Fecriati Edebiyatı Online Test

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf Türk edebiyatı ders konuları içinde yer alan Fecriati Edebiyatı konusu ile ilgili online testi sizler paylaşırken nedir bu Fecriati Edebiyatı diye bir baktım ve bu edebiyatın Osmanlı döneminin dağılmaya başlaması sırasında ortaya çıkan bir fikir akımı olduğunu gördüm. Böylelikle bende yeni bir bilgi öğrenmiş oldum. Aslında ders çalışmak böyle bir şey arkadaşlar her ne kadar yazılı ve sözlü sınavlar için çalışıyor olsak da ya da daha önemlisi ygs, lys, kpss, ales gibi sınav için çalışıyor olsak da aslında bilgi dağarcığımıza her konu ile ilgili yeni bir bilgi de eklemiş oluyor ve bilgi hazinemizi güçlendiriyoruz. Bu arada geçmiş yıllarda çıkmış kpss edebiyat soru ve cevapları, yaprak test ve deneme sınavları çözmeye tüm hızımızla devam edelim.

Fecriati Edebiyatı

Tebrikler - Fecriati Edebiyatı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fecriati topluluğu bir bildiri yayımlayarak edebiyat sahnesine çıkan ilk topluluktur. Çok geniş bir alanda yenilik yapmayı amaçlamış ama Servetifünun Edebiyatı’nın devamı olmaktan öteye gidememiştir. Fecriati edebiyatının en önemli şairi olan Ahmet Haşim’in şiirimize önemli katkıları olmuştur. Servetifünun sanatçılarının yapmaya çalıştığı müzikal ahengi başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Fecriati en çok şiir türünde ön plana çıkmıştır. Bu parçada fecriati edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Fecriati topluluğunun oluşumunu sağlayan sosyal sebeplere
B
Hangi alanda eser verdiklerine
C
Şiirlerinde ahenk unsurlarını başarılı bir şekilde kullandıklarına
D
Bildiri yayımlayan ilk topluluk olduklarına
E
Topluluğun kuruluş amacına ulaşamadığına
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesi’ne imza atan sanatçılardan biri değildir?
A
Ahmet Haşim
B
Emin Bülent Serdaroğlu
C
Celal Sahir Erozan
D
Hamdullah Suphi Tanrıöven
E
Ziya Gökalp
Soru 3

Tanzimat Dönemi’ni hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında zihniyet değişikliği yatmaktadır. Serveti fünun Edebiyatı’nın ortaya çıkmasında eski-yeni çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri Servetifünun Edebiyatı’nın oluşumunu sağlamıştır. Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler, Batı’daki edebî topluluklara özenerek bir araya gelmişlerdir. Bu sanatçılar kendilerini ‘‘Sanat şahsi ve muhterimdir’’ sözleriyle ifade etmektedir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
Fecriati sanatçılarının sanat anlayışları nasıldı?
B
Fecriati topluluğu oluşana kadar hangi dönemlerden geçilmiştir?
C
Batı özentisi, fecriati topluluğunun oluşmasında etkili olmuş mudur?
D
Fecriati topluluğunun oluşumunun sosyal ve siyasi yönden bir dayanağı var mıdır?
E
Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı’nın oluşmasına zemin hazırlayan faktörler nelerdir?
Soru 4

Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundular. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabasındaydılar. Yukarıda sözü edilen dönem ve sanat anlayışları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tanzimat Edebiyatı - Sanat toplumunun hizmetinde olmalıdır.
B
Servetifünun Edebiyatı- Sanat bireyde estetik anlayış geliştirmelidir.
C
Fecriati Edebiyatı - Sanat şahsi ve muhteremdir.
D
Milli Edebiyat - Sanat, toplumun değerlerinden oluşmalıdır.
E
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Sanat yeniliklere açık olmalıdır.
Soru 5

Sanat, bazı şekiller, renkler, sesler ve hayaller karşısında müstesna bir zevk duyan seçkin bir insan azınlığının ruhunda doğar. Sihirli bir gölü andıran bu ruh, kendisine aksedilen şeylere göre türlü şekiller verir ve onları harekete geçirip canlandırır. Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiş olabilir?

A
Romantizm
B
Sembolizm
C
Parnasizm
D
Klasisizm
E
Realizm
Soru 6

1901’de - - - - dergisinin kapatılmasıyla - - - - topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyetʼin ilanına(1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyetʼin ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, - - - - topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. Topluluk uzun ömürlü olamamış ve Millî Edebiyat hareketinin doğuşuyla dağılıp gitmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Yeni Mecmua - Tanzimat - servetifünun
B
Servet-i Fünun - edebiyatıcedide - fecriati
C
Yedi Meşale - fecriati - servetifünun
D
Mecmua-i Fünun - Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
E
Genç Kalemler - Yedi Meşaleciler - Beş Hececiler
Soru 7

Fecriati yazarları dil konusunda Servetifünun çizgisini izledikleri için öykü ve romanda pek başarılı olamamışlar, dil ve üslupta yapmacıklığa düşmüşlerdir. Bu dönem sanatçılardan Yakup Kadri ve Refik Halit topluluktan ayrılarak Millî Edebiyat akımının ilkelerini benimsemiştir. Öykü ve roman yazarı olarak eser veren Cemil Süleyman ve İzzet Melih’in eserleri teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. Bu yazarların eserlerinde realizm ve naturalizmin etkileri görülür. Bu parçadan fecriatinin sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Sanatçılar eserlerinde sade dilden uzaklaşmışlardır.
B
Servetifünuncuların dil anlayışını benimsemişlerdir.
C
Fecriati sanatçılarının bazılarının sanat anlayışlarında değişiklik olmuştur.
D
Sadece roman ve hikâye türünde eser vermişlerdir.
E
Teknik açıdan zayıf romanlar yazılmıştır.
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi fecriatinin sanat anlayışıyla bağdaşmaz?
A
Sanat eserleri, bireysel bir anlayışla yaratılmalıdır.
B
Edebiyat ciddiye alınması gereken bir alandır.
C
Servetifünuncuların söyleyecek sözü kalmamıştır.
D
Edebiyatta fecriatiye kadar yaratılan tüm değerler eskidir.
E
Yerli ve millî niteliklerle donatılmış bir edebiyat oluşturulmalıdır.
Soru 9
s9
A
Servetifünun Edebiyatı’nın özelliklerini göstermektedir.
B
Biçim yönünden klasik şiire bağlı kalmışlardır.
C
Bireysel temalar ele alınmıştır.
D
Aruz veznini ve serbest müstezatı kullanmışlardır.
E
Sembolik anlatım ağır basmaktadır.
Soru 10

Fecriati topluluğuna bağlı sanatçılar, her ne kadar servetifünuncuları eski olmakla, Batı edebiyatını geriden izlemekle ve bu yolda olgun örnekler vermemekle suçlamışlarsa da kendileri de edebiyata bir yenilik getirememişlerdir. Ortaya koydukları yapıtlar, şiirlerindeki Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ile dil ve şiir anlayışları, servetifünuncuların açtığı yolda yürüme çabasında olduklarını göstermiştir. Çünkü hepsi gençtir, aralarında kitabı çıkmış bir sanatçı da yoktur. Doğal olarak servetifünun sanatçılarının eserlerindeki olgunluğa ve sanat değerlerine ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu parçada fecriati edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Edebiyatıcedide’nin bir devamı olduğuna
B
Ağır ve süslü bir dil kullandıklarına
C
Sanatçılarının edebî konuda tecrübesiz olduğuna
D
Fecriati Dönemi’nde nitelikli eserler verilmediğine
E
Fecriati Dönemi’nin toplumsal ortamının Servetifünun Dönemi’ne benzediğine
Soru 11
s11
A
Söz sanatlarına yer verilmiştir.
B
‘‘Merdiven’’ ile insan ömrü anlatılmıştır.
C
Parnasizm akımının etkisiyle yazılmıştır.
D
Şiire hüzün ve karamsarlık hâkimdir.
E
Dış dünyanın şairde uyandırdığı izlenim dile getirilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git