Millî Edebiyat Dönemi Oluşumu Online Test

Merhaba arkadaşlar , Edebiyat dersi LYS de 54 soru ile karşımıza gelecek. Edebiyat çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlar ;

  • Sadece yazar-eser ezberlemek değil , yorum sorularına da bakılmalı
  • Dönemlerin özellikleri , yazarlarını , eserleri ayrı renkte kalemler kullanarak kodlamalı.
  • Farklı kaynaklardaki ve MEB kitaplarında ki tüm soru çeşitleri görülmeli
  • Bu arada parçadaki anlam ve dil bilgisi de unutulmamalı
  • En önemlisi büyük resim görülmeli

Bu hususları uyguladıktan sonra bol soru ile desteklemelisiniz yoksa hiçbiri bir anlam ifade etmeyecektir. Uygularsanız bir süre sonra edebiyat dersinde ki ilerleyişinize inanamayacaksınız. Ezberlemek değil de artık bilgilerin zihninize yerleştiğini çok net göreceksiniz. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Millî Edebiyat Dönemi Oluşumu

Tebrikler - Millî Edebiyat Dönemi Oluşumu adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı tarihinde ilk defa bazı aydınlar tarafından Genç Osmanlılar adıyla hükümetin çalışmalarını destekleyecek bir cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetin üyesi olan aydınlar Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkların ayrılma isteklerine ve isyanlarına son vermek için çalışmalar yapmışlardır. Azınlık ulusları kazanmak ve onları Osmanlı birliğine çağırmak amacıyla Osmanlıcılık fikri doğmuştur. Bu parçada Osmanlıcılık akımının aşağıdaki amaçlarından hangisi belirtilmiştir?

A
Azınlıklara devlet sınırları içinde aynı hak ve yetkiye sahip oldukları düşüncesini yaymak
B
Osmanlıcılık fikrinin toplum tarafından istendiği fikrini kanıtlamak
C
Osmanlıda yaşayan azınlıkları ve Müslümanları bir araya getirmek
D
Milliyetçilik akımının azınlıklar üzerindeki etkisini azaltmak
E
Azınlıkların Osmanlı kültürünü tanımasını sağlamak
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin Batı’ya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır.18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batı’nın siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer.Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezî idareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimat’tan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır. Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Tanzimat ve daha sonraki dönemlerdeki Batıcılık fikrini Osmanlı Devleti siyasi anlamda desteklemiştir.
B
Batıcılık fikri Cumhuriyetin ilanından sonra uygulama alanı bulmuştur.
C
Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma fikrinin anlaşılamaması yanlış siyasetin uygulanmasına yol açmıştır.
D
Osmanlı toplumu gelenek ve göreneklerine bağlı bir toplum olduğu için Batılılaşmaya yabancı kalmıştır.
E
Sosyal alanda, Batıcılık fikrinin toplumda bazı değişiklikleri beraberinde getirdiği görülmektedir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın çıkış amaçlarından biri değildir?
A
İslam dünyasını Batı egemenliğinden ve geri kalmışlıktan kurtarmak
B
Dinin temel ilkelerinden ödün vermeden İslam dünyasını tek bir otorite altında toplamak
C
Dil, tarih ve kültür bağlarından ortak bir yapı etrafında toplanan bir millet oluşturarak toplumun ilerlemesini sağlamak
D
Batı’nın bilim ve teknolojisinin İslam dünyasında benimsenmesini sağlamak
E
Eğitim sisteminin ve yaşam biçiminin dinin değişime uyumu ile aşılabileceği düşüncesini yaymak
Soru 4

20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girmiştir.Fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. Yapılan her türlü harekete rağmen devlet içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış,‘‘hasta adam’’ olarak tanımlanan Osmanlı Devleti iyileşememiştir. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden birtakım akımlar 20. yüzyıl başlarında II.Meşrutiyet’le daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Devletin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çalışan bu fikir akımları küçük çapta devlet doktrini özelliği gösterir. Bu parçadan Osmanlıdaki düşünce akımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Düşünce akımlarının ortak noktası, Osmanlı Devleti’ni zor durumdan kurtarmaktır.
B
20. yüzyıl, düşünce akımlarının en etkili olduğu yüzyıldır.
C
Düşünce akımları Osmanlının çöküşünü geciktirmiştir.
D
Düşünce akımları Fransa’da ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir.
E
Düşünce akımları Osmanlı Devleti’ni güç durumda bırakmıştır.
Soru 5
II.Mahmutʼun ‘‘Ben tebamdaki din farkını ancak camilerine,havralarına ve kiliselerine gittikleri zaman görmek isterim!’’ sözü aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin doğuşuna işaret etmektedir?
A
İslamcılık
B
Türkçülük
C
Milliyetçilik
D
Osmanlıcılık
E
Batıcılık
Soru 6

Milliyetçi edebiyat, Türkçülük fikrinin hâkim olduğu,sanatçılarının halka yönelerek yerli kaynaklardan yararlandığı,Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini ön planda tuttuğu edebiyattır. Milli edebiyat ise milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çerçevesinde işleyen bir edebiyattır. Bu iki kavram kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birleşmektedir. Ayrıldıkları nokta ise millî olma, milliyetçi olma anlayışlarındadır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

A
Milli edebiyatın tanımı nedir?
B
Milliyetçi edebiyatı oluşturan unsurlar nelerdir?
C
Millî edebiyat ile Türk milleti arasında nasıl bir bağlantı vardır?
D
Milliyetçi edebiyat ile millî edebiyatın farkı nedir?
E
Milliyetçi ve milli kavramları nasıl oluşmuştur?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Osmanlı Devletiʼndeki fikir akımlarının ortaya çıkışıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Batıcılık, Batı’nın Osmanlı karşısında bilim, teknik,fen ve sanat alanında önde olmasından dolayı ortaya çıkmıştır.
B
Batıcılık, Tanzimat’tan sonra devleti kurtarmak ve modernleştirmek ve bu yolla devleti kurtarmak düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
C
Osmanlıcılık, Osmanlının etnik yapısının farklı olmasından dolayı milliyetçilik fikrinin yarattığı olumsuz sonuçları, isyanları ve toprak kaybını önlemek düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
D
İslamcılık, Rusya’nın Balkanlar’da uyguladığı panislavizm düşüncesinin yarattığı etkiyi önlemek düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
E
Türkçülük, İslamcılık düşüncesinin geçerliliğini kaybetmesi ve azınlıkların Osmanlı’dan ayrılması ile Türkleri tek bir bayrak altında toplamak düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.
Soru 8
s8
A
İslamcılık - Mehmet Âkif Ersoy
B
Türkçülük - Şinasi
C
Osmanlıcılık - Namık Kemal
D
Türkçülük - Ziya Gökalp
E
Batıcılık - Abdullah Cevdet
Soru 9

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin,memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır.Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Milli Edebiyat akımı
B
Tanzimat Edebiyatı
C
edebiyatıcedide
D
fecriati
E
saf şiir akımı
Soru 10
s10
A
Türkçülük akımının, etkisi vardır.
B
Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçesi kullanılmıştır.
C
Halk edebiyatına dönüş vardır.
D
Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E
İmgelerle, dolu, kapalı bir tercih edilmiştir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatʼın özelliklerinden biri değildir?
A
Halk edebiyatının kuralları benimsenmiş, millî unsurlara dönmek amaçlanmıştır.
B
Yeni Lisan hareketiyle dilde sadeleşmeyi başlatmışlardır.
C
Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle Anadolu’ya yönelim başlamıştır.
D
Türk kültürünü ve tarihini el değmemiş bir hazine olarak kabul etmişlerdir.
E
Türkçeyi bilim ve sanat dili haline getirme dil bilinci yoluyla millî bilinç oluşturmayı hedeflemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git