KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü Online- 2

Ben de söze başlarken çoğu kişinin bilmeden de olsa yaptığı o büyük hata ile söze başlayıp Sevgili öğretmen adayı arkadaşlarım demeyeceğim çünkü sizler zaten öğretmensiniz. Formasyonu aldığınız andan itibaren öğretmensiniz. Öğretmenlik ünvanını almak için devlete atanmaya gerek yok tıpkı bir mühendis gibi. Mühendis ünvanını alabilmek için devlete atanmaya gerek var mı? Ya da eczacılığı bitirdikten sonra kendimize eczacı diyebilmek için devlete atanmak zorunda mıyız? Değiliz elbette o halde neden bu çifte standart. Neden öğretmenlikte bu böyle kanıksandı ve öğretmenlerce de kabullenildi. Sizlerden ricam biri size öğretmen adayı dediğinde, hayır ben öğretmen adayı değil bizzat öğretmenim deyin. Çünkü sizler artık ÖĞRETMENSİNİZ 🙂

Sözü çok uzatmayalım sevgili öğretmenlerim devlete atanabilmek için aşağıda çok güzel bir Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı yayına aldık. En güzel tarafı da soruların hepsinin çözümlü olması 🙂 Bu sınavı çözdükten sonra daha önce yayına aldığımız Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü Online diğer  da çözün lütfen.

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online

Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Okullarda edinilen öğrenmeler genellenemez.Bazı okullarda öğrencilerin daha sosyal oldukları söylenebilir.Öğrenciler kendi aralarında oynarken yada öğretmenlerini dinlerken gözlem yaparak, onları taklit ederek öğrendiklerini pekiştirirler.Bu öğrenmeler okuldan okula ya da sınıftan sınıfa farklılaşır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun temel nedeni olduğu söylenebilir?
A
Konu alanının çok iyi özümsenmemesi
B
Günlük yaşama dayalı informal süreçler
C
Eğitimin sosyal temellerinin etkisi
D
Ders planını biçimlendiren kültürel etmenler
E
Ünitelendirilmiş yıllık planın esnetilmesi
1 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde bahsedilen öğrencilerin Kendi aralarında oyun oynarken ya da öğretmenlerini gözlemleyerek edindikleri okuldan okula ve sınıfları sınıfa farklılık gösteren öğrenmeler örtük program ile ilgilidir. Örtük program, resmî programda belirtilmeyen okul ve sınıf çatısı altındaki yazılı olmayan uygulamaları kapsamaktadır, Bu bağlamda örtük programın planlı ve programlı süreçler dışında kalan faaliyetler olduğu söylenebilir. Eğitim kurumlarında uygulanan resmî programlarda belirtilen amaç ve etkinliklerin dışında, süreç içerisinde ortaya çıkan bilgi, düşünce, davranış ve uygulamalar sonucunda öğrencilerin kazandıkları özellikler örtük program kap samındadır. Jackson tarafından yaşam boyu öğrenme merkezlerinde bireylere kazandırılan yaşam becerilerini kapsayan örtük program günlük yaşama dayalı gerçekleşen Informal öğrenmeleri yani plansız davranış değişikliklerini ifade eder.
Soru 2
2. Orhan Öğretmen, ders planını hazırlarken kazanımları sıralamış ve bu kazanımlara ulaşmasını sağlayacak uygulamaları aşamalı bir şekilde saptamıştır.Dikkat çekme aşamasında bir gazete haberini okumayı planlayan Orhan Öğretmen, öğrencilerin ilgilerine göre değişme gösterecek çalışmalarla öğrenme isteğini artırmayı amaçlamıştır. Tyler modeline göre bu ders planının aşağıdaki eğitim programı aşamalarından hangisi kapsamında eksikliğinin olduğu söylenebilir?
A
Öğrenci ihtiyaçlarına göre yaşantı seçilmesi
B
Öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesi
C
Öğrenilecek bilgilerin kesinleştirilmesi
D
Öğretimin yeterliğinin saptanması
E
Hedeflerin düzenlenmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Tyler modeline göre öğretme - öğrenme amaçlarına kaynaklık eden öğeler; öğrenci,toplum ve konu alanıdır. Bu kaynaklardan'elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday hedefler, eğitim felsefesi ve eğitim psikolojist süzgeçlerinden geçirilerek kesin hedefler .belirlenir. Daha sonra bu hedeflerin , gerçekleştirilmesi için gerekli olan öğretme - öğrenme -yaşantıları düzenlenir. Son,aşamada ise başlangıçla ,belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, ulaşıldıysa ne düzeyde ulaşıldığının tespit edildiği değerlendirme öğesi yer alır. Bu bilgiler doğrultusunda öncülünde anlatılanların incelendiğinde öğretmenin planlama, hedef ;belirleme ve öğretme - öğrenme etkinliklerini belirlediği görülmektedir. Tyler’ın program geliştirme sürecinde içerik öğesine yer verilmediği dikkate alındığında öğretmenin :bu modele dayalı olarak İçerik öğesinin düzenlenmesi bağlamında bir işlemi yapması gerekmemektedir. Ancak soru öncülünde öğretmenin yaptığı çalışmalarda Tyler modeli içerisinde yer alan değerlendirme öğesi bağlamında bir işlem gerçekleştirdiği söylenemez. Bu nedenle öğretimin yeter liğinin saptanması kapsamında uygulamadan yararlanamadığı söylenebilir.
Soru 3
3.    
 •   I.    Bilimsel bir önermeyi test edecek bir deney tasarlar.
 •   II.  Bir problemin çözümü için gerekli bilgileri ayırt eder.
 •   III. Bir teknik raporun güçlü ve zayıf yönlerini eleştirir.
 •   IV. Verileri grafik üzerinde ifade eder.
Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre verilen kazanımların gerçekleştirilme düzeyi aşağıdakilerin hangisinde kolaydan zora doğru sıralanmıştır?
A
I - IV - I I - I I I
B
II - IV -I - III
C
III - IV - II - I
D
IV - II - I - III
E
IV -II -III - I
3 numaralı soru için açıklama 
Bloom'un bilişsel alan taksonomisi kolaydan zora doğru bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden oluşur. Bu bağlamda bu sorunun çözülmesi için bilişsel alan düzeylerinin ayrı ayrı analiz edilmesi önemlidir. Bloom’un bilişsel alan taksonomisinde. • Bilgi, bilgilerin olduğu gibi hatırlandığı basamaktır. • Kavrama, bilgilerin yorumlanarak farklı şekilde ifade edildiği basamaktır. Kendi cümleleri ile ifade etme, tablolaştırma, örneklendirme davranışlarını içerir. ■ Uygulama: bilgilerin uygulanması, hayata geçirilmesi, tatbik edilmesi aşamasıdır. • Analiz; bilgilerin ayrıştırılması, sınıflandırılması. ilişkilendirilmesi ve karşılaştırılması gibi yeterlikleri içerir. • Sentez, bilgilerin kullanımıyla özgün ve yeni bir ürün ortaya koymayı gerektirir. • Değerlendirme; ölçütlere göre eleştirme,değerlendirme ve yargılamayı gerektirir.Bu bilgiler ışığında I. kazanım sentez, II. kazanım analiz, III, kazanım değerlendirme.IV. kazanım ise kavrama düzeyindedir.Bu nedenle kazanımlar kolaydan zora doğru IV - II - I - III şeklinde sıralanmalıdır.
Soru 4
4. İlerlemeci eğitim anlayışının temel alındığı eğitim sistemimizde tüm program boyutları öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.Öğrencilerin problem çözmesi, bilimsel araştırmalara katılması, bilginin değişen bir olgu olduğunu fark etmesi ve bilgiyi değil deneyimleri önemsemesi ön plana alınmıştır. Eğitim sistemindeki bu anlayış, değerlendirme faaliyetlerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin önemsenmesine hizmet etmiştir?
A
Hedefe dayalı değerlendirme çalışmaları yapılmasının
B
Süreç yönelimli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinin
C
Öğretimdeki değişimin yeterliğinin saptanmasının
D
Değerlendirme çalışmalarının mutlak ölçütlere göre yapılmasının
E
Değerlendirme araçlarının belirtke tablosuna göre düzenlenmesinin
4 numaralı soru için açıklama 
İlerlemeci eğitim felsefesi, eğitim ve.öğretim faaliyetlerinde elde edilen. bilgilerin değişime açık olduğu, bilginin kesinlik arz etmediği anlayışının önemsenmesini sağlamıştır.Bu da değerlendirmede süreç yönelimli çalışmaların yürütülmesini gerekli kılmıştır. Öğrenilen bilgilerin ne olduğunun ya da yeterli miktarda olup olmadığının tespit edilmesinden ota öğrenmeyi öğrenme çalışmalarının niteliklerinin saptanması daha fazla önemsenmeye başlamıştır.Çünkü değişime açık olan bilginin hangi yollarla geliştirileceğinin bilinmesi daha önemlidir. Bu nedenle öğrenme sürecinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi daha fazla önemsenmelidir.
Soru 5
5. Özellikle öğrencilerin süreç boyunca yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirecekleri zamanlarda öğretmenlere öğrencilerin öğrenme çabalarının devamlılığını sağlama aşamasında önemli görevler düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamada öğretmenlerin öncelikle dikkate almaları gereken unsurdur?
A
Yarış ve rekabet ortamı yaratma
B
Ulaşılacak sonuçları önceden söyleme
C
Öğrenci isteklerini dikkate alma
D
Gönüllü öğrencileri görevlendirme
E
Ödül ve cezadan yararlanma
5 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendikleri durumlarda öğrenme sürecine gösterdikleri bu etkin katılımı devam ettirmeleri öğrenme isteklerinin canlı tutulmasına bağlıdır. Öğrencilerde öğrenme isteğinin ortaya çıkarılması ve devam ettirilmesi için öğretmenlerin onları öğrenme sürecine güdülemeleri gerekmektedir. Bu amaçla yapacakları işlem ise öğrencileri sürecin sonunda ulaşacakları öğretim hedefleri hakkında bilgilendirmektir. Öğreneceklerinin ne okuduğu ve ne işe yarayacağı bilgisine sahip olan öğrenciler Öğrenme için istekli hale geleceklerdir.
Soru 6
6.- 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Anadolu öğretmen lisesinde özel öğretim yöntemleri dersine giren bir öğretmen öğrencilerine “Programlı öğretim yaklaşımı yalnızca bilgisayar destekli öğretim uygulamalarıyla gerçekleştirilir.”sunar. Öğrencilerinden bu önermenin doğru olup olmadığını ispat etmelerini ister. Farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası anlayışla araştırma yapan öğrenciler ilgi alanlarına göre elde ettikleri bilgileri poster, afiş, döner levha hâline getirirler. Bir öğrenci bir gazete hazırlayarak köşe yazısında aşağıdaki bilgilere yer verir ve bu yazıyı derste sunar. Demirel’e göre programlı öğretim bireysel hız, etkin katılım, kademeli ilerleme, anında düzeltme ve başarı ilkelerine dayanır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri, bu yaklaşıma göre hazırlanmış kitaplar, bilgisayar destekli eğitim araçları ve yolları ile yürütülür.Yani bu yaklaşımın ilkeleri bilgisayar yazılımlarıyla yapılabildiği gibi öğretmenlerin yaptıkları planlamalarla da yürütülebilir. Örneğin derste yavaş öğrenen öğrencilere öğrenme birimleri adım adım öğretilebilir. Öğrencilerin her davranışlarına dönüt  sunulursa katılım artar. Böylece onlara başarı duygusu tattırılır. Bu nedenle programı öğretimin sadece bilgisayar ile gerçekleştirildiğini söylemek doğru olmaz. 6. Öğretmenin bu süreçte yararlandığı öğrenme -öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Proje tabanlı öğrenme
B
Anlamlı öğrenme
C
Basamaklı öğretim
D
Tam öğrenme
E
Beyin temelli öğrenme
6 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde sözü edilen öğrenme sürecinde öğrenciler farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmışlar, yaptıkları araştırmaları ve elde ettikleri verileri poster, afiş, döner levha hâline getirerek somutlaştırmışlardır.Bu bilgi doğrultusunda Öğrencilerin tümüyle etkin oldukları proje tabanlı öğrenme yaklaşımından yararlanıldığı söylenebilir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler bireysel ya da gruplar hâlinde konu hakkında sürecin başında planladıkları inceleme, araştırma ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirirler. Sürecin sonunda bu faaliyetler ve ulaşılan sonuçlar hakkında yapılan değerlendirme raporlaştırılır. Bu yöntem yada yaklaşımda öğrenciler süreç boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda ürünler tasarlayıp sunarlar.
Soru 7
6.- 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Anadolu öğretmen lisesinde özel öğretim yöntemleri dersine giren bir öğretmen öğrencilerine “Programlı öğretim yaklaşımı yalnızca bilgisayar destekli öğretim uygulamalarıyla gerçekleştirilir.” önermesini sunar.Öğrencilerinden bu önermenin doğru olup olmadığını ispat etmelerini ister. Farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası anlayışla araştırma yapan öğrenciler ilgi alanlarına göre elde ettikleri bilgileri poster, afiş,döner levha hâline getirirler. Bir öğrenci bir gazete hazırlayarak köşe yazısında aşağıdaki bilgilere yer verir ve bu yazıyı derste sunar. Demirel’e göre programlı öğretim bireysel hız, etkin katılım, kademeli ilerleme, anında düzeltme ve başarı ilkelerine dayanır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri, bu yaklaşıma göre hazırlanmış kitaplar,bilgisayar destekli eğitim araçları ve yolları ile yürütülür.Yani bu yaklaşımın ilkeleri bilgisayar yazılımlarıyla yapılabildiği gibi öğretmenlerin yaptıkları planlamalarla da yürütülebilir. Örneğin derste yavaş öğrenen öğrencilere öğrenme birimleri adım adım öğretilebilir. Öğrencilerin her davranışlarına dönüt  sunulursa katılım artar. Böylece onlara başarı duygusu tattırılır. Bu nedenle programı öğretimin sadece bilgisayar ile gerçekleştirildiğini söylemek doğru olmaz. 7. Köşe yazısını hazırlayan öğrencinin önermenin doğru ya da yanlışlığını ispat etmede yararlandığı öğretim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Münazara
B
5N1K
C
Fikir taraması
D
Argümantasyon
E
Sergi
7 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde yer alan uygulamada önermenin doğruluğu ya da yanlışlığını ispat etmeye çalışan öğrencinin bu amaçla hazırladığı köşe yazısını oluştururken argümantasyon tekniğinden yararlandığı söylenebilir. Argümantasyon, iddialan dayandıkları veriler ile ilişkilendiren uygun gerekçeleri yapılandırma sürecidir, önemli bir akıl yürütme çeşidi olan argümantasyonun merkezinde problem çözmede karara varma ve yargılan gerçekçi kuramsal temellerle açıklama, fikirleri ve inançları doğru formüle edebilme gibi entelektüel beceriler yer alır. Bu süreç, iddialar ve kanıtlar arasında ilişkiler kurmayı gerektiren argümanların desteklenmesi için bilimsel varsayımların önemli olduğu bir süreçtir.
Soru 8
8. Ezgi Öğretmen sosyal bilgiler dersinde “sosyal örgütler” konusu kapsamında öğrencilerinin ön öğrenmeleri ile yeni öğrendiklerini ilişkilendirmelerini,bilimsel yolla bilgileri bütünleştirerek anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlar. Ezgi Öğretmen’in aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisini kullanması daha uygundur?
A
Anlam çözümleme tablosu
B
Kavramsal karikatür
C
Kavram haritası
D
Zihin haritası
E
Pert-işlem ağı
8 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin önceki öğrenmeleri ile yeni bilgilerini ilişkilendirerek onların anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlayan bir öğretmenin kavram haritalarından yararlanması gerektiği söylenebilir. Kavram haritaları konuyla ilgili kavramların genelden özele doğru, aralarındaki ilişkiyi göre bir şema şeklinde gösterildiği görsellerdir. Bir olayı ya da konuyu bütün hâlinde gösteren; kavramları, kavramlar arası ilişkileri ye ilkeleri kısa ve öz olarak belirten iki boyutlu araçlardır. Bu ilişkilendirmeler,ve kavramların bütünleştirilmesi bilimsel dayanak oluşturacak bir yapıdadır.
Soru 9
9. Öğretmenin öğrenme sürecindeki en önemli rolünü “Öğrenciye bilgiyi tek bir öğretim yoluyla öğretmek yerine, her birinin farklılığına hizmet edecek planlamalar yapmak” olarak tanımlayan öğrenme- öğretme yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Anlamlı öğrenme
B
Okulda öğrenme
C
Çoklu zekâ kuramı
D
Uzaktan eğitim
E
İş başında eğitim
9 numaralı soru için açıklama 
Çoklu zekâ kuramına göre her birey az ya da çok tüm zekâ boyutları ile dünyaya gelir;bu zekâ boyutları uygun çevre koşulları, ortam ve uyarıcılar ile karşılaştığında gelişir. Bu nedenle okulun ve öğretmenin görevi,öğrenciye bu uyarıcıları ve ortamı sunmaktır.Bu da ancak farklı etkinlik, yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla olasıdır. Bu görüşler doğrultusunda öğrenme sürecinde bu yaklaşımı uygulayan bir öğretmenin öğrencilerin farklı zekâ yapılarına sahip olduklarını yani onların bireysel farklılıklarını temel alması gerektiği söylenebilir.
Soru 10
10. İlker Öğretmen öğrencilerinin katılımdan zevk alacakları bir etkinlik planlar. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin kazanımlara dayalı bir soruyu önce tek başlarına düşünmelerini, daha sonra aşamalı olarak 2, 4, 8 ve tüm sınıfın katılımıyla tartışarak gruba ait olma duygularını pekiştirmeyi sağlar.Öğrencilerin tek başlarına sorgulama yaptıkları süreç ile grup içindeki tartışma sürecini göz önüne alarak öz düzenleme becerilerinin gelişimini hedefler.Öğrencilerin arkadaşlarının düşüncelerini merakla ve dikkatle dinleyip saygı çerçevesinde eleştirdiklerini görür. İlker Öğretmen’in aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisinin ilkeleri kapsamında planlamalar yaptığı söylenebilir?
A
Yaşam boyu öğrenme
B
Aktif öğrenme
C
Kuantum öğrenme
D
Sosyal öğrenme
E
iş birlikli öğretim
10 numaralı soru için açıklama 
öğretmenin öğrenme sürecinde gerçekleştirdiği etkinliklerde öğrencilerinin öz denetim becerilerine dayalı olarak enerjilerini öğrendiklerini kalıcı hâle getirmek için harcamalarını ve kendilerine göre öğrenme yolları geliştirmelerini sağlamaya çalışması,onun bu süreçte aktif öğrenme yaklaşımını kullandığını göstermektedir. Aktif öğrenme; öğrencilerde güven duygusunu geliştiren, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına yardımcı olan, öz denetime sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan, iş birlikli ortamlarda çalışmayı kolaylaştıran bir öğretim modelidir. Aktif öğrenme ortamlarında öğrencilerin sürece etkin katılımı artar, canlı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bilginin anlamlandırılması,sorgulanması, uygulanması ve tartışılması önemlidir. Aktif öğrenmede tüm süreçler öğrenci merkezli olarak yürütülür Söz konusu öğretmenin de öğrenme sürecinde bu anlayış doğrultusunda aktif bir öğretim tekniği olan kartopundan yararlandığı söylenebilir.
Soru 11
11. Murat öğretmen fen ve teknoloji dersi, madde ve değişim öğrenme alanı kapsamında öğrencilerine aşağıdaki hikâyeyi sunar. Yağız gün içerisinde çok fazla çikolata tüketen bir çocuktu. Büyüklerinin tembihlerini göz ardı eder, çayının içine alabildiğince şeker atardı. Bir gece diş ağrısından uyuyamayan Yağız’ın sabah yaptığı ilk iş annesiyle diş doktoruna gitmek oldu.Doktor Yağız’ın 4 dişinin çürümüş olduğunu, dikkat etmezse tüm dişlerinin çürüyeceğini belirtti. Daha sonra öğrencilerine sırasıyla • Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki fark nedir? • Sizce Yağız’ın dişindeki değişimin türü nedir? • Yağız’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? • Bu tür sağlık sorunlarının oluşmaması için alternatif önlemler nelerdir? sorularını sorar.Öğrencilerin bu soruları derste öğrendikleri bilgiler kapsamında cevaplayıp Yağız’a sunacakları önlemler doğrultusunda hikâyeyi tamamlamalarını ister. Murat Öğretmenin yararlandığı öğretim yöntem yada tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örnek olay
B
Proje
C
Problem çözme
D
Tartışma
E
Rol yapma
11 numaralı soru için açıklama 
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencilerin katılımı İle alternatif çözüm yollarının üretildiği süreçtir. Bu yöntem,katı bir protokol takip etmek yerine, tek bir örneği ya da olayı derinlemesine inceleme olanağı tanıyan bir öğretim yoludur. Soru öncülünde de öğretmenin öğrenme sürecinde kullandığı öğretim yöntemi örnek olaydır. Sınıfa getirilen örnek olay, günlük yaşamda karşılaşılan bir problem durumunu yansıtmakta, hem alternatif çözüm önerileri oluşturmayı hem de bu çözüm önerilerini test- etmeyi gerektirmektedir Aynca konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında, tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenmeyi sağlamada ve problem çözme becerisinin. kazandınlmasında kullanılır. Soruda öğretmen bir örnek .olayı sınıfa okumuş/ öğrencilerin teoriler geliştirerek çözüm seçenekleri oluşturmalarını ve bu çözüm önerilerine göre hikayeyi tamamlamalarını istemiştir. Yani örnek olay yönteminin işlemlerini adım adım uygulamıştır. Sorun sadece öğrencilerin var olan bilgileri doğrultusunda çözülmeye çalışılmışlır.Eğer uyulama birincil veri kaynakları ışığında gerçekleşseydi problem çözme olurdu.
Soru 12
12. Ayşe sınavlara hazırlanırken günlük tekrarlarda yaptığı kısa zamanlı okuma işlemi yerine, konuyla ilgili bilgileri benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırıp konuyu analiz etmeyi tercih eder. Çünkü bu yolla çalıştığında bilgileri daha kolay hatırladığının farkındadır. Ayşe’nin aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisini daha etkili biçimde kullandığı söylenebilir?
A
Yaratıcı
B
Eleştirel
C
Üstbilişsel
D
Özenli
E
Lateral
12 numaralı soru için açıklama 
Üstbilişsel (metabilişsel) düşünme biliş ötesi bilgilerin, bireylerin kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmelerini, öğrenilen bilgilerin ve öğrenme yollarının farkında olmalarını içeren bir beceridir. Öğrenilen bilgilerin hangi durumda yararlı olduğu,hangi durumlarda elde edildiği ve nasıl genelleneceğinin farkında olma süreçlerini içeren ûstbilişsel düşünme çağdaş öğrenme yaklaşımında oldukça önemlidir. Soruda,öğrencinin hangi öğrenme yolu ile daha iyi öğrenmeler gerçekleştirdiğinin farkında olması ve bunu daha sonraki öğrenmelerinde kullanması Üstbilişsel düşünmenin kullanıldığını göstermektedir. Üstbilişsel düşünme, düşünme becerilerinden biri olarak diğer düşünme becerilerini bir arada kullanmayı gerektirir ve düşüncelerin üzerinde düşünme, kendi öğrenme yolu üzerinde düşünme, bu düşünme biçiminin en belirgin özelliğidir.
Soru 13
13.     Taner öğretmen dersinde aşağıdaki işlemlere yer verir:
 •  I. Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenemedikleri kavramları örgütleyip aktarmıştır.
 • II. Öğrencilerle yoğun bir etkileşim ortamı oluşturarak anlatımı sadeleştirmiştir.
 • III. Konuyla ilgili öğrenmeleri, bir problem çözdürerek öğrencilerin genellemesini sağlamıştır.
 • IV. ön organize edicilerle öğrencilerin önceki bilgilerini harekete geçirmiştir.
 • V. Öğrencilerin öğrendiklerini farklı durumlarda kullanmaları sürecini kılavuzlamıştır.
Taner Öğretmen’in bu dersinde yaptıklarından hangileri sunuş yoluyla öğretime uygundur?
A
I ve III
B
II ve III
C
IV ve V
D
I, II ve IV
E
II, IV ve V
13 numaralı soru için açıklama 
Sunuş yoluyla öğretimde öğretmen; temel kavram, ilke, sonuç ve genellemeleri önce aktarır ve açıklar, daha sonra bunları örneklerle açık hâle getirerek konunun ayrıntılarını anlatır. Aşamalılık ilkelerinin öğrenme sürecinde öğretmen tarafından kullanılmasıyla gerçekleşen bu stratejide tümden gelimsel yaklaşımdan yararlanılır.Öğrencilerin ön koşul bilgileri elde ettikleri bu süreçte öğretmenler, soyut bilgileri somutlaştırmada kavram haritalarından ve farklı örneklerden yararlanmaktadır,öğretmen merkezli olan bu yaklaşımda öğrencilerin daha etkili öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri için öğretmen ile öğrenciler arasında yoğun bir sözel etkileşim ortamı oluşturulması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda I., II. ve IV. ifadelerin sunuş yoluyla öğretim yaklaşımına uygun öğretmen uygulamaları olduğu söylenebilir.
Soru 14
14. Öğretim sürecinde gösterip yaptırma yöntemini kullanacak olan bir öğretmene aşağıdaki önerilerden hangisi sunulursa öğretim hizmetinin niteliği düşer?
A
ilk aşamada becerileri, küçük basit birimlere bölerek açıklayınız.
B
Öğrencilerin becerileri görebilecekleri biçimde konumlandırılmalarını sağlayınız.
C
Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakınız.
D
İkinci aşamada öğrendiklerini kullanmaya çalışan öğrencilere dönüt-düzeltme sununuz.
E
Kılavuzlama ve uygulatma işlemlerini aynı ders saati dilimde gerçekleştirmeye özen gösteriniz.
14 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilere kazandırılmak istenen bir becerinin uygulama adımlarının ve bir araç gerecin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin önce küçük birimler hâlinde aşamalı şekilde gösterilerek ve açıklanarak ardından becerinin öğrenciler tarafından yapılmasıyla gerçekleşen öğretim yöntemi gösterip yaptırmadır, öğretmen ve öğrencinin süreçte etkin olduğu bu yöntem yaparak yaşayarak öğrenme temellidir. Uygulama sürecinde öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap edildiği için onların etkin katılım göstermelerine olanak verilir. Bu bilgiler doğrultusunda A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadelerin gösterip yaptırma yöntemine uygun işleniler olduğu söylenebilir. Ancak C seçeneğinde yer alan ifade doğru bir uygulama değildir; Çünkü gösterip yaptırma yönteminin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrencilerin tamamının gözlemledikleri beceriyi sergilemeleri gerekliği söylenebilir. Bundan dolayı öğrenci katılımı serbest bırakılamaz.
Soru 15
15. Üç öğretmenin derslerinde yaptıkları etkinlikler aşağıda verilmiştir:
 •  I.  Ali öğretmen, öğrencilerine “Enerji kaynakları nasıl artırılabilir?” sorusunu sorar ve öğrencilerinin bu yönde çok fazla yaratıcı fikir üretmelerini ister.
 • II. Haşan öğretmen, öğrencilerini yuvarlak bir masa etrafına oturtur, ardından onların duygu ve düşüncelerini ayırt ederek Soma’da yaşanan faciayla ilgili düşüncelerini sırayla ifade etmelerini ister.
 • III. Hüseyin Öğretmen, yaşanmış bir iş kazasını anlattıktan sonra, gönüllü öğrencilerin bu durumu sınıfta yansıtmalarını sağlar.
Öğretmenlerin yaptıkları uygulamalar sırasıyla aşağıda verilenlerden hangilerine daha uygun örnek olur?
A
Fikir taraması - Konuşma halkası - Drama
B
Beyin fırtınası - Çember - Örnek olay
C
Altı şapka - Akvaryum - Rol oynama
D
Beyin fırtınası - Konuşma halkası - Rol oynama
E
Fikir taraması -Akvaryum - Drama
15 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde verilen ifadeler incelendiğinde I. öncüldeki uygulamanın beyin fırtınası tekniğine uygun bir örnek olduğu söylenebilir. Bir problemin çözümünde bir grup insandan, kısa zamanda yaratıcı düşünmeye dayalı çok sayıda fikir toplamayı sağlayan beyin fırtınasında öğrenciler akıllarına gelen fikirlerini söylerler. Bu süreçte temel amaç sıra dışı çözüm yollarından yararlanarak sorunları çözmektir. II. öncülde verilen uygulama ise konuşma halkası tekniğine uygun bir örnektir. Konuşma halkası, öğrencilerin birbirlerini görebilecek şekilde sınıfta konumlandırıldıktan ve kendilerine sunulan bir problem durumuna ilişkin hissettiklerini sırayla ifade ettikleri; bu sayede onlarda duygu ve düşünceleri ayırt etme,empatik düşünme ve başkalarına saygı duyma becerilerini geliştiren bir tartılma tekniğidir. III. öncülde verilen uygulama ise rol oynama tekniğine uygun bir etkinliktir.Rol oynama, öğrencinin örnek olarak verilen bir problem durumundaki insanın yerine kendisini koyarak o insanın hissettiği duyguları ve davranışları anlamasını amaçlayan bir teknik-olarak kabul edilebilir. Rol oynama bu yönüyle empati becerisini geliştirmeye yönelik bir tekniktir, öğrencileri gerçek yaşamda karşılaşılabilecek sorunlara önceden hazırlamaya imkân tanır.
Soru 16
16. Aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinde “öğrencilere somut deneyimler kazandırmada yetersizlik” sınırlılığı söz konusu olduğundan bilgilerin hatırlanmasına katkının daha az olduğu söylenebilir?
A
Drama
B
Eğitsel oyun
C
Tartışma
D
Bilişsel çıraklık
E
Bireysel çalışma
16 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde verilen öğretim yöntem ya da teknikleri incelendiğinde tartışma yönteminin diğer seçeneklerde yer alan öğretim uygulamalarına göre öğrencilere somut deneyim kazandırmada katkısının daha az olacağı söylenebilir. Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktalan ortaya çıkarmak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bu yöntemin en önemli özelliklerinden biri,, Öğrencilerin sözel iletişini becerilerini geliştirerek kendini ifade etmelerini sağlamaktır.Ayrıca zaman alıcı olan bu yöntem iyi bir şekilde planlanarak uygulanırsa etkili bir öğretim yoludur. Bu yöntemin en önemli sınırlılıklarından biri görerek ve yaşayarak öğrenme temelli olmadığından somut deneyimler kazandırmada yetersiz olmasıdır.
Soru 17
17. 3. sınıf orta öğretim matematik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerine mesleklerinde deneyim kazandırmak isteyen bir öğretim üyesi onlara yirmişer dakikalık ders işleme imkanı tanımıştır. Bu süreçte her bir öğrencinin yaptığı ders görüntülü olarak kaydedilmiş, daha sonra görüntüler sınıfta izlenerek tartışılmıştır. Bu öğretim üyesinin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullandığı söylenebilir?
A
Öğretmenlik alan uygulaması
B
Büyük grup tartışması
C
İş başında eğitim
D
Mikro öğretim
E
Programlı öğretim
17 numaralı soru için açıklama 
Öncülde verilen bilgiler incelendiğinde öğretmenin yararlandığı öğretim uygulamasının mikro öğretim olduğu söylenebilir. Mikro öğretim, mesleki deneyim, uygulama, yansıtma, eleştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan bir öğretim tekniğidir. Bu teknikte küçültülmüş öğretim diliminin videoya kaydedilmesi,daha sonra yapılan çekimin bütün grupların katılımı ile öğretim ilkeleri doğrultusunda öğretmen adayının yaptığı uygulamanın öğretmenlik yeterliklerine göre eleştirel bakış açısıyla analiz edilmesi ve bu analiz sürecinde elde edilenler ışığında eksikliklerin tartışılması sağlanın Uygulanan bu süreç İle öğretmen adaydan eleştirel bakış açısıyla izleyen arkadaşlarının dönütleri ışığında deneyim, kazanırlar.
Soru 18
18. öğrencilerine ödev veren öğretmenlerin yaşadığı temel sıkıntı, öğrencilerin ödevi yapmaması ya da bir başkasına yaptırmasıdır. Aşağıdakilerden hangisini dikkate alan bir öğretmenin bu sıkıntıyla karşılaşma olasılığı daha düşüktür?
A
Boş zamanları değerlendirmek amacıyla ödev vermekten kaçınma
B
öğrenilenlerin yeni bir ürün hâline getirilmesini isteme
C
Tüm öğrencilere aynı ödevi vermek yerine, farklılıklara göre ödevi çeşitlendirme
D
ödevi yapan öğrencileri sınıfın önüne çıkarıp yapmayanlara örnek gösterme
E
Dersten geçmeyi etkileyecek üst düzey görevler seçme
18 numaralı soru için açıklama 
Ödevler, öğretmenler tarafından öğrencilerin ders dışı zamanlarda bazen derse hazırlık, bazen değerlendirme, çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, tekrar genişletme ve tamamlama olanağı sağlayan çalışmalardır, ödevler boş zamanların değerlendirilmesi için değil, eğitsel amaçlara ulaşmak için verilir, öğretmenlerin etkili biçimde ödev uygulamalarından yararlanabilmeleri için verecekleri ödevleri iğrenci özelliklerini yani bireysel farklılıkları dikkate alarak belirlemeleri gerekir. Bu şekilde her öğrenci seviyesine ve ilgilerine uygun bir ödevi yapmak için görevlendirilmiş olacak, bu şekilde ödevi yapmaya olan istekleri artacaktır.
Soru 19
19. Bir öğrencinin derste yapılan etkinliğin ardından “Bu derste neler yaptınız? Bu derste yaptıklarınızın diğer derslerde yaptıklarınızdan farkı nedir?” sorusuna verdiği cevap aşağıdadır: Ben bundan önce öğretmenimi hep dinleyip not almaya çalışırdım. Yani derste işlenen konuyu sorgulamak, hele ki bunu farklı yönleri göz önüne alarak yapmak aklımıza dahi gelmiyordu. Derste belirli ilkelere göre soru ve sorun çözmeye çalışmıştık. Ama bugün öğretmenimizin sunduğu örnek durumu hem klasik hem de özgün yollarla çözmeye çalıştık. Sorunda herkesin kabul ettiği verilerin dışındaki unsurlara da odaklandık. Son aşamada tüm fikirleri birleştirip karar verdik.Sanırım bugün derste hiç sıkılmadım. Çünkü ulaştığım sonuç verilecek en doğru karardı. Buna göre derste kullanılan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
örnek olay
B
Eğitsel oyun
C
Anlatım
D
Altı düşünce şapkası
E
Atölye çalışması
19 numaralı soru için açıklama 
Öğrencinin yaptığı değerlendirme incelendiğinde derste yapılan etkinlikte öğrencilere bir durum sunulduğu, öğrencilerin bu durumu farklı yönlerden analiz ettiği ve sürecinde sonunda tüm fikirleri birleştirerek doğru karar verdiği görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda derste yararlanılan uygulamanın seçenekler arasında yer alan altı şapkalı düşünme olduğu söylenebilir. Altı şapkalı düşünme tekniği, bir konunun haritasını çıkararak farklı yönlerini görmeyi,yanal düşünme becerisini geliştirmeyi sağlan bilinçli düşünmeyi öğretir ve düşünme etkinliğini belli bir düzene sokar Bu tekniğe göre karara varma sürecinde soruna çözüm olabilecek olumlu, olumsuz, yaratıcı, net, duygusal veriler göz önünde bulundurulmaya çalışılır ve bu süreçte tüm veriler sistematize edilerek doğrular elde etmek amaçlanır.
Soru 20
20. Bir öğretmen öğrencilerinin üretirken öğrenmesini,ürettiğini sergilemesini ve bu yolla öz güven becerilerini geliştirmeyi amaçlar.Sınıfın dört köşesinde oluşturduğu çalışma alanlarına tüm öğrencilerin dönüşümlü olarak uğrayıp farklı zekâ alanlarına dayalı öğrenme görevlerini destekleyecekleri düzen oluşturur. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarına ortam oluşturur. Öğretmenin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullandığı söylenebilir?
A
Köşelenme
B
Görüş geliştirme
C
istasyon
D
Deney
E
Bilişsel çıraklık
20 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde öğretmenin, sınıfta farklı etkinlik merkezleri oluşturduğu görülmektedir, öğretmen bu merkezlerde, öğrencilerin yaratıcılık becerilerini işe koşarak farklı zekâ alanlarına hitap eden etkinliklerde belli bir düzen içinde dönüşümlü çalışmalarını sağlamıştır Bu doğrultuda öğretmenin Öğrenme - öğretme sürecinde istasyon tekniğinden yararlandığı görülmektedir. Farklı etkinlik masalarında, öğrenci -gruplarının belli sürede çalışması ve önceki grubun bıraktığı yerden devam etmesiyle iletişim becerileri,kurallara uyma alışkanlığı, toplumsal bir sorun üzerinde düşünme ve bir işi başarabilme duygusunun oluşmasını sağlayan istasyon tekniğinde, öğrenciler daha çok yaratıcı düşünme becerileri temelinde ürünler oluştururlar. Bu teknik sayesinde öğrencilerde üretme, sergileme, öz güven ve yarım kalan bir ışı devam ettirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanmış olunur.
Soru 21
21. Aşağıdaki tabloda bazı öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilmek istenen yaşantılar ve bu yaşantılarda kullanılan araçlar verilmiştir. öğrenme sürecinde yapılmak Kullanan Araç istenen I.     Sınıfta karşılaşılacak sağlık Modeller sorunlarına doğru müdahale yolları II.    Değişime açık konuların su- Tepegöz numu ve değişimi kaydetme III.   Doğadaki değişimin ilk elden Televizyon verilerle ispatı IV .   Ders kitabındaki tablonun Opak gösterimi yoluyla bilgi aktarı- projektörümı Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisindeki aracın değiştirilmesi, öğretilmek istenen bilginin kalıcılığı ve amaca uygun işlemlerin yapılması açısından daha gereklidir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
21 numaralı soru için açıklama 
öğretim sürecinde öğrencilerin edinmeleri istenen yaşantıların oluşturulmasında kullanılacak öğretim araç gereçlerinin uygun şekilde belirlenmesi son derece önemlidir.Bu doğrultuda öncülde verilen eşleştirmeler incelendiğinde I. ve IV eşleştirmelerin doğal şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak II. ve III. eşleştirmeler doğru değildir.II. ifadede verilen eşleştirmede değişime açık konuların sunumu ve değişimi kaydetme noktasında tepegöz uygun bir öğretim aracı olmaz. Tepegöz hazırlanan saydamın bir perdeye yansıtılmasını sağlayan bir öğretim aracıdır. Kaydetme ve yansı üzerindeki bilgileri değiştirme gibi bir özelliği yoktur. III. öncülde verilen eşleştirmede ise doğadaki değişimin ilk elden verilerle ispatının sağlanmasında televizyon uygun bir,araç değildir. Çünkü televizyon hazırlanan görsel yayının görme ve işitme organlarıyla öğrenci tarafından algılanmasını sağlayan araçlardır. Bu bilgiler ışığında II. ve III. eşleştirmelerde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için eşleştirmede yer alan aracın değiştirilmesi öğretilmek istenen bilginin kalıcılığı ve amaca uygun işlemlerin yapılması açışından daha gereklidir.
Soru 22
22. Öğretim sürecinde eğitim teknolojilerinin etkili şekilde düzenlenebilmesi için öğretmenlerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerektiği söylenemez?
A
Öğrencilerin yaş, beden ve zihin özelliklerini inceleme
B
Kılavuz kitapta yer alan hedefleri gözden geçirme
C
Kazandırılacak davranışlara uygun eğitim yaşantılarını seçme
D
Söz konusu dersle ilgili öğrencilerin Öğrenme geçmişlerini belirleme
E
Okul idaresinin beklentilerini ortaya çıkaracak ihtiyaç analizi yapma
22 numaralı soru için açıklama 
Öğretim sürecinde eğitim teknolojilerinin etkili şekilde düzenlenebilmesi için öğretmenlerin öğrencilerin yaş, beden ve zihin özelliklerini incelemesi, kılavuz kitapta yer alan hedefleri gözden geçirmesi, kazandırılacak davranışlara uygun eğitim yaşantılarını seçmesi, söz konusu dersle ilgili öğrencilerin öğrenme geçmişlerini belirlemesi gerekmektedir Ancak öğretmenlerin okul yönetiminin beklentilerini dikkate alarak bu düzenlemeleri yapması gerektiği söylenemez.Çünkü eğitim teknolojileri kazanımlar,öğrenciler, konu alanı, öğretmen yeterlilikleri, araç gerecin özellikleri ve fiziksel ,ortam özelliklerine göre belirlendiğinde eğitsel anlamda daha doğru bir uygulama yapılmış olur.
Soru 23
23. Bir öğretim üyesi program geliştirme dersinde bir eğitim programının geliştirildiği süreci oluşturduğu aşağıdaki görsel yardımıyla öğrencilerine anlatmıştır. s1 Öğretim üyesi bu görseli oluştururken daha çok aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisini dikkate almıştır?
A
Yakınlık
B
Vurgu
C
Zıtlık
D
Bütünlük
E
informal denge
23 numaralı soru için açıklama 
Öğretmenin hazırladığı görselde yer alan öğeleri ilişkilendirerek bütünlük ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Oluşturulan görsel unsurların bir anlam ifade etmesi için görselin gelişigüzel düzenlenmesi yerine belirli bir bütünlüğü ihtiva etmesi gerekir.Bütünlüğün dikkate alınması için oklarla yapılan ilişkilenmelerde çizgilerin görsel unsurların üzerinden çekilmeden belirli bir sistemde konumlandırılması gerekir. Yani bu ilke görselde Öğeler arasındaki ilişkileri belirginleştirme işlevine hizmet eder. Görselde bir araya getirilen unsurların belirli bir anlam bütünlüğünde ve mantığa uygun yerleştirilmesini sağlar.
Soru 24
24. Öğretmenler öğrencilerin gerçekleştirecekleri hedeflerin düzeyine uygun yaşantılar belirlemelidir.Hedef düzeyi arttıkça daha somut yaşantılardan yararlanmalıdır. Buna göre aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirme sürecinde Dale’in yaşantı konisinin tabanına daha yakın yaşantılardan yararlanılmalıdır?
A
Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır.
B
Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar.
C
Isınma için kullanılan yakıtları listeler.
D
Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür.
E
ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar.
24 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde, öğretimde bireylerin sürece ne kadar çok duyu organıyla katılırsa o kadar üst düzey kazanımların gerçekleşeceğine yer verilmiştir. Yani araç gereçlerin ne kadar çok duyu organına hitap ettiği ile öğretim sürecinde edinilecek kazanımların doğrudan ilgili olduğu vurgulanmıştır.Oale in yaşantı konisinde aşağıya inildikçe öğrencinin süreçte kullandığı duyu organı sayısı artar. Bu bağlamda, öğrencilerin B seçeneğinde yer alan yaşantıyı geçirdiklerinde daha üst düzey hedeflere ulaşacakları söylenebilir Çünkü bu seçenekte yer alan deney uygulamaları doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar arasında yer alır. Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılarda koninin tabanında yer aldığı için öğrencinin en fazla duyu organını kullandığı ve en somut şekilde gerçekleştirilen öğrenme faaliyetleridir.
Soru 25
25. Bir öğretmen ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinden Remzi’ nin ders anında etkinliklere katılmak yerine sınıfın lider öğrencilerinden biri olan Duygu’ya sürekli olarak baktığını görür. Remzi’nin tavırlarını gözlemleyerek durumu analiz etmeye çalışan öğretmen onun derslerden geri kaldığını fark edince bireysel görüşme yapmaya karar verir. Bireysel görüşme sürecinde Remzi’yi uyarmayı düşünen öğretmen onun “Öğretmenim onu görünce benim için her şeyin anlamı değişiyor. Biliyorum saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Ama içimdeki sevgiyi zaman içinde büyüttüm, onun ve bu sevgimin çok değerli olduğunu düşünüyorum.” der. Bu durumda öğretmen ona onu anladığını yansıtan açıklamalarda bulunarak derslerinden geri kalmasının yaratacağı olumsuz durum hakkında bilgilendirme yapar. Bu süreçle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Öğrencilerin gelişim özellikleri öğretmenin yararlanacağı disiplin sağlama yolunu düzenlemede dikkate alınmıştır.
B
Öğretmen iletişim sürecinde öğrenciyi baskın kılarak onun düşüncelerini değiştirebileceğini temel almıştır.
C
Öğretmen sınıfta disiplin sorunlarının oluşmaması için öncelikle tüm öğrencileri etkinliklere katması gerektiğinin farkındadır.
D
Öğrencisini anladığını yansıtan öğretmen empati kurarak onun derse katılımı yönünde kılavuzluk etmiştir.
E
Öğretmen istenmeyen davranışa sunacağı disiplin sağlama yolunu davranışın niteliğine göre belirlemiştir.
25 numaralı soru için açıklama 
Sınıf yönetimi öğretimin verimliliğini sağlamak için sınıfın ısı, ışık, düzen, temizlik,iletişim ve diğer değişkenlerin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Sınıfta tüm öğrencilerin etkin kılınması disiplin sorunlarının minimize dilmesinde önemli bir etmendir, öğretmen bunu sağlamak için farklı öğretim yöntem yada tekniklerinden yararlanmalıdır. Bu süreçte farklı nedenlerden dolayı istenmeyen davranışlar oluşabilir. Bu durumda öncelikle öğretmen sorunun kaynağını araştırmalı, daha sonra sorunun niteliğine ve öğrenci Özelliğine göre davranış kontrol mekanizmalarını harekete geçirmelidir. Sınıfta öğrencilerle öz saygı geliştirici bir iletişim sürecinin hakim kılınması ve öğrencinin anlaşıldığının iletilmesi sorunun etkilerinin azaltılması açısından önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda A, C. D ve E seçeneklerindeki bilgilere ulaşılabileceği söylenebilirken B seçeneğine ulaşılamaz. Çünkü öğretmen bu iletişim ve etkileşim sürecinde öğrencisini baskın kılmamıştır. Çağdaş yaklaşımda iletişim sürecinde hem kaynak hem de alıcı düşüncelerini söylemeyebilme imkanı bulur.Yani baskın bir taraf yoktur. Bu süreçte öğretmenin öğrencinin düzeyini önemsediği dikkate alındığında çağdaş sınıf yönetimi ilkelerinin temel alındığı söylenebilir Zira öğretmen öğrencinin düşüncelerini değiştirme gayreti için de değildir.
Soru 26
26. Derste sınıfın tamamına yakınının kendi aralarında konuştuklarını fark eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması daha etkili bir çözüm yolu olur?
A
Konuşan öğrencilerle bireysel görüşme yapmak
B
Öğrencilerin tamamını uyararak yaptıklarının yanlışlığını açıklamak
C
Konuşan öğrencilere verilecek cezayı belirleyerek bunu tahtaya yazmak
D
Okul yönetimi ve ailelerden yardım istemek
E
Sürdürülen etkinliğe ara vererek başka bir etkinliğe geçiş yapmak
26 numaralı soru için açıklama 
İstenmeyen .davranış, derse ilginin.azaldığını, koptuğunu, gösterir. Sınıfın tamamına yakınının ya da; tamamının derse olan ilgisini kaybettiği durumlarda öğretmenin davranışlarında, ortamda, araçlarda yada yöntemde değişiklik yapması doğru olacaktır. Bo şekilde dersi öğrenci için ilgi çekici bir hale getlrebilir. Bu bilgiler ışığında böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin dersine ara vererek ders etkinliğinde değişiklik yapması daha doğru bir davranış olacaktır.
Soru 27
27.  Sınıf kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Öğrencilerin kurallara uyum göstermelerinde kuralları önermiş olmaları önemlidir.
B
Sınıftaki öğrenci profiline göre değişen kurallar örtük amaçlardan etkilenir.
C
Öğrenciler tarafından anlaşılan ve olumlu olan kurallara uyma eğilimi artar.
D
Kurallara uymayan öğrencilerin alacakları cezalar da öğrenciler tarafından önerilir.
E
Öğrencilerin uymayacakları kurallar listeden çıkarılırsa inandırıcılık artar.
27 numaralı soru için açıklama 
Öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde etkili bir sınıf yönetimi sergilemek için sınıfın farklı özelliklerdeki bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütün olduğunu ve bu bütünün düzen içinde bir arada bulunabilmesi için belirli kuralların oluşturulması gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Bu kuralların oluşturulmasında da öğrencilerin bu kuralları içselleştirmeleri için onlara da söz hakkı vererek demokratik bir kural belirleme süreci oluşturmalıdırlar, öğrenme sürecinde kendileri de bu kurallara uyum sağlamalı, söz ve davranıştan arasında tutarlılık göstermelidirler. Belirlenen kuralların kritik davranışlara yönelik ve işlevsel olması sağlanmalı ve kurala neden uyulması gerektiği açıklanmalıdır. Kuralların olumlu ifadelerden oluşması, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması sağlanmalıdır. Ancak kural belirleme sürecinde kurala uyulmadığı takdirde sonucunda karşılaşılacak durum öğrenci inisiyatifine bırakılması doğru bir uygulama olmaz. Kurala uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırım Öğretmen kontrolünde belirlenmelidir.
Soru 28
28. Bir öğretmenin çekingen öğrencilerine olumlu dönüt sunmaya çaba gösterdiği, başarılıların her olumlu davranışına maddi pekiştireç sunmadığı ve sosyal olanları grup çalışmalarına yönlendirdiği gözlenmiştir. Bu gözlem sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Öğrenciler iletişim sürecinde baskın kılınmıştır.
B
Önleyici modelden yararlanılmıştır.
C
Öğrencilerin özgün olduğu dikkate alınmıştır.
D
Öğretmen model olmaya çaba göstermiştir.
E
Duyuşsal alan kazanımları gerçekleştirilmiştir.
28 numaralı soru için açıklama 
öğretmenin çekingen öğrencilerine olumlu dönüt sunmaya çaba göstermesi, başarılı öğrencilerin her olumlu davranışına maddi pekiştireç sunmaması ve sosyal olan öğrencileri grup çalışmalarına yönlendirmesi onun öğretim sürecinde gerçekleştirdiği uygulamalarda bireysel farklılıkları dikkate aldığını ve her öğrencinin kendine özgü olduğunu kabul ederek davrandığını göstermektedir. Bu şekilde öğretmen her öğrenciye özelliği ve ihtiyaçları doğrultusunda davranarak etkili sınıf yönetimim sağlamaya çalışmıştır
Soru 29
29. Bir testin geçerliği yüksek olsa bile güvenirliği düşük olabilir.” ifadesini örneklendirecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Test, konu alanını iyi örneklendirmiştir ancak amacına uygun sorulardan hazırlanmamıştır.
B
Test, bilen ve bilmeyen öğrencileri iyi ayırt etmiştir.Ancak objektif olarak puanlanmamıştır.
C
Testteki sorular orta güçlüktedir. Ancak öğrencilerin ilerideki başarısını tahmin edememiştir.
D
Test, hatalardan arınıktır ancak sorular belirtke tablosuna uygun olarak hazırlanmamıştır.
E
Hazırlanması ve uygulanması açısından kolay bir testtir. Ancak uygulama süresi oldukça uzundur.
29 numaralı soru için açıklama 
Güvenirlik, ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Geçerlik ise genel olarak ölçme aracının ölçmek istediği özelliği tam ve doğru olarak ölçebilmesidir. Seçenekler tek tek incelenecek olursa A seçeneğinde testin konu alanını iyi örneklemiş olması kapsam geçerliğinin yüksek, amacına uygun olmayan sorulardan oluşması yapı geçerliğinin düşük olduğunu gösterir. C seçeneğinde testteki soruların orta güçlükte olması güvenirliğin yüksek*.öğrencilerin ilerideki başarılarını tahmin.'ödememesi yordama geçerliğinin düşük: olduğunu gösterir. D seçeneğinde testin hatalardan arınık olması güvenirliğin yüksek, belirtke tablosuna uygun olmayan sorulardan hazırlanması kapsam geçerliğinin düşük olduğunu gösterir. E seçeneğinde hazırlanması've uygulanması açısından kolay.olması kullanışlılığı yüksek, uygulama süresinin uzun olması kullanışlılığın düşük olduğunu gösterir. Ancak B seçeneğinde testin bilen ve bilmeyen öğrencileri iyi ayırt etmesi yapı geçerliğinin yüksek,objektif olarak puanlanmamasının güvenirliğin düşük olduğunu gösterir.
Soru 30
s2 Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
5. madde iyi ayırt edicidir fakat geliştirilebilir.
B
Düzeltilemiyorsa eğer, testten mutlaka çıkarılması gereken madde 1. maddedir.
C
Testin güvenirliğine en fazla katkısı olan madde 3. maddedir.
D
Ölçülmesi istenen özelliğe sahip öğrencileri hiç ayırt edemeyen madde 2. maddedir.
E
Testte öğrencilere en zor gelen madde 4.maddedir.
30 numaralı soru için açıklama 
Bir maddenin doğru cevaplanma yüzdes'i madde güçlüğüdür. Madde güçlüğü bize, o maddenin sınıfın yüzde kaçı tarafından cevaplandığını böylelikle maddenin öğrencilere zor ya da kolay geldiği hakkında bilgi verir. Ayırt edicilik indeksi ise bir maddenin, o maddeyle ölçülmesi istenen özelliğe sahip olan öğrencilerle sahip olmayan öğrencileri ayırt etmesidir. Ayırt edicilik indeksi ise maddenin kalitesi hakkında bilgi verir. Bir maddenin testten çıkarılıp çıkarılmayacağına madde ayırt edicilik indeksine bakarak karar verilir. Buna göre seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Ayırt edicilik indeksleri 0,30 ile 0,39 arasında olan maddeler iyi ayırt edicidir, geliştirilebilir. Çünkü bir maddenin çok iyi ayırt edici olması için ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması istenir.-Eğer bir madde negatif ayırt ediciliğe sahipse o madde ters yönde ayırt eder. Bu da istenmedik bir durumdur. Negatif ayırt ediciliğe sahip olan maddeler eğer düzeltilemiyorsa testten mutlaka çıkarılmalıdır. B seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Bir maddenin testin güvenirliğine katkısının yüksek olması için güçlüğün orta seviyede, ayırt ediciliğinin yüksek olması istenir.Verilen maddelere bakıldığında orta güçlükte ve ayırt ediciliği yüksek olan maddenin 3. Madde olduğu, C seçeneğinde verilen ifadenin doğru olduğu söylenir Bir maddenin güçlük indeksi 0'a yaklaştıkça o madde zorlaşır, +1'e yaklaştıkça o madde kolaylaşır Verilen maddelere bakıldığında en zor maddenin 4. madde olduğu, E seçeneğinde verilen ifadenin doğru olduğu söylenir. Ayırt edicilik indeksi O’a yaklaştığında maddenin ayırt ediciliği düşer. Yani bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt edemez. 2. maddenin ayırt ediciliği düşüktür. Fakat hiç ayırt edemediği söylenemez. Bilen ile bilmeyen öğrenciyi hiç ayırt edemeyen maddenin değeri 0.00 olmalıdır. Buna göre D seçeneğinde verilen ifade söylenemez.
Soru 31
31. Bir üniversitede, her sorunun 10 puan değerinde olduğu 10 soruluk bir matematik testi uygulanmıştır. Bu testten 75 puan ve üzerinde alacaklar dersi geçecektir.Sınava giren öğrencilerden Kerem 85 puan alarak dersi geçmiştir. Verilen bilgide ölçme ve değerlendirme sürecine ait aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
A
Ölçme kuralı
B
Ölçüt
C
Tanılayıcı değerlendirme
D
Ölçüm
E
Düzey belirleyici değerlendirme
31 numaralı soru için açıklama 
Ölçme işlemi yapılırken ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne kadar değer verileceğinin belirlenmesi ölçme kuralıdır. Soruda verilen bilgide de her sorunun 10 puan değerinde olması ölçme kuralıdır, ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembol ölçümdür. Sınav yapılıyor, sınava giren Kerem adlı öğrenci sınavdan 85 puan alıyor. Burada 85 puan ölçümdür. Ölçme sonuçları hakkında karara varmak için kullanılan referans noktası ölçüttür. Testten 75 puan ve üzeri alacakların dersi geçmesinde 75 puan bir Ölçüttür. Dönem sonunda yapılan, öğrenciler hakkında geçti ya da geçmedi gibi kararlar alınan değerlendirme düzey belirleyici değerlendirmedir.Kerem sınavdan 85 puan almış ve dersi geçmiştir. Burada düzey belirleyici değerlendirme yapılmıştır. Buna göre "ölçme kuralı, ölçüt, ölçüm, düzey belirleyici.değerlendirme kullanılmışken C seçeneğinde verilen tanılayıcı değerlendirme kullanılmamıştır.
Soru 32
s32 Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A
Biyoloji ve tarih testleri arasında yok denecek kadar az ilişki vardır.
B
En yüksek ilişki fizik ve matematik testleri arasındadır.
C
Matematik testinde ortalama öğrenme düzeyi en düşüktür.
D
Tarih testinden alınan puanlar arttıkça fizik testinden alınan puanlar da artacaktır.
E
Öğrenciler biyoloji testinde başarılı oldukları için kimya testinde de başarılıdırlar.
32 numaralı soru için açıklama 
Korelasyon değerlerine bakarak değişkenler arasında var olduğu görülen ilişkinin yönü ve miktarı hakkında yorum yapılabilir.Neden - sonuç ilişkisi, en başarılı / en başarısız olunan dersler, en ayırt edici test ve derslere göre başarı karşılaştırması hakkında korelasyon değerlerine bakılarak yorum yapılamaz. Bu bağlamda seçenekler analiz edildiğinde en yüksek ilişki -0,90 korelasyon ile matematik ve tarih testleri arasındadır. Korelasyon değerinin negatif olması değerini küçültmez. Yalnızca yönünün farklı olduğunu gösterir. B seçeneğinde verilen ifade söylenemez. Korelasyon-değerinin öğrenme düzeyi hakkında bilgi yemlediğinden C seçeneğinde verilen ifade de söylenemez; Tarih ve fizik testleri arasında negatif korelasyon vardır. Bir testten alınan puanlar arttıkça diğer testten alınan puanlar azalacaktır. D seçeneğinde verilen ifade de söylenemez. Korelasyon neden sonuç ilişkisi vermediğinden E seçeneğinde verilen ifade de söylenemez Ancak A seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Korelasyon sıfıra yaklaştıkça o iki değişken arasında ilişkinin azaldığı söylenebilir.
Soru 33
33. Öğrencilerine verdiği performans görevlerini puanlarken dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanan Eda Hanım’ın bu uygulamasındaki temel gerekçe aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Öğrenme - öğretme sürecinin verimliliğini artırmak
B
Öğrencilerle ilgili olan kişileri de değerlendirmeye katmak
C
Öğrencilerin öğretim sürecine güdülenmesini sağlamak
D
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak
E
Puanlama aşamasındaki hataları azaltarak objektifliği sağlamak
33 numaralı soru için açıklama 
Gözlemlerin puanla tanımlanmış kategorilerden (ölçütlerden) uygun düşen boyuta kaydedilmesini sağlayan değerlendirme aracı rubriktir. Rubriklerde ölçütler önceden belirlendiği için puanlamada objektiflik sağlanır. Performans görevleri, puanlanırken objektifliği sağlamak zordur. Rubrik kullanılarak puanlamadaki hatalar azaltılmaya ve objektiflik sağlanmaya çalışılır. Buna göre rubrik kullanmadaki en temel gerekçe E seçeneğinde verilmiştir. Sorunun en güçlü çeldiricisi olan C seçeneğinde verilen gerekçenin oluşabilmesi için öğrencilerin de değerlendirme sürecine katılmaları gerekir.Bu da öz, akran ve grup değerlendirme ile gerçekleştirilir.
Soru 34
S34
A
I > III > V > IV > II
B
III > II > V > I > IV
C
III > V > IV > I > II
D
V > II > I > III > IV
E
V> IV > III > I > II
34 numaralı soru için açıklama 
Dağılımların çarpıklığı, grupların kendi içindeki puan dağılımı ile ilişkilidir. Bir sola çarpık dağılım her zaman tüm gruplarda başarılı olacak diye bir şart yoktur. Eğer elimizde sayısal bir değer (medyan) var ise medyanı büyük olan grup daha başarılıdır.Bu bağlamda sıralama III > II > V > I > IV şeklindedir.
Soru 35
SORU35
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
35 numaralı soru için açıklama 
C35
Soru 36
S35 36. Standart sapması 3 olan bu sınavdan 58 puan alan Anıl, sınıfın yaklaşık yüzde kaçından daha başarılıdır?
A
%2,5
B
%13
C
%34
D
%85
E
%99
36 numaralı soru için açıklama 
S36
Soru 37
37. Coğrafya öğretmeni Fatma Hanım, rahatsızlığı nedeniyle ertesi gün uygulaması gereken sınavın sorularını hazırlayamamıştır. Fatma Hanım hazırlayacağı sorular için çok az zamanı olduğundan hangi ölçme aracını kullanarak uygulama yapacağına karar vermekte zorlanmaktadır. Hazırlanması fazla zaman almayan ve kolay hazırlanan bir sınav yapmak istemektedir. Buna göre Fatma Hanım’ın aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması en uygundur?
A
Portfolyo
B
Yazılı yoklama
C
Çoktan seçmeli
D
Tamlayıcı dallanmış ağaç
E
Performans görevi
37 numaralı soru için açıklama 
Soruda Fatma Hanım’ın az zamanı olmasından dolayı kolay ve çabuk bir sınav hazırlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda Fatma Hanım'a önerilebilecek en uygun sınav, yazılı yoklamadır. Çünkü yazılı yoklamaların'hazırlanması ve uygulanması oldukça pratiktir ve az zaman alır. Yazılı yoklamalar hazırlanması ve uygulanması açısından kullanışlı ölçme araçlarındandır.
Soru 38
38.KPSS kursuna giden Damla, her gün yüzlerce soru çözmüş ve sayfalarca konu tekrarı yapmıştır.Gittiği kursta yapılan en son deneme sınavından oldukça yüksek puan alan Damla’ya öğretmeni,“Sınavdan yüksek puan aldın. Artık senden KPSS’de de yüksek puan bekliyoruz.” demiştir, öğretmen ve diğer meslektaşlarının yorumlarına göre Damla ve Damla’ya benzer öğrencilerin bilen öğrenciler olduğunu düşünmektedirler. Damla da artık sınava az bir süre kaldığından, yeteri kadar çalıştığını düşünerek sınava hazırlanmayı bırakıp dinlenmeye başlamıştır.KPSS’den çıktıktan sonra beklediğinden oldukça düşük puan alan Damla, “Deneme sınavından yüksek not almıştım. Neden böyle oldu?” sorusunu kendi kendine sormuştur. Damla’nın, kursta girdiği en son deneme sınavının geçerlik türlerinden düşük olanlarının bir arada verildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapsam - Görünüş
B
Yordama - Yapı
C
Yordama - Uygunluk
D
Uygunluk-Yapı
E
Yordama - Kapsam
38 numaralı soru için açıklama 
Eğer bireylerin test puanı, bireylerin ilerideki bir performansını yordamak yani ileride ne olacağına karar vermek amacıyla kullanılacaksa ya da ölçüt puanlan ilerideki bir zamanda elde edilmek zorundaysa testin yordama geçerliğine bakılır. Yordama geçerliği, önceden uygulanmış bir testin sonuçlarının, testin ölçtüğü özellik ile ilişkili gelecekteki bir durum hakkında önceden bilgi sağlayabilme derecesidir. Damla deneme sınavından yüksek puan almıştır.Yüksek puan alması, onun ileride yapılacak olan KPSS de de yüksek puan alacağının beklentisini oluşturmuştur. Ancak Damla, KPSS’de yüksek puan alamamıştır. Bu da yapılan deneme sınavının, öğrencinin ilerideki başarısının tahmin edemediği, yordayamadığı anlamına gelir. Deneme sınavının yordama geçerliği düşüktür. Bunun haricinde Damla ve ona benzer..öğrenciler bilen öğrencilerdir. KPSS'de düşük puan alan Damla biliyorken bilmiyormuş gibi sonuç almıştır. Bu durumda bilen ile bilmeyen öğrenci ayrılmadığından testin yapı geçerliği de düşüktür.
Soru 39
39.
 • I.     Öğrencileri yan yana dizerek boylarını ölçmek.
 • II.  Matematik testi sonrasında öğrencinin matematik başarısını ölçmek
 • III. Sınıfın uzunluğunu adımlayarak ölçmek
 • IV. Testten alınan puanlarla sınıfın not ortalamasını hesaplamak
 • V.   Suyun sıcaklığını termometre ile ölçmek
Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde doğrudan ölçme yapılmıştır?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, III, IV ve V
39 numaralı soru için açıklama 
Ölçülecek özelliklerin, araya başka değişken girmeden, doğrudan gözlenmesi ile yapılan ölçme doğrudan ölçmedir. Öğrencileri yan yana dizerek boylarını ölçmek, sınıfın uzunluğunu adımlayarak ölçmek doğrudan ölçmedir. Bu ölçmelerde araya başka değişken girmemiş, ölçülmek istenen özellik doğrudan ölçülmüştür. Test yardımıyla öğrencilerin başarılarını ölçmek, termometre ile sıcaklık ölçmek dolaylı ölçmeye örnektir. Testten alınan puanlarla sınıf not ortalamasını hesaplamak ise türetilmiş ölçmedir. Çünkü aritmetik ortalamanın hesaplanabilmesi için önceden tanımlanan matematiksel işlemlerin kullanılması gerekmektedir. Buna göre I. ve III. ifadelerde doğrudan ölçme yapılmıştır.
Soru 40
40. Bir öğretmen öğrencilerin beden eğitimi dersindeki performanslarını belirlemek istemektedir. Bu bağlamda öğrencilere,hangi performansta ne kadar puan alacakları bir araç dağıtmıştır. Bu araca.......... denir. Daha sonra öğrencilerin hangi performansa ne düzeyde kazandığını belirlerken likert ölçek olan............. kullanmıştır. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi sözcükler gelmelidir?
A
rubrik - çeteleme aracı
B
rubrik - derecelendirme ölçeği
C
çeteleme aracı - puanlama yönergesi
D
kontrol listesi - rubrik
E
derecelendirme ölçeği - kontrol listesi
40 numaralı soru için açıklama 
Hangi performansa ne kadar sayı sembol verileceğini gösteren çizelge, dereceli puanlama anahtarı yani rubriktir. Rubrik öğrenciye önceden verilir. Fakat öğretmenin kullandığı likert ölçek İse derecelendirme ölçeğidir. Derecelendirme ölçeği öğrenciye verilmez. Öğretmen puanlama yapar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online -2

Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online -2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
41. Aynı yaş grubundaki bireyler için değişik numaralarda ayakkabıların, değişik bedenlerde elbiselerin olması, aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A
Gelişim bir süreçtir.
B
Gelişim bir bütündür
C
Gelişim nöbetleşe devam eder.
D
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
E
Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir
1 numaralı soru için açıklama 
Her insanın sahip olduğu özellikler onu diğer insanlardan farklı kılar. Aynı özellikler aynı yaş grubundaki bireylerde farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle soruda verilen bazı özelliklerin aynı yaş grubundaki bireylerde farklı olması “Gelişimde bireysel farklılıklar vardır'' ilkesiyle alakalıdır.
Soru 2
42. Geleneksel psikanalitik kurama ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Süperego, doğuştan gelen enerjisiyle, insanı insan yapan değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
B
Savunma mekanizmaları, idin sınır tanımaz isteklerini kontrol etmek için süperegonun geliştirdiği davranış örüntüleridir.
C
Ego, id ve süperegoyu kontrol ederek bireyin, yaşadığı çevre ile uyumlu olmasını ve varlığını sorunsuz bir şekilde sürdürmesini sağlar.
D
İd, bireyin haz arayan yönünü gösterir. Çocuklukta çok baskın iken ergenlik dönemi sonunda gücünü tamamen yitirerek ortadan kalkar.
E
Ego, kişiliğin dengeleyici unsurudur. Ego, idin isteklerini dizginler ve süperegonun oluşmasını sağlar, süperego oluştuktan sonra ise işlevini yitirerek ortadan kalkar.
2 numaralı soru için açıklama 
Ego, bireyin ilkel içgüdüleri (id) ve toplumun kuralları (süperego) arasındaki dengeyi gözeterek bireyin çevresine uyumlu olmasını sağlar. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade doğrudur. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise yanlıştır.
Soru 3
43. Beş yaşındaki Mert gitar çalmayı çok istemektedir.Amcası da doğum gününde Mert’e bir klasik gitar hediye eder ve Mert'in gitar çalmayı öğrenebilmesi için özel öğretmen bulur. Ancak müzik öğretmeni,Mert’in kolunun gitarı tam olarak saramadığını,parmaklarıyla tellere basmakta zorlandığını ve müzik terimlerini anlayamadığını görünce Mert’in amcasına “Mert’in istekli olması çok güzel ancak gitar çalmayı öğrenebilmesi için bu durum yeterli değil. Öncelikle gitarı düzgün bir şekilde tutabilmesi ve tellerine uygun şekilde basabilmesi gerekir. Şu anda bunların hiçbirini yapabilecek seviyede değil. Biz bu derslere birkaç yıl sonra başlasak daha verimli olur.” diyerek Mert’e ders vermeyi bırakmıştır. Müzik öğretmeninin bu açıklamasında gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan özellikle hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir?
A
Büyüme
B
Olgunlaşma
C
Kritik dönem
D
Hazırbulunuşluk
E
Zaman
3 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın biyolojik olarak bir davranışı yapabilecek düzeye ulaşması, olgunlaşma kavramıyla ifade edilir. Olgunlaşma, büyüme kavramını da içine alır ve öğrenme için ön koşuldur. Herhangi bir davranışı öğrenilebilmesi için öncelikle organizmanın o davranışı öğrenebilecek olgunluk düzeyine ulaşmış olması gerekir. Söz konusu durumda da müzik öğretmeninin öncelikle olgunlaşma kavramına vurgu yaptığı söylenebilir.Çünkü Mert'in istekli olmasına rağmen gitarı düzgün tutamaması, tellere düzgün basamaması ve müzik terimlerini anlayamaması olgunlaşma düzeyinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Soru 4
44. KPSS’ye hazırlanan öğrenciler, ilk girdikleri denemelerde daha önceden hiç karşılaşmadıkları kavramlarla karşı karşıya kaldıklarında bu kavramları günlük dildeki anlamlarını göz önüne alarak yorumlayıp soruları bu çerçevede cevaplamaya çalışırlar. Genellikle seçeneklerdeki kavramlardan kendilerine en tanıdık geleni seçerler ve çoğu zaman bu soruları yanlış çözerler. Öğrencilerin bu davranışı, Piaget’nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Sosyal geçiş
B
Olgunlaşma
C
Özümleme
D
Uyum kurma
E
Sezgisel düşünme
4 numaralı soru için açıklama 
Piagefnin zihinsel gelişim kuramında bireyin karşılaştığı yeni bir durumu zihninde var olan şemalaria açıklamaya çalışması, özümleme kavramıyla açıklanır. Söz konusu durumda da KPSS'ye hazırlanan bireylerin deneme sınavlarında ilk kez karşılaştıkları kavramları mevcut bilgileriyle açıklamaya çalıştıkları ve bu yüzden çoğunlukla sorulan yanlış cevapladıkları belirtilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin bu davranıştan özümleme kavramıyla açıklanabilir.
Soru 5
45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Vygotsky’nin bilişsel gelişim alanındaki görüşlerine uygun değildir?
A
Bilişsel gelişim, çocuğun çevresinden edindiği bilgileri içselleştirmesi sürecidir.
B
Okul ortamında öğrenciler birbirleri ile iş birliği içinde olmalıdırlar.
C
Bilişsel gelişim, çocuğun kendi başına şekillendireceği bir süreç olarak düşünülmelidir.
D
Bilişsel gelişimde sosyal çevre, dil ve somut yaşantıların önemli bir yeri vardır.
E
Bilişsel gelişim, sosyokültürel faktörlerin etkisiyle gerçekleşir.
5 numaralı soru için açıklama 
Vygotsk/ye göre bilişsel gelişimin kaynağı çevredir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun etkileşime gireceği uyancıların niteliğini belirler. Birey çevresindekilerden destek alarak zihinsel gelişimini sürdürür.Çocuk kendi başına çözemediği poblemleri başkalarıyla iş birliği içine girerek, onlardan yardım alarak çözebilir. Buna göre C seçeneğinde verilen görüş Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramına uygun değildir.
Soru 6
46. Öğretmenlerine karşı kızgınlık ve nefret duyan Cengiz,“Öğretmenlerim beni sevmiyor, benden nefret ediyor.”demektedir. Cengiz’in bu davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
A
Gerileme
B
Yüceltme
C
Ödünleme
D
Yansıtma
E
Yer değiştirme
6 numaralı soru için açıklama 
Bireyin kendindeki olumsuz özellikleri başkalarındaymış gibi göstermeye çalışmasına yansıtma denir.öğretmenlerine karşı nefret duyan Cengiz de ‘ öğretmenlerin ondan nefret ettiğini söyleyerek kendindeki olumsuzluğu başkasında görmektedir. Yani kendi duygu ve düşüncelerini başkalarına yükleyerek rahatlamaya çalışmaktadır. Bu durum yansıtma savunma mekanizmasına örnek oluşturur.
Soru 7
47. Bir üniversitenin mimarlık bölümünü kazanarak okula başlayan Haluk, okulun açıldığı günlerde sınıf arkadaşlarıyla konuşurken “Aslında ben veterinerlik fakültesinde okumak istiyordum. Fakat babam mimar olduğu için benim de bu bölümü seçmemi istedi.Mezun olunca onun işlerini benim devralmamı istiyor.Bu nedenle ben de çok istemediğim halde mimarlığı tercih ettim.” der. Buna göre Haluk’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A
İpotekli kimlik statüsüne sahiptir.
B
Üretkenliğe karşı durgunluk krizini yaşamaktadır.
C
Temel güven duygusunu kazanamamıştır.
D
Kimlik arayışı henüz ortaya çıkmamıştır.
E
İzin verici anne baba tutumuyla yetiştirilmiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
Kimlik oluşturma sürecinde, bireyin kendi tercihlerini bir kenara bırakıp anne babasının istediği mesleğe yönelmesi durumu ipotekli kimlik olarak nitelenir. Haluk'un durumuna ilişkin söylenebilecek en doğru ifade de onun ipotekli kimlik statüsüne sahip olduğudur.
Soru 8
48. Henüz iki yaşındayken bir trafik kazasında annesini ve babasını kaybeden Meltem’i, teyzesi yanına almış ve Meltem dört kuzeni ile birlikte büyümüştür. Eniştesinin kendisini bir türlü kabul edemediğini fark eden Meltem,bu evde kendini hep yabancı ve dışlanmış hissetmiştir.Lise son sınıfa geldiğinde sadece yaşadığı evden ayrılmak isteğiyle, özellikle düşük puanlı bölümleri tercih ederek üniversitede okumak için başka bir şehre giden Meltem, üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın kimseyle kolay kolay anlaşamadığı gibi özellikle erkek arkadaş edinmekte zorluk çekmiştir. Bu nedenle bir süre sonra insanlardan uzak kalmayı tercih edip derslerine yoğunlaşan Meltem, okulu dereceyle bitirip başarılı bir akademik kariyer yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre Meltem’in üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın kimseyle kolay kolay anlaşamaması ve hiç erkek arkadaşının olmaması, onun aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamasına neden olur?
A
Güvensizlik
B
Suçluluk
C
Durgunluk
D
Yetersizlik
E
Yalıtılmıştık
8 numaralı soru için açıklama 
Erikson’a göre birey, yaşamı boyunca gelişim dönemlerinin her birinde farklı bir çatışma ya da karmaşa durumu ile yüz yüze gelir. Erikson bu çatışma ya da karmaşalara psikososyal kriz olarak bakmaktadır. Bu karmaşalar kişinin yaşamında kişilik gelişimi açısından kritik dönemler olarak kabul edilebilir. Bu dönemlerde yaşanan karmaşalar, kişiliğe yeni bir özellik kazandırarak kişiliğin güçlenmesini ve böylece bir sonraki gelişim döneminin rahatlıkla sağlar. Erikson’un sözünü ettiği bu psikososyal krizlerden biri de yakınlığa karşı yalıtılmışlıktır. Bu krizin yaşandığı genç yetişkinlik döneminde bireyin başkaları ile yakın ilişkiler kurabilme yeteneğini kazanmış olması gerekir. Birey eğer bu dönemde diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmayı başaramaz ise yalıtılmışlık duygusu kişiliğine hakim olacaktır Söz konusu durumda da üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın bu grupların hiçbiri ile anlaşamaması, özellikle de hiç erkek arkadaş edinememesi Meltem'in yalıtılmışlık duygusunu yaşamasına neden olur.
Soru 9
49. Dört yaşındaki Nazlı'nın doğum günü kutlaması için annesi hazırlık yapmaktadır.Nazlı, annesine sadece tatlı kuru pasta yapmasını,tuzlu yapmamasını söylemiştir.Annesi nedenini sorunca “Kimse tuzlu kuru pasta sevmez ki.”yanıtını vermiştir. Nazlı’nın bu ifadesi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Odaktan uzaklaşma
B
Canlandırmacılık
C
Tek yönlü sınıflama
D
Benmerkezci düşünme
E
Özelden özele akıl yürütme
9 numaralı soru için açıklama 
Piagefnin bilişsel gelişim kuramında 3 - 7 yaşlarındaki çocukların kendilerinin gördükleri,sevdikleri şeylerin herkes tarafından da görüldüğü veya sevildiğini düşünmesi benmerkezci düşünme olarak nitelenir. Nazlı’ nın söz konusu ifadesi de bu kavramla açıklanabilir.
Soru 10
50. Kerem, devamlı bir şeyler yapıp başarılı olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Ancak ailesi, Kerem’in çabalarını bir türlü fark edememektedir. Bu durum karşısında da Kerem “Ben burada o kadar çalışıyorum ama kimse görmüyor. Kimseye yaranamıyorum.” demektedir. Bu durumda Kerem’in, Erikson’un kuramında ele alınan aşağıdaki krizlerden hangisini yaşadığı söylenebilir?
A
Girişkenliğe karşı suçluluk
B
Üretkenliğe karşı durgunluk
C
Başarıya karşı aşağılık duygusu
D
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
E
Güvene karşı güvensizlik
10 numaralı soru için açıklama 
Erikson’a göre okul dönemindeki çocuklar "başarıya karşı aşağılık duygusu" krizini yaşarlar. Bu dönemde çocuklar yaptıkları karşısında beğenilmek, takdir edilmek isterler. Ancak başarıları yeterince takdir edilmezse çocukta yetersizlik duygusu oluşur. Kerem de çevresindekilerin, başarılarını takdir etmediğinden yakınmaktadır. ki bu durumda onun başarıya karşı aşağılık duygusu krizini yaşadığı söylenebilir.
Soru 11
51. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Şakir Bey, şirket müdürü iş yerinde olduğu zaman mesai saatlerine oldukça özen göstermektedir. Müdür iş yerinde bulunmadığı zamanlarda ise genellikle mesai saati dolmadan şirketten ayrılmaktadır. Bu durumda Şakir Bey’in, Kohlberg’in kuramında ele alınan aşağıdaki ahlaki gelişim evrelerinden hangisine uygun davrandığı söylenebilir?
A
Evrensel ilkeler
B
Saf çıkarcı
C
Toplumsal anlaşmalar
D
Kanun ve düzen
E
itaat ve ceza
11 numaralı soru için açıklama 
Kohlberg’in kuramına göre itaat ve ceza evresinde birey, kuralların güçlü otoriteler tarafından oluşturulduğuna inanır ve kurallara sorgusuzca uyulması gerektiğini düşünür. Buna rağmen otorite ortamda yoksa ceza almayacağı İçin yasağı göz ardı edebilir. Buna göre Şakir Bey'in mesai saatlerine şirket müdürü varken uyup yokken uymaması onun itaat ve ceza evresine uygun davrandığını gösterir.
Soru 12
52. Çizgi film izlemek istediğinde annesine “Anne çiz.” diyen bir çocuğun bu davranışı dil gelişimine ilişkin aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Telgrafik konuşma
B
Alıcı dil
C
Aşırı kurallaştırma
D
Monolog
E
Benmerkezci dil
12 numaralı soru için açıklama 
Dil gelişimi surecinde, çocukların birden fazla sözcüğü bir araya getirmelerine karşın gramer yapısına uygun olmayan cümleler kurmalarına telgrafik konuşma denir.Çizgi film izlemek isteyen bir çocuğun "Anne çiz" demesi de bu süreçle açıklanabilir.
Soru 13
53. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
A
Nezle olan Serhat’ın burnunun akması
B
Ayağı burkulan Gökçen’in topallayarak yürümesi
C
Aşırı alkol alan Mehmet’in arabasını kullanmakta zorlanması
D
Özgür Bey’in, alerji yaptığı için çikolata yememesi
E
Soğuktan elleri üşüyen Sertaç’ın tornavidayı kullanmakta zorlanması
13 numaralı soru için açıklama 
Bir davranışın öğrenme ürünü olması için yaşantılara bağlı ve kalıcı izli olması gerekir.Doğuştan getirilen davranışlarla geçici davranışlar öğrenme ürünü değildir, özgür Bey'in çikolata yememesi deneyim ile kazanılmış bir davranış olduğu ve kalıcı izli olduğu için öğrenme Örneğidir. Diğer seçeneklerdeki davranışlar geçici niteliktedir.
Soru 14
54. Balıkçıların gökyüzünde aşırı bir bulutlanma gördüklerinde o gün fırtına olabileceğini düşünerek ava çıkmamaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha iyi açıklanır?
A
Kaçma
B
Kaçınma
C
Pekişme
D
Genelleme
E
Aktarım
14 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın olumsuz bir duruma, maruz kalmamak için önlem alması kaçınma davranışı olarak nitelendirilir. Balıkçılarda kötü havayı görünce‘balığa çıkmayarak kaçınma davranışı sergilemiştir.
Soru 15
55. Yemekhane görevlisi Döndü Hanım’dan tepsisini yerine götürdüğü için övgü alan Anıl, daha sonraki gün yemekhaneye geldiğinde Döndü Hanım’a tepsisindeki yemek artıklarını çöpe döktüğünü göstermeye çalışmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Gecikmeli şartlanma
B
Zamansal koşullanma
C
Uyarıcı genellemesi
D
Olumsuz tat koşullanması
E
Tepki genellemesi
15 numaralı soru için açıklama 
Bir uyancı karşısında farklı tepkilerin gösterilmesi durumu, tepki genellemesi olarak nitelendirilir. Verilen durumda da Anıl'ın tepsisini yerine götürdüğü için Döndü Hanım tarafından övülmesi üzerine ertesi gün ona tepsisindeki yemek artıklarını çöpe döktüğünü göstermeye çalışması da tepki genellemesi kavramıyla açıklanır.
Soru 16
56. Mahalledeki çocuklara tek tek sigara sattığı görülen bir işportacı, mahallenin gençleri tarafından dövülmüş ve parmakları kırılmıştır. Bu olaydan sonra işportacı tek tek sigara satmayı bırakmıştır. İşportacının tek tek sigara satma davranışının ortadan kalkması aşağıdaki süreçlerden hangisinin sonucudur?
A
Dolaylı ceza
B
I. tip ceza
C
Dolaylı pekiştirme
D
II. tip ceza
E
Karşıt koşullama
16 numaralı soru için açıklama 
Davranışın sıklığının azalması ya da ortadan kalkmasını sağlayan unsurlardan biri cezadır. Sorudaki örnekte davranış değişikliğine yol açan ceza-fiziksel şiddet içerdiği için birinci tür ceza örneğidir.
Soru 17
57. Tarih öğretmeni Seher Hanım, derste öğrencilerine “1453 deyince aklınıza ne geliyor?” sorusunu sormuş ve onlardan “İstanbul’un fethi.” cevabını almıştır. 1453 deyince öğrencilerin aklına “İstanbul’un fethi"nin gelmesi geştalt kuramında ele alınan aşağıdaki yasalardan hangisiyle açıklanır?
A
Tamamlama
B
Yakınlık
C
Benzerlik
D
Süreklilik
E
Basitlik
17 numaralı soru için açıklama 
Geştalt kuramına göre zamanda ve mekanda birbirine yakın olan uyarıcıların bir bütünmüş gibi algılanması yakınlık yasasıyla ilgilidir. Verilen parçada öğrencilerin 1453 dendiğinde “İstanbul'un Fethi'ni hatırlamaları da bu yasayla ilişkilidir. Çünkü öğrenciler defalarca bu iki unsuru birlikte görmüştür ve bunlar bir bütünlük halinde algılanmaya başlamıştır.
Soru 18
58. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme süreçlerinden biri değildir?
A
Hatırda tutmak için sözel ya da imgesel kodlamalar
B
Davranışı ortaya koyma
C
Davranışın devamını sağlamak için güdülenme
D
Davranışın ilerde işe yarayıp yaramayacağını test etme
E
Davranışı dikkatle izleme
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyal öğrenme süreçleri dikkat, hatırda tutma, davranışı meydana getirme ve güdülenmedir.Davranışın ileride işe yarayıp yaramayacağını test etme İse bir sosyal öğrenme süreci değildir.
Soru 19
59.
 •  I.    Bilginin kısa süreli belleğe çağrılması
 • II.   Uyarıcının duyum eşikleri arasında olması nedeni ile fark edilmesi
 • III. Uyarıcıların seçici dikkatle kısa süreli belleğe aktarılması
 • IV.  Bilginin kodlanarak uzun süreli bellekte depolanması
 • V.    Bilginin duyusal kayda alınması
Bilgiyi işleme kuramına göre bu işlemlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
I, III, II, V ve IV
B
II, III, V, IV ve I
C
II, V, III, I ve IV
D
II, V, III, IV ve I
E
III, II, IV, V ve I
19 numaralı soru için açıklama 
Bilgiyi işleme kuramına göre duyum eşikleri arasındaki uyarıcının duyusal kayda alınmasının ardından uyarıcı, dikkat ve algı süreciyle kısa süreli belleğe aktarılır. Daha sonra kodlama ve tekrar süreçleriyle uzun süreli belleğe aktarılan bilgi burada depolanır ve gerek duyulduğunda kısa süreli belleğe çağrılır. Dolayısıyla söz konusu işlemlerin doğru sıralaması D seçeneğinde verilmiştir.
Soru 20
60. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Cemil Bey,öğrencilere karşı kötü davranışları olduğunu düşündüğü müdür yardımcısı Kâmil Bey’in bu davranışlarını kanıtlamış ve bu başarısı ile yeni müdür yardımcısı olmuştur. Öğrencilere çok iyi davranın Cemil Bey, bazı öğrencilerin kendisine Kâmil Bey’in adıyla hitap etmesi üzerine sinirlenerek sert tepkiler vermiştir. Cemil Bey’in sinirlenmesine sebep olan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
İleriye ket vurma
B
Davranışta kontrast
C
Geriye ket vurma
D
Psikolojik tepkisellik
E
ileriye koşullanma
20 numaralı soru için açıklama 
Eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırması durumuna ileriye ket vurma denmektedir.Verilen örnekte de öğrencilerin yeni müdür yardımcısı Cemil Bey'e bazen eski müdür yardımcısının adıyla Kâmil Bey diye hitap etmeleri ileriye ket vurma kavramıyla açıklanır.
Soru 21
61. Bir iş adamının başarılı geçen bir iş yemeğinde kullandığı kol düğmelerini daha sonraki iş yemeklerine de kullanmaya başlaması, o kol düğmesini kullanmadığı günlerde iş yemeğine katılmak istememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Batıl davranış
B
Koşullu tepki
C
örtük öğrenme
D
Öğrenmenin aktarılması
E
Alışma
21 numaralı soru için açıklama 
Tesadüfen pekişen bir davranışın kalıcı hale gelmesi, batıl davranış olarak nitelenir.Kol düğmeleri ile iş yemeğinin başarılı geçmesi arasında nedensel bir ilişki yoktur. Ancak bu durumlar tesadüfen peş peşe geldiğinden iş adamı bunlar arasında bir ilişki kurup bu doğrultuda davranmıştır.Dolayısıyla bu durum batıl davranış kavramıyla açıklanır.
Soru 22
62. İngilizce Öğretmeni Özlem Hanım, öğrencilerine “Kelime öğrenirken öğrenmek istediğiniz kelimeyi,bildiğiniz Türkçe bir kelime ile eşleştirerek öğrenin.Böylelikle daha kolay aklınızda kalır, örneğin gelir anlama gelen ‘revenue’ kelimesini 'Remzi revani satarak gelir elde etti.’ diyerek aklınızda tutabilirsiniz.”şeklinde bir öneride bulunmuştur. Özlem Öğretmen’in önerdiği yöntem bellek destekleyici ipuçlarından hangisine örnek teşkil eder?
A
Loci (yerleşim)
B
Anahtar sözcük
C
Ritim (kafiye oluşturma)
D
ilk harf
E
Bağ yöntem
22 numaralı soru için açıklama 
Yabancı bir sözcüğün onunla ses benzerliği olduğu bilinen bir sözcükle eşleştirilerek akılda tutulmasına anahtar sözcük yöntemi denir. “Özlem Öğretmen'in de öğrencilere bu yöntemi önerdiği söylenebilir.
Soru 23
63.  Aşağıdakilerden hangisinde “davranışta kontrast"kavramına örnek oluşturan bir durum yer almaktadır?
A
Ödevini yapmadığı için matematik öğretmeni tarafından azarlanan bir çocuk, o günden sonra matematik ödevlerini hiç aksatmamıştır.
B
Tekvando kursuna gitmeye başlayan Haydar’ın okuldaki saldırgan davranışlarında bir artış ortaya çıkmıştır.
C
Dersleri genellikle çok zevkli ve eğlenceli geçen matematik öğretmeni Sevcan Hanım’ın 10/C sınıfındaki dersleri oldukça sıkıcı geçmektedir.
D
Servis şoförü olan Ersoy, servis minibüsünü çok hızlı kullanırken özel otomobilini oldukça yavaş kullanmaktadır.
E
Antrenmanlarda ve maçlarda oyuncularına sıklıkla küfür eden bir teknik direktör, birkaç maçta hakem tarafından uyarılınca maçlarda oyuncularına küfür etmemiş fakat antrenmanlarda daha çok küfür etmeye başlamıştır.
23 numaralı soru için açıklama 
Davranışta kontrast, bir davranışın iki farklı durumda sergilenmesine karşın, bu durumlardan birinde pekiştirilip diğerinde pekiştirilmemesine bağlı olarak pekiştirilmediği durumda azalmasına karşın pekiştirildiği durumda artış göstermesini ifade eder.Seçeneklerdeki ifadeler E seçeneğindeki Antrenmanlarda da maçlarda da oyunculara sık sık küfür eden teknik direktörün birkaç maçta hakem tarafından uyarılınca "maçlarda oyunculara küfür etmemesi fakat antrenmanlarda daha çok küfür etmesi durumu bu kavrama örnektir.
Soru 24
64. Küçük bir çocuk, izlediği bir filmde başkalarına karşı saldırgan ve aşağılayıcı tavırlar içinde olan bir çocuğun popülarite kazandığını görmüş ve daha sonra kendisi de saldırgan davranışlar sergilemeye başlamıştır. Bu durum öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Alışkanlık kazanma
B
Dolaylı pekiştirme
C
Kademeli yaklaşma
D
Konverjans
E
Gizil öğrenme
24 numaralı soru için açıklama 
Bireyin başkalarının olumlu sonuç veren davranışlarını görüp bu davranılan sergilemesi dolaylı pekiştirme kavramıyla açık lanır. Söz konusu durum da buna örnektir.,
Soru 25
65. Gittiği dershane evine çok uzak olan ve her gün neredeyse bir saati yolda geçen Münevver, eve her gün farklı bir otobüsle gitmiş, en sonunda hangi otobüsün en kısa yoldan gittiğini bulmuş ve o günden sora hep o otobüse binmeye başlamıştır. Münevver’in eve en kısa yoldan giden otobüsü bulmak için kullandığı yol, aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisiyle açıklanabilir?
A
Sınama - yanılma
B
Kavrayarak
C
Dolaylı
D
Gizil
E
işaret
25 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın çeşitli çözüm yollarını tek tek deneyerek işe yaramayanları eleyip sonuca ulaştıran çözüm yolunu kullanarak sorunun çözümünü bulması, sınama yanılma yoluyla öğrenme olarak nitelendirilir.Söz konusu durumda da Münevver eve giderken yolun uzun olmasından şikâyetçidir ve daha kısa yoldan giden bir otobüs bulabilmek için tüm otobüsleri tek tek denemiştir. Bu durum sınama - yanılma yoluyla öğrenmeye örnek olur.
Soru 26
66. Nergis Hanım, daha önce üç yıl boyunca oturduğu mahalledeki bir komşusuyla karşılaşmıştır.Komşusunun geçmişe dair anlattıklarını hayretle dinleyen Nergis Hanım, anlatılanları hiç hatırlamadığını fark eder. Bu durumdan hareketle Nergis Hanım’ın hangi bellek türünün işlevini yerine getirmesinde sorun olduğu söylenebilir?
A
Anısal
B
Anlamsal
C
İşlemsel
D
işleyen
E
Duyusal
26 numaralı soru için açıklama 
Bireyin geçmiş yaşantılarının saklandığı bellek türü anısal bellektir. Nergis Hanım, komşusunun bahsettiği geçmişe ilişkin yaşantıları hiç hatırlamadığından onun anısal belleğinin işlevini yerine getirmesinde sorun olduğu söylenebilir.
Soru 27
67. Akşam yemeği için çorba, sebze yemeği ve tatlı hazırlayan Melike Hanım, kızı Sema’nın yemekte çorbasını içtikten sonra sebze yemeğini yemeden tatlıya geçmek istediğini fark eder. Bu durumda Melike Hanım’ın kızına sebze yemeğini yedirmek için söyleyebileceği aşağıdaki sözlerden hangisi Premack ilkesine örnek oluşturur?
A
Yemeğini yersen tatlını yiyebilirsin.
B
Yemeğini yersen yarın seni lunaparka götürürüm.
C
Yemeğini yemezsen iki gün bilgisayar oynayamazsın.
D
Yemeğini yersen çabucak büyürsün.
E
Yemeğini yemezsen o senin akrandan ağlar.
27 numaralı soru için açıklama 
Premack ilkesi, bireyin yapmayı daha çok istediği davranışı, yapmayı daha az istediği davranışı yerine getirmesi için pekiştireç olarak kullanmaya dayanan bir davranış kontrol tekniğidir. Verilen durumda Melike Hanım, Premack ilkesini uygulamak için tatlıyı, sebze yemeğini yeme davranışının pekiştireci olarak kullanmalıdır. Bu nedenle “Sebze yemeğini yersen tatlını yiyebilirsin."cümlesi, Premack ilkesinin uygulanmasına örnek oluşturur.
Soru 28
68. Ortaokul birinci sınıf öğrencilerini okutan Gökmen Bey, eğitimci bir arkadaşıyla sohbet ederken“Öğrencilerimin bir kısmı ilkokulu köyde, bir kısmı şehirde okumuş. Aralarında hem bilgi seviyesi hem de davranış yönünden çok fark var. Onlara aynı seviyede ders anlatmakta zorlanıyorum.” şeklinde dert yanmıştır. Bu durumda Gökmen Bey aşağıdaki kuramlardan hangisinin görüşlerinden yararlanırsa öğrencilerini daha iyi anlayıp onlara uygun yöntemler bulmada zorlanmaz?
A
Beklenti
B
Bilgiyi işleme
C
Yaşam alanı
D
Sosyal öğrenme
E
Davranışçı
28 numaralı soru için açıklama 
Her bireyin kendine özgü bir yaşantı alanının olduğunu, bu alanın bireyin içinde bulunduğu tüm koşullardan oluştuğunu ve bu alan görülmeden davranışların açıklanamayacağını savunan kuram, yaşam alanı kuramıdır. Söz konusu durumda da Gökmen Bey'in bu kuramın görüşlerinden yararlanması daha uygundur. Çünkü öğrencileri arasında birçok yönden farklılık vardır.ve bu durumda her birinin içinde bulunduğu tüm koşullar göz önüne alınmalıdır.
Soru 29
69. İlköğretim birinci kademede öğrencilere rehberlik hizmetlerinin daha çok öğretmen merkezli sunuluyor olmasının temel gerekçesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir?
A
Yeterli sayıda psikolojik danışmanın bulunmaması
B
Tarihsel süreçte rehberliğin ilköğretimde daha geç başlaması
C
Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin gereği
D
Ailelerle öğretmenlerin temelden iş birliği yapmalarını sağlama
E
ilköğretimde rehberliğin kritik bir öneme sahip olmaması
29 numaralı soru için açıklama 
Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri planlanırken öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemi esas alınır. İlköğretim birinci kademede de rehberlik hizmetleri sunulurken öğretmen merkezli anlayışın benimsenmesi öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin bir gereğidir. Bu yaş aralığındaki öğrenciler dışa bağımlı dönemde olduğundan rehberlik hizmetleri öğretmen merkezlidir.
Soru 30
70. Aşağıdakilerden hangisi “hümanist anlayışın hâkim olduğu bir sınıf ortamı” değildir?
A
Öğrenme isteğinin her zaman öğretmen tarafından harekete geçirilmesi
B
Öğrenmenin bireyin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak gelişmesi
C
Öğrenmenin özgür bir ortamda gerçekleşmesi
D
Öğrenmenin bireyin amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi
E
Bireysel farklılıkların dikkate alınması
30 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme isteğinin öğretmen tarafından harekete geçirildiği bir sınıf ortamında öğrencilerin isteklerinin göz önünde bulundurulmadığı ve gönülsüzlüğe dayanan bir durumun olması söz konusudur. Buradan hareketle A seçeneğinde yer alan ifadede hümanist bir anlayışın olduğunun söylenmesi mümkün değildir.
Soru 31
71. İren, elektronik mühendisliğinin kendisine uygun olup olmadığına bir türlü karar verememektedir. Bu meslekte çalışan kadınların zorlanıp zorlanmadığı konusunda bilgi almak istemektedir. Okul rehber öğretmeni İren’e yardımcı olmak için aşağıdaki hizmet türleri ve etkinliklerinden hangisini öncelikle seçmelidir?
A
Yöneltme - Meslek üyeleriyle görüşme
B
Psikolojik danışma - İlgi envanteri uygulama
C
Müşavirlik - Aileyi meslekler hakkında bilgilendirme
D
Bilgi toplama ve yayma - Meslek hakkındaki broşürleri inceletme
E
Oryantasyon - Seçmeli ders tercih ettirme
31 numaralı soru için açıklama 
İren’in elektronik mühendisliğinin kendine uygun bir meslek olup olmadığına karar verebilmesi için rehber öğretmenin öncelikle yöneltme hizmetini kullanması gerekir.Bu hizmetle İren; kendi yetenek, ilgi ve değerleri doğrultusunda elektronik mühendisliğinin kendisi için uygun bir meslek olup olmadığına karar verecektir. Mesleğin çalışma koşullarının bir kadına uygun olup olmadığını öğrenmek için de bu mesleğin üyeleriyle görüşmesi İren’in bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.
Soru 32
72. Lise ikinci sınıf öğrencisi Nurseda, annesi ve babası tarafından sürekli eleştirilmekte ve davranışları onlar tarafından onaylanmamaktadır. Aynı zamanda Nurseda’nın anne ve babası kızlarına okul psikolojik danışmanından yardım alması konusunda baskı yapmaktadırlar. Bu durumdan çok rahatsız olan Nurseda’nın içinde bulunduğu durumla ilgili olarak aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?
A
Gizlilik - Gönüllülük
B
Profesyonellik - Gönüllülük
C
Demokratiklik - İnsancıl tutum - Amaç ve ihtiyaçlara uygunluk
D
Tüm öğrencilere açıklık - Öğrenciyi merkeze alma
E
Demokratiklik - İnsancıl tutum - Gönüllülük
32 numaralı soru için açıklama 
Nurseda’nın annesi ve babası tarafından sürekli eleştirilmesi e ve davranışlarının onaylanmaması demokratiklik ve insancıl tutuma aykırı bir örnek iken Nurseda’ya anne ve babasının sürekli okul psikolojik danışmanından yardım alması konusunda baskı yapması gönüllülük ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir.
Soru 33
73. Ensar, derslerde sürekli olarak öğretmenlerin elbiseleri veya görünüşleri ile ilgili eleştirilerde bulunmakta,öğretmenlerin hatasını aramakta ve bu nedenle anlatılan konuyu bir türlü kavrayamamaktadır. Böyle bir durumda Ensar’a verilebilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki hangi problem alanına yönelik olmalıdır?
A
Mesleki
B
Psikolojik danışma
C
Akran zorbalığı
D
Uyum sağlama
E
Eğitsel
33 numaralı soru için açıklama 
Eğitsel rehberlik; etkili zaman kullanımı, verimli ders çalışma yolları, öğrenmeye güdülenme engelleriyle baş etme gibi konularda öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla yapılan her türlü etkinliklerdir.Ensar'ın derste öğretmenin elbisesiyle ilgilenmesi, hatalarını araması ve bu nedenle konuya odaklanamaması sorununu çözmek için Ensar’a öncelikle eğitsel rehberlik hizmeti verilmelidir. Bu hizmetle Ensar bu engeli ortadan kaldırarak öğrenmeye güdülenebilir, böylece dikkatini anlatılan konuya vererek başarısı artabilir.
Soru 34
74. Çağdaş rehberlik anlayışını benimsemiş, iletişim becerilerine sahip bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki soru kalıplarından hangisini kullanması en uygundur?
A
Derse neden geç kaldın?
B
Derse hep geç kalır mısın?
C
Kimin yüzünden geç kaldın?
D
Derse nasıl geç kaldın?
E
Senden başka kim geç kaldı?
34 numaralı soru için açıklama 
Rehberlik anlayışına uygun davranan bir öğretmenin öğrencileriyle kurduğu iletişimde yargılayıcı ve suçlayıcı olmaktan uzak durması ve öğrencilerini anlamaya çalışması beklenmektedir. Öğretmenin kullandığı sorular da bu çerçevede olmalıdır. Bu nedenle rehberlik anlayışına uygun bir öğretmen"neden, niçin” kalıbındaki ve kapalı uçlu sorulardan kaçınmalı; "nasıl, ne oldu"gibi suçlama ve yargılama içermeyen, öğrenciyi anlamaya yönelik olan soru kalıplarını kullanmalıdır.
Soru 35
75. “Çok çalışıyorum ama yine de notlarım düşük gibi geliyor. Kendimi başarısız hissediyorum. Sizce ben öğrenme güçlüğü mü çekiyorum?” diyen öğrencisine sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse saydam bir tepki vermiş olur?
A
Verimli ders çalışma tekniklerini bilmediğini düşünüyorum.
B
Sanırım başarısız olduğunu düşünüyorsun
C
Başarı düzeyin ne olursa olsun seni yine de seviyoruz.
D
Öğrenme güçlüğü yaşadığına ilişkin bir düşüncen mi var?
E
Ben hangi öğrencim olursa olsun ona saygı duyarım.
35 numaralı soru için açıklama 
Öğretmen - öğrenci ilişkisi açısından zararlı bakıldığında saydamlık,öğretmenin öğrencileri ile ilişkisinde gerçek duygularını ortaya koyması,yapmacılıktan uzak,doğal ve dürüst olabilmesidir.Seçenekler incelendiğinde öğretmen verimli ders çalışma tekniklerini bilmediğini düşünüyorum derse saydam bir tepki vermiş olur.
Soru 36
76. Rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere ek olarak özellikle testlerden elde edilen bilgilere de ihtiyaç duyulur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinde testlerin kullanım amaçlarından biri değildir?
A
Bireylerin amaçlarını belirlemelerine ve geleceğe yönelik planlarını daha gerçekçi yapmalarına yardımcı olur.
B
Öğrencilerin gelişim durumlarında gözlenen aksaklıkların tespit edilmesine yardımcı olur.
C
Rehberlik servisi tarafından uygulanacak olan bir hizmete kimlerin ihtiyaç duyacağının belirlenmesine fırsat tanır.
D
Öğrencilerde var olan psikolojik bozuklukların tespit edilerek bu öğrencilerin etiketlenmesini sağlar.
E
Öğrencilerin sunulan hizmetlerden yararlanıp yararlanamadıklarını tespit etmeye yardım eder.
36 numaralı soru için açıklama 
Rehberlik hizmetlerinde bireyin kendini tanımasını sağlamak amacıyla test dışı tekniklerle birlikte çeşitli test teknikleri de kullanılır.Bu testler geleceği yordama var olan sorunların kaynağını tespit etme öğrencilerin hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduğunu belirleme,verilen hizmetlerin etkinliğini değerlendirme,çeşitli konularda araştırma yaparak bilgi sahibi olma ve rehberlik hizmetlerini öğrencilere tanıtma amacıyla kullanılır.Fakat öğrencilerde var olan psikolojik bozuklukları tespit edilerek bu öğrencilerin etiketlenmesi hem rehberliğin amacına hemde rehberliğin temelinde yer alan insancıl yaklaşıma uygun olmadığından testlerin kullanım amaçlarından biri olamaz.
Soru 37
77. Sekizinci sınıf öğrencisi olan Demet sürekli farklı meslekleri tanımak istemekte, aynı zamanda gelecekte ne olacağı ile ilgili kararsızlık yaşamakta, bir gün hukukçu olmak isterken ertesi gün mühendis olmak istemektedir. Bu özellikleri dikkate alındığında Demet’in içinde bulunduğu mesleki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uyanış ve farkında olma
B
Keşfetme ve araştırma
C
Karar verme
D
Hazırlık
E
İşe yerleşme
37 numaralı soru için açıklama 
13-14 yaş aralığını kapsayan meslekleri keşfetme ve araştırma döneminde bulunan bireyler kişilerin ve mesleklerin benzer ve farklı yönleri üzerinde bilgi sahibi olmaya ve yeni yönleri keşfetmeye başlar.Sekizinci sınıfta olan Demet de farklı meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştığı için meslekleri araştırma ve keşfetme dönemindedir.
Soru 38
78. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerini daha iyi tanımak amacıyla gözlem yapan bir sınıf rehber öğretmeninin uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Önemli gördüğü özellikleri gözlem anında kaydetmesi unutmayı engeller.
B
Aynı anda birden fazla kişiyi gözlemlemesi, daha çok kişiyi tanımasına kolayca yardımcı olur.
C
Özellikle okul öncesi dönemde gözlem listelerini kullanması oldukça faydalı olur.
D
Gözlem sırasında başka bir öğretmen arkadaşından yardım alması gözlemin güvenirliğini yükseltebilir.
E
Gözlem yapmadan önce hangi özellikleri gözleyeceğini belirlemesi öğretmene kolaylık sağlar.
38 numaralı soru için açıklama 
Gözlem yaparken öğretmenlerin neyi gözleyeceklerini bilmeleri gerekir.Bu amaçla gözlem listelerini kullanabilirler ve hatta mümkünse öğretmen arkadaşlarından yardım alabilirler.Gözlem anında önemli yerleri kaydetmeleri olayları unutmamalarının önüne geçer.Fakat gözlem sırasında bir çok olayı ya da kişiyi gözlemeleri dikkatlerinin dağılmasını engeller ve daha güvenilir bir gözlem yapmalarını sağlar.
Soru 39
79. Bir ilçede bulunan okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine gerekli desteği ve yardımı sağlamak temelde aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Okul psikolojik danışmanı
B
Koordinatör psikolojik danışman
C
Okul müdürü
D
Rehberlik araştırma merkezi
E
il danışma komisyonu
39 numaralı soru için açıklama 
Bir ilçede bulunan okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine rehberlik etmekle sorumlu olan kurum RAM 'dır.Bu nedenle okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine gerekli desteği ve yardımı sağlamak temelde RAM'ın görevidir.
Soru 40
80. Sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci bulunan öğretmenin öğretim öncesi ve öğretimde dikkat etmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sınıf ortamını öğrenciye göre düzenlenmesi
B
Öğrenciyle olumlu bir iletişim kurabilmesi
C
Öğrencinin doğru tepkilerini pekiştirmesi
D
Öğrencinin yanlış tepkilerine cevap vermeden soruları tekrar etmesi
E
Gerekli görürse bireyselleştirilmiş eğitim programını yenilemesi
40 numaralı soru için açıklama 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı,Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.Hazırlanan bu programla öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması,problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması sağlanır.Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde bireysel eğitim programına ilişkin değerlendirmeler esas alınır,yalnız bireyselleştirilmiş eğitim programını öğretmenin yenilemesi diye bir durum söz konusu değildir.
Soru 41
80. Sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci bulunan öğretmenin öğretim öncesi ve öğretimde dikkat etmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sınıf ortamını öğrenciye göre düzenlenmesi
B
Öğrenciyle olumlu bir iletişim kurabilmesi
C
Öğrencinin doğru tepkilerini pekiştirmesi
D
Öğrencinin yanlış tepkilerine cevap vermeden soruları tekrar etmesi
E
Gerekli görürse bireyselleştirilmiş eğitim programını yenilemesi
41 numaralı soru için açıklama 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı,Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.Hazırlanan bu programla öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması,problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması sağlanır.Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde bireysel eğitim programına ilişkin değerlendirmeler esas alınır,yalnız bireyselleştirilmiş eğitim programını öğretmenin yenilemesi diye bir durum söz konusu değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
41 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git