidir. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını yok etmişti. Bu durum siyasi bağımsızlığı da etkilemiş özgürce karar alma yetkisini engellemiştir. Cevap A
Soru 16
s16
A
Yalnız l
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
Halkçılık ilkesi devletin halkın mutluluk ve refahını sağlamasıdır. Bireyler arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranılmasıdır. Herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. Cumhuriyetçilik daha çok egemenlikle ilgilidir. Laiklik din, devlet ilişkileri ve vicdan özgürlüğü ile ilgilidir. Cevap A
Soru 17
s17
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
17 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı'nda silah teknolojisinin gelişmesiyle ağır silahların yoğun bir şekilde kullanılması, özellikle uçakların cephe gerisini bombalayarak ekonomik çıkarları çökertmek istemesi, şehirlerin bombalanması ve NBC silahlarının kullanılmasıyla sivil halkın etkilenmesi Sivil Savunma Teşkilatı'nın kurulmasına neden olmuştur. Cevap C
Soru 18
18. Coğrafya, doğa ve insan arasındaki etkileşimleri açıklayan bir bilimdir. Coğrafya, bireyin yaşadığı ortamı ve dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlar. Çağımızın gidişatı göz önüne alındığında, bireyin; ekonomik, kültürel ve siyasal sistem ile ekolojik gelişmeleri anlaması, bunlarla bilinçli ve uyumlu bir etkileşimde bulunabilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bireyin bu bilinci kazanabilmesi için coğrafya eğitimi alması gerekir. Coğrafya; astronomi, botanik, zooloji, ekoloji, pedoloji, biyoloji, fizik, sosyoloji, tarih, jeoloji gibi çok sayıda bilimden yararlanacak kadar zengin konu içeriğine sahiptir. Çok sayıda bilimden yararlanılarak ortaya konan coğrafi bilinç, bireyin günlük yaşamı algılamasını, anlamasını ve anlamlandırılmasını kolaylaştırır. Yukarıdaki parçada, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?
A
Coğrafya kaç bölüme ayrılır?
B
Coğrafya nedir?
C
Coğrafi bilinç bireye neler kazandırır?
D
Coğrafya eğitimi niçin gereklidir?
E
Coğrafya hangi bilimlerden yararlanır?
18 numaralı soru için açıklama 
Verilen paragrafta coğrafyanın bölümlerine hiç değinilmemiştir. Cevap A
Soru 19
s19
A
Akarsuların genel olarak batıdan doğuya doğru aktığı
B
Akarsu boylarının 10 km den uzun olduğu
C
Kuzey Yarım Küre'de yer aldığı
D
Akarsuların denize döküldüğü yerde gelgit genliğinin az olduğu
E
Akarsu havzalarının açık havza özelliği gösterdiği
19 numaralı soru için açıklama 
Haritadaki bilgilere dayanarak akarsuların batıdan doğuya doğru değil, doğudan batıya doğru aktığına ulaşılabilir. Akarsular yüksekten alçağa doğru ve çevresindeki en alçak yere doğru akar. Cevap A
Soru 20
s20
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
20 numaralı soru için açıklama 
Tanıtılan bölgede gölge boyunun hiç sıfır olmaması dönenceler dışında olduğunu, 21 Haziran'dan sonra gündüzlerin kısalmaya başlaması Kuzey Yarım Küre'de olduğunu, saatin Başlangıç Meridyeni'ne göre geri olması Batı Yarım Küre'de olduğunu gösterir. Cevap C
Soru 21
S21
A
Terra Rossa, Akdeniz, Podzol, Kutup, Yamaç
B
Terra Rossa, Karadeniz, Laterit, Sert karasal Yükselim
C
Laterit, Karasal, Tundra, Kutup, Cephe
D
Tundra, Akdeniz, Tundra, Sert karasal, Yamaç
E
Laterit, Akdeniz, Podzol, Tundra, Cephe
21 numaralı soru için açıklama 
Ekvatoral iklimde laterit (1) türü yıkanmış topraklar görülür. Maki bitki örtüsü Akdeniz (2) ikliminde görülür. Akdeniz ikliminde cephe (5) yağışları en fazla görülen yağışlardır. Sert karasal iklimde podzol (3) türü topraklara rastlanır. Tundra ikliminde (4) yosunlar, likenler vardır. Cevap E
Soru 22
S22
A
3
B
12
C
18
D
22
E
30
22 numaralı soru için açıklama 
Maksimum nem miktarı ile havada mevcut olan su buharı miktarı arasındaki oransal fark azaldıkça havadaki bağıl nem oranı artar. 22°C deki oransal fark %10 dur. Cevap D
Soru 23
S23
A
Asya Kıtası'nın doğu kıyıları
B
Avrupa Kıtası'nın güneyi
C
Asya ve Avrupa'nın kuzeyi
D
Amerika kıtalarının batı kesimleri
E
Afrika Kıtası'nın doğu kesimleri
23 numaralı soru için açıklama 
Asya ve Avrupa'nın kuzeyi tabakaların yerine oturduğu,depremlerin az görülebileceği alanlardandır. Cevap C
Soru 24
S24
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
24 numaralı soru için açıklama 
Tombolunun oluşabilmesi için kıyının sığ, gelgit genliğinin az olması gerekir. Cevap B
Soru 25
S25
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
25 numaralı soru için açıklama 
Irmak adası, akarsu yatağının genişlediği, eğimin azaldığı, menderes oluşturan akarsularda daha yaygındır. Türkiye'de menderes oluşturan akarsular daha çok Ege Bölgesi'nde görülür. Cevap A
Soru 26
26. Otobüsümüz virajlı yolları yavaş yavaş tırmanmaya başlayınca karşıma çıkan manzara ziyafetini fark etmeye başladım. Yamaçlardaki küçük meyve bahçeleri, ahşaptan yapıldığı belli olan tek tük evler adeta doğanın bir parçası gibi duruyordu. Ara ara gür ağaçlarla kesintiye uğrayan bu tabloyla, dağlan aşıp düzlüğe ulaşıncaya kadar kim bilir kaç kez göz göze geldim. Otobüsümüz ova olduğunu tahmin ettiğim uçsuz bucaksız düzlüğe ulaşınca hızlanmaya başladı. Bu anlatımdan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi alınamaz?
A
Ulaşım olanakları
B
Yerleşme dokusu
C
Geçim kaynakları
D
Yeraltı kaynakları
E
Konut tipleri
26 numaralı soru için açıklama 
Dağlık ve engebeli arazide ulaşım zordur. Dağlık, engebeli, tarım arazilerinin küçük parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşme görülür. Kırsal yörelerdeki konutlarda, yakın çevreden kolayca temin edilebilen doğal yapı malzemeleri kullanıldığı için bu yörede ahşap konutlar görülür. Bahçe tarımı ve ormancılık geçim kaynaklarındandır. Anlatımda yeraltı kaynaklarına hiç değinilmemiştir. Cevap D
Soru 27
S27
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
27 numaralı soru için açıklama 
Yatırımcı yerini, ham maddenin yakını olarak belirlediğine göre, Karadeniz iklim bölgesinde orman ürünleri, fındık,çay; Akdeniz iklim bölgesinde kış ılıklığı isteyen ürünlere yönelik zeytinyağı, seracılık; karasal iklimde ise tahıl ve küçükbaş hayvancılık alanında yatırım yaparsa en isabetli tercihte bulunmuş olur. Cevap B
Soru 28
s28
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
28 numaralı soru için açıklama 
III. kişi tarlaların miras yoluyla bölündüğü, geçim sıkıntısının yaşandığı bir kırsal ortamdan göç etmiştir. Cevap B
Soru 29
S29
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
29 numaralı soru için açıklama 
Atmosferik olayların (şimşek, yağmur gibi) yarattığı ses ve ışık kirliliğinin oluşum nedeni doğal olaylardır. Diğerleri ise insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kirlilik türleridir. Cevap C
Soru 30
30. Hava yolu ulaşımı diğer ulaşım sistemlerine göre daha geç hizmete girmiştir. Buna rağmen hızla gelişerek günümüzde özellikle ülkeler ve kıtalar arasındaki yolcu taşımacılığında en çok tercih edilen sektör haline gelmiştir. Coğrafi konumu ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alındığında, günümüzde hava yolu ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtalya
B
Mısır
C
Türkiye
D
ABD
E
Fransa
30 numaralı soru için açıklama 
ABD özellikle Avrupa ülkeleriyle olan bağlantısında deniz yolu veya hava yolunu tercih etmek zorundadır. Ülkenin coğrafi konumu, ulaşım sistemlerindeki alternatif çeşitliliğini azaltmıştır. Ülkenin sosyoekonomik düzeyi de yüksektir. Bu özelliklerden dolayı ABD'de başka ülkelere olan yolculuklarda hava yolu daha çok kullanılmaktadır. Cevap D
Soru 31
S32
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
31 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin dağlık ve yükseltisi fazla olan bir ülke olması olumsuz bir konum özelliğidir. Ancak dağların ve yükseltinin olumsuz etkilerinin yanında kış turizmine ve su gücü potansiyeline olumlu etkileri vardır. Cevap D
Soru 32
32. Felsefi alçakgönüllülük; doğruya benim senden daha fazla sahip olmadığım, onun ikimizin önünde bulunduğu anlamına gelir. Böylece felsefi bilinç, ne mutlak bir bilgiye sahip olunduğundan dolayı mutlu, ne de şifa bulmaz bir şüpheciliğin pençesinde kıvrandığı için mutsuz bir bilinçtir. O, sahip olduğu şeyle yetinmeyen, ulaşma imkanına sahip olduğuna inandığı şeyi araştıran kaygılı bir bilinçtir. Parçadan çıkarılabilecek temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Filozof her konuda belli düzeyde bilgi sahibi olan insandır.
B
Felsefe özgür bir bakışla üretilen bir etkinliktir.
C
Felsefe bilimlerin eksik bıraktığı alanı doldurur.
D
Felsefe bir anlamda bilmediğini bilmektir.
E
Her düşünsel tutum felsefi bir alt yapı içerir.
32 numaralı soru için açıklama 
Parçada felsefe bir tür doğruyu arama etkinliği olarak tanımlanmıştır. Bu etkinlikte felsefe ya da felsefeci ne her şeyi bilen, tam, yetkin bir varlık ne de şüphenin kuyusunda gittikçe daha derinlere düşen bir varlıktır. Felsefe iki ucun arasında olmayı gerektirir. Yani bir şeyler bilir ama bilmediklerinin olduğunu da ya da bildiklerinin yanlış olabileceğini de bilir. Cevap D
Soru 33
33. Merakla soru sormaya başlayan insan artık düşünmeye ve bilmeye başlamıştır. Fakat felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uygundur?
A
Felsefe akıl temelli düşünmeye çağrıdır.
B
Felsefe merakla başlar.
C
Felsefi tavır düşünme üzerinde bir düşünmeyi içerir.
D
Felsefeye merak duyanlar öncelikle sonuçlara bakarlar.
E
İnsanlara düşünmenin ne kadar değerli olduğunu göstermek için felsefenin değerini, işlevini ve önemini öğrenmek gerekir.
33 numaralı soru için açıklama 
Parçada felsefenin sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değil aynı zamanda sorgulama sonucunu da sorgulamayı yani düşünme sonucu oluşan düşünmeyi de içeren bir üst tavrın felsefi tavır olduğu belirtilmiştir. Cevap C
Soru 34
34. Hegel'e göre akılsal olan gerçektir; gerçek olan da akılsaldır. İşte bu özdeşlik içinde evrensel akıl dış dünyadan bağımsız veya ayrı bir varlık olarak değil de, bu dünyada dinde, sanatta ve felsefede kendi bilincine insan aklında ulaşır. Parçadan ulaşılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gerçeklik hem zihinsel hem de fiziksel olandan gelenin birleşimidir.
B
Anlamlılık pratik yararlılığın bir sonucudur.
C
Evrensel varlığın bilgisi kendini insan aklının ürünleri olan sanat, din ve felsefede açığa çıkartır.
D
İnsan kendi zihin algılarının dışında bir şey bilemez.
E
Ruh ve madde aslında tek bir varlığın iki değişik öz niteliğidir.
34 numaralı soru için açıklama 
Parçada evrensel aklın insan aklının ürünleri olan din, sanat ve felsefe ile kendini göstererek kendi bilincine ulaştığı vurgulanmıştır. Cevap C
Soru 35
35. Bir çocuk duyumların çokluğu içinde bir ayırım yaparak, bir şeyi genelleyemez; yani onu isimlendiremez, ancak birisinin verdiği isimle nesneleri birbirinden ayırmasını öğrenir. Bu tür bilgi tanışıklık yoluyla elde edilen bilgidir. Tanışıklık yoluyla öğrenilen bilgiler, daha önce var olan bilgilerin öğrenilmesidir. Anne çocuğa, babasını göstererek "bu baba" der. Çocuk da tekrarlanan bu terimi ve nesneyi tanışıklık yoluyla öğrenir. Bir şey hakkında bilgi ise ancak duyu algısının akıl yoluyla işlenmesiyle elde edilir. Parçadan ulaşılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilim sadece yaşamı temele alır.
B
Tanışıklık yoluyla elde edilen bilgiler, şeylerin hakkındaki bilgiden farklıdır.
C
Bir düşüncenin veya önermenin doğruluk testi onun yararlılığıyla paraleldir.
D
Gerçekliğin tek doğru ve aracısız bilgisi sezgi bilgisidir.
E
İnsan hiçbir zaman doğru bilgiye ulaşamaz.
35 numaralı soru için açıklama 
Parçada tanışıklık yolu ile elde edilen bilgi ile şeyler hakkındaki bilginin ayrımından söz edilmiştir. Cevap B
Soru 36
36. Doğrulanabildik ilkesi, anlamlı önermelerin olgusal gerçeklikle uygunluğunun, deney ve gözlemi temele alan tümevarım akıl yürütmesiyle kanıtlanması demektir. Bunun için, öncelikle tümevarımsal düşünme biçiminin doğru, kesin ve genel geçer bilgiyi verip vermediği tartışılmalıdır. Popper'a göre, tümevarım tam olarak evrensel bilgiyi verecek ne mantıksal ne de olgusal yapıya sahiptir. Buradan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A
Doğrulamak olanaksızdır, yanlışlamak ise olanak dahilindedir.
B
Tümevarımla ulaşılan bilgiler kuşku götürür.
C
Bir kuramın bilimselliği o kuramın yanlışlanabilir olmasına bağlıdır.
D
Bilimsel gelişmeler paradigma kavramıyla açıklanmalıdır.
E
Tek bir doğru kuram yoktur.
36 numaralı soru için açıklama 
Parçada doğrulanabilirlik ilkesi ve tümevarım yöntemi ele alınmıştır. Son cümlede de belirtildiği gibi Popper (doğrulanabilirliği çürütebilmek için) 'Tümevarım evrensel bilgiyi verecek yapıya sahip değildir." düşüncesiyle tümevarımı eleştirmektedir. Cevap B
Soru 37
37. Filozoflar evreni, doğayı, insanı açıklamaya yönelirken farklı iki gerçeklikle karşılaşmıştır. Bunlardan biri gözle görünen, elle tutulan, zaman ve uzay içerisinde yer alan maddesel gerçekliktir. Diğeri göremediğimiz, dokunamadığımız, ölçemediğimiz sayılar, fikirler gibi düşüncel gerçekliktir. Bu iki anlayışı ifade eden kavram çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rasyonalizm - Septisizm
B
Rasyonalizm - İdealizm
C
Materyalizm - İdealizm
D
Materyalizm - Pozitivizm
E
Pozitivizm - Rasyonalizm
37 numaralı soru için açıklama 
Maddeyi temel alan anlayışa materyalizm, düşünceyi temel alan anlayışa ise idealizm adı verilir. Cevap C
Soru 38
38. Bentham ve Mill'a göre her eylemimizde olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutluluğunu göz önünde tutarsak hem kendi yararımızı en iyi biçimde korumuş hem de ahlaklılığı yerine getirmiş oluruz. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu durumu destekler niteliktedir?
A
İnsanın ahlaksal eylemleri içinde bulunduğu koşullara bağlıdır.
B
İnsan ahlaksal eylemde bulunurken özgürdür.
C
Yalnızca tek insan için değil herkes için faydalı olan esas kabul edilmelidir.
D
Ahlaksal özgürlük bir karar özgürlüğüdür.
E
Özgürlüğün ölçütü seçmedir.
38 numaralı soru için açıklama 
Faydacı ahlak anlayışının kurucusu kabul edilen Bentham ve Mili, "Mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın mutluluğu için eyle!" ilkesini ahlak görüşünün temeline koymuştur. Buradan yalnızca tek bir insanın yararı değil herkes için yararlı olanın temel kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılır. Cevap C
Soru 39
39. Kant'a göre bir şeyden zevk alan kimse başkalarının da o şeyden zevk almasını ister. Bu istek ancak güzel olanın karşısında duyulur. Çünkü insan güzel dediği şeye başkalarının da güzel demesini bekler. Bu da özel bir duyguyu ortak bir duyguya götürür. Bu ortak duygu estetik yargılarının zorunluluğunu ve genel geçerliğini sağlar. Buna göre Kant, aşağıdaki yargılardan hangisini kabul etmektedir?
A
Ortak estetik yargılar vardır.
B
Ortak estetik yargılar yoktur.
C
Sanatçı içinde bulunduğu toplumsal çevrenin özelliklerinden etkilenir.
D
Sanat anlayışı toplumdan topluma değişir.
E
Estetik yargılar bilimsel yargılardan farklıdır.
39 numaralı soru için açıklama 
Kant, ortak estetik yargıların varlığını kabul eden düşünürlerin başında gelir. Burada da Kant'ın bu düşüncesi açıklanmaktadır. Cevap A
Soru 40
40. İdeal düzenin özgürlükle sağlanabileceğini kabul eden yaklaşım bazı Avrupa ülkelerinde "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler (iş ve gümrük serbestisi)" sloganına göre uygulandı. Bunun sonucu; ülke insanlarının, varlıklılardan ve yoksullardan oluşan iki kümeye ayrılmış oldukları görüldü. Bu eşitsizlik düzeltilmezse ülkenin bütünlüğünü korumak olanaksızlaşabiiirdi. İşte bu gerçeği gören bazı düşünürler özgürlüğü temel alan yaklaşıma karşı çıktılar. Özgürlüğün yerine temel ilke olarak eşitliği kabul ettiler. Parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A
İdeal düzen yoktur.
B
İdeal düzene ulaşmak ütopyadır.
C
İdeal düzene ulaşmak için özgürlük yerine eşitlik temel ilke olarak alınmalıdır.
D
Devlet, insanların birlikte yaşayıp birbirlerini desteklemek, karşılıklı olarak birbirlerini korumak zorunluluğundan doğmuştur.
E
İdeal düzene ancak adaletin sağlanmasıyla ulaşılır.
40 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta ideal düzenin olabileceği düşüncesindeki bazı düşünürlerin bunun ölçütü olarak özgürlüğe öncelik verdikleri; fakat bunun varlıklı ve yoksul kümeler arasındaki bölünmeyi doğurduğunu gören başka düşünürlerin ise özgürlük yerine eşitliği temel alan yaklaşımı ortaya çıkardıkları belirtilmektedir. Buradan "İdeal düzene ulaşmak için eşitlik temel ilke olarak alınmalıdır sonucuna ulaşılır. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git