Sözcük Yapısı Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Sözcük Yapısı İle İlgili 15 Adet Çözümlü Online Test Hazırladım.Sözcükte Yapı Konusu Sözcüklerin Hangi Parçalardan Oluştuğunu, Yapıldığını, Türetildiğini Sözcüklere Gelen Eklerin Çeşitlerini, Kullanım Amaçlarını İnceler. Sözcükte Yapı Konusu, Bize Sözcükler Bir Bütün Olarak Değil de Parça Parça Görebilme Becerisi Kazandırır. Konulara Çalıştıktan Sonra Paylaşmış Olduğum Soruları İnlecemeniz Sİze Fayda Getirecektir.

Sözcükte yapı konusunda başarılı olmak için şunlara dikkat edin:

  • 1. Yapım ve çekim eklerini çok iyi öğrenin.
  • 2. Bir kelimenin yapım eki aldığında o kelimenin türemiş olduğunu bilin. (gezi)
  • 3. İki kelimenin birleştiğinde o kelimenin birleşik bir kelime olduğunu bilin. ( Çanakkale)

Başarılar Dilerim.

Sözcük Yapısı Online Test

Tebrikler - Sözcük Yapısı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A ŞIKKI
İpucu:
Dilimizde bir varlığın neye ve kime ait olduğunu belirten ekler, iyelik ekleridir(-im,-in,-i, -imiz, -iniz,-leri) Bir kelimenin sonunda bu eklerden birini gördüğümüzde onların iyelik eki olup olmadıklarından emin olmak istiyorsak sözcüğün başına ekin kaçıncı şahıs olduğunu dikkate alarak zamir getiririz(benim, senin, onun, bizim, sizin, onların). Bunu yaptığımızda anlamlı bir tamlama oluşuyorsa (örn: “onun” Fişi çıkmış.) iyelik ekidir; olmuyorsa (örn: “onun” Fişi tak.) iyelik eki değildir. Bu bilgiye dayanarak cümlelerdeki iyelik eklerini bulalım: - “onun” çantas-ı-nı. Çantanın birisine ait olduğu bellidir. “-i” iyelik 3. tekil kişi eki. - “onun” yarıs-ı. Neyin yarısı olduğu bellidir. “-i” iyelik 3. tekil kişi eki. - “onun” keçileri kaçırıyorum. Keçilerin kime ait olduğu belli olmadığına göre ve “-i” eki neyi sorusuna cevap verdiğine göre iyelik eki değil, ismin belirtme hal ekidir. - “onun” soruyu. Yine neyi sorusuna cevap verildiğine göre hal ekidir. - “onun” seni” affetmiştir. Kimi sorusuna cevap ve
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yönelme durum ekine yer verilmemiştir?
A
Haberi aldığında katıla katıla ağlamıştı.
İpucu:
Dilbilgisi sorularında, tanım içerikli soruların sayısında artış var. Öğrenci genellikle tanımlardan ve ayrıntılı adlandırmalardan uzak durduğu için bu tarz soru yapıları tercih ediliyor sanırım. Bu yüzden özellikle eklerin tam adlarını bilmeye gayret edelim. Bu soruda da öğrencilerin ismin -e hali diye ezberlediği yönelme durum eki sorulmuş. -e karşınıza yönelme haricinde yapım eki olarak da çıkabilir(örn: diz-e, sür-e), bu sorunun eleyicisi de zaten budur. Dikkatinizi bu noktaya vermelisiniz. - katıl-a katıl-a: “-a…-a” zarf-fiil ekidir ve tüm fiilimsiler gibi yapım ekidir. - sinekler-e, ateşböceklerin-e: Yönelme durum eki - kahramanlar-a, mucizeler-e: Yönelme durum eki - derd-e: Yönelme durum eki - yerler-e: Yönelme durum eki
B
İnsanlar sineklere değil, ateşböceklerine bayılırlar.
C
Kahramanlara, mucizelere aç bir diyarda yaşıyordu.
D
Hangi bitkinin hangi derde deva olduğunu zamanla öğrendi.
E
Bilmediği yerlere seyahat etmek hiç ilgisini çekmiyordu.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?
A
Tek yapması gereken hedefe nişan almaktı.
İpucu:
Türemiş olabilmesi için bir sözcüğün başka bir sözcükle birleşmemiş olması ve elbette yapım eki almış olması gerekir. - nişan almak: Anlamca kaynaşmış(deyimleşmiş) birleşik eylemdir.
B
Araba, düz yolda hızla ilerliyordu.
İpucu:
- ileri(kök)-le(yapım eki),yor-du: Türemiş eylem.
C
Çabuk parlayıp çabuk yatışıyordu öfkesi.
İpucu:
- yat(kök)-ış(yapım eki)-(ı)yor-du: Türemiş eylem
D
Bir gölge gibi günlerce izledi avını.
İpucu:
- iz(kök)-le(yapım eki)-di: Türemiş eylem
E
Herkes masanın başına toplanmıştı.
İpucu:
- top(kök)-la(yapım eki)-n(yapım eki)-dı: Türemiş eylem
Soru 4
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
Bu tarz soru kökü ile karşılaştığımızda sözcüğün basit, türemiş veya birleşik olup olmadığına bakarız. - çık(fiil kökü) – ma(isim-fiil eki,yapım ekidir): Türemiş isim - şüphe(isim kökü) – siz(yapım eki): Türemiş isim - düş(fiil kökü) – ük(yapım eki): Türemiş isim - bel(isim kökü) – den(ayrılma durum eki, çekim ekidir): Basit isim - soğu(fiil kökü) – k(yapım eki): Türemiş eylem
E
E ŞIKKI
Soru 5
Aramadın ah aylardır Göremedim her gün yandım Yüreğimde binbir sancı Neredesin hasret kaldım Yukarıdaki dörtlükte kaç tane birleşik sözcük vardır?
A
1
B
2
C
3
İpucu:
- göremedim: Görebildim fiilinin olumsuzu. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemdir. - binbir: Birleşik sözcük - hasret kaldım: Anlamca kaynaşmış(deyimleşmiş) birleşik eylemdir.
D
4
E
5
Soru 6
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
- deng-in(iyelik 2.tekil kişi eki): Basit - kır-gın(yapım eki): Türemiş - engin(isim kökü): Basit - zengin(isim kökü): Basit - sal-gın(yapım eki): Türemiş
E
E ŞIKKI
Soru 7
blank
A
A ŞIKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
1. soruda yaptığımız açıklamalar bu sorunun çözümü için de kullanılabilir. Ek olarak iyelik eklerinin bir varlığa ait olma anlamı vermeleri, onların her zaman bir tamlanan olduklarını gösterir. Çünkü başına (cümlede kullanılsın veya kullanılmasın) mutlaka anlam olarak neye veya kime ait olduğunu gösteren bir sözcük gelir. - şarkıların ruh-u: İsim tamlamasında tamlanan durumunda. Ruhun şarkılara ait olduğunu anlatıyor ek. İyelik 3. tekil kişi eki. - zavallının kimses-i: İyelik 3. tekil kişi eki. - “onun” kalb-i kırmak: Anlamca olmaz, neyi sorusunu da cevaplar, demek ki belirtme durum eki. - “onun” akl-ı: İyelik 3. tekil kişi eki. - “onun” ses-i: İyelik 3. tekil kişi eki.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 8
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Bu soru kökünü gördüğümüzde sözcüğün kökünün isim mi yoksa fiil mi olduğuna bakmalıyız. * solu(fiil kökü) – k * git(fiil kökü) – dikçe * zor(isim kökü) – la-n-(ı)yor-du * yut(fiil kökü) – gın-mak * acı(fiil kökü) – t-(ı)yor-du
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hal eki kullanılmamıştır?
A
Vakitsiz öten horozun başını keserler.
B
Çıkmadık candan umut kesilmez.
C
Her yokuşun bir inişi vardır.
İpucu:
Hal ekleri: belirtme -i, yönelme -e, bulunma -de, ayrılma -den * horozun baş – ı(iyelik 3. tekil) – n – ı(belirtme durumu) * can – dan (ayrılma durumu) * yokuşun iniş – i(iyelik 3. tekil kişi) * yanın – da (bulunma durumu) * yer - i (belirtme durumu)
D
Kurunun yanında yaş da yanar.
E
Ateş düştüğü yeri yakar.
Soru 10
Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Bu dörtlükte kaç tane türemiş sözcük vardır?
A
2
B
3
C
4
D
5
İpucu:
* sev-mek: isim-fiil eki(tüm fiilimsiler yapım ekidir, dolayısıyla fiilimsi eki alan her sözcük kesinlikle türemiştir. * kork-u(yapım eki)-lu(yapım eki) * yalın- ız(yapım eki)-lık(yapım eki) * büyü-k(yapım eki) * bur-uk(yapım eki)
E
6
Soru 11
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
Kök türü sorulduğunda kökün isim veya fiil oluşuna bakarız. * uyu-, ışı-, kız-, kork-: Fiil kökleri * çok: İsim kökü
E
E ŞIKKI
Soru 12
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
* yağ-, gel-, çiz-, öl-: Fiil kökleri * mor: İsim kökü
E
E ŞIKKI
Soru 13
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
* yaş(isim kökü) – a(isimden fiil türeten yapım eki) * iki(isim kökü) – z(isimden isim türeten yapım eki) * ağla(fiil kökü) – mak(isim-fiil yani yapım eki) * deli(fiil kökü) – lik(isimden isim türeten yapım eki) * dik(fiil kökü) – tir(fiilden fiil türeten yapım eki)
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin durum eklerinden biri kullanılmamıştır?
A
Gecenin bir yarısı sıçrayarak uyandım.
İpucu:
9. soru gibi düşünerek çözmeliyiz. * yarıs-ı(eleyici seçenek, iyelik 3. tekil kişi eki) * sabahlar-ı(belirtme), erken-den(ayrılma durum eki) * enerjiy-i(belirtme), nere-den(ayrılma durum eki) * kirliliğin-den(ayrılma durum eki) * kazanın-a(yönelme durum eki)
B
Sabahları erkenden kalkarım.
C
Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun?
D
Hava kirliliğinden insanlar zarar görür.
E
Beynim cadı kazanına döndü.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir sözcüktür?
A
Kendisine bahşedilenler için şükretti.
B
Çocukluğu ondan çok uzaktaydı artık.
İpucu:
* şükür etmek: Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. * uza(fiil kökü) – k(yapım eki): Türemiş isim. * aklım almıyor: Anlamca kaynaşmış birleşik eylem. * geç(fiil kökü) – me-miş-ti: Basit eylem. * anla- + -ebil(olumlusu anlayabilirdi): Kurallı birleşik eylem.
C
Alıp başını gitmeni aklım almıyor.
D
Okul yılları hiç kolay geçmemişti.
E
İstese de beni anlayamazdı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git