Fiil Çatısı Online Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Fiil Çatısı İle İlgili 15 Adet Çözümlü Test Hazırladım. Fiilde Çatı Konusu Aslında Basit Bir Konudur. Yalnız Çoğu Aday Bundan Korkar. Aslında Normaldir. Çünkü Bende Zamanında Korkuyordum. Bunun Üstesinden Sadece Konunun Üstüne Düşerek Yani Sürekli Bu Konu İle İlgilenerek Geldim. Konuya Çalışın Ardından Bol Bol Pratik Yapın. Yine Olmuyorsa Hocalarınızdan Özel Ders İsteyin. Emin Olun Kısa Bir Sürede Bu Konuyu Su Gibi İçeceksiniz. Başarılar Dilerim.

Fiil Çatısı Online Test

Tebrikler - Fiil Çatısı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz?
A
Kumsal boyunca koştuk el ele.
B
Çözemediğiniz soruları bana sorun.
C
Makinenin garantisi bu yıl doluyor.
D
Kitap okumaya ayıracak vaktim yok.
İpucu:
Çatı özelliği sadece fiillerde aranır. Dolayısıyla yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. a) koş-: fiil b) sor-: fiil c) dol-: fiil d) yok: isim e) çarp-: fiil
E
Uzun boyuyla hemen göze çarpıyordu.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek ya da sözde özne yoktur?
A
Bazen ben de karamsarlığa kapıldım.
B
Ülke bu skandalla çalkalanıyor.
C
Hasta, ateşler içinde kıvranıyordu.
D
Bölgesel sorunlar savaşla çözülemez.
E
Böyle engebeli bir arazide yürünmez.
İpucu:
İşi, eylemi yapan özne cümlede varsa bu gerçek öznedir. Özne işi yapan değil de yapılan işten etkilenense bu sözde öznedir. Sözde özne -l,-n eklerini alarak oluşan edilgen çatılı fiillerde olur. Bu iki özne türünün de olmadığı durumlarda karşımıza öznesiz cümleler çıkar. Bunlar Türkçede geçişsiz eylemlerin edilgen yapılmasıyla oluşur. “Doğru söze kızılmaz.” örneğinde olduğu gibi. Cümlede “kızılmayan ne” sorusunun cevabı olması gereken özne yoktur. “neye kızılmaz” sorusunun cevabı da dolaylı tümleçtir. Dolayısıyla bu cümlede özne yoktur. “kız-” fiili de “onu kızdı” olarak yani nesne getirilerek kullanılmadığına göre geçişsizdir. Buna bir de edilgenlik eki olan -l gelince sözcük edilgen-geçişsiz olur ve özne almaz. a) “kap-ıl-dım”: yüklem / kapılan kim, ben: gerçek özne b) çalkala – n – ıyor: yüklem / çalkalanan kim, ülke: sözde özne c) kıvranıyordu: yüklem / kıvranan kim, hasta: gerçek özne d) çözü-l-emez: yüklem / çözülemeyen ne, bölgesel sorunlar: sözde özne e) yürü-n-mez: yüklem / yürünmeyen ne, soru
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından farklıdır?
A
Yatağın başından hiç ayrılmadı.
B
Sesinin güzelliğinden adeta büyülendim.
C
Yünler, fabrikaya akşam gönderilecek.
İpucu:
Özne-yüklem ilişkisi sorulduğunda fiilin etken,edilgen,dönüşlü veya işteş olmasından bahsediliyor demektir. Farklı olanı bulmalıyız. Bunun en kolay yolu fiildeki ekleri ayırt etmek. Çünkü işteş olursa “-ş” ekini alır, edilgen veya dönüşlü ise “-l,-n” eklerini alır, etkense de bu üç ekten hiçbirini almaz. a) ayır - ıl – madı: -l ekini aldığına göre ya edilgen ya dönüşlü. Bu ikisini ayırmak için hemen özneye bakarız özne gerçek mi sözde mi?(2.soruda açıkladık) Gerçekse dönüşlü, sözdeyse edilgen. Ayrılmayan kim, o: gerçek özne / dönüşlü b) büyüle-n-dim: -n eki var, büyülenenin “ben” gerçek öznesi olduğu belli, demek ki dönüşlü. c) gönder-il-ecek: -l eki var, gönderen kişi belli değil, gönderilen nesne belli, o da “yünler”, özne sorusuna cevap veriyor, demek ki edilgen d) üz-ül-dü: -l eki var, üzülenin herkes olduğu belli, yani gerçek özne var, dönüşlü. e) söyle – n – di: -l eki var, söylenen kişinin o olduğu belli, yani gerçek özne var, dönüşlü.
D
Parasını alamayınca çok üzüldü.
E
Karnesini görünce biraz söylendi.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından farklıdır?
A
Polisler yarım saat içinde geldi.
B
Öğretmen ders için boya kalemi istemiş.
İpucu:
Nesne-yüklem ilişkisi sorulduğunda önce fiilin geçişli veya geçişsiz olma durumuna bakarız, eğer fark yoksa ettirgenlik ve oldurganlık ararız. Nesne alan fiiller geçişli, almayanlar geçişsizdir. Bunu ayırmanın en pratik yolu, fiili başına “onu” sözcüğünü getirerek okumaktır. Anlamlı olan nesne alabilir demektir ve geçişlidir, olmayan ise geçişsizdir. Ancak eleyicilere düşmemek için bence cümlenin öznesini de kullanarak okuyun ki sonuç kesin olsun. a) “Polisler onu geldi”: geçişsiz b) “Öğretmen onu istemiş”: geçişli c) “O onu yerleşti.”: geçişsiz d) “Aldığı maaş onu yetmiyordu”: geçişsiz e) “Gözyaşları onu akıyordu”: geçişsiz. Gördüğünüz gibi özne ve yüklemin arasına “onu” getirerek okuduğunuzda fiilin geçişli olup olmadığını çok net olarak bulursunuz.
C
Yeni evine bir hafta içinde yerleşti.
D
Aldığı maaş evi geçindirmesine yetmiyordu.
E
Gözyaşları sessiz sessiz akıyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken geçişli hale getirilmiştir?
A
Kredi borcunu banka hesabına yatırdı.
İpucu:
Geçişsiz fiiller -r,-t,-dir ekleri yardımıyla geçişli hale getirilirler. Örneğin “onu uyudu” anlamlı olmadığına göre uyu- fiili geçişsizdir. ama -t eklersek “onu uyuttu” geçişli olur. Buna oldurganlık denir. Bu soruda da oldurgan fiili bulmamız isteniyor. a) “onu yattı”: geçişsiz “onu yat-ır-dı”: geçişli / oldurgan b) “onu taşıdı”: geçişli “onu taşı-t-tı”: geçişli / ettirgen c) “onu bildi”: geçişli “onu bil-dir-di”: geçişli /ettirgen d) “onu dikti”: geçişli “onu dik-tir-di”: geçişli / ettirgen e) “onu aldı”: geçişli “onu al-dır-dı”: geçişli / ettirgen
B
Eşyaları çocuklara taşıtmıştık.
C
Tatilde gelemeyeceğini ailesine bildirdi.
D
Takım elbisesini terzide diktirmiş.
E
İstediklerini kapıcıya aldırdı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi birlikte yapma anlamı vardır?
A
Yıllar sonra bir partide karşılaştık.
B
Törenler yüzünden okul yönetimiyle tartıştı.
C
Görüşemesek de internet üzerinden haberleşiyoruz.
D
Köpeklerin sesini duyan çocuklar kaçıştılar.
İpucu:
İşteş fiiler iki şekilde karşımıza çıkar, ilkinde iş birden fazla özne tarafından birlikte, toplu halde yapılır, diğerinde de iş karşılıklı iki özne tarafından yapılır. Bunu ayırt edebilmek için cümlenin anlamına bakarız. a) İki kişi karşılaşıyor. b) O ve yönetim karşılıklı olarak tartışıyor. c) İki kişi karşılıklı haberleşiyor. d) Çocuklar hep birlikte kaçışıyor. e) O ve diğerleri karşılıklı vedalaşıyor.
E
Evden ayrılırken herkesle vedalaştı.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken ve geçişlidir?
A
Her zaman fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir.
İpucu:
Etken olması için -l,-n,-ş eklerini almaması, geçişli olması için de nesne alması gerekir. a) “onu bilir”: geçişli / bil-ir: etken b) “onu olmalıdır”: geçişsiz / ol-malı-dır: etken c) “onu verilmiştir”: geçişsiz / ver -il – miş-tir: edilgen d) “onu hedeflenmiştir”: geçişsiz / hedef-le – n – miş-tir: edilgen e) “onu gerekir”: geçişsiz / gerek-ir: etken
B
İyi bir romanın kurgusu çok sağlam olmalıdır.
C
Kitapta dolaylı anlatıma ağırlık verilmiştir.
D
Bu programda insanları eğlendirmek hedeflenmiştir.
E
Saçma eleştirileri dikkate almamak gerekir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlüdür?
A
Fatura ödenmeyince elektrikler kesildi.
B
Kalktığımda kahvaltı sofrası hazırlanmıştı.
C
İşten gelir gelmez yatağa uzandı.
İpucu:
Dönüşlü fiiller aynı edilgenler gibi -l veya -n ekini alırlar. Ancak onlar edilgenlerden farklı olarak sözde değil gerçek özneye sahiptir. Yapılan eylemin özneye dönmesi durumudur. a) kes-il-di: yüklem / kesilen ne, elektrikler: sözde özne / Elektrikler kendi kendini kesmemiştir. Onu bir kesen vardır ancak bu cümlede verilmemiştir. Bu yüzden edilgen b) hazırla-n-mıştı: yüklem / hazırlanan ne: kahvaltı sofrası: özne / sofra kendi kendini hazırlamadığına ve onu hazırlayan cümlede verilmediğine göre edilgen c) uza-n-dı: yüklem / uzanan kim: o / Uzanma eylemini yapan “o” öznesi bellidir. Bu da eylemin dönüşlü olduğunu gösterir. d) oturu-l-urdu: yüklem / oturulan ne: özne yok / geçişsiz-edilgenlerde özne yok. e) tanı-n-ıyor: yüklem / tanınan kim: Türk romanı / Tanıma eylemini gerçekleştiren belli olmadığına göre sözde öznedir, fiil edilgendir.
D
Eskiden kapı önlerinde oturulurdu.
E
Türk romanı Avrupa’da da tanınıyor.
Soru 9
Yüklemi geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beslediğim hayvanların aşılarını da yaptırırım.
B
Öğretmen geldiğinde bu konuda uyarmadı mı?
İpucu:
a) “onu yaptırırım”: geçişli / beslediğim hayvanların aşılarını (yükleme sorulan neyi sorusunun cevabı nesnedir) b) “onu uyardı”: geçişli / uyarma eyleminden etkilenen kişi cümlede verilmediğine, yükleme sorulan kimi sorusuna cevap olmadığına göre cevap budur. c) “onu seyrediyordu”: geçişli / “gemileri”: nesne d) “onu çözdük”: geçişli / “soruların çoğunu”: nesne e) “onu giymişti”: geçişli / “kıpkırmızı bir elbise”: nesne
C
Dalgın dalgın geçen gemileri seyrediyordu.
D
Soruların çoğunu sınıfla birlikte çözdük.
E
Partide kıpkırmızı bir elbise giymişti.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?
A
Deprem olunca herkes ayrı yöne koşuştu.
B
Sesten korkan kuşlar aynı anda uçuşuverdiler.
C
Hız sınırını aşan taksi tırla çarpıştı.
İpucu:
İşteş fiiler iki şekilde karşımıza çıkar, ilkinde iş birden fazla özne tarafından birlikte, toplu halde yapılır, diğerinde de iş karşılıklı iki özne tarafından yapılır. Bunu ayırt edebilmek için cümlenin anlamına bakarız. a) Herkes topluca koşuşmuş. b) Kuşlar hep birlikte uçuşmuşlar. c) Taksi ve tır karşılıklı çarpışır. d) Kuşlar hep birlikte cıvıldaşıyor. e) Kadınlar topluca ağlaşıyor.
D
Ağaçların dallarında kuşlar cıvıldaşıyordu.
E
Cenaze evindeki kadınlar saatlerdir ağlaşıyorlar.
Soru 11
“Genç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde öznedir?
A
Genç, kavgada adamakıllı hırpalanmış.
İpucu:
a) hırpala-n-mış: Hırpalayanlar kim belli değil, hırpalanan yani nesne olan “genç”. Fiil -n edilgenlik ekini de almış olduğuna göre edilgendir, genç de sözde öznedir. b) çek-il-di: Çekilenin genç olduğu belli. Fiilde -l eki var ama özne gerçek, demek ki dönüşlü. c) ayır-ıl-dı: Ayrılma işini yapan gencin kendisi olduğuna göre fiil dönüşlü, özne de gerçektir. d) kat-ıl-dı: Katılma işini yapan gencin kendisi olduğuna göre fiil dönüşlü, özne gerçek. e) kır-ıl-dı: Kırılan gencin kendisi olduğuna göre fiil dönüşlü, özne gerçek.
B
Genç, finale yakın yarışmadan çekildi.
C
Genç, bu kasabadan geçen yıl ayrıldı.
D
Genç, toplantıya avukatıyla katıldı.
E
Genç, sevgilisinin sözlerine çok kırıldı.
Soru 12
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
İpucu:
a) uyu - t(oldurganlık eki) b) dur – dur(oldurganlık eki) – ul(edilgenlik eki) c) mektup-laş(işteşlik eki) d) bil – dir(ettirgenlik eki) e) yürü – t(oldurganlık eki)
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan ve yapılan işten etkilenen aynı kişidir?
A
Bu odada kapalı kalmaktan sıkılmıştı.
İpucu:
Soruda dönüşlü fiili bulmamız isteniyor. yani fiil hem -l,-n eklerinden birini alacak hem de cümlede gerçek özne kullanılacak. a) sık-ıl-mıştı: Sıkılanın “o” öznesi olduğu belli / dönüşlü b) kullan-ıl-mıştır: Kullanan belli değil / edilgen c) karşıla-n-dı: Karşılayan belli değil / edilgen d) almıştı: etken e) payla-ş-tık: işteş
B
Cümlenin yükleminde kip eki kullanılmıştır.
C
Kasabaya döndüğünde alkışlarla karşılandı.
D
Kazandığı parayla herkese hediyeler almıştı.
E
Pastayı üç kişi aramızda paylaştık.
Soru 14
“Bir cümlede öznenin yaptığı iş, başka bir varlığı etkilemiyorsa, böyle fiillere geçişsiz fiil denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uyan bir fiil vardır?
A
Gözlemlerinde ince ayrıntıları da verir.
B
Sanatçı yeni şairleri de etkilemiştir.
C
Dili, sanatçının halkla bütünleşmesini engellemiştir.
D
Değişimin bir ucu kültürel yapıya yansır.
İpucu:
a) O neyi verir: ince ayrıntıları / geçişli b) Sanatçı kimi etkilemiştir: yeni şairleri / geçişli c) Dili neyi engellemiştir: sanatçının halkla bütünleşmesini / geçişli d) Değişimin bir ucu neyi yansır: cevap yok / geçişsiz e) Biz neyi ayıramayız: dil ve edebiyatı / geçişli
E
Dil ve edebiyatı birbirinden ayıramayız.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından farklıdır?
A
Bir eser, yalnızca diliyle değerlendirilmemelidir.
B
Anlamsız sözlerle eser yaratılamaz.
C
İyi insan, eğitim yoluyla yetiştirilir.
D
Eleştiri olmadan iyiye ulaşılmaz.
E
İlk şiirlerinde Yahya Kemal’den etkilenmiştir.
İpucu:
a) değerle-n-dirilmemelidir: değerlendiren belli değil / edilgen b) yarat-ıl-amaz: yaratan belli değil / edilgen c) yetiştir-il-ir: yetiştiren belli değil / edilgen d) ulaş-ıl-amaz: ulaşan belli değil / edilgen e) etkile-n-miştir: etkilenen kim: o / dönüşlü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git