İlk Türk-İslam Devletleri Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih sınavlarına hazırlanırken bol bol konu testi çözmek sizleri başarıya daha çabuk ulaştırır. Sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm tarih konuları ile çözümlü soru bankası hazırladım. İlk Tür İslam Devleti ile ilgili on adet çözümlü ve cevap anahtarlı test sorusu bulunmaKta arkadaşlar. Bu online testimizi çözerek kensinizi bu konuda deneyip eksikliklerinizi giderebilirsiniz. Tarih dersi konusu ile ilgili her yıl gerek Kpss’de gerek Öss ve Lys’de çokça soru ile karşılaşırız. Genellikle biligiye dayalı olan tarik dersi soruları için konuyu iyice okuduktan sonra bol bol yaprak test, tarih deneme sınavşarı çözümlü soru bankaları çözerek öss, kpss ve ygs deki başarınızı artırabilirsiniz. Online testimiz sizin için hazır bulunmakta başarılar arkadaşlar.

İlk Türk-İslam Devletleri Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - İlk Türk-İslam Devletleri Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Resmi   dillerinin Türkçe olmasıII. İkili yönetim anlayışını uygulamaları III.İslamiyeti kabul etmeleri IV. "Ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışını benimsemeleri Yukarıdakilerden hangileri   Karahanlılar'ın eski Türk geleneklerine ve Türklük özellik­lerine sahip çıktıklarına kanıt olarak göste­rilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve IV
D
I,II,IV
E
I,II,III
1 numaralı soru için açıklama 
Karahanlıların resmi dillerinin Türkçe olması, ikili yönetim anlayışını uygulamaları ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları eski gelenek ve Türklük özelliklerine sahip çıktıklarını gösterir. Ancak Islamiyeti kabul etmeleri yeni bir özelliktir.
Soru 2
Türk-lslam edebiyatının ilk örnekleri aşağı­daki devletlerden hangisi tarafından veril­miştir?
A
Büyük Selçuklular
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Babürler
E
Harzemşahlar
2 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar tarafından verilmiştir, (örneğin Yusuf Has Hacib-tarafından yazılan Kutadgu Bilig.)
Soru 3
-   Uygur alfabesi ile yazılmış Türk İslam ede­biyatının ilk yazılı eserlerinden biridir.
-   Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış bir siyasetnamedir. Yukarıdaki özelliklere sahip eser aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Lügat-it Türk
C
Atabetül Hakayık
D
Dıvan-ı Hikmet
E
Şehname
3 numaralı soru için açıklama 
Uygur Alfabesi ile Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Türk İslam edebiyatının ilk örneğinden birisi olan eser Kutadgu Bilig'tir.
Soru 4
Türk-lslam kültürünü Hindistan'a taşıyan ve Islamiyetin burada yayılmasında etkili olan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Karahanlılar
B
Memluklar
C
Babürler
D
Gazneliler
E
Harzemşahlar
4 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam kültürünü Hindistan'a taşıyarak İslamiyet'in burada yayılmasını sağlayan ilk Türk devleti Gazneliler olmuştur.
Soru 5
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden olan ve Türk dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olarak kabul edilen "Divan-ı Lügat-it Türk" aşağıdakilerden han­gisi tarafından yazılmıştır?
A
Yusuf Has Hacip
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Ahmet Yesevi
D
Edip Ahmet
E
Ömer Hayyam
5 numaralı soru için açıklama 
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazı­lan ve Türk İslam dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olan Divan-ı Lügat-it Türk Karahanlı­lar döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından ya­zılmıştır.
Soru 6
Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Os­manlılar ile aynı dönemde kurulmamıştır?
A
Saruhanoğulları
B
Mengücekoğulları
C
Candaroğulları
D
Germiyanoğulları
E
Hamitoğulları
6 numaralı soru için açıklama 
Mengücekoğulları 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan ve çevresinde kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir. Diğerleri ise Osmanlılarla aynı dönemde 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir.
Soru 7
Lonca esnaf örgütüdür. Güçlü bir din duygusu içinde ahlaklılık, cömertlik gibi nitelikleri ve Ahi­lik geleneğini yaşatmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, loncanın görevle­ri arasında ver almaz?
A
Esnafların örgütlenmesini sağlamak
B
Kalite denetimi yapmak
C
Tüketici haklarını korumak
D
Üretimin niteliğiyle ilgili fiyat belirlemesi yapmak
E
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak
7 numaralı soru için açıklama 
Esnaf arasında çıkacak her türlü davaya bakmak kadıların görevidir. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler loncanın görevleridir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli so­nucudur?
A
Türkler ile Araplar arasındaki ilişkilerin ge-lişmesi
B
Kağıt barut ve pusula yapımının Araplarca öğrenilmesi
C
Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları
D
Çinli'lerin ağır bir yenilgiye uğramaları
E
Orta Asya'nın Çin egemenliğinden kurtulması
8 numaralı soru için açıklama 
751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan Talaş Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu kağıt, barut ve pusula yapımının Araplar tarafından öğrenilerek Çin'in dışına çıkmasıdır. Bu icatlar daha sonra geliştirilerek rönesans, reform ve coğrafi keşifler gibi hareketlerin doğmasına yol açmıştır.
Soru 9
Selçuklulardaki vakıf arazi ile, -medrese, -hamam, -camii kurumlarından hangilerinin masrafları kar­şılanırdı?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II,III
9 numaralı soru için açıklama 
Selçuklularda vakıflar; eğitim, sağlık, bayındırlık, toplumsal ve dini alanlarda işlevleri olan kurumlardır, Bu nedenle vakıf arazileriyle medrese, hamam, cami vb. yapıların giderleri karşılanmıştır.
Soru 10
Firdevsi'nin yazdığı Şehname adlı eser aşa­ğıdaki devlet adamlarından hangisine su­nulmuştur?
A
Alparslan
B
Melikşah
C
Gazneli Mahmut
D
Sultan Sencer
E
Saltuk Buğra Han
10 numaralı soru için açıklama 
Firdevsi Şehname adlı eserini Gazneli Mahmut'a sunmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git