TYT Sosyal Bilgiler Deneme Çözümlü – 2

TYT Sosyal Bilgiler Deneme - 2

Tebrikler - TYT Sosyal Bilgiler Deneme - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Toplumların yaşadıkları coğrafya uğraş alanları ile doğrudan ilgilidir.
B
İlkçağ uygarlıkları farklı ekonomik uğraşlarda bulunmuşlardır.
C
Toplumların öncelikli uğraş alanı tarım olmuştur.
D
Toplumsal gelişmeler ihtiyaçların birer sonucudur.
E
Ticaretin gelişmesi tarım alanlarının yetersizliğine bağlıdır.
1 numaralı soru için açıklama 
Fenikeliler bugünkü Lübnan topraklarında yaşamışlardır. Toprak tarıma elverişli olmadığı için denize sınır oldukları nedeniyle denizcilikle uğraşmış ve ticari koloniler kurmuşlardır. Orta Asya'da coğrafi koşullan nedeniyle Türkler tarımdan çok hayvancılığa yönelmişlerdir. Toplumların yaşadıkları coğrafya ve iklim şartları uğraş alanlarına etki eden en önemli faktörlerdir. Aynı zamanda toplumsal ve teknik gelişmeler ihtiyaçlardan doğmuş ve gelişmişlerdir. Ticaretin gelişmesi doğrudan tarım alanlarının yetersizliğine bağlı değildir. Örneğin Lidyalılarda hem tarım hem de ticaret gelişmiştir. Cevap E
Soru 2
2. Eski Türklerde ülke, daha kolay yönetilmesi için Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Devletin doğusunda asıl hükümdar batısında ise "Yabgu" unvanı ile hükümdarın kardeşi bulunmuştur. Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış, aileye mensup her erkeğe hükümdar olma hakkı tanınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A
Sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.
B
Ülkede birlik ve beraberlik sağlanmıştır.
C
Merkezi otorite güçlenmiştir.
D
Yabguların Çinli prenseslerle evlenmesini sağlamıştır.
E
Ordu millet anlayışını geliştirmiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
Türklerdeki veraset anlayışı ve törenin bu şekilde oluşu birlik ve beraberliği bozmuştur. Bilge - Kültigin kardeşler dışındaki İslam Öncesi Türk Devlet idarecileri hep taht kavgasıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu durum merkezi otoriteyi zayıflatarak ülkenin dağılmasını hızlandırmıştır. Cevap A
Soru 3
3. İlk Çağın sonlarında Kuzey Hunlarının Batı'ya göçü ve önlerine çıkan kavimlerin yerlerini değiştirmesi ile Kavimler Göçü başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun siyasal ve sosyal sonuçlarından biri değildir?
A
Avrupa'nın istilaya uğraması
B
Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
C
Avrupa'da derebeylik düzeninin ortaya çıkması
D
Bugünkü Avrupa milletlerinin temelinin atılması
E
Ortodoks ve Katolik mezheplerinin ortaya çıkması
3 numaralı soru için açıklama 
Asya Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Asya'nın batısında yaşayan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayan Avarların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu bölgenin Hunların eline geçmesi ile Avrupa içlerine kadar ilerlemeleri Doğu ve Orta Avrupa'da siyasi ve sosyal değişimlere yol açmıştır. IV. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyi ve Doğu Avrupa'daki yerleşik kavimleri yerlerinden oynatarak Kavimler Göçünü başlatmıştır. (375) Böylece İlk Çağ sona erip Orta Çağ başlamıştır. Derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır. Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu (476) yıkılmıştır. Ortodoks ve Katolik mezhepleri İznik Konsülü sonucu ortaya çıkmıştır. Kavimler Göçü ile ilgisi yoktur. Cevap E
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Hz. Muhammed'in 35 yaşlarına girdiği sıralarda Kabe tamir ediliyordu. Kutsal taş Hacerü'l Esved'in yerine konması kabileler arasında sorun oluşturmuştu. Herkes kendi kabilesinin koymasını istiyordu. Hz. Muhammed bir örtü getirtti, taşı koydurarak uçlarından her kabileden bir kişinin tutmasını istedi. Böylece sorun çözüldü. Bu durum onun adil olduğunu kanıtladı.Peygamberlik gelmeden önce herkes ona emin (güvenilir) gözüyle bakıyordu. Hanif dinine inanıyordu. Bu nedenle hiç putlara tapmamıştı. Geçmişinde putçuluğun olmaması onun peygamber olarak kabulünü kolaylaştırdı. Mekke'de doğması Peygamberliğinin tüm toplumlar tarafından kabulüne bir neden değildir. Cevap B
Soru 5
5. "Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri, İslam ve dünya tarihi açısından önemli gelişmelere neden olmuştur." diyen bir tarihçi bu tezini doğrulamak için aşağıdaki faaliyetlerden hangisini bu duruma kanıt olarak gösteremez?
A
Abbasiler döneminde İslam Devleti'ni Bizans'a karşı korumuşlardır.
B
İslam sanat ve mimarisine yazı, cilt ve kubbe gibi eserlerle katkıda bulunmuşlardır.
C
Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'da islamiyetin yayılmasını sağlamışlardır.
D
Endülüs İslam medeniyetinin gelişmesine katkı yapmışlardır.
E
Birçok sahada bilim ve düşünce adamı yetiştirmişlerdir.
5 numaralı soru için açıklama 
Türklerin 751 yılından itibaren İslamiyete girmesi İslam toplumunda yeni bir gücün doğmasına neden oldu. Abbasi ordularında görev alarak Bizans'a karşı Avasım şehirleri oluşturdular. Çadır sanatını, tuğla kümbet sanatı şekline çevirerek mimaride yeni bir tarz ortaya çıkardılar.Gazneli Mahmut'la beraber Hindistanın İslamlaşmasını,Selçuklularla beraber Anadolu'nun İslamlaşmasını Osmanlılarla beraber Balkanların İslamlaşmasını sağladılar.Endülüs İslam medeniyetini Araplar başlatmış ve geliştirmiştir. Cevap D
Soru 6
6. Sultan Alp Arslan, komutanlarına "Fethedilen toprak fethedene aittir." diyerek aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır ?  
A
Komutanlar arası rekabetin yaygınlaşmasına
B
Ülke sınırlarının hızla genişlemesine
C
Düşmanlarının sayısının giderek artmasına
D
Fetihlerin içe dönük yapılmasına
E
İslam toplumlarıyla barış yapılmasına
6 numaralı soru için açıklama 
Selçuklular Dönemi'ndeki savaş ve iskan anlayışında feth edilen toprağın feth eden komutana ve beylere verilmesi fetihlerin daha hızlı olmasını sağlamıştır. Bu durum komutanların savaş tutkusunun artmasına neden olmuştur. Cevap B
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
1913 İstanbul Antlaşması II Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapıldı. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlı Devleti'ne, Dedeağaç Bulgaristan'a bırakıldı. Ayrıca daha önce Bulgaristan'ın bağımsızlığıyla da bazı Türk bölgeleri Bulgaristan'da kalmıştı.Bu durum Bulgaristan'da Türk azınlığı sorununu ortaya çıkarttı.Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık geçerliliğini kaybetti. Çünkü Bulgar azınlık 1908'de bağımsız olmuştu. Bulgaristan'da kalan Türklerin dini, kültürel ve ekonomik hakları bu antlaşmada yer almıştır. Cevap D
Soru 8
S8
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı taşra teşkilatı yönetiminde eyaletlere eyalet beyleri ya da valilerin İstanbul'dan yani merkezden gönderilmesinin temel nedeni merkezi otoritenin tam olarak sağlanmak istenmesiyle ilgilidir. Devşirme sisteminin uygulanması bölgede asayişin sağlanmasında psikolojik etkiye sahip olsa da genel anlamda merkezi otoritenin sağlanmasıyla ilgili değildir. Osmanlı Devleti'nde çok güçlü bir merkeziyetçilik vardır. Eflak ve Boğdan gibi bazı yerlerde yerel beylerden yönetici atanmasına rağmen genel olarak merkezden gönderilmiştir. Cevap A
Soru 9
9. Mustafa Kemal, Havza'dan askeri ve mülki amirlere gönderdiği genelgeyle, Hıristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmaması şartıyla büyük ve heyecanlı mitinglerle işgallerin protesto edilmesini istemiştir. Bu durum, Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinden bir endişe duyduğunun kanıtı olarak gösterilebilir?
A
İstanbul Hükümeti'nin istifa etmesinden
B
Mondros Ateşkesi hükümlerinin uygulanmaya başlanmasından
C
Bölgedeki Müslüman halkın ayaklanmasından
D
Sevr Antlaşması'nm yapılmasından
E
Uluslararası antlaşmaların bozulmasından
9 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal, Samsun'dan sonra Havza'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk bildirgesini yayınlamıştır. Özellikle Hıristiyan halka zarar vererek İtilaf Devletlerinin Mondros'un 7. maddesi olan "İtilaf Devletleri güvenliklerinin tehdit edildiği yeri işgal edebilecektir." maddesini işleterek işgallere başlamasından çekinmiştir. Cevap B
Soru 10
S10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine büyük bir saldırı ve taarruz hazırlığı yapılmıştır. Tekalifimilliye Emirleri gereği tüm yurttan askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet toplanması yapılmıştır. 26 Ağustos 9 Eylül 1922 tarihleri arasında süren "Büyük Taarruz Savaşı" Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan atılmasıyla sonuçlanmıştır. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girmiştir. Cevap C
Soru 11
S11
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Türk Kurtuluş Savaşı İtilaf Devletleri'nin emperyalist yayılmacılığına karşı yapılmıştır.Özellikle 'Tekalifimilliye" emirleri ile halk topyekün savaşa katılmıştır.Doğrudan cephe kavramında düşmanla karşı karşıya gelme vardır. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Cevap C
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Türk ulusu Kurtuluş Savaşı yıllarında hem Yunanlılarla hem de diğer emperyalist güçlerle silahlı mücadele vermiştir. TBMM'nin açılması ve saltanatın kaldırılması ile de ulusal egemenlik için içeride mücadele vermiştir. Modern devletin kurulması için yapılan inkılaplar ve toplumu Batı kültürüne yaklaştırmak için yapılan yenilikler çağdaşlaşma ile ilgilidir. Cevap A
Soru 13
S13
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Bağımsız bir devletin varlığı kendi egemenlik alanlarına başka devletlerin karışmasını engellemektir.Osmanlı Devleti tarafından verilen siyasi, ekonomik ve adli ayrıcalıklar dış güçlerin devlete egemen olmasıyla sonuçlanmıştır. Özellikle "Duyunuumumiye Teşkilatı'Yıın varlığıyla dahada güçlenmiştir.Lozan Antlaşması'nda büyük problem olan yabancı okulların kendi ülkelerinin milli menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi engellenmiştir. Cevap C
Soru 14
s14  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
3 Mart 1924'te Tevhiditedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretim tek çatı altında toplandı.Medreselerin kapatılmasıyla eğitimde gelenekçi, modern ikilemine son verildi.Kız çocuklarına da eğitiminin mecburi olması meşrutiyet yıllarında başlayan okullaşma artırılmaya çalışıldı. Yapılan yenilikler ile çağdaş bir toplum oluşturulmuştur. Ayrıca ayrım gözetilmediği için sosyal eşitlik sağlanarak Halkçılık ilkesi gerçekleşmiştir. Bu durumlarda eğitimde inkılapçılık ve çağdaşlaşmanın amaçlandığını gösterir. Cevap E
Soru 15
S15
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
1934'te Balkan Antantı, 1937'de Sâdabat Paktı kurulmuş ve Türkiye kurucu üyeler arasında yer almıştır. Bu durum Atatürk'ün bölgesel barışa verdiği önemi gösterir.1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunarak dünya barışına katkı amaçlanmıştır. Lozan'da çözülemeyen Irak sınırı Hatay sorununun tekrar gündeme gelmesi Misakımilli sınırlarıyla ilgilidir. Cevap B
Soru 16
S16
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
Atatürk ilkeleri o günün ve geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesine neden olmuştur. Bir olgunun süreklilik sağlaması onun dinamik ve günün şartlarına uymasına neden olur. Bu nedenle Atatürk ilkelerinde İnkılapçılık ilkesinin benimsenmesi ilkelerin durağan olmasını önlemiştir. Cevap A
Soru 17
S17
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
17 numaralı soru için açıklama 
Türkiye konumu itibariyle Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan köprü niteliğindedir. Irak, Suriye, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi petrol varlığı fazla olan Orta Doğu ülkeleriyle komşu veya yakındır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Karadeniz Akdeniz ve Asya Avrupa ticaretinde geçiş yeridir. Bu nedenlerle her üçüne de sahip ve etkilidir. Cevap E
Soru 18
18. Aşağıdakilerden hangisinde insan doğayı etkilememiştir?
A
Küresel ısınmayla deniz seviyesi her geçen gün yükselmektedir.
B
Bazı kıtalar her geçen yıl birbirinden uzaklaşmaktadır.
C
Ormanların tahribi sonucunda dünyada karbondioksit oranı artmıştır.
D
Büyük tanker kazaları denizlerdeki ekosistemler üzerine olumsuz etki yapmaktadır.
E
Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla bazı denizanası türleri Akdeniz'e geçiş yapmıştır.
18 numaralı soru için açıklama 
B şıkkında verilen kıtalar her geçen yıl birbirinden uzaklaşmaktadır ifadesi, insanın doğaya etkisine örnek gösterilemez. Bu olay doğal bir olaydır. Diğer şıklarda insanın doğaya etkisi söz konusudur. Cevap B
Soru 19
S19
A
Akarsu vadisinin akış yönü nedir?
B
Çanak ile doruk noktası arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık kaç km dir?
C
Yükseltisi en fazla olan eş yükselti eğrisinin değeri kaç metredir?
D
Bölgede etkili olan iklim türleri hangileridir?
E
K noktasının hakim rüzgar yönü hangisidir?
19 numaralı soru için açıklama 
Haritası verilen yerde etkili olan iklim tipleri hakkında bilgi verebilmek için coğrafi koordinatlar ve özel konum bilgilerine de (verilen denizin ismi, ülke veya yer ismi gibi) gereksinim vardır. Sadece eş yükselti eğrileri iklim tipleri hakkında bilgi vermez. Cevap D
Soru 20
s20
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
20 numaralı soru için açıklama 
Saatlerde görüldüğü gibi 2. saat Ankara'dan 2 saat geri bir alanı göstermektedir. Bu da Ankara'nın batısında bir yer olacaktır. II numaralı yerde Ankara ile saat farkı 10 saat civarındadır. Ankara V nolu alanla aynı saat dilimindedir. I ve IV ise Ankara'nın daha doğusunda olduğundan,saati daha ileri olur. Cevap C
Soru 21
S21
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
21 numaralı soru için açıklama 
B ile D noktalarının sıcaklıklarının farklı olmasında enlem faktörü etkilidir. Enlem - sıcaklık ilişkisinde Ekvatora yaklaşıldıkça sıcaklık artar. Cevap E
Soru 22
S22
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
22 numaralı soru için açıklama 
Verilen izobar haritalarının E' de yüksek basınç etkilidir.Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri görüldüğünden yağış oluşmaz. Cevap E
Soru 23
S23
A
Ana akarsuya bir kol katılmıştır.
B
Arazinin derin yarıldığı yerleri vardır.
C
Ana akarsu kuzeyden güneye doğru akmaktadır.
D
Bölgede platoluk alanlara rastlanır.
E
Bölgede deprem riski azdır.
23 numaralı soru için açıklama 
Faylarla parçalanmış bir arazide deprem riski az değil çoktur. Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere plato denir. Bu yüzden bölgenin batısında platolara rastlanır. Akarsu kuzeyden güneye doğru menderesler çizerek akmaktadır. Cevap E
Soru 24
24. Levha sınırları ile fay hatları yer kabuğunun en zayıf ve en hareketli bölümleridir. Buna göre, bir ülkede görülen aşağıdaki oluşumlardan hangisi ile levha sınırlarında yer alması arasında bir ilişki kurulamaz?
A
Şiddetli rüzgarlar
B
Sıcak su kaynaklan
C
Tsunami
D
Volkanizma
E
Tektonik depremler
24 numaralı soru için açıklama 
Şiddetli rüzgarlar, iklim özellikleri ile ilgili bir oluşum olup jeolojik yapıdan etkilenmez. Cevap A
Soru 25
s25
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
25 numaralı soru için açıklama 
C25
Soru 26
S26
A
Güneş ışınlarının geliş açısı
B
Yeryüzü şekilleri
C
Yamacın güneşe dönük olması
D
Bitki örtüsü
E
Rüzgara açık olması
26 numaralı soru için açıklama 
Yeryüzü şekilleri eğim, yükselti ve bakı faktörlerini içerdiğinden cevap B dir. I. gözlemci kıyının gerisinde yükselen dağların iklimi etkilediğinden, II. gözlemci yükseltinin iklimi etkisinden, III. gözlemci de bakının iklime etkisinden bahsetmiştir. Cevap B
Soru 27
S27
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
27 numaralı soru için açıklama 
Ortalama sıcaklığın çok düşük olduğu iklimler yerleşmeye fazla uygun değildir. Verilen iklimlerden sıcaklığın düşük olduğu iklim B şıkkıdır. Bu iklim sert karasal iklimi ifade eder. Sert karasal iklim şartları yerleşmelerin yoğunluk kazanmadığı iklimlerdendir. Cevap B
Soru 28
S28
A
1 ve 4
B
2 ve 5
C
2 ve 3
D
1 ve 3
E
3 ve 5
28 numaralı soru için açıklama 
Haritada sanayinin en geliştiği, buna bağlı nüfusunda çok fazla olduğu alanlar 2 ve 3 nolu alanlardır. 1 numaralı yer Kanada'da kutba yakın, 4 numaralı yer Avustralya'da nüfusun sanayinin az olduğu alanlardır. 5 numaralı yer ise Brezilya'da nüfusun az olduğu Amazon ormanlarının olduğu alanlardır. Cevap C
Soru 29
29. Hinterlandı geniş olan şehirler daha hızlı bir gelişim sürecine girer. Hinterland ulaşım ağının geliştiği yerlerde daha geniştir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisinin hinterlandı dar olduğundan çok gelişmemiştir?
A
İzmir
B
Mersin
C
Samsun
D
Sinop
E
Trabzon
29 numaralı soru için açıklama 
Verilen illerden Sinop; çevresi dağlık, engebeli, ulaşımın zor olduğu bir kenttir. Bu kentin hinterlandı dar olduğundan pek gelişmemiştir. Cevap D
Soru 30
S30
A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve IV
E
II ve V
30 numaralı soru için açıklama 
Dünyada Sibirya (tayga ormanları), İskandinavya, Amazon Havzası ormanlık bölge kapsamında yer alır. Orta Asya ve Ortadoğu karasal ve çöl iklimlerinin hakim olduğu,ormanlık alanın az olduğu yerlerdendir. Cevap A
Soru 31
S31
A
Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranına
B
Kentsel nüfusun sürekli artıp artmadığına
C
Kentsel alanın kırsal alandan daha geniş olduğuna
D
Kırsal nüfusta kadının erkekten fazla olduğu yıllara
E
Kırsal nüfusun kentsel nüfustan fazla olduğu yıllara
31 numaralı soru için açıklama 
Grafikteki bilgilere dayanarak kır ve kent alanlarına ulaşılamaz. Grafiklerde sadece kırsal ve kentsel nüfus verilmiştir. Cevap C
Soru 32
32. Felsefi düşünmek, soru sorabilme yeteneğine sahip insanlar tarafından gerçekleştirilen bir düşünme faaliyetidir. Soru sormak ise, merak etmekle başlar. İnsan; kendisi, çevresi ve yaşadığı dünya hakkında merak duymasıyla başlayan soru zincirleri içinde bulur kendisini. Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisini destekler?
A
Felsefi düşüncelerde filozofun kişiliği etkilidir.
B
Felsefi düşünmenin temelinde merak duygusu vardır.
C
Filozof yaşadığı toplumsal çevrenin özelliklerinden etkilenir.
D
Felsefi düşünceler çağının özelliklerini yansıtır.
E
Filozof içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini yansıtır.
32 numaralı soru için açıklama 
Parçada felsefi düşünmenin sorgulayıcılık özelliğinin de temelinde merak duygusunun olduğu vurgulanmıştır. Cevap B
Soru 33
33. Felsefenin bilimsel olması ya da bilimlerle ters düşmemesi için felsefecilerin doğa bilimlerini bilmesi ve onların verilerinden yararlanması gerekir. Fizik ve astronomi biliminin verilerini göz önünde tutmadan, bir felsefeci evren kuramı geliştirmemelidir. Parçaya göre, felsefe öğretiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?  
A
Felsefe öğretimi doğa bilimlerinin doğru ve kesin önermeleriyle çelişmeden verilmelidir.
B
Felsefe öğretiminde felsefe sözlüğünden yararlanılmalıdır.
C
Felsefe öğretiminde soru cevap yöntemi kullanılmalıdır.
D
Felsefe öğretiminde matematik verilerinden yararlanılmalıdır.
E
Felsefe öğretiminde tartışma yöntemi kullanılmalıdır.
33 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçeneklerin parçayla bir ilgisinin olmaması ve özellikle ilk cümlede ifade edilen yargıdan hareketle (fel­sefecilerin doğa bilimlerinin verilerini bilmesi.yararlanması) felsefe öğretiminin doğa bilimlerinin kesin önermeleriyle çelişmeden verilmesi gerektiği seçeneğinin doğruluğu görülmektedir. Cevap A
Soru 34
34. Pierce'ın anlam kuramı W.James ve diğer yararcı düşünürler tarafından doğruluk kuramına dönüştürülmüştür. Bir düşüncenin veya önermenin doğruluk testi onun yararlılığıyla paraleldir. Bir inancın veya önermenin doğru olduğunu söylemek, onun yararlı olduğunu söylemek demektir. Bu tür doğruluk anlayışına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A
Septisizm
B
İdealizm
C
Entüisyonizm
D
Pragmatizm
E
Rasyonalizm
34 numaralı soru için açıklama 
W. James ve yararcı düşünürler önermenin, düşünce ya da inancın doğruluğunu yararlı olup olmamasına bağlar. Bir yöntem olarak da görülen bu doğruluk anlayışına pragmatizm adı verilir. Cevap D
Soru 35
35. İnsan soyu fırtınayı önce rüzgar tanrısı Eole'nin bir kaprisiyle açıklamış; sonraları fırtına havanın sahip olduğu düşünülen "dinamik güçle açıklanmış; son olarak da fırtına, havanın atmosferin yüksek basınçlarından alçak basınçlarına bir yer değiştirmesiyle ilgilidir, denilmiştir. Verilen bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisinin bir örneği niteliğindedir?
A
Doğada her oluşum kendi içinde çelişkisini taşır, bu çelişki yeni bir oluşuma neden olur.
B
İnsan soyu her dönemde aynı araçlarla doğa olaylarını açıklamaya çalışmıştır.
C
İnsanlar önceleri olayları teolojik, sonra metafizik ve en sonunda da bilimsel olarak açıklamışlardır.
D
Doğada gözlenen her olay yine gözlenen bir doğal olayla açıklanır.
E
Doğa olaylarının açıklanışı toplumdan topluma farklılık gösterir.
35 numaralı soru için açıklama 
Parçada görüldüğü gibi insan soyu aynı durumu farklı açıklama biçimleriyle çözmeye çalışmaktadır. Bu tarz açıklamalar A. Coumte'un üç hal yasasını temsil etmektedir. Söz konusu açıklamada ilkin dinsel, sonra metafizik en sonra da bilimsel bir yaklaşım kullanılmıştır. Cevap C
Soru 36
36. David Hume'a göre, gerek nedensellik ilkesine dayanarak herhangi bir A olayının A'yı izleyen herhangi bir B olayının nedeni olduğunu kabulümüz gerekse tümevarımsal bir çıkarımı kabulümüz zorunluluktan değildir. Hume nedenselliğin doğada bulunmadığını nedensellik ilkesinin yalnızca çok sık tekrarlanan olaylara ilişkin alışkanlığımızdan, beklentimizden ibaret olduğunu söyler. Ayrıca Hume bilimin temelinde alışkanlığın olduğunu söylese de bunun yalnızca bilimsel bilginin mantıksal olarak mutlak, kesin olmadığı anlamına geldiğini belirtir. Yani bilimleri, bilimsel çalışmaları reddetmez. Yukarıdaki paragrafa göre Hume ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Tümevarımsal çıkarımların mutlak doğru olamayacağını söylemesi
B
Nedensellik ilkesini eleştirmesi
C
Bilimsel doğruları kabul etmemesi
D
Bilimlerin temelinde alışkanlıklar olduğunu söylemesi
E
Nedenselliğin gerçeklikte (realitede) olmadığını
36 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta Hume'un görüşlerinin bir özetini görebilmekteyiz. Hem diğer seçenekler parçada görülebilmekte hem de yanıt son cümlede açığa çıkmaktadır. Hume, bilimsel çalışmaları, dolayısıyla bilimsel doğruları reddetmez. Sadece 'Bilimsel doğruların mantıksal olarak ispatlanması mümkün değildir'görüşüne sahiptir. Cevap C
Soru 37
37. Platon'a göre asıl varlıklar, hiç değişmeyen, hiç oluş halinde olmayan hep kendi kendisinin aynı kalan varlıklardır. O bunlara idea adını verir. İdealar varlıkların asılları, ilk örnekleridir. Öncesiz, sonrasız, tek ve yetkindirler. Asıl gerçek olan varlıklar bunlardır. Günlük yaşamda gördüğümüz nesnelerse ideaların birer kopyasıdırlar. Varlıkları sınırlıdır; zamanla değişir ve ortadan kalkarlar. Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada verilen bilgilerle çelişir?
A
Varlığın ilk ve en önemli öğesi ideadır.
B
Gerçek olan varlıklar idealardır.
C
Madde gerçek değildir.
D
Asıl varlık olan idealar değişmeyen, aynı kalan varlıklardır.
E
Bütün varlıklar maddeden türemiştir.
37 numaralı soru için açıklama 
Platon'a göre varlığın ilk ve en önemli öğesi, asıl varlıklar olan idealar değişmeyen, aynı kalan, gerçek varlıklardır.Bütün nesneler idealardan gelir, ideaların kopyasıdırlar.Materyalizmin tam zıt görüşü olan idealizm ilk olarak Platon'da kendini gösterir. Son seçenek ise materyalizmin temel görüşü olup parçayla çelişmektedir. Cevap E
Soru 38
38. Spinoza'ya göre kozmos (Tanrı) mutlak olarak özgürdür. Çünkü yalnız kendisi tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle onu hiçbir şey etkilemez. Oysa insan başka şeylerin sürekli etkisi altındadır. İnsanı olumsuz etkileyenlerin başında da tutkular gelir. Tutkular insanı edilgen, güçsüz ve köle yapar. Ahlakın görevi, düşünce ile tutkuları yenmedir. İnsan ancak, ahlak bu görevi yerine getirdiğinde insan olur. Bir tutku da onu bilmek ve kavramakla aşılabilir. Parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A
Tutkular insanı edilgen yapar.
B
Tutkulardan kurtulmanın yolu o tutkuyu bilmektir.
C
Tanrı'nın mutlak özgür olması, yalnız kendisi tarafından belirlenmiş olmasıyla ilgilidir.
D
İnsanı olumsuz etkileyen faktör tutkulardır.
E
İnsanı insan yapan tutkularıdır.
38 numaralı soru için açıklama 
Parçada tutkuların insanı olumsuz etkilediği, edilgen yaptığı ve tutkulardan kurtulmanın onu bilmekle mümkün olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, yalnız kendisi tarafından belirlenmiş olması Tanrı'nın mutlak özgürlüğünün göstergesi olarak verilmiştir. Ancak tutkuların yenilemeyeceği söylenmemiş, tam tersine yenilebilirliği vurgulanmıştır. Cevap E
Soru 39
39. Devlet, belli bir grup ya da sınıfın çıkarlarına göre de yönlendirilebilen bir kurum olduğundan, kurulu toplumsal düzen, toplum gereksinimlerini yansıtmayabilir. Bu gibi durumlarda bazı düşünürler haksızlıkları giderecek, adaleti sağlayacak, sömürüyü önleyecek ve insanları daha mutlu kılacak toplum biçimleri tasarlamışlardır. Düş olarak kalacak olan bu toplum biçimine ütopya denir. Buna göre, ütopyaların ortaya çıkışının temelinde yatan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
Toplumsal düzenin, toplumsal gereksinimleri yansıtmaması
B
Yöneticilerin demokratik yöntemlerle seçilmemesi
C
Toplumda sivil toplum kuruluşlarının az olması
D
Toplum yaşamında karmaşanın hakim olması
E
Toplumda bireylere belli bir yaşama biçiminin zorla kabul ettirilmiş olması
39 numaralı soru için açıklama 
Parçada özellikle ilk cümlede yer alan, kurulu toplumsal düzenin toplum gereksinimlerini yansıtmaması, bazı düşünürlerin düşsel tasarımları olarak ütopyaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Cevap A
Soru 40
40. Ressam Tizano'nun yatışmak bilmeyen para tutkusuyla bir tablosuna yaşamının yedi yılını vermesi nasıl açıklanabilir? Bunu denemeye kalkışmak, sanırım boşuna yorulmak olur. Çünkü Jean Coceau'nun dediği gibi "Biçimlerin yaşamı ile yaşamın biçimleri arasında hiçbir ilişki yoktur." Verilen parça aşağıdaki yargılardan hangisine karşıt tez oluşturur?
A
Sanatın özü, sanatçının duygularını yapıtıyla dışa vurmasıdır.
B
Sanat ahlaki bir işleve sahiptir.
C
Sanatçının yaşamından hareketle eserini açıklamak mümkündür.
D
Sanat güncel siyasal amaçlardan etkilenebilir.
E
Sanat, sanatçının iç huzursuzluğundan kurtulabileceği yegane alandır.
40 numaralı soru için açıklama 
Sanatçının eserleri her zaman onun yaşamının izdüşümü değildir. Dolayısıyla sanatçının "kurgusal dünyası" ile onun öz yaşam öyküsü, hırsları, tutkuları örtüşmeyebilir. Hatta zıt iki kutupta yer alabilir. Parçada bu düşünce anlatılmaktadır. Buna karşıt olacak düşünce de sanatçının yaşamından kalkılarak onun eserlerini açıklama savıdır. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git