Metinlerin Sınıflandırılması Online Test

Sevgili öğrenciler tahmin edebileceğiniz gibi tüm metinler aynı türde değildir. Örneğin bir tıbbi makale ile masal metni aynı olabilir mi? Aralarında çok bariz bir fark vardır değil mi? Örneğin masal olağanüstü bir havada gerçekçilikten uzak bir tavırla yazılırken makale son derece ciddi, kanıtlara dayanan bilimsel bir eda ile yazılır. İşte bu içerik farkları metinleri sınıflandırmamıza yardımcı oluyor. Bu testte masallar, öyküler, romanlar, fıkralar, denemeler, sohbetler, anılar, geziler, röportajlar üzerine harika bir test hazırladık. Bu testi çözerek kendinizi test edebilirsiniz.

11. sınıf dil ve anlatım ders konularından olan metinlerin sınıflandırılması online testimizi sizlerle paylaşıyoruz. Dil ve anlatım dersinin önemli konuları içinde yer alan metin sınıflandırılması gireceğiniz ygs, lys ve kpss sınavında çıkması muhtemel sorular içinde yer alırken sizlerde bu konuya çalışırken bol bol test çözmeli, yaprak test, deneme sınavı ve çözümlü soru bankası üzerinde mutlaka çokça çalışmalısınız. Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış ygs ve lys soru ve cevapları da sizlere sınav öncesi ön bilgi vereceği bakımından önemlidir bu sorulara da mutlaka bakıp test çözmelisiniz. Fem ve fdd yayınlarının cevaplı soru bankları sizler için güzel kaynaklardan arkadaşlar. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum…

Metinlerin Sınıflandırılması

Tebrikler - Metinlerin Sınıflandırılması adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış, zaman katılığında erimişti. Kar bu katılıkta uykulu sallanıyordu. Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu.Akşam oluyordu, şehir bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu.Şehrin geniş bir kaldırımının üzerinde gidip gelen bunca insanın içinde bir kişi vardı ki kara benziyordu.Ötekiler, kendilerinden olmayan bu adamın farkında bile değildi. Gidişlerinde kendileri, gelişlerinde yine kendileri vardı. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dış gerçeklik yeniden yorumlanmıştır.
B
Dil duygusal, çağrışımsal özellik göstermektedir.
C
Öznel cümlelere yer verilmiştir.
D
Bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
E
Betimleyici unsurlar kullanılmıştır.
Soru 2
Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir?
A
Dilin kullanıldığı işlev
B
Metnin yazılış amacı
C
Metnin konusu
D
Gerçekliği ele alış biçimi
E
Kullanılan anlatım türü
Soru 3

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Yahya Kemal, modern Türk şiirinin kurucularındandır.Şiirlerinde biçim ve öz olarak klasik tavrı benimsemiş,şiirlerini “Lale Devri” yansımalarında olduğu gibi geleneği yorumlayarak neo-klasik bir yaklaşımla yeniden üretmiştir . Yahya Kemal’in “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı eserinde, Türk kültür ve edebiyat tarihinde önemli yeri olan Lale Devri’ni anlatan sekiz şiir bulunmaktadır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Okuru bilgilendirmek için yazılmıştır.
B
Düşsel ögelere yer verilmemiştir.
C
Estetik bir dil kullanma kaygısı güdülmemiştir.
D
Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.
E
Kişi, zaman, mekân ögelerine yer verilmiştir.
Soru 4

Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu.Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Olay çevresinde oluşan edebî metin
B
Coşku ve heyecanı dile getiren edebî metin
C
Öğretici metin
D
Göstermeye dayalı edebî metin
E
Tarihî metin
Soru 5
Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur?
A
Eleştiri
B
Münazara
C
Söylev
D
Panel
E
Forum
Soru 6
Denizcilik, denizlerin sağladığı sonsuz nimetlerden,imkânlardan ve kolaylıklardan yararlanma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Denizden yararlanma araçları,insanoğlunun bilgi, sermaye ve teknoloji birikimine göre değiştikçe denizden yararlanma alanları da çeşitlenip genişlemiştir. Denizden yararlanmasını bilen topluluklar “denizci toplum/devlet” olmuşlar ve zaman içinde farklı denizci devletler arasında, deniz kaynak ve imkânlarının kullanılması ve bu kapsamda stratejik denizlerin ve deniz yollarının hâkimiyeti konusunda rekabetin yanında çetin mücadele ve savaşlar da yaşanmıştır. Bu çerçevede denizcilik politikaları ve denizcilik tarihi, her ülkenin siyasi, ekonomik ve askerî tarihinin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Öğretici bir metinden alınmıştır.
B
Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C
Kanıtlanabilir ifadelere yer verilmiştir.
D
Neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
E
Sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Öğretici metinlerde bilimsel konular da güncel konular da işlenebilir.
B
Edebî metinlerde dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
C
Sanatsal metinlerde gerçeklik, anlatıcının algısına göre yansıtılır.
D
Göstermeye bağlı metinlerde olay örgüsü kişi, zaman,mekân çevresinde kurulur.
E
Edebî metinlerde anlatıcı, kurmaca bir kişidir.
Soru 8

Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar,birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yollarını kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor. Bu parçada sözü edilen yazarın, eserini hangi türde yazdığı söylenebilir?

A
Eleştiri
B
Deneme
C
Sohbet
D
Masal
E
Hatıra
Soru 9
Edebî ve öğretici metinler birbirlerinden farklı özellikler göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edebî ve öğretici metinlerin özellikleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A
Edebî metinlerde dil sanatsal işlevde, öğretici metinlerde ise göndergesel işlevde kullanılır.
B
Edebî metinlerde metin yapısına dikkat edilirken öğretici metinlerde bu özellik aranmaz.
C
Edebî metinlerde sözcüklerin yan ve mecaz anlamları kullanılırken öğretici metinlerde gerçek anlamları kullanılır.
D
Edebî metinlerde öznellik ağır basarken öğretici metinlerde nesnellik ön plandadır.
E
Edebî metinlerde yazar okuyucunun duygularına hitap eder, öğretici metinlerde ise okuyucuyu bilgilendirir.
Soru 10
Edebî metinlerde sözcükler, cümleler, paragraflar düşsel bir anlatım oluşturacak şekilde bir araya gelir ve bu nedenle bu metinlerde sözcüklerin yerlerini değiştirmek mümkün değildir. Bu özelliklerden dolayı edebî metinlerde dil - - - - ve - - - - bir nitelik kazanır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
duygusal - açık
B
etkileyici - duru
C
duygusal - çağrışımsal
D
etkileyici - öğretici
E
öğretici - göndergesel
Soru 11

Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor,yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazınsal bir söylem kullanılmıştır.
B
Yazarın öznel görüşleri belirtilmiştir.
C
Görsel ögelere yer verilmiştir.
D
Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
E
Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
Soru 12
Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?
A
Fabl
B
Trajedi
C
Roman
D
Mesnevi
E
Sohbet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Metinlerin Sınıflandırılması

Tebrikler - Metinlerin Sınıflandırılması adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günümüz insanı, bilimin gerçekçi dünyasına kendisini kaptırmış, duyguları ve istekleri ikinci plana atmıştır.Ancak ben, hemen her yazımda insanları duygu dünyalarıyla baş başa bırakıp, onları unutmak istedikleri diğer yarılarıyla yüzleştirerek kelimelerin o görünenin arkasındaki anlamlarıyla okuyucumu büyülemeyi amaçlarım. Bu sözleri söyleyen yazarın aşağıdaki metin türlerinin hangisiyle eser vermesi beklenemez?
A
Masal
B
Roman
C
Şiir
D
Fabl
E
Makale
Soru 2
s2
A
Anı
B
Söylev
C
Fabl
D
Şiir
E
Dram
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4

Bütün edebî eserler, içerisinde oluştukları toplumların âdeta aynalarıdır. Yazar, eserinde kendi görüşlerini,bakış açılarını yansıtırken aynı zamanda eserini oluşturduğu dönemin özelliklerini de gelecek nesillere aktarmış olur. Eserde oluşturduğu kurmaca dünya, gerçek hayattan izler taşır. Yazar şiirsel bir üslupla okuyucusunu duygularından yakalar ve bambaşka âlemlere sürükler. Bu parçada edebî metinlerin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A
Ait olduğu toplumu yansıttığından
B
Farklı yorumlara açık olduğundan
C
Sanatsal bir üslubu olduğundan
D
Okuyucunun duygularına hitap ettiğinden
E
Yazara ait izler taşıdığından
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Hikâye, gezi yazısı, anı gibi türlerde betimleyici ve öyküleyici anlatıma sıkça başvurulur.
B
Edebî metinlerde gerçeklik, anlatıcının bakış açısından verilir.
C
Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak olaylar ele alınır.
D
Yazarlar hitap ettiği okuyucu kitlesine göre üslup belirler.
E
Edebî metinlerde okuyucuyu duygu yönünden etkileme amacı güdülür.
Soru 6

Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmışlardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış ve müziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400’lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göstermeye bağlı
B
Anlatmaya bağlı
C
Öğretici
D
Coşku ve heyecana bağlı
E
Tarihî
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde konu-metin türü eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Yazarın yeni yayımlanan romanının biçimsel özelliklerinin anlatıldığı yazı - öğretici metin
B
Mehmet Akif Ersoy’un ‘‘Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiirinin biçimsel özelliklerini inceleyen yazı - sanatsal metin
C
Kanser hastalığının tedavisinde yeni bulunan yöntemi anlatan yazı - bilimsel metin
D
Moliere’in bir eserinin sahnelemek amacıyla uyarlandığı yazı - göstermeye bağlı edebî metin
E
Vatan sevgisini dile getiren şiir - coşku ve heyecanı dile getiren metin
Soru 8
Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
B
Olay çevresinde gelişen edebî metindir.
C
Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
D
Mecaz anlamda kullanılmış sözcükler vardır.
E
Öznellik içeren ifadeler kullanılmıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir?
A
Mektup
B
Masal
C
Gezi yazısı
D
Anı
E
Otobiyograf
Soru 10
Eğer yaşadıklarımı, hissettiklerimi bu satırlara yazmasaydım pek çok kişinin hayatı bambaşka olacaktı.Gönlüm bütün bildiklerimin benimle toprak olmasına elvermedi. İşte birazdan okuyacağınız bu satırlar, kendimin bile unutmak istemediği yaşanmışlıklarımın küçük bir iz düşümü olarak bu nedenle yazıldı. Bu sözleri söyleyen yazar, söz konusu eserini hangi metin türünde yazmış olabilir?
A
Öğretici
B
Olay çevresinde oluşan
C
Göstermeye bağlı
D
Coşku ve heyecana bağlı
E
Sözlü anlatım
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metin türlerinden biri değildir?
A
Günlük
B
Öykü
C
Roman
D
Masal
E
Fabl
Soru 12
Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Birbiriyle çelişen ifadelere yer verilmez.
B
Özellikle belirli türlerinde sadece nesnel ifadelere yer verilir.
C
Doğruluk-yanlışlık ölçütüne göre değerlendirilemez.
D
Yazıldıkları dönemin dil özelliklerini yansıtır.
E
Bilimsel terimlere, felsefi kavramlara başvurulabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git