Tanzimat Edebiyatı Soruları Online Test

Merhaba arkadaşlar, edebiyat konuları ile ilgili online testler hazırlayarak sizlere sınavlara hazırlık aşamasında yardımcı olmak istiyorum. On beş yirmi soruluk edebiyat deneme sınavları ile sıkılmadan hemde bilgisayar başında kendinizi denemeniz için çok iy bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gireceğiniz lys, ygs, öss gibi sınavlarda çıkması muhtemel sorulardan hatta bazen çıkmış sorulardan oluşan edebiyat online testimizi çözerek bilgilerinizi birde burdan ölçebilirsiniz. Bunun yanı sıra edebiyat soru bankası yaprak test çıkmış sorulardan oluşan cevaplı testlerde çözerek sınavlardaki hata yapma olasılığınızı en aza indirgeyebilirsiniz. Edebiyat konularının çoğu bilgiye yanı sizin anlayacağınız üzere ezbere dayalıdır. Bu konuları unutmamak için konu çalıştıktan hemen sonra test çözmek mutlaka gerekir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum…

Tanzimat Edebiyatı Online Test

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A
Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B
Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C
Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D
Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E
Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.
Soru 2
Yazar, bu romanında Bihruz Bey-in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İntibah - Namık Kemal
B
Eylül - Mehmet Rauf
C
Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem
E
Sergüzeşt - Sami Paşazade Sezai
Soru 3
Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir.Diğer kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?
A
Mehmet Rauf
B
Sami Paşazade Sezai
C
Namık Kemal
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Peyami Safa
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A
Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
B
Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C
Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D
Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E
İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.
Soru 5
İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şair Evlenmesi
B
Araba Sevdası
C
Karabibik
D
Cezmi
E
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 6
İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
İntibah
B
Cezmi
C
Eylül
D
Sergüzeşt
E
Yaban
Soru 7
 Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A
İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşanın Fenelondan çevirdiği Telemak adlı eserdir.
B
İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekremin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseridir.
C
Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazımın Karabibik adlı eseridir.
D
Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasinin Şair Evlenmesi adlı eseridir.
E
Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
A
Namık Kemal - Şinasi - Ziya Paşa
B
R.Mahmut Ekrem - A. Tahran - T.Fikret
C
Ahmet Mithat - Namık Kemal - Ö. Seyfettin
D
H.Ziya Uşaklıgil - Şinasi - Ziya Gökalp
E
Ali Bey - A.Vefik Paşa - Ali Canip
Soru 9
Vatan şairi olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır. 1863' te Tercüme Odasına giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasinin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Parise gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. -Vatan Yahut Silistre adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosaya sürülmüştür. Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ali Bey
Soru 10
Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. Şiir ve İnşa makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır. Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Namık Kemal
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ali Bey
Soru 11
 Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal'e ait bir eser değildir?
A
İntibah
B
Zavallı Çocuk
C
Cezmi
D
Gülnihal
E
Zafername
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?
A
Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
B
Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
C
Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
D
Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
E
Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?
A
Araba Sevdası
B
Çok Bilen Çok Yanılır
C
Nejat Ekrem
D
Sergüzeşt
E
Muhsin Bey
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
B
Siyasetle yakından ilgilenirler.
C
Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
D
Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
E
Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.
Soru 15
Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?
A
Karabibik
B
Küçük Şeyler
C
Muhsin Bey
D
Araba Sevdası
E
Makber
Soru 16
İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
Telemak
B
Cezmi
C
Şair Evlenmesi
D
Karabibik
E
Zehra
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?
A
Fitnen
B
Şair Evlenmesi
C
İntibah
D
Çok Bilen Çok Yanılır
E
Araba Sevdası
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?
A
Tevfik Fikret
B
Şinasi
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 19
Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyatın nazım şekilleriyle yazmışlardır. Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Padişah Abdülmecit'in baskıcı politikası
B
Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları
C
Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri
D
Klasik kültürle yetişmiş olmaları
E
Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Kemal'in ortak bir yönü değildir?
A
Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları
B
Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri
C
Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları
D
Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları
E
Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git