Tanzimat Dönemi / Öğretici Metinler Online Test

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf Türk edebiyatı ders konularından olan tanzimat dönemi öğretici metinler ile ilgili online testimizi sizlerle paylaşıyoruz. Gireceğiniz lys, ygs ve kpss sınavlarından soru gelmesi beklenen muhtemel konular içinde yer alan öğretici metinler konusu yine bol soru çözerek, yaprak test cevaplı soru bankası deneme çözerek kolayca yapabileceğiniz bir derstir. Elbette test çözerken süreyi de göz önüne almalı en az doğru sayınız kadar kaç soruya kaç dakika da doğru yanıt verdiğinizi ölçmeli ve buna göre kendinizi daha da hızlandırmalısınız. Unutmayın ki sınavlarda zamanla yarışıyorsunuz. Güvender, final, fem yardımcı kaynak olarak sizlere oldukça yararlı bilgiler sunarken cevaplı soru bankaları da yayınlamaktalar. Bu tür kaynakların soruları çözmekte de fayda olduğunu düşünüyorum.

Tanzimat Dönemi / Öğretici Metinler

Tebrikler - Tanzimat Dönemi / Öğretici Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

On beş, yirmi sene evvel çıkan bir gazeteyi, mündericatında ne kadar ehemmiyet olsa beş yüz kişi okuyamazdı. Bugün neşrolunan Evrâk-ı Havâdis’in her nüshası hanelerde, kıraathanalerde, şehirlerde, kasabalarda lâakal on beş bin elden geçiyor. Yeni yazılan kitapları efrâd-ı milletin on üçer, on dörder yaşında nur-ı dideleri lezzetli lezzetli okuyor, eğlene eğlene müstefit oluyor. On beş seneden beri, kadınlarımızda erkeklerimizde, ashab-ı mütâlâa bire yüz tezayüd etti. İstanbul’da dükkâncılar, uşaklar gazete okuyor. Hiç olmazsa dinliyor. Hukuk-ı devlete, istiklal-i millete, muhabbet-i vatana, feyz-i hamiyyete dair velev mücmel olsun malumat hasıl ediyor. Bu parçada sözü edilen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Her kesimden insanın gazete okuduğuna
B
Toplumun kültür düzeyinin arttığına
C
Okuma yaşının düşürülmesi gerektiğine
D
Gazetenin öneminin anlaşıldığına
E
Toplumu ilgilendiren pek çok konunun gazetelere konu olduğuna
Soru 2
Tanzimat sanatçısı - - - - 1868’de “Hürriyet” gazetesinde yayımlanan - - - - adlı makalesinde divan edebiyatının millî bir edebiyat olmadığını savunur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Şinasi-Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi
B
Namık Kemal- Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir
C
Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
D
Ali Suavi-Türk
E
Recaizade Mahmut Ekrem-Zemzeme Mukaddimesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden biri değildir?
A
Bilgi verme ve halkı eğitme amacı güdülmüştür.
B
Sanatsal anlamda edebiyatın gelişmesi amaçlanmıştır.
C
Kötülüğün yerilmesine, iyiliğin övülmesine hizmet etmiştir.
D
Vatan, hürriyet, eşitlik gibi yeni söylemlere yer verilmiştir.
E
Bir fikrin, bir ideolojinin aşılanması için araç olarak kullanılmıştır.
Soru 4
s4
A
Divan edebiyatının millî bir edebiyat olmadığını açıklamak
B
Türk edebiyatının halk edebiyatına bağlanmasıyla yeni bir edebiyatın ortaya çıkacağını belirtmek
C
Divan edebiyatında kullanılan dilin halk tarafından anlaşılmadığını ifade etmek
D
Eski edebiyatla Batı edebiyatının harmanlanmasıyla yeni bir edebiyat oluşturulması gerektiğini vurgulamak
E
Divan edebiyatı örnek alınarak yeni bir edebiyat oluşturulması gerektiğini savunmak
Soru 5
s5
A
Anı
B
Deneme
C
Makale
D
Gezi yazısı
E
Günlük
Soru 6
s6
A
Makale türünde yazılmıştır.
B
İdeolojik söylemlere yer verilmiştir.
C
Medenileşmiş ülkelerin örnek alınması gerektiği belirtilmiştir
D
Tanzimat Fermanı ile sosyal topluluk ilişkilendirilmiştir
E
Merkezî otorite ile Osmanlı halkı karşı karşıya getirilmiştir.
Soru 7

Memlekette esbab-ı mamuriyet yok denilecek... Yapmamışız ki olsun. Avrupa, caddeleriyle, limanlarıyla, şehirleriyle, kasabalarıyla halk olmadı ya! Bir iki yüz sene evvel oranın da bizim memleketten hiçbir farkı yoktu. Say ile orada vücuda gelen şeyler burada niçin yapılmasın? Halkımızda servet yok denilecek. İbret’te birkaç kere beyan etmiş idik ki sayi, servet vücuda getirmez; serveti say vücuda getirir. Tanzimat Dönemi metinlerinden alınan bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
O döneme göre sade bir dil kullanılmıştır.
B
Sanat kaygısıyla değil, bilgi verme amaçlı yazılmıştır.
C
Karşılaştırma yapılarak anlatım güçlendirilmiştir.
D
Soru sorularak anlatıma canlılık kazandırılmıştır.
E
Divan edebiyatı nesrinin anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.
Soru 8

Ah, bir zamanlar ben de böyle değil miydim? Vaniköy’de yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün herkes telaş içinde kederli bir hâldeyken ben ne kadar sevinmiştim! Çünkü bizim yangında da İcadiye’den toplar atılmıştı. Yani o yalıdayken tufanı andırırcasına yağan yağmurda her tarafı seller basarak, umum ev halkı büyük korku ve telaş içinde olduğunda ben de ne derece bahtiyar olmuştum! Çünkü harem dairesi avlusunu bir geniş havuz hâline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Anı
C
Günlük
D
Gezi yazısı
E
Deneme
Soru 9
Şevketlü Efendim, Hristiyan’ın başka Müslüman’ın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nev’idir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara ba’is-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa) Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Padişahın otoritesi halk tarafından önemsenmemektedir.
B
Osmanlı Devleti’nin dış politikada saygınlığı azalmıştır.
C
Osmanlı Devleti değişime ihtiyaç duymaktadır.
D
Eşitlik düşüncesi çok önemlidir.
E
İlim her sınıftan insanın hizmetine sunulmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git