Geçmiş Yıllarda Çıkmış Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları Online Test 1

Online tarih testlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu online testte Geçmiş Yıllarda Çıkmış Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları ile ilgili 15 Online Test soruları bulunmaktadır. Tarih sorularının tamamı çözümlüdür. Özellikle tarih dersinde sorun yaşayan öğrenciler için sitemiz eşsiz bir kaynak niteliğindedir. Bu teste ÖSYM’nin geçmiş yıllarda çeşitli sınavlarda (KPSS, LYS, YGS, DGS vs) sormuş olduğu 1. Dünya savaşı ile ilgili sorular yer almakta. Gerçekten de 1. dünya savaşı insanlık tarihi açından tek kelime ile bir yıkım olmuş milyonlarca insan ölmüş milyonlarcası da yaralanmış ve neredeyse o dönemde yaşan insanların tamamı da derin bir travma yaşamıştır. İşte bu kadar önemli bir olay, karşımıza sürekli olarak hemen her sınavda soru olarak gelmektedir.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 1

Tebrikler - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
ağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında üçlü Bağlaşma (İttifak)Devletleri yanında savaşa girmesinde etken olmamıştır? 1974-ÜSS
A
Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan inanç
B
Almanya ya duyulan yakınlık
C
Uzlaşma Devletleri‘nin Osmanlı topraklarına saldırması
D
Goben ve Breslav harp gemilerinin Rus limanlarına saldırması
E
Osmanlı İmparatorluğunun coğrafî durumu
1 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı sırasında ya da öncesinde Osmanlı Devleti ne herhangi bir saldırı olmamıştır.üstelik İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi konusunda baskıda bulunmuştur.Yanıt C
Soru 2
1918 yılında İtilâf Devletlerinin, bir yandan Anadolu'yu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da dünya kamuoyunu Türkler aleyhine oluşturmaya çalışmalarındaki amaç  aşağıdakilerden hangisidir? 1977-ÜSS
A
Anadolu daki azınlıkların yardımlarını sağlama
B
Türklere yaşama hakkı tanımayan bir görüşü dünyaya yaymaları
C
Anadolu'yu haklı nedenlerle paylaştıklarını dünyaya kabul ettirme
D
Türkleri. uygarlık alanında geri kalmış bir toplum olarak dünyaya tanıtma
E
Türklerin Anadolu'dan Orta Asya'ya geri gönderilmelerini sağlama
2 numaralı soru için açıklama 
itilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından Wilson ilkelerini hiçe sayarak Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır Bunları yaparken dünya kamuoyunu işgallerinin haklılığına inandırmaya çalışmışlar Türkleri "Ermeni Soykırımı''yapmakla suçlamışlar işgallerini bölge güvenliğini sağlama" adı altında gerçekleştirmişlerdir. Yanıt C
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir? 1981-ÖSS
A
Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir
B
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
C
itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edilebilecektir
D
Hükümet haberleşmesi dışında telsiz ve telefonlar İtilaf Devletferi'nce denetlenecektir
E
Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altına alınacaktır
3 numaralı soru için açıklama 
C seçeneği Mondros Antlaşmasının 7 maddesidir.Bu madde ile itilaf Devletleri gerekli gördükleri takdirde istedikleri yerleri işgal etme hakkını elde etmişlerdir Böyle bir madde Osmanlı Devletinin elinde kalan toprakları da işgal tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır.Yanıt C
Soru 4
Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devletini de Birinci Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında,Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur ? 1983-ÖSS
A
Askeri gücü
B
Jeopolitik konumu
C
Savaş tecrübesi
D
Ekonomik gücü
E
Siyasal yapısı
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin jeopolitik konumu Ortadoğu'dan Akdeniz'e kadar önemli bir coğrafyayı içine almaktadır Bu da sömürgeci devletlerin bu bölgelere hakim olma konusunda Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini daha önemli bîr hale getirmektedir.Özellikle Almanya, hem savaşı daha geniş bir alana yaymak, hem de Osmanlı sayesinde İngilterenin sömürge yolları ile bağlantısını kesmek için Osmanlı Devletinin savaşa girmesini istemiştir.Yanıt B
Soru 5
Birinci Dünya Savaşından sonra Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır: I. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek II. Bilim iktisat ve din alanında Örgütlenilecek İli Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1985-ÖSS
A
Benzer amaçlı milli cemiyetleri birleştirme
B
Bölgedeki Türkleri, azınlıklara oranla her yönden daha güçlü tutma
C
Diğer Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ne kendi gücünü gösterme
D
Erzurum'da milli bir kongre yapılmasını sağlama
E
Cemiyetin bölgedeki şube sayısını artırma
5 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulması çabalarına karşılık oluşturulan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin amacı bölgede Türk'lerin çoğunlukta olduğunu ve buraların Türk yurdu olduğunu ispatlayabilmektir Soruda verilen karlarları alma amacı B seçeneğinde verildiği gibi Türkleri her anlamda ayakta tutabilmektir.Yanıt B
Soru 6
Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir? 1999 DMS  
A
Ankara Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Mudanya Ateşkes Anlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Mondros Ateşkes Anlaşması
6 numaralı soru için açıklama 
I. Dünya Savaşı ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir itilaf Devletleri Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak konusunda anlaşmazlığa düştükleri İçin Sevr Antlaşması daha sonra imzalanmıştır. Mudanya Lozan, Ankara Antlaşmaları TBMM dönemine aittir.Yanıt: E
Soru 7
Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1989-ÖSS
A
İngiltere
B
İtalya
C
Rusya
D
Almanya
E
Fransa
7 numaralı soru için açıklama 
İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçip sömürme politikası izlemeye başlaması üzerine, Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik, siyasi ve askeri etkinliğini artıran ülke Almanya'dır.Yanıt D
Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk Ulusu’nun tepkilerine yol açmıştır. 1991-ÖSS Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biridir?
A
İstiklal mahkemelerinin kurulması
B
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C
Takrir-i Sükun Karun’unun kabul ediimesi
D
Tekalif-i Milliye Emirlerinin kabul edilmesi
E
Kuva-i Milliyenin kurulması
8 numaralı soru için açıklama 
A, B C ve D seçenekleri Milli Mücadele sırasında gerçekleşen uygulamalardır Mondros Ateşkesine en önemli tepki E seçeneğinde belirtilen Kuva-yj Milliye birliklerinin oluşturulmasıdır.Yanıt: E
Soru 9
Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları üzerindeki hükümranlık hakanın sınırlandığının en acık göstergesidir ? 1999 DMS  
A
Osmanlı ordusunda asker sayısının azaltılması
B
Ekonomik kapitülasyonların eskisinden daha geniş kapsamlı hale getirilmesi
C
Azınlıklara geniş haklar verilmesi
D
İstanbul'da ayrı bayrağı ve bütçesi olan Boğazlar Komisyonu’nun kurulması
E
Adli ve yönetsel kapitülasyonların genişletilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul ve Boğazlarda başka devletlerin yönetim kurması Osmanlının egemenlik hakkının kısıtlandığının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti'nin Hicaz Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Antlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.Bu madde,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi özelliğine bir örnektir? 1999-ÖSS
A
Osmanlı Devletini güçsüz duruma düşürme
B
Sınırları belli olmayan yörelerin eski coğrafya adlarını kullanma
C
Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını tanıma
D
Osmanlı Devleti nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E
Yerel direnişleri başlatma
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletîne ait olan toprakların Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin güçsüz bırakılmaya çalışıldığının bir göstergesidir.Yanıt A
Soru 11
Birinci Dünya Savaşının çıkmasında,aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir? 1999 DMS
A
Ekonomik yayılma politikası
B
Avrupa'da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C
Balkanlar'da Rus - Avusturya -Macaristan anlaşmazlığı
D
Ulusçuluk düşüncesi
E
Hanedan çekişmeleri
11 numaralı soru için açıklama 
Dünya Savaşının temel nedeni devletler arası ekonomik ve siyasi çatışmalardır Hanedan mücadeleleri devletin iç sorunudur.Yanıt: E
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalamasının sonuçlarından biri değildir? 1999 DMS
A
Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi İçin ortam oluşması
B
Osmanlı Devleti nin savunma gücünden yoksun kalması
C
Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
D
Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
E
Osmanlı Devleti nin hukuki varlığının devam etmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'ni yok: sayan bir antlaşmadır Ancak Balkanlar’ın Osmanlı ülkesinden kopması daha önce Balkan savaşlarıyla gerçekleşmiştir Yanıt: C
Soru 13
Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen; I. Kanal Harekâtı II. Rusya'da Bolşevik ihtilali III Yunanistanın Anlaşma Devletlerinin yanında yer alması gelişmelerinden hangileri, gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur? 1999 DMS
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Rusya'da Bolşevik İhtilalinin çıkmasından sonra Sovyet Rusya hükümeti Çarlık Rusyanın antlaşmalarının geçersiz saymıştı Yunanistanın savasa katılmasıyla da İtalya’ya verilen yerler Yunanistan'a bırakıldı Bu gelişmeler gizli anlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden oldu Yanıt: E
Soru 14
Bilinci Dünya Savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle birleşerek bîr Arap devleti kurmak istemişlerdir Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 1999 DMS
A
Dini duyguların İkinci planda kaldığının
B
Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin
C
Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin
D
İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının
E
Osmanlı Devleti’nin Arapları azınlık saymadığının
14 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yaşayan Müslüman Arapların İngilizlerle anlaşması dinî duyguların ikinci planda kaldığını kanıtlamıştır.Yanıt: A
Soru 15
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra,işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS
A
Wilson Prensipleri Derneği
B
Kuva-yı Milliye
C
Tesanüt Grubu
D
İngiliz Muhipler Derneği
E
Kuva-ı inzibatiye
15 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra vatanın işgal edilmesi karşısında silahlı direniş birlikleri olan Kuvayı Milliye teşkilâtı oluşturulmuştur.Yanıt: B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git