TYT Tarih Deneme Sınavı – Çözümlü

TYT Tarih Deneme Sınavı - Çözümlü

Tebrikler - TYT Tarih Deneme Sınavı - Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Soru kökünde verilen tarım yapılmayan bir yerde büyük tahıl ambarlarının bulunması dışarıdan tarım ürünü ithalatı yaptıklarını gösterir. Olta, sandal bulunması ise balıkçılık yapıldığını gösterir.Dışarıdan balık ithal edilseydi balık tutmaya yarayan araç gerecin olmasına gerek olmazdı. Ateşin kullanıldığına dair bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla II ve III cevap olmuştur. Cevap E
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
2 numaralı soru için açıklama 
Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur. (Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş) Bu durum siyasi bir örgütlenme biçimidir. Asurlular bir mezopotamya medeniyeti olmasına rağmen Anadolu toprağı olan Kayseri'ye kadar gelerek "Karum" adı verilen ticari mekan oluşturmuşlardır. Dolayısıyla ticaretle yani ekonomiyle ilgilidir.Akadlar ise bilinen ilk daimi orduyu kuran medeniyettir. Bu da askerlikle ilgilidir. Cevap E
Soru 3
s3
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Eski Türk yaşam tarzı genellikle atlı göçebe kültürüdür. Bu nedenle kalıcı eserler vermeleri söz konusu olamaz. Genellikle taşınabilir sanat eserleri yapmışlardır.Ordu - millet anlayışı göçebe toplumlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar. Çünkü eli silah tutan herkes gerekirse savaşmalı ve kendisini koruyabilmelidir.Türkler tarım hayatına başlamayı yerleşik hayata ilk defa geçen Uygurlar Döneminde başlamıştır. Aynı zamanda kalıcı eserler bırakmaları da bu dönemde başlamıştır.Bu iki durum yaşam şekillerinin değişmesiyle ilgilidir. Cevap D
Soru 4
Mekkeli Müşrikler Hz Muhammed'e İslamiyeti anlatmayı bırakması karşılığında mal,mülk ve devlet başkanlığı teklif ettiler. O ise "Vallahi bu işi bırakmam için Güneş'i sağ elime, Ay'ı da sol elime koyacak olsalar yine de davamdan vazgeçmem." demiştir. Hz Muhammed'in bu cevabı karşısında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
A
Müşrikler, baskı ve işkencelerini artırmıştır.
B
Bir kısım Müslümanlar Habeşistan'a göç etmişlerdir.
C
Müslümanlara ekonomik ve siyasi boykot uygulanmıştır.
D
Müslümanlığın yayılması tamamen durmuştur.
E
Mekke'ye gelen yabancıların Hz Muhammed'le görüşmesini engellemeye çalışılmıştır.
4 numaralı soru için açıklama 
Mekkeli Müşrikler yeni din olan İslamiyet'in yayılmasını önlemek için her türlü baskı ve şiddeti yapmışlardır. Buna rağmen yayılmasını durduramayınca Hz Muhammed'e dünyevi teklifler yapmışlardır. Ancak onun kabul etmesi söz konusu olamazdı.Kabul etmemesi üzerine Hz Muhammed'e inananlara baskı artmış, ekonomik ve siyasi boykot uygulanmış,Mekke'ye gelen yabancıların Hz.Muhammed'le görüşmeleri engellenmeye çalışılmıştır. Hatta baskılara dayanamayan Müslümanlardan bir grup Hz Muhammed'in emriyle Habeşistan'a göç etmiştir. Bunlara rağmen İslamiyet yayılmaya devam etmiştir. Cevap D
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezit Dönemi'nde Cem Sultan isyanı sonucu yaşanan dış ilişkilerdeki olumsuzluklardan biri değildir?
A
Safevilerin Şii propagandası ile Doğu Anadolu'da isyan çıkarması
B
Memlüklerle sık sık savaşların yapılması
C
Haçlı Seferi ihtimaline karşı pasif bir politika izlenmesi
D
İspanya'daki Müslümanlara yardım edilememesi
E
Papa ve Avrupa'ya karşı daha yumuşak hareket edilmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine tahta II. Bayezit geçti. Kardeşi Cem tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ederek isyan etti. İnegöl önlerinde Bursa'da hükümdarlığını ilan etti. Yenişehir Ovası'nda yapılan savaşı Cem'in ordusu kaybetti. Cem Sultan, Memlüklülere sığındı. Daha sonra Rodos'taki Saint Jean Sövalyeleri'nin daveti üzerine oraya gitti. Şövalyeler 1495 yılında Cem Sultan'ı Papaya gönderdiler. Papa'nın yanında ve Fransa'da kalan Cem Sultan 1495 yılında bir suikastle öldürüldü.Avrupalılar Cem Sultan'ı hem sağlığında hem de ölümünde kullanmak istedi. Cem'in isyanı bir iç olayken Avrupa'ya gönderilmesiyle dış sorun haline geldi. 1490'lı yıllarda İspanya'da Hıristiyan siyasi birliği kurulmuş ve Müslümanları baskı altına almıştı. Müslümanlar II. Bayezit'ten yardım istemesine rağmen Cem olayı nedeniyle yapılamamıştır. Cem Sultan'ı Memlüklülerin desteklemesi Osmanlı Memlûk Savaşı'na neden oldu.Osmanlılar bu olay nedeniyle Papa ve Avrupa'ya yumuşak davranıp para bile göndermişlerdir. Safevilerin Şii propagandasının olayla doğrudan bir ilgisi yoktur. Cevap A
Soru 6
s6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Tanzimat Dönemi denilen dönem (1839 1876) yıllarını kapsamaktadır.Bu dönem Osmanlı kültür tarihinin en yenilikçi dönemidir. II. Mahmut döneminde Türkçe ve Fransızca olarak Takvimivakayi adında ilk resmi gazete çıkarılmıştır. I. Abdülmecit Döneminde Cerideihavadis çıkarılmıştır. İlk özel gazete Şinasi'nin çıkardığı Tercümanıahval'dir. ilk Türk dergisi 1850'de çıkartılan Vakayiitıbbiye'dir. ilk mizah dergisi 1872'de çıkartılan Diyojen'dir. Dolayısıyla Tanzimat Döneminde halkın siyasi, kültürel konularda bilgisi atmıştır. Kültürel gelişim ve etkileşim de artmıştır. Harf İnkılabı Türkiye Cumhuriyeti Döneminde yapılmıştır. Bu dönemle ilgisi yoktur. Cevap D
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
XIX Yüzyıl Avrupa'da ve Osmanlı coğrafyasında hızlı değişimlerin yaşandığı yüzyıldır. 1215 Magna Charta'dan sonra Avrupa'da meşruti monarşiler yayılmıştır. Avrupa'ya öğrenci göndermeye başlayan Osmanlı Devleti özellikle Jön Türklerin çalışmalarıyla meşruti monarşiye geçmeye zorlanmıştır. 1876'da I. Meşrutiyet ilan edilerek ilk defa parlamento oluşturulmuş, padişahın yetkileri meclis ve hükümet adına kısıtlanmıştır. XIX. Yüzyıl aynı zamanda azınlık isyanlarının yüzyılıdır. Yunan ve Sırp isyanları ile başlayan Osmanlı'nın çözülmesinin meşrutiyetin ilanı ve azınlıkların mecliste temsiliyle önlenebileceğinin bir çok aydın tarafından düşünülmesi, böylece birlik ve beraberliğin sağlanması beklenmiştir. Cevap C
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti XIX. ve XX. yüzyıllarda dağılmayı önlemek için çeşitli çözüm yolları denemiştir. Bu nedenle çeşitli fikir ve görüşler ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşlarına kadar Osmanlıcılık I. Dünya Savaşı'na kadar İslamcılık devlet politikası yapılarak parçalanma önlenmeye çalışılmıştır. İngiltere, Almanya ve Rusya kendi politikalarına göre davranmışlardır. Almanya'nın İslamcılığı desteklemesi İngiliz çıkarlarına karşı olduğu içindir. Rusya'nın her iki görüşe karşı olması ise Panslavist politikası gereğidir. Cevap E
Soru 9
S9
A
Uygulama alanının sınırlı olmasına
B
Başka devlet veya toplumların ihtiyaçlarına cevap vermesine
C
Halkın alanının sınırlı olmasına
D
Eski yönetimleri yıkıp yerine yenisini getirmesine
E
Büyük devletlerin başlatmasına
9 numaralı soru için açıklama 
Toplumsal ve siyasal başarıların evrenselliği çağının toplum veya toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi çağlar ötesi toplumların ihtiyaçlarına da cevap vermesiyle olur. Türk Kurtuluş Savaşı, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na, Hindistan'da Gandi'nin başlattığı mücadeleye örnek olmuştur. Fransız İhtilali'nin ortaya koyduğu demokrasi, milliyetçilik ve benzeri ilkeler hala dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Cevap B
Soru 10
İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya I. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları Gizli Antlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmışlardır. Aşağıdakilerden hangi olay sonrası Gizli Antlaşmalar dünya kamuoyu ile paylaşılarak gizlilikten çıkmıştır?
A
Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in İtalya'dan alınarak Yunanistan'a verilmesi
B
Almanya'nın Versay Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmesi
C
Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkması ve rejim değişikliği yaşanması
D
Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Savaşlarını kazanması
E
Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması
10 numaralı soru için açıklama 
cevap10
Soru 11
1919 yılında İngiltere'nin başını çektiği İtilaf Devletlerinin ''Türklerin Batı Anadolu'da Hristiyanları katletmek üzere olduğu" şeklindeki asılsız haberleri dünya kamuoyuna yaymalarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal etmesine zemin oluşturmak
B
Erzurum Kongresinin kararlarını sonuçsuz bırakmak
C
Bölgedeki Türkleri azınlıklara oranla güçlü tutmak
D
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini haklı göstermek
E
Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığını yok etmek
11 numaralı soru için açıklama 
Yunanlılar'ın 1829 Edirne Antlaşması'yla bağımsızlığını elde etmesiyle "Büyük Yunanistan"ı kurma hayali amaçlanmıştır. Bunun bir parçası da Batı Anadolu'nun çeşitli iddialarla ele geçirilmesidir.İngiltere Paris Barış Konferansı'nda Akdeniz'de güçlü İtalya yerine zayıf Yunanistan egemenliği istemiş ve Batı Anadolu'yu Yunanlılara vermiştir. İzmir ve çevresinin işgalini planlayan Yunanlıların bir bahane bulması gerekmektedir. Savaş yorgunu İngiliz kamuoyunun da ikna edilmesi lazımdır. Bu nedenle Batı Anadolu'da Türkler Hıristiyanları katlediyor diye İzmir'in işgalini haklı göstermek yoluna gitmişlerdir. Cevap D
Soru 12
Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı mücadele eden "kısmen de olsa Yunan ilerleyişini durduran"Demirci Mehmet Efe ve Çerkeş Ethem gibi Kuvayımilliye Birliklerinin TBMM'nin açılması ve düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte ayaklanmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Milis güçlerinin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B
Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
C
Mecliste fikir ayrılıklarının ortaya çıkması
D
Yasama, yürütme ve yargı görevlerinin TBMM'de toplanması
E
Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkartılarak İstiklal Mahkemelerinin kurulması
12 numaralı soru için açıklama 
Mondros Mütarekesi sonrası Osmanlı orduları dağıtılmış ve silahlar toplanmıştır. Ege'de Yunan işgali başlayınca İzmir Müdafaihukuk Cemiyeti ve daha sonra Reddi ilhak Cemiyeti'nin örgütlediği silahlı direniş başlamıştır. Aydın -Afyon hattında Demirci Mehmet Efe ve Çerkeş Ethem'in Kuvayımilliye ve Kuvayıseyyare birlikleri Yunan ilerleyişini kısmen de olsa durdurmuşlardır.TBMM açılmış ve düzenli orduya geçilme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Düzensiz Kuvayımilliye birliklerinin ve reislerinin orduya katılması istenmiştir. Ancak Demirci Mehmet Efe ve Çerkeş Ethem disiplin istemediklerinden bu çağrıya karşı çıkmışlardır. Cevap A
Soru 13
s13
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Yunan birliklerinin Sakarya Meydan Savaşı'nda yenilmesi İngiltere başta olmak üzere İtilaf Devletleri'ni harekete geçirmiştir. 22 Mart 1922'de I. Barış teklifi yapılmıştır. Kabul edilmeyince 26 Mart 1922'de II. Barış teklifi yapılmıştır. Bu tekliflerin amacı Sevr Antlaşması'nın hafifletilmiş şeklini kabul ettirmek ve Yunanlılara zaman kazandırmaktır.Özellikle müttefiklerden oluşacak komisyon Türk ordusunu denetleyecek maddesiyle Türk ordusunu kontrol ederken Yunanlılarla ilgili böyle bir kararın olmaması onların daha iyi silahlanması ve hazırlanması demektir. Cevap C
Soru 14
S14
A
Dünya barışının sağlanmasına önem verme
B
Savaşın amaç değil bir araç olduğunu bilme
C
Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
D
Halkların dayanışma ve işbirliği içinde olmasını isteme
E
Olayların başında sonucunun ne olacağını görebilme
14 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Paşa'nın önsezi yeteneği ve ileriyi görme yeteneği oldukça gelişmiştir. O bir çok olayın zamanı gelince çıkacağını söylemiş ve çıkmıştır. Soru kökünde verilen tespitlerde olayları iyi okuduğunu ve hangi olaylara neden olacağını kestirmesi açısından da önemlidir. Dolayısıyla olayların başlangıcı ve sonucu yeni olayların nasıl gelişeceğinin ip ucunu vermiştir. Cevap E
Soru 15
S15
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet Döneminde ekonomik alanda yapılan inkılapların çoğu Devletçilikle ilgilidir. Bazıları da Halkçılıkla ilgilidir. Dil alanında yapılan inkılaplar daha çok Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.Hukuk alanında yapılan inkılaplar ise Laiklikle ilgilidir. Örneğin Medeni Hukuk'taki Patrikhane'nin din dışı işlerle meşguliyetinin önlenmesi gibi. Cevap C
Soru 16
S16
A
İngiltere'nin sömürgeleri artmıştır.
B
İngiltere ve Almanya güç kaybına uğramıştır.
C
Almanya ekonomik yönden güçlenmiştir.
D
Kıta Avrupası'nın en güçlü devleti Rusya olmuştur.
E
ABD Monroe Doktrini gereği kendi kıtasına çekilmiştir.
16 numaralı soru için açıklama 
Almanya II. Dünya Savaşı'nda yenilerek hem toprak kaybı yaşamış hem de siyasi, askeri sınırlamalara tabi tutulmuştur.İngiltere ise II. Dünya Savaşı'nın kazançlı bir devletidir.Ancak askeri başarı elde etse bile savaşın yıkımı, hem insan hem ekonomik kaybının artması eski gücünü kaybetmesine neden olmuştur. ABD ise savaşa sonradan girmiş ve Avrupa işlerine karışarak dünya siyasetinde etkili olmaya başlamıştır. Cevap B
Soru 17
Türkiye'de milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla seferberlik ve sıkıyönetim sürecinde vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kısmen veya tamamen kaldıran kararları aşağıdakilerden hangisi alabilir?
A
Bakanlar Kurulu
B
Milli Savunma Bakanlığı
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D
Cumhurbaşkanı
E
Anayasa Mahkemesi
17 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Cumhuriyeti'nde savaşa ve barışa karar verme TBMM veya onun yetki verdiği kurumlara aittir.Olağanüstü dönemler ve savaş dönemlerinde sıkıyönetim uygulaması ve seferberlik uygulaması kararları da TBMM'ye aittir. TBMM kararı alır hükümet ve ilgili kurumlar uygularlar. Ancak vatandaşın hak ve özgürlüklerinin kısmen veya tamamen kaldırılması uluslararası hukuka ters olamaz. Örneğin bir bölgede sıkıyönetim seyahat özgürlüğünü sınırlayabilir. Ancak yaşama özgürlüğünü yok edemez. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.

TYT Tarih 2 Deneme Sınavı - Çözümlü

Tebrikler - TYT Tarih 2 Deneme Sınavı - Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Tarih Öncesi Dönemlerin yaşandığı soru kökünde verilmiştir. Metinde sık sık istilaya uğradığına dair bir bilgi yoktur. Yazılı döneme henüz geçilmediği Eski Taş, Orta Taş ve Maden Devri'nin yaşandığı ama yazıyla ilgili bilgi verilmediğinden bellidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı I ve III dür. Cevap D
Soru 2
S2
A
Hammurabi Kanunları'nda kısas esası uygulanmıştır.
B
Hammurabi Kanunları'nda Fidye esası uygulanmıştır.
C
Hammurabi Kanunları Sümer Kanunları'nın benzeridir.
D
Hammurabi Kanunları Sümer Kanunları'ndan serttir.
E
Hammurabi Kanunları modern hukukun kaynağıdır.
2 numaralı soru için açıklama 
Babiller (MÖ 2100 MÖ 539) Mezopotamya medeniyetlerindendir. Hammurabi MÖ 612 yılında kurulan II. Babil Devleti'nin en ünlü kralıdır. Hammurabi ceza, ticaret ve mülkiyetle ilgili kanunlar yapmıştır.Hammurabi Kanunları Sümer Kanunları'ndan yararlanılarak yapılmasına rağmen ceza yasaları sert ve kısas esasına dayanmaktadır. Soru verilerinde de hep sert ve kısas esası vardır. Cevap A
Soru 3
Türklerde ordu teşkilatını ilk Mete Han kurmuştur. O'nun kurduğu ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır. Türklerde askerlik özel bir meslek değildir. Kadınlar bile savaş sanatını bilirler, gerektiğinde kendi beylerinin komutasında orduya katılırlardı. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?
A
Türklerde tam demokrasi uygulanmıştır
B
Türklerde ordu-millet anlayışı vardır.
C
Türkler savaşlarda 'Turan taktiği" uygulamışlardır.
D
Devlet doğu-batı diye ikiye ayrılarak yönetilmiştir.
E
Türklerde Yurt hükümdarın şahsi malı değildir.
3 numaralı soru için açıklama 
Mete Han (MÖ 209 MÖ 174) Hun hakanlığı yapmıştır. Güçlü komşusu Çin'i baskı altına almak için düzenli ve sistemli bir ordu kurmuştur. Metinde askerliğin kadınlar dahil savaşta yer alması Türklerin ordu-millet anlayışını uygulamasına neden olmuştur. Türkler at üstünde doğmayı ve ölene kadar atla ve savaşla ilgilenmeyi bir övünç kaynağı saymışlardır. Cevap B
Soru 4
S4
A
Toplumsal
B
Diplomatik
C
Ekonomik
D
Askeri
E
Dinsel
4 numaralı soru için açıklama 
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü ile ilk İslam Site Devleti olan Medine Şehir Devleti kurulmuştur. Medine, Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerindedir. Bu nedenle Mekkeli Müşriklerle, Medineli Müslümanlar arasında Şam ticaret yolunda denetim kurma amaçlı savaşlar yapılmıştır. Bu durumda savaşların ekonomik nedenini gösterir. Cevap C
Soru 5
S5
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
İlk Türk İslam Devleti Karahanlılardır. (840-1212) Karahanlılar'da yönetenler ve yönetilenler Türk'tür. Devletin resmi dili ile halkın konuşma dili Türkçe'dir. Bu durum ulusal kimliklerini koruduklarını gösterir.Gazneliler (963 - 1187)'de saray ve ordu Türkçe konuşurken, resmi yazışmalar Arapça'ydı. Edebiyat dili Farsça'ydı. Gazneliler'in yönetici kesimi Türk, halk ise karışıktı. Bu nedenle İslamiyet birleştirici unsurdu. Tolunoğulları, Mısır'da kurulan Türk devletidir. Yöneticiler Türk, yönetilenler ise daha çok Arap'tır. Kuzey Afrika'ya İslamiyet'in Dört Halife Dönemi'nde ve Emeviler Dönemi'nde yayıldığını görmekteyiz. Cevap D
Soru 6
S6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rum Patrikhanesi'ne dini serbestiyet tanımıştır. Amacı Hıristiyan birliğini parçalamaktır. Venedik Cumhuriyeti'ne ekonomik ve adli kapitülasyonlar verilmiştir. Amacı Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Venedik'î Hıristiyan ittifakından uzak tutmaktır. Kanuni Döneminde Fransa'ya ekonomik, siyasi ve adli kapitülasyonlar verilmiştir. Amaç; Hıristiyan birliğini parçalamak ve Akdeniz ticaretini canlı tutmaktır.Türk-İslam birliği ile ilgileri yoktur. Cevap D
Soru 7
II Mahmut, ekonomik alanda bir takım yeni uygulamalar başlattı. Ticaret nezareti kurularak tarım ve ticaret işlerini düzene soktu. Ayrıca açtığı imalathane ve fabrikalarla ülke sanayisini canlandırdı. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A
Tarım ve sanayiinin geliştirilmesini sağlamak
B
Ülke ekonomisini düzene sokmak.
C
Ülkede işsizliği azaltmak.
D
Ülkeyi dış pazar olmaktan çıkartmak.
E
Toplumun kültürel gelişimini sağlamak
7 numaralı soru için açıklama 
II. Mahmut Dönemi Osmanlı Devleti'nin Batı tarzı ıslahatlarının yapıldığı en önemli dönemlerdendir. II. Mahmut, yerli malı kullanımını teşvik etti. Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için Feshane'yi kurdu. Bakırköy'de bez fabrikası açtırdı. Hayriye Tüccarları teşkilatını kurarak Müslüman tüccarlardan daha az vergi almak suretiyle ya-bancıların oluşturduğu "Batılı Tüccar" sınıfı ile mücadele etmesini sağladı.Tüm bunların nedeni, ülke ekonomisini kalkındırmak, işsizliği azaltmak, ülkeyi dış pazar olmaktan kurtarmaktır. Ekonomik yeniliklerin kültürel gelişimle ilgisi yoktur. Cevap E
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
c8
Soru 9
s9
A
Amiral Bristol Raporu
B
General Harbord Raporu
C
Wilson İlkeleri
D
Sykes Picot Antlaşması
E
Paris Barış Konferansı
9 numaralı soru için açıklama 
Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri'nin savaştan çekilmelerinin bir nedeni de ABD Başkanı VVilson'un yayınladığı prensiplerdir. ABD halkı savaşa girilmesi taraftarı değildir. Monroe Doktrini gereği kendi topraklarının dışına çıkılmasını istememektedir. VVilson ABD kamuoyunu ikna etmek ve dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla ilkeleri yayınlamıştır. General Harbourd Raporu, Doğu Anadolu'daki Ermeni iddialarıyla ilgilidir. Amiral Bristol Raporu ise İzmir ve çevresindeki Yunan işgaliyle ilgilidir.Sykes Picot Antlaşması, Osmanlı topraklarının paylaşılması için yapılan gizli antlaşmalardandır. Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin durumunun görüşülmesi için yapılan toplantıdır. Cevap C
Soru 10
Amasya Genelgesi'nde ulusun özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir. Bu karar aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
İstanbul Hükümeti'nin sorumluluğunu yerine getiremediğinin
B
Bölgesel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin
C
Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması gerektiğinin
D
Misakımilli'nin yayınlandığının
E
Milletin padişaha bağlılığının
10 numaralı soru için açıklama 
Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı bir genelgedir.İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirebilse ve işgalleri durdurabilse idi böyle bir mücadeleye gerek kalmazdı.Bölgesel cemiyetlerin kurulması da, Misakımilli'nin yayınlanması da, Mebusan Meclisi'nin toplanması da aynı amaca yöneliktir. Cevap A
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Misakımilli kararlarının önemi bölünmez ve milli bir Türk ülkesinin sınırlarını belirtiyordu.Milli sınırlar içerisinde vatanın bölünmezliğine vurgu yapılması ülke bütünlüğüne yöneliktir. Ulusal egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Soru kökünde buna vurgu yapılmamıştır. Saltanat yönetimi zaten devam ediyordu. Cevap B
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
12 numaralı soru için açıklama 
TBMM'ye karşı Anadolu'da gerek İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmaları, gerek İtilaf Devletleri'nin kışkırtmaları, gerekse çıkarları zedelenenlerin çıkarttığı isyanlar vardır.TBMM isyanları durdurmak ve elebaşlarını cezalandırmak için Hıyanetivataniye Kanunu'nu çıkartmıştır. Hıyanetivataniye Kanunu'nu uygulayacak olağanüstü yetkilere sahip İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal Marşı'nın kabulü ulusal bağımsız anlayışını güçlendirmiştir. Teşkilatıesasiye Kanunu'nun kabulüyle TBMM bir anayasaya sahip olmuştur. Kuvvetler Birliği İlkesi'nin uygulanması demokratik devlet anlayışına terstir.Çünkü bu uygulama olağanüstü şartların getirdiği zorunluluktan kaynaklanmıştır. Cevap D
Soru 13
Birinci İnönü Savaşı'nı Türk ordusunun kazanması üzerine İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nı düzenlemiştir. Bu durum, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?
A
Misakımilli'yi tanıdıklarının
B
TBMM'nin güçlenmesinden endişelendiklerinin
C
Tekalifimilliye emirlerinin yayınlanmasını istemediklerinin
D
Yunan ordusunun başarılı olacağını düşündüklerinin
E
Konferansın sonuçsuz kalmasının
13 numaralı soru için açıklama 
I.İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine hem Yunan ordusunun toparlanması için zaman kazandırmak istemişler hem de Sevr Antlaşması'nı yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmek istemişler. I.İnönü Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de TBMM'ye ve düzenli orduya halkın güveninin artmasıdır.Konferansın toplanmasıyla TBMM'nin güçlenmeside engellenmiş olacaktır. Cevap B
Soru 14
TBMM, 1 Kasım 1922'de Saltanatın kaldırılmasına rağmen Abdülmecit Efendi'yi halife olarak atamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngilizlerin halifenin gücünden faydalanmasını engellemek
B
Hilafetin varlığının demokrasi adına devamını sağlamak
C
Yabancıların haklarının korunmasını sağlamak
D
Milli egemenliğin gelişmesini sağlamak
E
İslam Birliği'nin kurulacağı düşüncesini taşımak
14 numaralı soru için açıklama 
TBMM 1 Kasım 1922'de Saltanat'ı kaldırarak ulusal egemenliği güçlendirmiştir.Ulusal egemenliğin önündeki engellerden birisi de hilafetin varlığıdır.Hilafetin saltanatla birlikte kaldırılmamasının nedeni toplumun tam hazır olmamasıdır.Hilafet tüm Müslümanların dini temsilcisi sayıldığı için İngilizlerin bunu kullanarak Türkiye'deki yeni yönetimin din düşmanı olarak İslam kamuoyuna savunmasından çekinilmiştir. Cevap A
Soru 15
S15
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'nin ulusa mal edilmeden kazanılmayacağını biliyordu. Havza Genelgesi'nden başlayan süreçte hep milletin mücadelesini istemiştir. Almanya Genelgesi'nde ''Ulusun azim ve kararına''vurgu yapmıştır. Erzurum Kongresi'nde ''Heyetitemsiliye''oluşturulmuştur. Sivas Kongresi'ne seçilmiş kişilerin gelmesini sağlamış cemiyetleri birleştirmiştir. TBMM halkın iradesinin yansıdığı yerdir.Son Osmanlı Mebusan Meclisi 1919 seçimleriyle oluşmuştur.Çoğu Temsili Heyetin istediği kişilerden seçilmiştir. Cevap E
Soru 16
S16
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
II.Dünya Savaşı'nın Müttefik Devletleri olan İngiltere,Fransa ve Rusya temsilcileri Türkiye'nin müttefiklerin yanında savaşa girmesiyle ilgili 1943'te Tahran'da karar almışlardır. İsmet Paşa'yı Kahire toplantısına bu kararları duyurmak için çağırmışlardır.İsmet Paşa Kahire'ye kararları tartışmak için gideceğini deklare etmekle eşit kabulü istemiştir.Ayrıca bağımsız bir devletin başkanı gibi hareket etmiştir. Cevap D
Soru 17
Türklere karşı Bizansla İttifak isteğinde bulunan Papa, Fatih Sultan Mehmet'in Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıması Fener Rum Partikhanesi'nin devam edeceğini söylemesi üzerine "Asıl fetih şimdi gerçekleşti. Osmanoğlu işte şimdi zafer kazandı." demiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bu hareketi aşağıdaki savaş türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A
Genel Savaş
B
Siyasi Savaş
C
Teknolojik Savaş
D
Sınırlı Savaş
E
Psikolojik Savaş
17 numaralı soru için açıklama 
CEVAP17
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git