AYT Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, gireceğiniz lys sınavı tarih sorularına yakın sorulardan oluşan, lys sınavında önceki yıllarda çıkmış ve çıkması muhtemel olan tarih dersi konularından oluşan çözümlü tarih deneme sınavı ile sizlerleyim. Tam otuz soruluk çözümlü ve cevap anahtarlı online testimizi çözerek lys olsun ygs olsun kpss ya da öss olsun hiç farketmez tüm bu sınavlara yardımcı olacak bir kaynak tarih testi arkadaşlar. Tarih konularından oluşan ayrıntılı çözümlü tarih soru bankamızdaki soruları çözerek sınavlarınızda başarıyı daha kolay yakalayabilirsiniz. Katıldığınız deneme sınavları, çözdüğünüz yaprak testlerin yanı sıra bu tür online testlere de katılmanız siz kpss, lys, ygs ve öss öğrencilerimiz için oldukça faydalı olacaktır. Hadi bakalım vakit kaybetmeden tarih dersi deneme sınavımızı çözmeye başlayın. Başarılar…

LYS Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - LYS Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
Yazıyı kullanmayı
B
At yetiştiriciliği yapmayı
C
Pantolon giymeyi
D
Orduyu bölümlere ayırmayı
E
Tekerlekli araba yapmayı
1 numaralı soru için açıklama 
Türkler göçebe yaşadıkları için yazıyı geç kullanmışlardır.
Soru 2

Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Peçenekler, Bizans ordusunda paralı asker olarak yer almıştır.
B
Batı Hunları, Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olmuştur.
C
Avarlar, hem Asya, hem de Avrupa kıtasında devlet kurmuştur.
D
Göktürkler ilk hareketli matbaa sistemini kullanmıştır.
E
Uygurların bir kısmı bugün Çin egemenliğinde bulunan Sincan özerk bölgesinde yaşamaktadır.
2 numaralı soru için açıklama 
İlk hareketli matbaa sistemini kullanan Türk devleti Uygurlardır.
Soru 3

Uygurların yerleşik yaşama geçtiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez?

A
Sulama kanalları yapmaları
B
Dericilik ve dokumacılık yapmaları
C
Saray, tapınak ve ev mimarisinde gelişmeleri
D
Buğday, darı ve kavun üretimini yapmaları
E
Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri
3 numaralı soru için açıklama 
B seçeneği yerleşik yaşama geçildiğinin kanıtı olamaz.
Soru 4

Orta Asya Türk devlet yönetimiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Devletler genellikle ikili yönetim sistemiyle yönetilmiştir.
B
Kut anlayışı hükümdarların otoritesini artıran bir etmendir.
C
Hükümdarlar aynı zamanda dinsel lider olarak kabul edilmiştir.
D
Devlet işleri kurultayda görüşülüp, hükümdarın onayıyla yürütülmüştür.
E
Devletler genellikle birçok boyun bir araya getirilmesiyle kurulmuştur.
4 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarların dini gücü yoktur.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları, Fatımiler ve Eyyubiler devletlerinin ortak özelliğidir?

A
Haçlılarla mücadele etme
B
Türkler tarafından kurulma
C
Abbasi halifelerini koruma
D
İpek Yolu’na hakim olma
E
Aynı bölgede kurulma
5 numaralı soru için açıklama 
Tolunoğulları, Fatımiler ve Eyyübilerin ortak özelliği Mısır’da kurulmuş olmalarıdır.
Soru 6
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Toygun: Orta Asya Türk Devletlerinde meclis üyelerine verilen isimdir.
Soru 7
blank
A
Bağdat Seferi
B
Malazgirt Savaşı
C
Haçlı Seferleri
D
Pasinler Savaşı
E
Dandanakan Savaşı
7 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen savaş Dandanakan Savaşı’dır.
Soru 8
blank
A
Kubilay Hanlığı
B
Şeybaniler Devleti
C
Çağatay Hanlığı
D
İlhanlılar Devleti
E
Altın Orda Devleti
8 numaralı soru için açıklama 
Soruda boş bırakılan yere Şeybaniler (Özbekler) Devleti getirilemez.
Soru 9
blank
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
I,II ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
l, ll ve lV. seçenekler devletin merkezi otoritesini güçlü tuttuğu için feodal sistemin ortaya çıkmasını engellemiştir.
Soru 10
blank
A
I, II, III
B
I, III, II
C
II, I, III
D
II, III, I
E
III, II, I
10 numaralı soru için açıklama 
Divanı mezalim: Yüksek mahkeme Çatıları konik veya piramit şeklinde olan mimari eser:Kümbet Mesleki eğitim veren kurum: Ahi teşkilatıdır
Soru 11
blank
A
Yesevîlik
B
Kadirîlik
C
Kübrevîlik
D
Bektaşîlik
E
Vahabîlik
11 numaralı soru için açıklama 
Vahabilik Türkler arasında İslamiyetin yayılmasında ve yerleşmesinde etkili olmamıştır.
Soru 12
blank
A
Düzmece Mustafa İsyanı
B
Şeyh Bedrettin İsyanı
C
Şehzade Mustafa İsyanı
D
Cem Sultan olayı
E
Canberd Gazali Ayaklanması
12 numaralı soru için açıklama 
Şeyh Bedrettin isyanı sosyo-ekonomik içerikli bir isyandır
Soru 13
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
13 numaralı soru için açıklama 
l. öncül düşünsel, ll. öncül siyasi, ll. öncül ise ekonomiktir.
Soru 14

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde yapılan Amasya Antlaşması’nın (1555) özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran ile yapılan ilk antlaşma olması
B
Türkiye’nin bugünkü sınırını belirlemesi
C
İttifak antlaşması niteliğinde olması
D
Her iki devlete de eşit haklar sağlaması
E
Safevi Devleti’nin yıkılmasına neden olması
14 numaralı soru için açıklama 
Amasya Antlaşması İran ile yapılan ilk antlaşmadır.
Soru 15
blank
A
Safeviler
B
Akkoyunlular
C
Osmanlılar
D
Anadolu Selçukluları
E
Memlükler
15 numaralı soru için açıklama 
Coğrafi Keşifler Osmanlı denizlerindeki ticari canlılığın kaybolmasına neden olmuştur.
Soru 16
Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin görüldüğü söylenemez?  
A
Monarşik yönetimin
B
Hukuksal birliğin
C
Devşirme sisteminin
D
Teokratik anlayışın
E
İmparatorluk yapısının
16 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nde hukuk birliği yoktu. (şeri, örfi, cemaat,laik hukuk)
Soru 17
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
17 numaralı soru için açıklama 
l. öncül lonca, ll. öncül vakıf, lll. öncül medrese, lV. öncül ise enderun ile eşleştirilmelidir.
Soru 18
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
18 numaralı soru için açıklama 
Lağımcılar kuşatmalarda mevzi ve tünel kazan, patlayıcı döşeyen sınıftır.
Soru 19
blank
A
l ve ll
B
ll ve lll
C
ll ve lV
D
lll ve lV
E
l, ll ve lll
19 numaralı soru için açıklama 
Don-Volga Kanalı ve Süveyş Kanalı Projeleri Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’nın projeleridir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Köprülüler Dönemi ve Kuyucu Murat Dönemi ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
A
Kişilere bağlı kalması
B
Devlet otoritesini artırmayı amaçlaması
C
Sorunların temel nedenlerine inilememesi
D
Baskı ve şiddet yöntemine dayanması
E
Yönetim erkini değiştirmeyi amaçlaması
20 numaralı soru için açıklama 
Duraklama dönemi ıslahatçılarından hiçbiri yönetim erkini değiştirmeyi düşünmemiştir.
Soru 21
blank
A
Rusya
B
Avusturya
C
Prusya
D
İngiltere
E
Fransa
21 numaralı soru için açıklama 
Rusya ile ilişkiler bozulmuş ve Prut Savaşı çıkmıştır.
Soru 22
blank
A
Yönetimin babadan oğula geçmesi
B
Hanedanın kutsal kan taşıdığına inanılması
C
Yönetime kadınların geçememesi
D
Hükümdarların Divan üyeleri tarafından belirlenmesi
E
Şehzadelerin sancaklara vali olarak atanması
22 numaralı soru için açıklama 
Hanedanın kutsal kan taşıdığına inanıldığı için yönetim hep Osmanlı soyunda kalmıştır.
Soru 23
blank
A
Rusya’nın Panslavist politikayla güneye doğru yayılmaya çalışması
B
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü koruyamayacak duruma gelmesi
C
Osmanlı toprakları üzerindeki pazar ve hammadde rekabetinin artması
D
Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi açıdan güç kaybetmiş olması
E
Osmanlı Devleti’nin imparatorluk sınırlarını genişletmeye çalışması
23 numaralı soru için açıklama 
Denge politikasındaki amaç, var olan toprakları korumak olduğu için E seçeneğine ulaşılamaz.
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Herkese askerlik yapma yükümlülüğünün getirilmesi
B
Özel mülkiyetin güvence altına alınması
C
Yönetimin halk egemenliğine dayanması
D
Kanun gücünün her gücün üstünde olduğunun vurgulanması
E
İltizam sisteminin kaldırılması
24 numaralı soru için açıklama 
Yönetimin halk egemenliğine dayanması Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden biri değildir.
Soru 25

Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisinde İngiltere ile Fransa birlikte hareket etmemiştir?

A
Kırım Savaşı’nda
B
Mısır Sorunu’nda
C
Berlin Antlaşması’nda
D
Islahat Fermanı’nın yayımlanmasında
E
Yunan İsyanı’nda
25 numaralı soru için açıklama 
Mısır sorununda İngiltere ve Fransa görüş ayrılığına düşmüşlerdir.
Soru 26

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde yenilik taraftarları rol oynamamıştır?

A
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
B
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında
C
Meşrutiyet yönetiminin ilan edilmesinde
D
Kabakçı Mustafa İsyanı’nın bastırılmasında
E
Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
26 numaralı soru için açıklama 
Genç Osman ıslahat yapmak istediği için Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
Soru 27
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
27 numaralı soru için açıklama 
l. ve ll. öncüldeki bilgiler l. Balkan Savaşı’ndaki yenilginin nedenidir.
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan veya bağımsız olan devletlerden biri değildir?

A
Yugoslavya
B
Romanya
C
Macaristan
D
Çekoslovakya
E
Polonya
28 numaralı soru için açıklama 
Romanya 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlığına kavuşmuştur.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, ll. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen gelişmelerden biri değildir?

A
Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin gerçekleştirilmesi
B
Türkiye’de çok partili sisteme geçilmesi
C
İsrail Devleti’nin kurulması
D
NATO ve Varşova Paktı’nın kurulması
E
Almanya’nın doğu ve batı olarak ikiye ayrılması
29 numaralı soru için açıklama 
Bolşevik İhtilali l. Dünya Savaşı yıllarında (1917) gerçekleşmiştir.
Soru 30
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
30 numaralı soru için açıklama 
İngiltere-Nato, Polonya-Varşova Paktı, Hindistan Bağlantısızlar üyesidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git