Türkiye’de Doğal Afetler -Türkiye’nin Çevre Sorunları Online Çözümlü Test Soruları

Eveet dostlar, coğrafyadan devam ediyoruz, gelen yorumlarda daha çok coğrafyadan test istediğiniz için biz de sizler için sınavlarda çıkma ihtimali en yüksek seçici coğrafya sorularını derledik ve size 2 adet çözümlü online coğrafya test soruları hazırladık. Yapamadıklarınızda çözümleri imdadınıza yetişecek. Sanki özel ders alıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi … Sizden ricamız testleri çözdükten sonra doğru ve yanlış sayınızı yorum bölümüne yazmanız. Başarılar diliyoruz….

Türkiye'de Doğal Afetler -Türkiye'nin Çevre Sorunları Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'de Doğal Afetler -Türkiye'nin Çevre Sorunları Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de arazinin engebeli olması, bitki örtüsünün cılız olması ve yağış rejiminin düzensiz olması erozyona neden olan faktörlerdir. Tarlaların eğime dik sürülmesi erozyonu önlemek için yapılan uygulamalardan biridir. Yeraltı su seviyesinin ise etkisi yoktur. Cevap: C
Soru 2
2. Aşağıdaki ovalardan hangisi birinci derece deprem bölgesinde ver almaz?
A
Ergene Ovası
B
Muş Ovası
C
Sakarya Ovası
D
Amik Ovası
E
Aydın Ovası
2 numaralı soru için açıklama 
Kuzey Anadolu fay hattının kuzeyinde kalan Ergene Ovası birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaz. Cevap: A
Soru 3
3. Türkiye'deki barajlar için en büyük tehlike, şiddetli erozyon nedeniyle akarsular tarafından getirilen çamurlarla dolması ve kısa sürede barajın işlevini yitirmesidir. Yukarıda sözü edilen durumun önüne geçmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir?
A
Akarsuları yılın belli dönemlerinde baraj gölünün dışına akıtmak
B
Baraj çevresi ve akarsu havzasını ağaçlandırmak
C
Baraj göllerinde biriken alüvyonları temizlemek
D
Fazla alüvyon taşıyan akarsu üzerine baraj yapmamak
E
Baraj çevresindeki arazilerde tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmak
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de erozyon şiddeti fazla olduğu için akarsular bol miktarda alüvyon yani çamur taşımaktadır. Akarsuların taşıdığı bu maddeler baraj göllerinde birikmekte ve barajlardan yararlanma süresini kısaltmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi için akarsu havzaları ağaçlandırılarak erozyon azaltılmalıdır. Cevap: B
Soru 4
4. İç Anadolu Bölgesi’nde akarsu erozyonu ile birlikte rüzgâr erozyonu da etkilidir. Bu durum bölgeye ait aşağıdaki özelliklerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Eğimli alanların fazla olması
B
Bitki örtüsünün cılız olması
C
Toprak örtüsünün kalın olması
D
Ekili-dikili alanların fazla olması
E
İlkbahar yağışlarının fazla olması
4 numaralı soru için açıklama 
İç Anadolu Bölgesi’nde bazı yerlerde (özellikle Konya-Karapınar civarı) bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı korumasız kalan toprak, hem sel suları hem de rüzgârlar tarafından taşınmaktadır. Cevap: B
Soru 5
s5
A
Çığ
B
Deprem
C
Sel
D
Heyelan
E
Erozyon
5 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz Bölümü’nde yerşekillerinin eğiminin fazla olması, yağışın fazla olması, tabakaların eğim doğrultusunda uzanması ve suyun biriktiği geçirimsiz tabaka üzerinde geçirimli tabakaların olması heyelana neden olmaktadır. Cevap: D
Soru 6
6. Türkiye’de heyelanlar en fazla ilkbahar mevsiminde meydana gelir. Çünkü bu mevsimde..... Yukarıda verilen parça aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışlığı olmaz?
A
yeraltı su seviyesi azalmaktadır.
B
yol ve tünel yapım faaliyetleri artmaktadır
C
yağışlar ve kar erimeleri ile toprak suya doygun hale gelmektedir.
D
akarsular daha fazla aşındırma yapmaktadır.
E
tarımsal faaliyetlerle toprak daha fazla işlenmektedir.
6 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de heyelanların en fazla ilkbahar mevsiminde görülmesinin nedeni ilkbahar yağışları ve kar erimeleriyle toprağın suya doygun hale gelmesidir. Cevap: C
Soru 7
s7
A
Erzincan Ovası
B
Ceylanpınar Ovası
C
Düzce Ovası
D
Çukurova
E
Büyük Menderes Ovası
7 numaralı soru için açıklama 
Haritada verilen ovalardan Ceylanpınar Ovası Türkiye’deki fay hatlarının uzağında yer aldığı için tektonik deprem olma olasılığı daha azdır. Cevap: B
Soru 8
8. Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerden hangisinin belli zaman dilimlerinde yoğunluk kazandığı söylenemez?
A
Çığ
B
Heyelan
C
Sel
D
Deprem
E
Orman yangını
8 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde çığ kış aylarında, heyelan ilkbaharda,sel kış ve ilkbahar aylarında, orman yangınları ise yaz aylarında yoğunluk kazanmaktadır.Bu durum üzerinde iklim ve yerşekilleri etkili olmaktadır.Deprem ise yer yapısının kırıklı olması ve burada meydana gelen hareketlere bağlı olduğu için belli bir mevsimde görülmesi beklenmez. Cevap: D
Soru 9
9. Sel ve su taşkını sonucu oluşan felaketler son yıllarda Türkiye’de sıkça görülmeye başlanmış ve can alıcı boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A
Akarsu yataklarındaki yerleşmelerin artması
B
Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
C
Türkiye’de daha yağışlı bir iklim yaşanmaya başlaması
D
Plansız kentleşme ve alt yapı eksiklikleri
E
Dere yataklarının çöp ve molozla doldurularak daraltılması
9 numaralı soru için açıklama 
Sel ve su taşkınları üzerinde, dere yataklarının yerleşime açılması ve çöp ve moloz dökülerek daraltılması, plansız kentleşme, alt yapı yetersizliği, bitki örtüsünün tahrip edilmesi ile akışa geçen su miktarının artması etkilidir. Türkiye’de daha yağışlı bir iklimin yaşanmaya başlandığı söylenemez. Cevap: C
Soru 10
10. Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu deprem kuşağı üzerinde meydana gelmiştir?
A
1995 Dinar depremi
B
1992 Erzincan depremi
C
1999 Gölcük depremi
D
1983 Erzurum depremi
E
2010 Elazığ depremi
10 numaralı soru için açıklama 
Afyonkarahisar ili sınırlan içerisinde bulunan Dinar’da 1995 yılında meydana gelen deprem Batı Anadolu deprem kuşağı üzerinde meydana gelen depremlerden biridir. Cevap: A
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Belirtilen illerde yerşekillerinin yüksek ve engebeli olması, kar yağışının fazla olması ve bitki örtüsünün seyrek olması nedeniyle yamaçlarda biriken kar örtüsü yamaç aşağı kayarak çığa neden olmaktadır. Cevap: E
Soru 12
s12
A
I ve II
B
I ve V
C
II ve III
D
II ve V
E
III ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Ill ve IV numaralı alanlarda yan kurak iklim nedeniyle bitki örtüsü seyrektir. Aynca buralarda yerşekillerinin eğimli ve engebeli olması erozyona neden olmaktadır. Cevap: E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Türkiye'de Doğal Afetler -Türkiye'nin Çevre Sorunları Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'de Doğal Afetler -Türkiye'nin Çevre Sorunları Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
IV numara ile gösterilen Doğu Karadeniz’de eğimin ve yağışın fazla olması, killi tabakaların bulunması heyelana neden olmaktadır. Cevap: D
Soru 2
2. Aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin oluştuğu yerlerde erozyon daha etkilidir?
A
Vadi
B
Delta
C
Obruk
D
Plato
E
Kırgıbayır
2 numaralı soru için açıklama 
Yarı kurak bölgelerde yağışın az olması nedeniyle bitki örtüsü seyrektir. Bu yerlerdeki eğimli yamaçların sel sularıyla aşındırılması sonucu kırgıbayır oluşur. Buralarda toprağın üst kısmının aşındırılıp taşınması erozyona örnektir. Cevap: E
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
III numara ile gösterilen Batı Karadeniz’de bitki örtüsü diğer yerlerden gür olduğu için erozyonun daha az görülmesi beklenir. Cevap: C
Soru 4
S4
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Verilen illerde kar yağışı fazla olmadığı için kar erimelerinin buralardaki sellerde etkili olduğu söylenemez. Cevap: A
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmak için deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Fay hatlarından uzak yerlere yerleşilmesi
B
Binaların depreme dayanıklı ve az katlı inşa edilmesi
C
Arazilerin önceden etüd edilmesi ve alüvyal arazilere ev yapılmaması
D
Evdeki ağır eşyalann duvarlara sabitlenmesi
E
Elektrik sigortası, gaz ve su vanalarının kapatılması
5 numaralı soru için açıklama 
Elektrik sigortası, gaz ve su vanalarının kapatılması deprem öncesinde değil deprem sırasında ya da hemen sonra yapılması gereken uygulamalardır. Cevap: E
Soru 6
6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyona neden olan beşeri faktörlerden biri değildir?
A
Kırsal kesimde meralarda erken ve aşın otlatmaların yapılması
B
Tarla ve yerleşim alanı açmak için ağaçların kesilmesi
C
Çeşitli nedenlerle çıkan orman yangınları
D
Aniden bastıran sağanak yağışlann toprağı eğim yönünde sürüklemesi
E
Toprağın eğim yönünde sürülmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Ani bastıran yağışların toprağı sürüklemesi, iklim ve yerşekillerine yani doğal faktörlere bağlı olarak oluşmaktadır. Diğer seçeneklerde verilenler ise beşeri faktörlere bağlı olarak erozyona neden olmaktadır. Cevap: D
Soru 7
hepsi
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Il ve III
E
I, III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Verilen grafiklerden Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem riski altında olduğu ve bu alanlarda nüfusun fazla olduğu, deprem riskinin az olduğu yerlerde ise nüfuslanmanın az olduğu bilgilerine ulaşılabilir. Fakat deprem alanlanında meydana gelen deprem sayılarına ulaşılamaz. Cevap: E
Soru 8
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
8 numaralı soru için açıklama 
Edirne’de yerşekillerinin sade olması yani eğimin az olması ve kar yağışının az olması nedeniyle çığ olaylarının görülmesi beklenmez. Cevap: E
Soru 9
S9
A
Kocaeli
B
Bursa
C
Erzincan
D
Düzce
E
İstanbul
9 numaralı soru için açıklama 
Haritada X ile gösterilen merkeze en uzak olan Erzincan’da deprem daha az hissedilir. Çünkü deprem üssünden uzaklaşıldıkça depremin etkisi azalır. Cevap: C
Soru 10
10. Gediz Havzası, Muş-Varto Yöresi, İzmit Körfezi çevresi ve Bolu-Gerede Ovası’nın  jeolojik yapısı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer oldukları söylenebilir?
A
Birinci derecede deprem alanlarıdır.
B
Sık sık sel ve taşkın olayları yaşanır.
C
Şiddetli erozyon faaliyetleri görülür.
D
Yaz aylarında orman yangınları oluşur.
E
Hava kirliliğinin en fazla yaşandığı yerlerdir.
10 numaralı soru için açıklama 
Gediz Havzası, Muş-Varto Yöresi, İzmit Körfezi çevresi ve Bolu-Gerede yer yapısının kırıklı olması ve birinci derece deprem bölgesi olması yönüyle benzerdir. Diğer seçeneklerde verilenler bakımından benzerlik göstermezler. Cevap: A
Soru 11
11. Türkiye’de son 100 yıl içinde en çok ve en şiddetli depremler Kuzey Anadolu deprem kuşağında meydana gelmiştir. Bu kuşak üzerinde oluşan Erzincan, Erzurum, Düzce ve --- depremleri büyük hasarlara neden olmuştur. Can ve mal kaybının fazla olduğu bu depremler Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun göstergesidir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
İzmir
B
Malatya
C
Gediz
D
Hatay
E
Gölcük
11 numaralı soru için açıklama 
İzmir ve Gediz Batı Anadolu, Hatay ve Malatya Doğu Anadolu deprem kuşağı üzerinde yer alırken Gölcük, Kuzey Anadolu deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Cevap: E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git