Servetifünun Edebiyatı’nın Oluşumu Online Test

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf edebiyat ders konuları içinde yer alan Servetifünun Edebiyatı’nın Oluşumu konu başlıklı online testimizi sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu konuyu güzelce okuyun, önemli olan yerler hakkında küçük notlar alın ve konunun tamamını okuduktan sonra test çözmeye geçmeden önce bu notları bir kez daha tekrar edin. Sonra farklı kaynaklardan güvender fem gibi konu testi ve yaprak test çözüp konunun ne kadarını anlayıp anlamadığınız doğru ve yanlış ayınız ölçün. her konuyu bu şekilde düzenli olarak test çözüp iyice anladıktan sonra geçerseniz lys, ygs ve kpss sınavında o konu ile ilgili soru çıktığında yanlış cevap verme ihtimaliniz en aza inecektir. Ayrıca edebiyat deneme sınavı cevaplı edebiyat testi de çözmek ve mutlaka çıkmış edebiyat soruları bakmalısınız.

Servetifünun Edebiyatı’nın Oluşumu

Tebrikler - Servetifünun Edebiyatı’nın Oluşumu adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Recaizade Mahmut Ekrem, yüzyıllardır süregelen edebiyat geleneklerinden kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini savunurken, Muallim Naci edebiyatımızın süregelen geleneklerden büsbütün kopmasını reddediyor, bazı yenilikleri kabul etmekle birlikte bunları edebiyat geleneğimiz içinde eritmek gerektiğini düşünüyordu. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Eski-yeni çatışmasında Muallim Naci ılımlı, Recaizade Mahmut Ekrem yenilikçi bir rol üstlenmiştir.
B
Edebiyattaki kökleşmiş gelenekler, sanatın gelişmesini engellemiştir.
C
Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci Türk edebiyatına yön veren sanatçılardır.
D
Eski ile yeniyi harmanlayarak yeni bir sanat anlayışı getirmek edebiyat camiasında kabul görmemiştir.
E
Toplumsal değişim edebiyatta etkisini göstermemiştir.
Soru 2

Recaizade Mahmut Ekrem’in Mekteb-i Mülkiye’den öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır “Servet-i Fünun” adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikret’e verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatı’nın temelleri atılmış oldu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Yeniyi savunanların Servet-i Fünun dergisi etrafında birleştiğine
B
Servet-i Fünun dergisinde birleşen sanatçıların niteliklerine
C
Edebi yazıların Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştiğine
D
Servet-i Fünun dergisinin sanat dergisi olarak çıkarılmadığına
E
Recaizade Mahmut Ekrem’in Servetifünun Edebiyatı’na zemin hazırladığına
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
A
Osmanlı devletinin çöküş dönemini yaşamışlardır.
B
Batı edebiyatını yakından tanımışlardır.
C
Batı uygarlığını halka tanıtmak istemişlerdir.
D
Batılı bir eğitim almışlardır.
E
Sanatçıların eserlerinde II.Abdülhamit Dönemi’nin izleri görülür.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerindendir?
A
Batı kültürü içinde yetişmişlerdir.
B
Teknik bakımdan kusurlu eserler vermişlerdir.
C
Eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır.
D
Doğu kültürünün etkilerinden kopamamışlardır.
E
Yurtdışında memuriyetlerde bulunmuşlardır.
Soru 5

Servetifünun Edebiyatı 1860’tan sonra başlayan Batılılaşma hareketinin bir uzantısıdır. Tanzimat Edebiyatı’nın Batılılaşma çabalarını yürütmüşlerdir. 1896’dan 1901’e kadar süren dönemi kapsar. Türk edebiyatında bu döneme Servetifünun denmesinin nedeni Servet-i Fünun dergisinde hayat bulmasıyla Servetifünun Edebiyatı’na Edebiyatıcedide denilmesi ise Avrupai Türk edebiyatını temsil etmesi ile ilgilidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A
Servetifünunun ne anlama geldiğine
B
Servet-i Fünun dergisinin önemine
C
Servetifünun Edebiyatı’na niçin Edebiyatıcedide denildiğine
D
Servet-i Fünun dergisinde ele alınan konulara
E
Servetifünun Edebiyatı’nın Tanzimat Dönemi ile benzerliğine
Soru 6

Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le başlayan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. 1876’da Meclis-i Mebusan’ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak Abdülhamit’in siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı. Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
II. Abdülhamit sanattan önce bilime önem vermiştir.
B
Dönemin siyasi yapısı sanatçılar üzerinde etkili olmuştur.
C
Toplumsal konularda yazmak sanatın değerini düşürmektedir.
D
Yeni bir edebiyat oluşumu için Batı edebiyatı örnek alınmalıdır.
E
Servetifünun Edebiyatı II.Abdülhamit’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Soru 7

Yeni şiirin sorunlarını bir bütün halinde ele alan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Edebiyatımızdaki Batılılaşma hareketinin etkinleşmesinde etkili olmuştur. Yeniliğin savunucusu olan sanatçı söyleyişte güzelliğe, inceliğe, ahenge önem vermiştir. Kendisinden öncekiler edebiyatımıza toplumsal yarar açısından baktıkları halde Recaizade Mahmut Ekrem sanatı toplumsal araç olmaktan çıkarmıştır. Bu paragrafta “kendisinden öncekiler” ile anlatılmak istenen edebiyatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan - Sami Paşazade Sezai
B
Şinasi - Muallim Naci
C
Halit Ziya Uşaklıgil - Cenap Şehabettin
D
Nabizade Nazım - Ahmet Mithat Efendi
E
Namık Kemal - Ahmet Mithat Efendi
Soru 8

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem ve onun etrafında bir araya gelenler yeniyi savunmuşlardır. Yani servetifünun sanatçıları yeniyi savunanları temsil etmektedir. Yeniyi savunanlar, Fransızca başta olmak üzere çocukluk yıllarında Batı dillerini öğrenmişler, Batı edebiyatı zevkiyle yetişmişlerdir. İstanbul’da Batılı bir yaşam biçimi sürdürmeye eğilimli olup edebî yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikret’in öncülüğünde gerçekleştirmişlerdir. Bu parçada “yeniyi savunanlar” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Etkilendikleri kültüre
B
Kimden etkilendiklerine
C
Nasıl yetiştiklerine
D
Niçin yeniyi savunduklarına
E
Sanat anlayışlarına
Soru 9

- - - - Fransız edebiyatını taklit etmiş ve eserlerini bu doğrultuda meydana getirmişlerdir. Çağdaş Fransız edebiyatından hareketle hikâye ve roman türlerinde realizm, natüralizm; şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişlerdir. Sanat anlayışlarında amaç halka ulaşmak değil sanatsal değerlere ulaşmaktır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tanzimatçılar
B
Genç Kalemler
C
Fecriaticiler
D
Yedi Meşaleciler
E
Servetifünuncular
Soru 10
Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının nedenleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Baskıcı, sansüre dayanan bir rejim - Batı edebiyatının örnek alınması
B
Fransız edebiyatını örnek alma - Batılı tarzda yaşama isteği
C
Batı dillerini öğrenmeleri - Genç sanatçıların bir araya gelmesi
D
Divan edebiyatını yaşatma isteği - Eski-yeni tartışmaları
E
Tanzimat sanatçılarına tepki göstermeleri - Edebiyata yeni bir soluk getirme isteği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git