Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Online Çözümlü Test Soruları

Coğrafya dersler içinde en zevkli ve en kolaylar içinde olmasına rağmen nedense öğrencilerin sınavda netleri bu derste düşük oluyor. Oysa coğrafya ezberden çok mantığa dayalı bir ders olması yönüyle diğer sözel derslerden ayrılır. Coğrafyada her konu için bilmeniz gereken 5-6 altın kurak vardır, bunları bilirseniz coğrafya sizin için artık keyifli bir bulmacaya dönecektir.

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de geniş ve verimli ovaların, yüksek dağlık alanların, yaylaların ve güneşli gün sayısı fazla olan yerlerin bulunması yöreler arasında İklim şartlarının değişiklik gösterdiğine kanıt olarak gösterilebilir. Bu yörelerde yerşekillerinin farklı olması farklı ekonomik faaliyetlerin gelişmesine neden olmuştur. Cevap: D
Soru 2
s2
A
Gaziantep
B
Bartın
C
Ardahan
D
Tokat
E
Siirt
2 numaralı soru için açıklama 
Verilen illerden Gaziantep gelişmiş bir il olduğu için buranın gelişmesine yönelik teşvik uygulaması yapıldığı söylenemez. Cevap: A
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de tarımı olumsuz yönde etkilediği söylenemez?
A
Tarım topraklarının %37,2’sinin kalınlığı 20 cm’den az olan sığ topraklardan oluşması
B
Tarım alanlarının %96’sında kurak ya da yarı kurak iklim şartlarının etkili olması
C
Tanm topraklarının %64,3’ünün eğim değerinin %12’den fazla olması
D
Tarım topraklarının %63’ünün genişliğinin 50 dekarın altında olması
E
Ekili alanlann %8’inde endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de tarım topraklarının ince olması, büyük bölümünde kurak yada yan kurak iklimin etkili olması, eğim değerlerinin fazla olması tarımı olumsuz etkiler. Aynca tarım işletmelerinin küçük olması verimliliği ve makineleşmeyi olumsuz yönde etkiler. Endüstri bitkilerinin ekilmesi tarım adına olumsuz değil, olumlu bir durumdur. Cevap; E
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde tarımın önemli bir yere sahip olduğunun göstergesi değildir?
A
Nüfusun önemli bir kısmının tarım alanlarında çalışması
B
Farklı ürünlerin ekiminin yapılması
C
Bazı tarım ürünleri ihraç edilerek önemli gelir elde edilmesi
D
Milli gelirin yaklaşık %15’inin tarımdan sağlanması
E
Birçok sanayi kolunun tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanması
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünü çeşidine bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında fazla bir şey söylemez. Önemli olan tarımdan elde edilen ürün miktarı, verim durumu ve sanayiye sağladığı hammaddedir. Cevap:B
Soru 5
5. Erozyonla, toprağın verimli üst kısmı süpürülerek toprak verimi azalır ve zamanla tarım alanları daralır. Aşağıdakilerden hangisi toprağı erozyondan korumak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Eğimli tarım alanlarının taraçalanması
B
Tarlaların eğim yönüne dik sürülmesi
C
Mera ve çayırların tarlaya dönüştürülmemesi
D
Nadas tarımı yerine nöbetleşe ekim yapılması
E
Anız örtüsünün yakılması
5 numaralı soru için açıklama 
Toprak üstünde kalan bitki kökleri ve gövdeleri (anız) yakıldığı zaman toprak korumasız kalır, sel suları ve rüzgârlar tarafından daha kolay taşınacağı için erozyon artar. Cevap: E
Soru 6
s6
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
6 numaralı soru için açıklama 
c6
Soru 7
s7
A
Toprak çeşidiyle
B
Nüfus miktarıyla
C
Sıcaklık ortalamalarıyla
D
Yeryüzü şekilleriyle
E
Ortalama yağış miktarıyla
7 numaralı soru için açıklama 
Bölgelerdeki tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranlarının farklı olması yeryüzü şekilleriyle ilgilidir. Örneğin dağlık ve engebeli olan Doğu Anadolu’da tarım alanlarının oranı az iken, yerşekilleri sade olan Marmara’da fazladır. Cevap: D
Soru 8
8. Türkiye genelde yüksek ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Ülkemizin yaklaşık %62’si eğimin%15’ten fazla olduğu engebeli ve sarp arazilerden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tür arazilerde gözlenen durumlardan biri değildir?
A
Erozyon şiddetlidir.
B
Akarsuların taşıdıkları alüvyon miktarı azdır.
C
Hayvancılık ve ormancılık yaygındır.
D
Seyrek nüfuslu alanlardır.
E
Toprak örtüsü incedir.
8 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizdeki dağlık ve engebeli yerlerde erozyon fazladır, toprak örtüsü incedir. Genelde hayvancılık ve orman olan yerlerde de ormancılık yapılmaktadır. Buralarda akarsuların yatak eğimi fazla olduğu için çok fazla aşındırma yaparlar ve fazla alüvyon taşırlar. Cevap: B
Soru 9
9. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren ülkenin gıda ihtiyacını karşılayabilmek, tarımsal üretimi,tarımsal ihracatı ve çiftçinin gelir düzeyini artırmak için bir dizi kararlar almış ve uygulamıştır. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yukarıda belirtilen amaca yönelik olduğu söylenemez?
A
Ziraat Bankası aracılığıyla kredi verilmesi
B
Devlet üretme çiftliklerinin kurulması
C
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin hayata geçirilmesi
D
Küçük işletmeleri birleştirme çalışmaları
E
Pirinç ekim alanına sınırlama getirilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Yerleşim merkezlerini sivrisinek ve sıtmadan korumak için pirinç ekim alanlarına devlet tarafından yerleşim alanlarının uzağında izin verilerek sınırlama getirilir. Bu durumun tarımsal üretimi artırma üzerinde bir etkisi yoktur. Cevap: E
Soru 10
10. Yükselti ve engebenin az olduğu yerler ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilemiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kıyı ovaları ile yükseltisi 500 metrenin altında olan ovaların özelliklerinden biri değildir?
A
Baraj yapmaya elverişlidir.
B
Tarım ürünlerinin çeşidi fazladır.
C
Ekonomik faaliyetlerde verimlilik yüksektir.
D
Ulaşım faaliyetleri gelişmiştir
E
Hammaddesi tarıma dayalı sanayi gelişmiştir
10 numaralı soru için açıklama 
Yükseltisi az olan yerler baraj yapmaya elverişli değildir. Çünkü bu alanlarda baraj seti yapmak zordur ve pahalıya mal olur. Aynca böyle bir yerde baraj yapılması geniş ve verimli tarım alanlarını sular altında bırakır. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Edirne
B
Rize
C
Konya
D
Gaziantep
E
Manisa
1 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde yaz mevsimi genel olarak kurak geçtiği için tarımda sulamaya ihtiyaç duyulur. Yalnız Rize kıyılan yıl boyunca bol yağış aldığı için tarım ürünlerinde sulamaya ihtiyaç duyulmaz. Cevap: B
Soru 2
2. Aşağıdaki ürünlerden hangisi, yağ sanayisinde hammadde olarak kullanılmamaktadır?  
A
Yer fıstığı
B
Kanola
C
Pamuk
D
Soya fasulyesi
E
Haşhaş
2 numaralı soru için açıklama 
Yer fıstığı, kanola, pamuk ve soya fasulyesi yağ sanayinde kullanılmaktadır. Haşhaş ise ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Cevap: E
Soru 3
s3
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Şekerpancarı ve çay hasat edildikten sonra kısa sürede bozulabilen ürünler oldukları için bu ürünleri işleyen tesisler üretim bölgelerine yakın kurulur.Pamuk hem bozulmadığı hem de kolay taşındığı için gerekirse uzak mesafelere götürülüp işlenebilir. Buğday ise çok uzak mesafelere taşınması maliyeti artıracağı için işleme tesislerinin yakın olması ekonomik açıdan önemlidir. Cevap: B
Soru 4
s4
A
Tütün bütün bölgelerimizde yaygın olarak yetiştirilir.
B
Türkiye’de üretilen tütünün kalitesi yüksektir.
C
Tütün ihraç ürünlerimiz arasında yer alır.
D
Türkiye’deki bütün iklimlere uyum sağlamış bir bitkidir.
E
Ekim alanı devlet tarafından sınırlandırılmıştır.
4 numaralı soru için açıklama 
Tütünün dağılış haritasına bakıldığında Akdeniz ikliminin etkili olduğu Ege kıyılarında, Karadeniz ikliminin etkili olduğu Karadeniz’de ve karasal iklimin etkili olduğu Doğu Anadolu’da yetiştirildiği görülür. Bu durum tütünün Türkiye’de görülen iklimlere uyum sağladığını göstermektedir. Cevap: D
Soru 5
5. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ekonomik olarak sadece kıyı bölgelerimizde yetiştirilen bir ürün değildir?
A
Fındık
B
Çay
C
Pamuk
D
Portakal
E
İncir
5 numaralı soru için açıklama 
Pamuk sadece kıyı bölgelerimizde değil iç bölgelerimizdede yetişir. Zaten en fazla pamuk üreten bölgemiz iç bölge olan Güneydoğu Anadolu’dur. Cevap: C
Soru 6
6. Bu sene ilkbahar mevsiminde düşük sıcaklığa bağlı oluşan don olayı verimin düşük olmasına neden oldu. Yeterince gübreleme ve ilaçlama da yapamayınca üretim iyice azaldı. Ayrıca piyasada oluşan düşük fiyat iyice zarar etmeme neden oldu. Yukarıda durumunu anlatan çiftçinin hangi yörede ve hangi tarım ürününü yetiştirdiği söylenebilir?
A
Giresun - Fındık
B
Mersin - Portakal
C
Kilis - Üzüm
D
Adana - Pamuk
E
Bursa - Domates
6 numaralı soru için açıklama 
Her yıl yeniden ekilen domates ve pamuk gibi ürünler ilkbaharda ekilir.Yaz aylarında yetişir ve olgunlaşır don olayından fazla etkilenmesi beklenmez.Çok yıllık bitkilerden olan üzüm, soğuğa dayanıklıdır. Aynca Kilis civarında ve portakal yetiştirilen Mersin civarında ilkbahar aylarında pek don olayı görülmez. Fındığın yetiştiği Karadeniz kıyılarında ilkbaharda görülen don olayı ürüne zarar vermektedir. Cevap: A
Soru 7
s7
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve V
7 numaralı soru için açıklama 
Buğdaya ayrılan alan azalsa bile, sulamanın artması, kaliteli tohum kullanılması ve makineleşme nedeniyle buğday verimi artmıştır. Yani birim alandan alınan ürün miktarı artmıştır. Pazar alanları ile çiftçi sayısındaki azalmanın bir etkisi yoktur. Cevap: E
Soru 8
s8
A
İklim şartlarında
B
Tarım alanlarının genişliğinde
C
Ekilen ürün çeşidinde
D
Sulama imkanlarında
E
Göçle gelen nüfusun tarım anlayışında
8 numaralı soru için açıklama 
Haritada taralı olarak gösterilen Güneydoğu’daki ovalarda eskiden kurak iklim şartlarına bağlı olarak buğday, arpa ve mercimek gibi ürünler yetiştirilirken günümüzde sulamanın artmasıyla pamuk, ayçiçeği ve sebze yetiştirilmektedir. Cevap: D
Soru 9
s9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz’de yerşekilleri yüksek ve engebeli olduğu için tarım alanlan küçük ve eğimlidir.Eğimli bu arazilerde makine kullanmak zor olduğu için insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Cevap: E
Soru 10
10. Yaz mevsimi kurak geçen bir bölgede aşağıdaki etkinliklerden hangisi güçleşir?
A
Buğday tarımı
B
Çay tarımı
C
Yaz turizmi
D
Arıcılık
E
Küçükbaş hayvancılık
10 numaralı soru için açıklama 
Bütün yıl boyunca suya ihtiyaç duyan çayı yaz dönemi kurak geçen bir yerde yetiştirmek zordur.Yazları kurak olan bir yerde buğday tarımı yapılabilir,bitki örtüsü yeterliyse arıcılık yapılabilir. Küçükbaş hayvancılık yapılabilir. Ayrıca yazın kurak geçtiği kıyı bölgelerinde havanın açık ve güneşli olması turizm açısından elverişli ortam oluşturur. Cevap: B
Soru 11
s11
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Haritada I numara ile gösterilen Doğu Karadeniz’de yağış miktarı fazla, toprak yıkanmış ve arazi yapısı engebeli olduğu için özellikleri belirtilen ürün burada yetiştirilebilir. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git