Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Online Çözümlü Test Soruları

Sevgili öğrenciler, coğrafya hemen her merkezi sınavda çıkıyor ve soru şekilleri de bir birlerine çok benziyor. Bu testleri çözdüğünüzde gerek okul derslerine gerek YGS LYS gerekse KPSS’ye hazırlanmış olacaksınız. Aşağıda 2 muhteşem online coğrafya testi var bu soruların tamamı çözümlü. Her yerde soru bulabilirsiniz belki ama tamamı çözümlü online sorular bulamazsınız, bu bakımdan sitemiz çok özeldir.

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına
B
Hangi sektörde ne kadar nüfus çalıştığına
C
Kadın erkek nüfus oranına
D
Anaokulu, ilköğretim ve liseye başlayacakların sayısına
E
Nüfus artış oranının ne kadar olduğuna
1 numaralı soru için açıklama 
Nüfus artış oranını tespit etmek için şimdiki nüfus miktarı ile daha önceki yıllara ait nüfus miktarı bilinmelidir. Farklı dönemlere ait nüfus miktarları karşılaştırılarak nüfus artış oranı bulunabilir.İstatistik formunda belirtilen sorulara göre önceki yılların nüfus miktarı bulunamaz. Aynca nüfus artış oranında etkili olan göçlerle ilgili bilgi de formda yoktur. Cevap: E
Soru 2
2. Türkiye’de aşağıdaki özelliklere sahip olan alanlardan hangisinde, nüfus ve yerleşmenin yoğun olduğu söylenemez?
A
Dağların güneye bakan yamaçlarında
B
Eğimin az olduğu düz alanlarda
C
Deniz ve göl kıyılarında
D
Kapalı havza özelliğine sahip alanlarda
E
Akarsu yataklarının çevresinde
2 numaralı soru için açıklama 
Sıcaklığın fazla olması nedeniyle dağların güneye bakan yamaçları, düz araziler, deniz ve göl kenarları ile akarsu yataklarının çevresi yoğun nüfusludur. Kapalı havza özelliği gösteren yerler iç bölgelerde yer alır. Buralarda nüfus yoğunluğu fazla değildir. Cevap: D
Soru 3
s3
A
Aile planlaması
B
Sağlık şartlarının iyileşmesi
C
Ortalama ömrün uzaması
D
Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi
E
Doğum oranının azalması
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de aile planlaması ve doğum oranının azalmasına bağlı olarak genç nüfus oranı azalmaktadır.Sağlık şartlarının gelişmesi ve ortalama ömrün uzanmasına bağlı olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi bu durumları etkileyen bir faktör olmayıp bu durumlara bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Cevap: D
Soru 4
s4
A
Türkiye’de doğum oranı azalmaktadır.
B
Genç nüfus miktarı yaşlı nüfustan fazladır.
C
Nüfusun yaş ortalaması yükselmektedir.
D
Türkiye’nin nüfus yoğunluğu sürekli artmaktadır.
E
Çalışma çağındaki nüfus içerisinde çalışanların oranı artmaktadır.
4 numaralı soru için açıklama 
Nüfus piramidinden faydalanılarak çalışma çağındaki nüfus içerisinde çalışanların oranına ulaşılamaz. Piramidin tabanı daraldığı için doğum oranının azaldığına yaşlı nüfus oranının arttığına, nüfus arttığı için aritmetik yoğunluğunun arttığına ulaşılabilir. Cevap: E
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
A
Su kaynakları
B
Madencilik
C
Turizm
D
Ormancılık
E
Sanayi
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen su kaynakları beşeri değil doğal bir faktördür. Cevap: A
Soru 6
s6
A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
II ve V
E
III ve V
6 numaralı soru için açıklama 
Haritada verilen yerlerden nüfus yoğunluğu fazla olan ve I numara ile gösterilen İzmir civan ile nüfus yoğunluğu az olan ve IV numara ile gösterilen Kars civan arasındaki yoğunluk farkı daha fazladır. Cevap: B
Soru 7
S7
A
Marmara - Güneydoğu Anadolu
B
Karadeniz - Akdeniz
C
Doğu Anadolu - Karadeniz
D
Akdeniz - Marmara
E
Karadeniz - Güneydoğu Anadolu
7 numaralı soru için açıklama 
Tablodaki değerler incelendiğinde 2000 ile 2007 yılları arasında nüfus miktarı azalan (göç nedeniyle) Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde nüfus yoğunluğunun azaldığı görülür. Cevap: C
Soru 8
S8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Grafikteki bilgiler incelendiğinde, çalışanlar içerisinde erkek nüfus oranının daha fazla olduğu görülür. İş gücüne katılan nüfus miktarı ve iş gücüne katılmayan kadın ve erkek nüfus oranı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Cevap: B
Soru 9
9.  Türkiye’de kırsal kesimde yaşanan hızlı göç olayı nedeniyle kırsal nüfus oranı hızla azalmaktadır(I). Kente göç eden nüfusun eğitim çalışmalarına katılması nedeniyle okuma yazma bilenlerin oranı hızla artmaktadır (II). Kentlerde sağlık ve beslenme şartlarının iyi olması, ölüm oranını yavaşlatarak ortalama ömrün uzamasında etkili olmaktadır (III). Kırsal kesimden göç eden nüfus genelde erkekler olduğu için göç alan merkezlerde erkek nüfus miktarı daha fazladır (IV). Kent merkezlerinde kadınların iş hayatına katılması nedeniyle çalışan kadın oranı kırsal kesimlerden daha fazladır. (V). Bu parçada, Türkiye nüfusuyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Kırsal kesimde kadınların büyük bir kısmı tarım alanlarında çalıştığı için çalışan kadın oranı kentlerden daha fazladır. Cevap: E
Soru 10
s10
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
İstanbul, Zonguldak, Trabzon, Bursa ve İzmir’de karasal değil denizel iklim şartlan etkilidir. Ayrıca ormanların geniş alan kaplaması nüfus artışı üzerinde fazla etkili değildir. Bu alanlardaki verimli tarım alanlan ile sanayi, ticaret ve ulaşımın gelişmesi nüfus yoğunluğunun artmasında etkilidir. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Türkiye’de aşağıdaki durumlardan hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının sonucunda meydana gelmemiştir?
A
Bölgeler arasında göç olaylarının yoğun olarak yaşanması
B
Şehirlerin plansız olarak büyümesi
C
İşsiz sayısının fazla olması
D
Kişi başına düşen milli gelirin istenen düzeye çıkmaması
E
Nüfusun daha çok sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilmeye başlanması
1 numaralı soru için açıklama 
Nüfusun tarım dışı sektörlerde (sanayi ve hizmet sektöründe) daha çok istihdam edilmesi ülkenin ekonomik gelişmesiyle ilgilidir. Türkiye’de önceleri nüfus daha çok tarım sektöründe istihdam edilirken, ekonominin gelişmesiyle birlikte sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır. Cevap: E
Soru 2
2. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfus artışı üzerinde şehrin ekonomik yapısı fazla etkili olmamıştır?
A
İzmir
B
Kırklareli
C
Adana
D
Antalya
E
Mersin
2 numaralı soru için açıklama 
KIrklareli yerşekillerinin engebeli olması ve ana ulaşım yollarına uzak olması sebebiyle ekonomik faaliyetlerin fazla gelişmediği bir şehirdir. Cevap: B
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de dış göçler nüfus miktarının artması ve azalması üzerinde etkilidir. Türkiye’den çalışmak için yurt dışına gidenler ile Lozan Antlaşması’yla gidenler nüfus miktarını azaltırken, Bulgaristan,Yunanistan ve Kafkasya’dan baskılar nedeniyle gelenler ile Hatay’ın anavatana katılması nüfus miktarını artmıştır. Cevap: E
Soru 4
S4
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Haritada 1 numara ile gösterilen İstanbul’da eğitim seviyesinin yüksek olması ve kentleşme oranının fazla olması nedeniyle kadın başına düşen doğum sayısı daha azdır. Cevap: A
Soru 5
5. Aşağıda verilen durumlardan hangileri, Türkiye nüfusu ile ilgili varılabilecek doğru bir yargı değildir?
A
Hizmet sektöründe çalışanların oranı sanayide çalışanlardan fazladır.
B
Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
C
Ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
D
Kentsel nüfus oranı artmaktadır.
E
Nüfus artış hızı artmaktadır.
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de son yıllarda doğum oranı azaldığı için nüfus artış hızı da azalmaktadır. Dolayısıyla nüfus artış hızı artmaktadır bilgisi doğru değildir. Cevap: E
Soru 6
s6
A
aktif nüfus
B
fazladır
C
azalmaktadır
D
yükselmektedir
E
azdır
6 numaralı soru için açıklama 
Cümlelerde verilen boşluklara seçeneklerdeki kelimeleri sırasıyla yazdığımızda, ilk cümlede “üretici konumda olmayan 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubuna — denir.” Boşluğa bağımlı nüfus ifadesinin getirilmesi gerekir. Cevap: A
Soru 7
s7
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
III ve V
E
IV ve V
7 numaralı soru için açıklama 
Haritada I numara ile gösterilen İzmir, II numara ile gösterilen Adana ve IV numara ile gösterilen İstanbul çevrelerinde nüfusun yoğun olmasında sanayi etkili olurken. III numara ile gösterilen Antalya’da turizm. V numara ile gösterilen Rize’de ise tarım ve iklim şartlan nüfus yoğunluğunu üzerinde etkili olmuştur. Cevap: D
Soru 8
S8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Haritada I numara ile gösterilen Yıldız Dağları’nda yağış miktarı fazla olmasına rağmen, yerşekillerinin engebeli olması, ulaşım yıllarına uzak olması ve sanayinin gelişmemesi gibi nedenlerden dolayı nüfus seyrektir. Cevap: A
Soru 9
S9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Hakkari’de ekonominin gelişmemesi, göç vermesi ve nüfusun az olması üzerinde iklim koşullarının elverişsiz, yükseltinin fazla, tarım alanının dar ve ulaşımın zor olması etkili olmuştur. IV numara ile belirtilen kutucuktaki ürün çeşidinin fazla değil az olması gerekirdi. Cevap: D
Soru 10
s10
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 1940-1945 yıllan arasında nüfus artış hızı azalmış ancak nüfus miktarı artmaya devam etmiştir. Aynca nüfus artış hızının fazla olduğu dönemde yurt dışından göçlerin olduğuna dair bir bilgi grafikte verilmemiştir. Cevap: E
Soru 11
s11
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Haritada III numara ile gösterilen Kars-Ardahan çevresinde nüfusun seyrek olmasında belirtilen faktörlerin tamamı etkili olmuştur. Cevap: C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git