Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye) Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor bakalım umarım her şey yolundadır. Bu zorlu ve tempolu sınav sürecinde kendinize de ara sıra az da olsa vakit ayırmayı küçük kaçamaklar yapmayı unutmayın sakın. Çünkü siz hayatta ki her şeyden daha değerli ve önemlisiniz. Elbette gireceğiniz ve şuan hazırladığınız KPSS, LYS, ve YGS sınavlarına çok sıkı çalışmalı başarmak ve istediğiniz bölüme yerleşmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ama bunu yaparken de sosyalleşmekten geri kalmayın. Sadece zaman ayırdığınız uğraşların yoğunluğunu ve vaktini ayarlayın yeter. Ders çalışmak ve test çözmek için daha fazla vakit ayırırken boş zamanlarınız daha kısa süreler olsun ama mutlaka olsun. Cevaplı soru bankaları, deneme sınavlarına da mutlaka girin. Hepinize bol şans…

Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mamafih insan kısmı hürriyet hürriyet der de hürriyetin ne olduğunu bilmez. Saadet-i hâl, saadet-i hâl diye arar arar da bulamaz. Biraz tatlıca lokmayı ve beş on kuruş ziyadece akçeyi görünce saadet bu imiş, hürriyet dahi ancak bununla hâsıl olurmuş, diye kapılır gider ve kendini bir kere bu suretle mesut addettikten sonra bu saadeti muhafaza edeyim diye her türlü sefaleti ihtiyar eder de haberi bile olmaz. Tanzimat Dönemi’nden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Toplum, hürriyet kavramını Batı’dan öğrenmiştir.
B
Toplum hürriyet fikrini benimsememiştir.
C
Hürriyet kavramına toplum yabancı kalmıştır.
D
Hürriyet teması toplum tarafından tam anlaşılamamıştır.
E
Hürriyet kavramı, her toplumda değişik algılanmıştır.
Soru 2
s2
A
Metinde Tanzimat Dönemi’nde sıkça işlenen esirlik konusu, ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır.
B
Metinde romantizm akımının etkisi görülmektedir.
C
Olay, kişi, yer ve zaman birliği vardır.
D
Kullanılan dil ve seçilen konu bakımından dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.
E
Divan nesrinin özellikleri görülmektedir.
Soru 3

Tanzimat romanları toplumu eğitme amacı güttüğü için roman konuları, sosyal mesajlar vermektedir. “Araba Sevdası” ve “Eflatun Bey’le Rakım Efendi”de yanlış Batılılaşma; “Sergüzeşt”te esaret; “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ta ise görücü usulü ile evliliğin sakıncaları konu olarak alınır. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir?

A
Sami Paşazade Sezai
B
Namık Kemal
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Şemsettin Sami
Soru 4

Bir gün Rakım Efendi’nin ahibbasından bir matbaacı kendisine Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçe’ye tercüme ederse yirmi altın kadar verebileceğini arz eyledi. Kitap yüz elli, iki yüz büyücek sahifeli olduğundan koca Rakım bunu bir haftada çırpmak suretiyle kabul eyledi. Vakıa bir hafta değil ama on iki günde kitabı bitirip götürdü. Matbaacı da yekten yirmi altını verdi. Haydi bakalım şu parayı aldığı zaman şu Rakım Efendi’nin ne kadar sevinmiş olduğunu kim hesap edebilir? Nafile, kimse edemez. Biçare Rakım o zamana kadar bu miktar parayı Galata’da sarraf kutularından başka yerde görmemişti. Şimdi bu serveti avucunda görünce gözlerinden dolu tanesi gibi sirişk-i süruru cereyandan men edememişti. Ne o, şaştınız mı? Hey kardeşim hey! İçinizde Rakım halinde büyümüş adam varsa düşünsün baksın, sa’y-i dest olarak ilk kazandığı paraya ne kadar sevinmiştir? Bu parçadan Tanzimat Dönemi romanlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Olayın akışı kesilerek okura sorular sorulması ve bunları yazarın cevaplaması meddah tekniğinden yararlanıldığını göstermektedir.
B
Toplumun o dönemdeki değer yargılarına, hayat görüşlerine uygun tipler yaratılmıştır.
C
Romantizm akımının etkileri görülür.
D
Yazar kişiliğini gizlemez, olaylara 3. kişi olarak karışır.
E
İnsanın ruh hâli tasvirlerle ayrıntılı olarak ele alınır.
Soru 5
s5
A
Romantizm akımının etkisiyle yazılmaları
B
Tanzimat Dönemi eseri olmaları
C
Dönemin zihniyetini yansıtmaları
D
Yanlış Batılılaşmayı ele almaları
E
Roman türünde yazılmaları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?
A
Halkı eğitmeyi amaçlaması
B
Kişilerin tek boyutlu ele alınması
C
Çevre ve doğa betimlemelerinin ustalıkla verilmesi
D
Sosyal hayatla ilgili sorunlar üzerinde durulması
E
Konuların yaşanmış ya da yaşanabilir günlük olaylardan alınması
Soru 7
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde belirtilen eserle ilgili değildir?
A
Nabizade Nazım’ın gözlemlere yer verdiği, psikolojik unsurlardan kıskançlıkla ilgili çözümlemelerde bulunduğu bir romanıdır.(Zehra)
B
Sami Paşazade Sezai’nin kölelik konusunu işlediği romantizmden realizme geçişi örnekleyen romanıdır.(Sergüzeşt)
C
Recaizade Mahmut Ekrem’in Batılılaşmayı yanlış anlayan, kendi kültürüne yabancılaşmış bir genci anlattığı romanıdır.(Hasan Mellah, Hüseyin Fellah)
D
Ahmet Mithat Efendi’nin Rodos Adasında sürgün olduğu yıllarda yazdığı, iki tipin çatışmasını anlattığı bir romandır.(Eflatun Bey’le Rakım Efendi)
E
Şemsettin Sami’nin görücü usulü evlilik ve bunun sakıncalarını anlattığı romanıdır.(Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat)
Soru 8
Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman - - - - ve ilk edebî roman - - - - Namık Kemal tarafından yazılmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Cezmi - İntibah
B
Zavallı Çocuk - Akif Bey
C
Gülnihal - Celalettin Harzemşah
D
Karabela - Cezmi
E
İntibah - Zavallı Çocuk
Soru 9
Tanzimat romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Romancılar eserlerinde kişilik ve görüşlerini gizler.
B
I. Tanzimat romanlarında idealize edilmiş tipler vardır.
C
Olayların merkezinde aşk ve entrika vardır.
D
İstanbul’da Beyoğlu ve Çamlıca gibi yerler ön plana çıkar.
E
Yanlış Batılılaşmanın yol açtığı komik durumlar ele alınır.
Soru 10
s10
A
Tanzimat Dönemi’nin sosyal yaşamını konu almıştır.
B
Metindeki temel çatışma masum insanlar ile zulmeden insanların karşılaşmasıdır.
C
Gözlemci anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır.
D
Mekânla ilgili ayrıntılı betimleme yapılmıştır.
E
Tanzimat Dönemi toplumunun sosyal gerçeği ile metin arasında ilişki vardır.
Soru 11

Romanın kahramanı 20 yaşlarında bir genç olan Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur ve iyi bir öğrenim görmüştür. Ancak hayat tecrübesi azdır. Gösteriş yapmayı, para harcamayı seven Ali Bey, babası ölünce bunalıma düşer. Annesi onu teselli bulsun diye Çamlıca gezintilerine gönderir. Bu gezintilerin birinde Ali Bey Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Bu kötü ahlaklı bir kadındır. Ali Bey’in annesi oğlunun Mahpeyker ile arkadaşlık kurmasından rahatsızdır. Sonrasında romanda Ali Bey’in annesinin onu bu durumdan kurtarma çabalarını ve Mahpeyker’in buna karşılık vermesini anlatır. Roman Ali Bey’in ölümüyle trajik bir biçimde son bulur. Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
B
İntibah
C
Araba Sevdası
D
Sergüzeşt
E
Zehra
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git