AYT Coğrafya Deneme Sınavı – 2 Çözümlü

AYT Coğrafya Deneme Sınavı - 2 Çözümlü

Tebrikler - AYT Coğrafya Deneme Sınavı - 2 Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık 80 yıllık sürede (1923-2002), Türkiye giderek sıklaşan ve şiddeti artan ekonomik krizlere sahne olmuştur. Bu krizlerle ortaya çıkacak sorunları önlemek adına devlet çeşitli ekonomi politikalarına yönelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1923-2002 yılları arasında ekonomik krizlerin önüne geçmek amaçlı uygulanan ekonomi politikalarından değildir?
A
Ekonomiyi devlet eliyle canlandırma
B
Ekonomik yapılanmada mandacılık fikrini savunma
C
Beş yıllık kalkınma planlarını uygulama
D
Karma ekonomi sistemini uygulama
E
Sanayi sektörlerini destekleme
1 numaralı soru için açıklama 
Kurtuluş Savaşını veren Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını elde etme mücadelesindeki temel amaçlarından biri de ülke bağımsızlığına engel olabilecek mandacı yönetimine karşı çıkmaktı. Dolayısıyla ekonomik yapılanmada mandacılık fikri bu amaca ters düşmektedir. Cevap B
Soru 2
s2
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Haritada işaretli alanlardan sadece V numaralı alandaki demir çelik fabrikası Zonguldak taş kömürü yataklarına yakınlığı nedeniyle yani sanayi tesisinde enerji kaynağına yakınlık nedeniyle kurulmuştur. Cevap E
Soru 3
S3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Kavimler göçü ile Orta Asya dan göç eden Türk Kavmi doğuda Çin'e, güneyde Hindistan ve çevresine kuzeyde Sibirya'ya, güneyde Orta Avrupa, Anadolu ve Kuzey Afrika'ya göç etmiştir. Sonraki yüzyıllarda çıkan savaşlar Türk Kültürünün Kuzey Avrupa'ya yayılmasına engel olmuştur. Cevap C
Soru 4
s4
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve V
4 numaralı soru için açıklama 
I numaralı bölge (ABD) sanayi üretim alanı, II numaralı bölge (S.Arabistan) petrole bağlı enerji üretim alanı, V numaralı bölge (Japonya) hizmet üretim alanıdır. Ancak III numaralı (Sibirya) ve IV numaralı yerler (Sahra Çölü) yanlış verilmiştir. Cevap C
Soru 5
5. Aşağıda Japonya'ya ait bazı bilgiler verilmiştir.
 • I. Hidroelektrik üretimi vardır.
 • II. Kaplıcaların önemli bir turizm potansiyelidir.
 • III. Kar festivalleri düzenlenir.
 • IV. Otomotiv sanayisi gelişmiştir.
 • V. Muson iklimi görülür.
Buna göre hangilerinin ortaya çıkmasında Japonya'nın jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri etkili değildir?  
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve V
5 numaralı soru için açıklama 
Japonya'da hidroelektrik üretimi ve kar festivali yükseltisinin fazla olmasına bağlı, kaplıcalar jeolojik yapısına bağlı ortaya çıkmıştır. Cevap D
Soru 6
s6
A
Avustralya kıtasında ham maddenin yokluğu nükleer santral kurulumunu kısıtlamıştır.
B
Kuzey Amerika'da nükleer santraller Güney Amerika'ya oranla daha fazladır.
C
Asya'nın doğusunda nükleer santral yoğunluğu güneyine göre daha fazladır.
D
Afrika kıtasında Güney Afrika dışında nükleer santrallere rastlanmaz.
E
Yerleşilebilen kıtalar içerisinde nükleer santralin olmadığı tek kıta Avustralya kıtasıdır.
6 numaralı soru için açıklama 
Haritada verilen bilgi sadece nükleer santrallerin bulunduğu alanları göstermeye yöneliktir. Bu bilgi hammaddenin varlığına yönelik bilgi vermez. Cevap A
Soru 7
7. Evsel ya da sanayi kökenli olabilen ve de yasal olarak tehlikeli sınıfına giren, toplanmaları, taşınmaları ve bertarafları için ek insan sağlığı ve çevre koruma önlemleri alınan atıklar tehlikeli atıklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıklar grubunda yer almaz?
A
Boya kalıntıları
B
Mutfak çöpleri
C
Pil
D
Motor yağları
E
Pestisitler
7 numaralı soru için açıklama 
Mutfak çöpleri insan sağlığı için tehlikeli olabilse de diğerleri kadar tehlikeli olabilecek bir atık değildir. Cevap B
Soru 8
s8
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
3 ve 4
D
1 ve 5
E
2 ve 5
8 numaralı soru için açıklama 
Şekildeki haritada belirlenen 3 ve 4 nolu alanda yerel saat farkı daha fazladır. Meridyenlerin kutuplara gidildikçe daraldığı unutulmamalıdır. Cevap C
Soru 9
s9
A
Kuzeydoğu
B
Güneydoğu
C
Kuzeybatı
D
Güneybatı
E
Doğu
9 numaralı soru için açıklama 
Verilen bilgilere göre koordinatlar oluşturulduğunda Y noktası X noktasının güneybatısındadır. Cevap D
Soru 10
10. Aşağıda yerleşmelerin tarihsel gelişimi ile ilgili bir takım aşamalar verilmiştir.
 • I. İlk köy yerleşmeleri ortaya çıktı.
 • II. Köyler büyüyerek şehirleri oluşturdu.
 • III. İlk modern şehirler ortaya çıktı.
 • IV. Şehirler büyüyerek geniş bir alana yayılma eğilimine girdi.
Bu aşamalar ait olduğu aşağıdaki devirlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A
Sanayi devri
B
Paleolitk
C
Neolitik
D
Kalkolitik
E
Bilgi çağı
10 numaralı soru için açıklama 
İlk köy yerleşmeleri Neolitikte, Köylerin büyüyerek şehirleri oluşturması Kalkolitikte, ilk modern şehirlerin ortaya çıkması Sanayi devrinde, şehirlerin büyüyerek geniş bir alana yayılma eğilimine girmesi Bilgi çağında olmuştur. Ancak paleolitikte insanlar göçebe bir yaşam tarzı içindeydi. Cevap B
Soru 11
s11
A
Hindistan ve Kenya aynı bitki örtüsüne sahiptir.
B
İtalya'nın bitki örtüsü yaz kuraklığına dayanıklıdır.
C
İngiltere ve Kenya'da orman topluluklarına rastlanır.
D
Hindistan'ın bitki örtüsü yaz kuraklığına dayanıklı değildir.
E
İsveç'in bitki örtüsünde iğne yapraklı ağaçlara rastlanabilir.
11 numaralı soru için açıklama 
Hindistan ve Kenya'nın yaz yağış oranlarının fazla olması aynı bitki örtüsünün bulunduğuna kanıt değildir. Hindistan Muson, Kenya Ekvatoral iklime sahiptir. Bitki örtüsü iklime bağlı ortaya çıktığından bu ülkelerin bitki örtüleri de farklı olacaktır. Cevap A
Soru 12
12. Yurt dışından bir ülkeye göç edenlerin karşılaşacağı durumlar büyük ölçüde o ülkenin yabancılara karşı tutumu ile ilgili sonuçlar verecektir. Bunun yanı sıra özellikle göç edenlerin sahip olduğu iletişim kurma imkanları ve içine girdikleri toplumla diyalog imkanları da bu etkileşimi belli düzeylerde etkileyecektir. Buna göre yukarıdaki paragrafta göçün;
 • I. Kültürel yozlaşma
 • II. Kültürel çatışma
 • III. Kültürel kaynaşma
 • IV. Kültürlerin yok olması
 • V. Kültürel etkileşim
durumlarından hangisine yol açma ihtimali olduğu söylenemez?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
12 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta göçün kültürel etkileri üzerinde durulmaktadır. Göçler kültürleri olumlu veya olumsuz pek çok yönden etkiler ancak kültürleri yok edemez. Cevap D
Soru 13
S13
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Geniş yapraklı ağaçlar nem isteği fazla olduğundan deniz seviyesinde veya deniz seviyesine yakın alanlarda, maki ise sıcaklık isteği nedeniyle belli yükseltilere kadar çıkabilmektedir. Cevap B
Soru 14
S14
A
Obsidyen-Andezit
B
Kiltaşı - Çakıltaşı
C
Volkan tüfü - Bazalt
D
Volkan tüfü - Tebeşir
E
Kumtaşı - Talker
14 numaralı soru için açıklama 
Peribacalarının oluşumunda Bazalt kayaları ve volkan tüfü etkili olmuştur. Cevap C
Soru 15
15. Kurşun doğayı ilk kirleten unsurlardan biri olma özelliğini taşır. Özellikle araçlarda kurşunlu benzinin kullanılmaya başlaması kurşunun olumsuz etkilerini had safhaya çıkarmıştır. Paragrafa göre aşağıdaki olaylardan hangisinin kurşunun kirletici etkisini üst düzeye çıkardığı söylenebilir?
A
Teknolojinin gelişmesi
B
Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının artması
C
Pozitif çevre bilincinin ortaya çıkması
D
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim
E
Nüfus artış hızının azalması
15 numaralı soru için açıklama 
Kurşunun araçlarda kullanılabilmesi teknolojik koşulların gelişmesini gerektirmektedir. Cevap A
Soru 16
16. Türkiye'de turizmde kitle turizmine yönelik gelişmeler ve turizm planlamasına parçacı yaklaşımlar sonucunda;
 • Akdeniz ve Ege kıyı kesiminde aşırı yığılma,
 • Kıyı gerisi ve çevresi alanlarda çarpık kentleşme/yapılaşma,
 • Altyapı yetersizliği ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu sorunları etkisiz hale getirmede daha önemli bir tedbir olacaktır?
A
Akdeniz ve Ege kıyılarındaki turizm potansiyelini azaltma
B
Kıyılarda yerleşimi engelleme
C
Çevre sorunları çıkaranları cezalandırma
D
Turizm planlamasına bütüncül yaklaşma
E
Turizm alanındaki ilerlemeyi tarıma kaydırma
16 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta parçacı yaklaşımların olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla temel çözüm parçacılıktan sıyrılmak bütüncül yaklaşmak koşuluyla gerçekleşecektir. Cevap D
Soru 17
17. Amerika'da Karayip Denizin'deki bir ada ülkesi olan Haiti'de 12.01.2010 tarihinde yedi büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremde üç yüz binden fazla binanın yıkıldığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği gözlendi. Paragrafa göre Haiti'deki bu depremin zarar derecesinin bu kadar yüksek olmasında;
 • I. Bölgenin aktif levha sınırlarında yer alması
 • II. Ülkenin bir ada ülkesi olması
 • III. Beşeri faktörlerin depremi tetikleyici etkisi
 • IV. Kent planlarında deprem riskinin göz ardı edilmesi
etmenlerinden hangileri etkili olmamıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve III
E
II ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Soruda depremin zarar derecesinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla depremin zarar derecesini hem doğal hem de beşeri koşullar belirlemektedir. Cevap B
Soru 18
S18
A
l ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
18 numaralı soru için açıklama 
Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle eriyen buzul suları yükselti değerleri az olan alanları sular altında bırakacağından buralardaki karasal ekosistemleri, verimli tarım alanlarını, bazı ekonomik faaliyetleri (Ör: turizm) olumsuz etkileyecektir. II, IV ve V dağlık yüksek alanlardır. Cevap C
Soru 19
S19
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
19 numaralı soru için açıklama 
Bulundukları bölgenin coğrafi konumu nedeniyle güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşan ve güneş saatini yapan, yüksek kayalıklara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yansıtıcılarla astronomik gözlemler yapan, patates tarımını ilk yapan, tarımda teraslama yöntemi ve diğer entansif tarım tekniklerini kullanan medeniyet İnka Medeniyetidir. İnkalar I nolu alanda kurulmuştur. Cevap A
Soru 20
20. Gelişmiş ülkelerde kentleşme oranı fazla iken gelişmemiş ülkelerde kentleşme oranının aksine şehirleşme hızı daha fazla olmaktadır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde kentleşme oranı şehirleşme hızından daha fazla olacaktır?
A
Lagos
B
Hartum
C
Dakka
D
Essen
E
Cakarta
20 numaralı soru için açıklama 
Kentleşme oranı gelişmiş şehirlerde fazladır. Essen Almanya gibi çok gelişmiş bir ülkenin sınırları içinde bulunmaktadır. Cevap D
Soru 21
21. Aşağıda tarihsel süreçteki bazı teknolojik gelişmeler verilmiştir.
 • I. Buharla çalışan gemilerin icadı
 • II. Pulluğun icadı
 • III. Kömürün yüksek fırınlarda kullanılması
 • IV. Matbaanın icadı
Buna göre hangilerin dünya ekonomisinin küreselleşmesine olan katkıları daha fazladır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve III
E
II ve IV
21 numaralı soru için açıklama 
Dünya ekonomisinin küreselleşmesini sağlayan etmenler sanayileşmenin yolunu açarak teknolojik gelişmeleri için sermaye sağlayabilen etmenlerdir. Kömürün gemilerde ve yüksek fırınlarda kullanılmaya başlaması sanayileşmenin yolunu açarak küreselleşme hareketlerini tetiklemiştir. Cevap D
Soru 22
22. Aşağıda Türkiye'de bölgelerin oluşturulma gerekçeleri verilmiştir.
 • I. Türkiye coğrafyasını daha iyi öğrenmek ve öğretmek
 • II. Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek
 • III. Tarihi ayrıma dayanan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri göz önüne alarak tekrar değerlendirmek
 • IV. Bölge özelliklerini daha iyi analiz ederek sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmak
 • V. Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunları daha çabuk çözmek
Bunlardan hangilerinin belirlenmesinde siyasi unsurlar etkili olmuştur?
A
I ve II
B
II ve V
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve III
22 numaralı soru için açıklama 
Siyasi etmenler ülkelerin yönetim ve denetim işlerinde, iç ve dış ilişkilerinde kullandıkları kriterleri temsil etmektedir. Cevap B
Soru 23
s23
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
23 numaralı soru için açıklama 
Ülkemize yapılan ilk demiryolu İtilaf devletlerinin işgal ve denetim işlerini kolaylaştırmak amacıyla İzmir - Aydın arasına yaptıkları demiryoludur. Cevap C
Soru 24
s24
A
Köyden şehre olan göçler sürekli artmaktadır.
B
Şehirden şehre olan göçler her zaman daha az olmuştur.
C
Şehirden köye olan göçler 1990 yılından sonra artmıştır.
D
Köyden köye olan göçler şehirden köye olan göçlerden daha fazla olmuştur.
E
Tüm yerleşim yerlerine olan göçlerde 1990'dan sonra azalma vardır.
24 numaralı soru için açıklama 
Grafikte sadece şehirden köye olan göçler 1990 yılından sonra arttığı görülmektedir. Grafikte köyden şehre olan göçlerin sürekli artmadığı, şehirden şehre olan göçler her zaman daha fazla olduğu, Köyden köye olan göçler şehirden köye olan göçlerden daha az olduğu, Tüm yerleşim yerlerine olan göçlerde 1990'dan sonra azalma olmadığı şehirden köye olan göçlerin arttığı görülmektedir. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git