Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri Online Test

Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Tebrikler - Servetifünun Edebiyatının Genel Özellikleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cenap Şehabettin’in şiir sanatında Charles Baudelaire’in şiir sanatını oluşturan ʻʻCariespandancesʼʼ (uyuşmalar) manzumesinde dile getirdiği renklerin, seslerin, kokuların bir büyük birlik altında birbiriyle uyuşuma girmeleri kuralını Cenap olduğu gibi alır ve manzumelerinde kullanır. O kadar tenkit edilen ân-ı semenfâm (yasemin kokuları) ifadesi aslında ‘‘renklerin seslerinin, seslerin ve renklerin kokularının, kokuların da renkler ve sesleri olduğunu ileri süren Baudelaire’’nin sanat görüşünden sızan düşüncelerden başka bir şey değildir. Bu parçadan hareketle Cenap Şahabettin’in etkilendiği sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolizm
B
Klasisizm
C
Roman
D
Dadaizm
E
Naturalizm
Soru 2

Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Fikret, tasvir gücü kuvvetli bir şairdir. Dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir. Bu parçaya göre Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği söylenebilir?

A
Sembolizm
B
Parnasizm
C
Empresyonizm
D
Fütürizm
E
Dadaizm
Soru 3

Servetifünun romanları geçim sıkıntısı olmayan, zengin ve şöhret sahibi, başkalarının imrendiği bir hayat süren aileler arasında yaşanmış olayları anlatır. Yüzünü Batı’ya çevirmiş bu ailelerin kendilerine özgü bir hayat biçimi ve ahlak anlayışı vardır. Fransız mürebbebiyeler, piyanolar, Batı mutfağının ürünleri, yalılara özgü bir iletişimle birbirinden haberdar bir yaşantı içinde sürüp giden bir hayat söz konusudur. Bu parçada Servetifünun romanlarını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur?

A
Siyasi
B
Kültürel
C
Askerî
D
Diplomatik
E
Ticari
Soru 4

Servetifünun sanatçıları, sansür mekanizmasından çok etkilenmişlerdir. Sansür, sadece toplumsal konulara değil; en ufak, en sıradan ayrıntılara varıncaya kadar her şeye uygulanmıştır. Dönemin bu ağır koşullarından dolayı Servetifünun sanatçıları toplumsal sorunlar yerine estetik değerlere ve sanatsal zevke yönelmişlerdir. Yukarıdaki parçada servetifünun edebiyatını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur?

A
Sosyal
B
Kültürel
C
Ekonomik
D
Ticari
E
Siyasi
Soru 5

Halit Ziya romancılığının ilk yıllarında Balzac ve Paul Bourget’yi okudu. Bu iki romancıdan insanı, çevresiyle birlikte ele alma düşüncesini öğrendi. Daha sonraki yıllarda Stendhal, Flaubert, Daudet, Dickens gibi romancılardan etkilenerek güçlü bir tekniğe ve sağlam bir roman diline sahip oldu. Bu parçaya göre Halit Ziya’nın etkilendiği akımlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realizm - Naturalizm
B
Romantizm - Klasisizm
C
Natüralizm - Empresyonizm
D
Realizm - Romantizm
E
Klasisizm - Natüralizm
Soru 6

Servetifünun sanatçıları; batıl geleneklerden uzaklaşmak amacıyla doğmuş bir yenileşme hareketinin bireyleridir. Bu hareketin gizli mabedine karanlıkta sönük bir fenerle giden yeni katılımcılar gibi Mektebi Mülkiye’den, Galatasaray’dan yetişmişlerdir. O aralarda yeni fikirlerle dolarak büyümüş, Batı’dan başka bir feyz nuru almış kişilerdir. Bu parçada Servetifünun sanatçıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Nerede eğitim gördüklerine
B
Yeniliğe açık olduklarına
C
Batıl gelenekleri istemediklerine
D
Batılı değerleri benimsediklerine
E
Dönemin siyasi ortamından etkilendiklerine
Soru 7

Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun yaşadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir. Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir?

A
Baskı ve sansür nedeniyle bireysel konulara yönelmeleri
B
Konularını İstanbul’un seçkin insanlarının yaşamlarından almaları
C
Batı’daki parnasizm, sembolizm ve realizm akımlarından etkilenmeleri
D
Fransız edebiyatına hayranlık duymaları
E
Eserlerinde süslü, sanatlı bir dil kullanmaları
Soru 8
s8
A
Sembolizm
B
Naturalizm
C
Parnasizm
D
Empresyonizm
E
Sürrealizm
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairlerini Tanzimat şairlerinden ayıran özellikler arasında yer almaz?
A
Şiirde anjambmanlar kullanarak nazmı nesre yaklaştırmaya çalışmaları
B
Bireysel konuları ele almaları
C
Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmeleri
D
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaları
E
Aşırı duygusallık ve yeni hayal dünyası kurma eğilimi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiiri ile Servetifünun şiirinin farkı değildir?
A
Tanzimat şiirinde toplumsal temalar ele alınırken servetifünun şiirinde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi temalar ele alınmıştır.
B
Tanzimat şairleri divan edebiyatı nazım şekillerini kullanırken servetifünun şairleri Fransız edebiyatı nazım şekillerini tercih etmişlerdir.
C
Tanzimat şiirlerinde içerik ön plandadır, servetifünun şiirinde ise şekil güzelliği ön plandadır.
D
Tanzimat şiirinde dilde sadeleşmenin ilk adımları atılmış, servetifünun şiirinde ise süslü bir dil kullanımına gidilmiştir.
E
Tanzimat şiirinde görülen cümlelerin beyitte bitmesi geleneği, servetifünun şiirinde bozularak nazım nesre yaklaştırılmıştır.
Soru 11
Servetifünun edebiyatıyla Tanzimat Edebiyatı’nın karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Tanzimat sanatçıları sanatı sosyal fayda için araç olarak kullanmış, Servetifünun sanatçıları ise bireysel konulara eğilerek sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
B
Tanzimat sanatçıları edebiyatı siyaset aracı olarak görmüş, servetifünuncular siyasi konulardan uzak durmuşlardır.
C
Tanzimat Dönemi’nde roman türünün ilk örnekleri verilmiş , Servetifünun Dönemi’nde ise gelişerek devam etmiştir.
D
Tanzimat romanlarında realizmin, Servetifünun romanlarında romantizmin etkileri görülür.
E
Tanzimat şiirinde divan edebiyatının etkileri görülürken Servetifünun şiirinde Fransız edebiyatının etkileri görülmektedir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Servetifünuncular edebiyatta zevk ve estetiği ön planda tutmuşlardır.
B
Tevfik Fikret, çocuklar için yazdığı ‘‘Şermin’’ adlı şiir kitabında hece veznini kullanmıştır.
C
Cenap Şahabettin’in şiirlerinde sembolizm ve parnasizmin etkileri görülür.
D
Servetifünun romanlarında olaydan çok kişiler ön plandadır.
E
Servetifünuncular Tanzimat şairlerinin oluşturduğu serbest müstezat nazım şeklini alarak bu türü geliştirmişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git