Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü Online

Bu sayfada olduğunuza göre siz de bir öğretmen adayısınız. Umarız KPSS Eğitim Bilimleri sınavından da çok güzel netler çıkarır ve bu kutsal mesleğe bir an önce başlar hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Şu ana kadar hayalini kurup da atanamamak çok yürek burkucu olacaktır, yaş ilerlemeden üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirip mesleğe biran önce başlamak lazım.

Bu anlamda sizlere yardımcı olmak için aşağıda harika bir Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı yayılıyoruz. En güzel tarafı da bu sınavın çözümlü olması, özellikle bu işe yeni başlıyorsanız ya da Eğitim Bilimlerinde çok fazla hatanız oluyorsa bu sınav tam size göre.

Şimdiden başarılar diliyoruz.

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online

Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Okullarda edinilen öğrenmeler genellenemez.Bazı okullarda öğrencilerin daha sosyal oldukları söylenebilir.Öğrenciler kendi aralarında oynarken yada öğretmenlerini dinlerken gözlem yaparak, onları taklit ederek öğrendiklerini pekiştirirler.Bu öğrenmeler okuldan okula ya da sınıftan sınıfa farklılaşır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun temel nedeni olduğu söylenebilir?
A
Konu alanının çok iyi özümsenmemesi
B
Günlük yaşama dayalı informal süreçler
C
Eğitimin sosyal temellerinin etkisi
D
Ders planını biçimlendiren kültürel etmenler
E
Ünitelendirilmiş yıllık planın esnetilmesi
1 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde bahsedilen öğrencilerin Kendi aralarında oyun oynarken ya da öğretmenlerini gözlemleyerek edindikleri okuldan okula ve sınıfları sınıfa farklılık gösteren öğrenmeler örtük program ile ilgilidir. Örtük program, resmî programda belirtilmeyen okul ve sınıf çatısı altındaki yazılı olmayan uygulamaları kapsamaktadır, Bu bağlamda örtük programın planlı ve programlı süreçler dışında kalan faaliyetler olduğu söylenebilir. Eğitim kurumlarında uygulanan resmî programlarda belirtilen amaç ve etkinliklerin dışında, süreç içerisinde ortaya çıkan bilgi, düşünce, davranış ve uygulamalar sonucunda öğrencilerin kazandıkları özellikler örtük program kap samındadır. Jackson tarafından yaşam boyu öğrenme merkezlerinde bireylere kazandırılan yaşam becerilerini kapsayan örtük program günlük yaşama dayalı gerçekleşen Informal öğrenmeleri yani plansız davranış değişikliklerini ifade eder.
Soru 2
2. Orhan Öğretmen, ders planını hazırlarken kazanımları sıralamış ve bu kazanımlara ulaşmasını sağlayacak uygulamaları aşamalı bir şekilde saptamıştır.Dikkat çekme aşamasında bir gazete haberini okumayı planlayan Orhan Öğretmen, öğrencilerin ilgilerine göre değişme gösterecek çalışmalarla öğrenme isteğini artırmayı amaçlamıştır. Tyler modeline göre bu ders planının aşağıdaki eğitim programı aşamalarından hangisi kapsamında eksikliğinin olduğu söylenebilir?
A
Öğrenci ihtiyaçlarına göre yaşantı seçilmesi
B
Öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesi
C
Öğrenilecek bilgilerin kesinleştirilmesi
D
Öğretimin yeterliğinin saptanması
E
Hedeflerin düzenlenmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Tyler modeline göre öğretme - öğrenme amaçlarına kaynaklık eden öğeler; öğrenci,toplum ve konu alanıdır. Bu kaynaklardan'elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday hedefler, eğitim felsefesi ve eğitim psikolojist süzgeçlerinden geçirilerek kesin hedefler .belirlenir. Daha sonra bu hedeflerin , gerçekleştirilmesi için gerekli olan öğretme - öğrenme -yaşantıları düzenlenir. Son,aşamada ise başlangıçla ,belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, ulaşıldıysa ne düzeyde ulaşıldığının tespit edildiği değerlendirme öğesi yer alır. Bu bilgiler doğrultusunda öncülünde anlatılanların incelendiğinde öğretmenin planlama, hedef ;belirleme ve öğretme - öğrenme etkinliklerini belirlediği görülmektedir. Tyler’ın program geliştirme sürecinde içerik öğesine yer verilmediği dikkate alındığında öğretmenin :bu modele dayalı olarak İçerik öğesinin düzenlenmesi bağlamında bir işlemi yapması gerekmemektedir. Ancak soru öncülünde öğretmenin yaptığı çalışmalarda Tyler modeli içerisinde yer alan değerlendirme öğesi bağlamında bir işlem gerçekleştirdiği söylenemez. Bu nedenle öğretimin yeter liğinin saptanması kapsamında uygulamadan yararlanamadığı söylenebilir.
Soru 3
3.    
 •   I.    Bilimsel bir önermeyi test edecek bir deney tasarlar.
 •   II.  Bir problemin çözümü için gerekli bilgileri ayırt eder.
 •   III. Bir teknik raporun güçlü ve zayıf yönlerini eleştirir.
 •   IV. Verileri grafik üzerinde ifade eder.
Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre verilen kazanımların gerçekleştirilme düzeyi aşağıdakilerin hangisinde kolaydan zora doğru sıralanmıştır?
A
I - IV - I I - I I I
B
II - IV -I - III
C
III - IV - II - I
D
IV - II - I - III
E
IV -II -III - I
3 numaralı soru için açıklama 
Bloom'un bilişsel alan taksonomisi kolaydan zora doğru bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden oluşur. Bu bağlamda bu sorunun çözülmesi için bilişsel alan düzeylerinin ayrı ayrı analiz edilmesi önemlidir. Bloom’un bilişsel alan taksonomisinde. • Bilgi, bilgilerin olduğu gibi hatırlandığı basamaktır. • Kavrama, bilgilerin yorumlanarak farklı şekilde ifade edildiği basamaktır. Kendi cümleleri ile ifade etme, tablolaştırma, örneklendirme davranışlarını içerir. ■ Uygulama: bilgilerin uygulanması, hayata geçirilmesi, tatbik edilmesi aşamasıdır. • Analiz; bilgilerin ayrıştırılması, sınıflandırılması. ilişkilendirilmesi ve karşılaştırılması gibi yeterlikleri içerir. • Sentez, bilgilerin kullanımıyla özgün ve yeni bir ürün ortaya koymayı gerektirir. • Değerlendirme; ölçütlere göre eleştirme,değerlendirme ve yargılamayı gerektirir.Bu bilgiler ışığında I. kazanım sentez, II. kazanım analiz, III, kazanım değerlendirme.IV. kazanım ise kavrama düzeyindedir.Bu nedenle kazanımlar kolaydan zora doğru IV - II - I - III şeklinde sıralanmalıdır.
Soru 4
4. İlerlemeci eğitim anlayışının temel alındığı eğitim sistemimizde tüm program boyutları öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.Öğrencilerin problem çözmesi, bilimsel araştırmalara katılması, bilginin değişen bir olgu olduğunu fark etmesi ve bilgiyi değil deneyimleri önemsemesi ön plana alınmıştır. Eğitim sistemindeki bu anlayış, değerlendirme faaliyetlerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin önemsenmesine hizmet etmiştir?
A
Hedefe dayalı değerlendirme çalışmaları yapılmasının
B
Süreç yönelimli değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinin
C
Öğretimdeki değişimin yeterliğinin saptanmasının
D
Değerlendirme çalışmalarının mutlak ölçütlere göre yapılmasının
E
Değerlendirme araçlarının belirtke tablosuna göre düzenlenmesinin
4 numaralı soru için açıklama 
İlerlemeci eğitim felsefesi, eğitim ve.öğretim faaliyetlerinde elde edilen. bilgilerin değişime açık olduğu, bilginin kesinlik arz etmediği anlayışının önemsenmesini sağlamıştır.Bu da değerlendirmede süreç yönelimli çalışmaların yürütülmesini gerekli kılmıştır. Öğrenilen bilgilerin ne olduğunun ya da yeterli miktarda olup olmadığının tespit edilmesinden ota öğrenmeyi öğrenme çalışmalarının niteliklerinin saptanması daha fazla önemsenmeye başlamıştır.Çünkü değişime açık olan bilginin hangi yollarla geliştirileceğinin bilinmesi daha önemlidir. Bu nedenle öğrenme sürecinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi daha fazla önemsenmelidir.
Soru 5
5. Özellikle öğrencilerin süreç boyunca yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirecekleri zamanlarda öğretmenlere öğrencilerin öğrenme çabalarının devamlılığını sağlama aşamasında önemli görevler düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamada öğretmenlerin öncelikle dikkate almaları gereken unsurdur?
A
Yarış ve rekabet ortamı yaratma
B
Ulaşılacak sonuçları önceden söyleme
C
Öğrenci isteklerini dikkate alma
D
Gönüllü öğrencileri görevlendirme
E
Ödül ve cezadan yararlanma
5 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendikleri durumlarda öğrenme sürecine gösterdikleri bu etkin katılımı devam ettirmeleri öğrenme isteklerinin canlı tutulmasına bağlıdır. Öğrencilerde öğrenme isteğinin ortaya çıkarılması ve devam ettirilmesi için öğretmenlerin onları öğrenme sürecine güdülemeleri gerekmektedir. Bu amaçla yapacakları işlem ise öğrencileri sürecin sonunda ulaşacakları öğretim hedefleri hakkında bilgilendirmektir. Öğreneceklerinin ne okuduğu ve ne işe yarayacağı bilgisine sahip olan öğrenciler Öğrenme için istekli hale geleceklerdir.
Soru 6
6.- 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Anadolu öğretmen lisesinde özel öğretim yöntemleri dersine giren bir öğretmen öğrencilerine “Programlı öğretim yaklaşımı yalnızca bilgisayar destekli öğretim uygulamalarıyla gerçekleştirilir.”sunar. Öğrencilerinden bu önermenin doğru olup olmadığını ispat etmelerini ister. Farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası anlayışla araştırma yapan öğrenciler ilgi alanlarına göre elde ettikleri bilgileri poster, afiş, döner levha hâline getirirler. Bir öğrenci bir gazete hazırlayarak köşe yazısında aşağıdaki bilgilere yer verir ve bu yazıyı derste sunar. Demirel’e göre programlı öğretim bireysel hız, etkin katılım, kademeli ilerleme, anında düzeltme ve başarı ilkelerine dayanır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri, bu yaklaşıma göre hazırlanmış kitaplar, bilgisayar destekli eğitim araçları ve yolları ile yürütülür.Yani bu yaklaşımın ilkeleri bilgisayar yazılımlarıyla yapılabildiği gibi öğretmenlerin yaptıkları planlamalarla da yürütülebilir. Örneğin derste yavaş öğrenen öğrencilere öğrenme birimleri adım adım öğretilebilir. Öğrencilerin her davranışlarına dönüt  sunulursa katılım artar. Böylece onlara başarı duygusu tattırılır. Bu nedenle programı öğretimin sadece bilgisayar ile gerçekleştirildiğini söylemek doğru olmaz. 6. Öğretmenin bu süreçte yararlandığı öğrenme -öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Proje tabanlı öğrenme
B
Anlamlı öğrenme
C
Basamaklı öğretim
D
Tam öğrenme
E
Beyin temelli öğrenme
6 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde sözü edilen öğrenme sürecinde öğrenciler farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmışlar, yaptıkları araştırmaları ve elde ettikleri verileri poster, afiş, döner levha hâline getirerek somutlaştırmışlardır.Bu bilgi doğrultusunda Öğrencilerin tümüyle etkin oldukları proje tabanlı öğrenme yaklaşımından yararlanıldığı söylenebilir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler bireysel ya da gruplar hâlinde konu hakkında sürecin başında planladıkları inceleme, araştırma ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirirler. Sürecin sonunda bu faaliyetler ve ulaşılan sonuçlar hakkında yapılan değerlendirme raporlaştırılır. Bu yöntem yada yaklaşımda öğrenciler süreç boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda ürünler tasarlayıp sunarlar.
Soru 7
6.- 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Anadolu öğretmen lisesinde özel öğretim yöntemleri dersine giren bir öğretmen öğrencilerine “Programlı öğretim yaklaşımı yalnızca bilgisayar destekli öğretim uygulamalarıyla gerçekleştirilir.” önermesini sunar.Öğrencilerinden bu önermenin doğru olup olmadığını ispat etmelerini ister. Farklı kaynakları tarayarak disiplinler arası anlayışla araştırma yapan öğrenciler ilgi alanlarına göre elde ettikleri bilgileri poster, afiş,döner levha hâline getirirler. Bir öğrenci bir gazete hazırlayarak köşe yazısında aşağıdaki bilgilere yer verir ve bu yazıyı derste sunar. Demirel’e göre programlı öğretim bireysel hız, etkin katılım, kademeli ilerleme, anında düzeltme ve başarı ilkelerine dayanır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri, bu yaklaşıma göre hazırlanmış kitaplar,bilgisayar destekli eğitim araçları ve yolları ile yürütülür.Yani bu yaklaşımın ilkeleri bilgisayar yazılımlarıyla yapılabildiği gibi öğretmenlerin yaptıkları planlamalarla da yürütülebilir. Örneğin derste yavaş öğrenen öğrencilere öğrenme birimleri adım adım öğretilebilir. Öğrencilerin her davranışlarına dönüt  sunulursa katılım artar. Böylece onlara başarı duygusu tattırılır. Bu nedenle programı öğretimin sadece bilgisayar ile gerçekleştirildiğini söylemek doğru olmaz. 7. Köşe yazısını hazırlayan öğrencinin önermenin doğru ya da yanlışlığını ispat etmede yararlandığı öğretim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Münazara
B
5N1K
C
Fikir taraması
D
Argümantasyon
E
Sergi
7 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde yer alan uygulamada önermenin doğruluğu ya da yanlışlığını ispat etmeye çalışan öğrencinin bu amaçla hazırladığı köşe yazısını oluştururken argümantasyon tekniğinden yararlandığı söylenebilir. Argümantasyon, iddialan dayandıkları veriler ile ilişkilendiren uygun gerekçeleri yapılandırma sürecidir, önemli bir akıl yürütme çeşidi olan argümantasyonun merkezinde problem çözmede karara varma ve yargılan gerçekçi kuramsal temellerle açıklama, fikirleri ve inançları doğru formüle edebilme gibi entelektüel beceriler yer alır. Bu süreç, iddialar ve kanıtlar arasında ilişkiler kurmayı gerektiren argümanların desteklenmesi için bilimsel varsayımların önemli olduğu bir süreçtir.
Soru 8
8. Ezgi Öğretmen sosyal bilgiler dersinde “sosyal örgütler” konusu kapsamında öğrencilerinin ön öğrenmeleri ile yeni öğrendiklerini ilişkilendirmelerini,bilimsel yolla bilgileri bütünleştirerek anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlar. Ezgi Öğretmen’in aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisini kullanması daha uygundur?
A
Anlam çözümleme tablosu
B
Kavramsal karikatür
C
Kavram haritası
D
Zihin haritası
E
Pert-işlem ağı
8 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin önceki öğrenmeleri ile yeni bilgilerini ilişkilendirerek onların anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlayan bir öğretmenin kavram haritalarından yararlanması gerektiği söylenebilir. Kavram haritaları konuyla ilgili kavramların genelden özele doğru, aralarındaki ilişkiyi göre bir şema şeklinde gösterildiği görsellerdir. Bir olayı ya da konuyu bütün hâlinde gösteren; kavramları, kavramlar arası ilişkileri ye ilkeleri kısa ve öz olarak belirten iki boyutlu araçlardır. Bu ilişkilendirmeler,ve kavramların bütünleştirilmesi bilimsel dayanak oluşturacak bir yapıdadır.
Soru 9
9. Öğretmenin öğrenme sürecindeki en önemli rolünü “Öğrenciye bilgiyi tek bir öğretim yoluyla öğretmek yerine, her birinin farklılığına hizmet edecek planlamalar yapmak” olarak tanımlayan öğrenme- öğretme yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Anlamlı öğrenme
B
Okulda öğrenme
C
Çoklu zekâ kuramı
D
Uzaktan eğitim
E
İş başında eğitim
9 numaralı soru için açıklama 
Çoklu zekâ kuramına göre her birey az ya da çok tüm zekâ boyutları ile dünyaya gelir;bu zekâ boyutları uygun çevre koşulları, ortam ve uyarıcılar ile karşılaştığında gelişir. Bu nedenle okulun ve öğretmenin görevi,öğrenciye bu uyarıcıları ve ortamı sunmaktır.Bu da ancak farklı etkinlik, yöntem ve tekniklerin uygulanmasıyla olasıdır. Bu görüşler doğrultusunda öğrenme sürecinde bu yaklaşımı uygulayan bir öğretmenin öğrencilerin farklı zekâ yapılarına sahip olduklarını yani onların bireysel farklılıklarını temel alması gerektiği söylenebilir.
Soru 10
10. İlker Öğretmen öğrencilerinin katılımdan zevk alacakları bir etkinlik planlar. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin kazanımlara dayalı bir soruyu önce tek başlarına düşünmelerini, daha sonra aşamalı olarak 2, 4, 8 ve tüm sınıfın katılımıyla tartışarak gruba ait olma duygularını pekiştirmeyi sağlar.Öğrencilerin tek başlarına sorgulama yaptıkları süreç ile grup içindeki tartışma sürecini göz önüne alarak öz düzenleme becerilerinin gelişimini hedefler.Öğrencilerin arkadaşlarının düşüncelerini merakla ve dikkatle dinleyip saygı çerçevesinde eleştirdiklerini görür. İlker Öğretmen’in aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisinin ilkeleri kapsamında planlamalar yaptığı söylenebilir?
A
Yaşam boyu öğrenme
B
Aktif öğrenme
C
Kuantum öğrenme
D
Sosyal öğrenme
E
iş birlikli öğretim
10 numaralı soru için açıklama 
öğretmenin öğrenme sürecinde gerçekleştirdiği etkinliklerde öğrencilerinin öz denetim becerilerine dayalı olarak enerjilerini öğrendiklerini kalıcı hâle getirmek için harcamalarını ve kendilerine göre öğrenme yolları geliştirmelerini sağlamaya çalışması,onun bu süreçte aktif öğrenme yaklaşımını kullandığını göstermektedir. Aktif öğrenme; öğrencilerde güven duygusunu geliştiren, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına yardımcı olan, öz denetime sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan, iş birlikli ortamlarda çalışmayı kolaylaştıran bir öğretim modelidir. Aktif öğrenme ortamlarında öğrencilerin sürece etkin katılımı artar, canlı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bilginin anlamlandırılması,sorgulanması, uygulanması ve tartışılması önemlidir. Aktif öğrenmede tüm süreçler öğrenci merkezli olarak yürütülür Söz konusu öğretmenin de öğrenme sürecinde bu anlayış doğrultusunda aktif bir öğretim tekniği olan kartopundan yararlandığı söylenebilir.
Soru 11
11. Murat öğretmen fen ve teknoloji dersi, madde ve değişim öğrenme alanı kapsamında öğrencilerine aşağıdaki hikâyeyi sunar. Yağız gün içerisinde çok fazla çikolata tüketen bir çocuktu. Büyüklerinin tembihlerini göz ardı eder, çayının içine alabildiğince şeker atardı. Bir gece diş ağrısından uyuyamayan Yağız’ın sabah yaptığı ilk iş annesiyle diş doktoruna gitmek oldu.Doktor Yağız’ın 4 dişinin çürümüş olduğunu, dikkat etmezse tüm dişlerinin çürüyeceğini belirtti. Daha sonra öğrencilerine sırasıyla • Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki fark nedir? • Sizce Yağız’ın dişindeki değişimin türü nedir? • Yağız’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? • Bu tür sağlık sorunlarının oluşmaması için alternatif önlemler nelerdir? sorularını sorar.Öğrencilerin bu soruları derste öğrendikleri bilgiler kapsamında cevaplayıp Yağız’a sunacakları önlemler doğrultusunda hikâyeyi tamamlamalarını ister. Murat Öğretmenin yararlandığı öğretim yöntem yada tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Örnek olay
B
Proje
C
Problem çözme
D
Tartışma
E
Rol yapma
11 numaralı soru için açıklama 
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencilerin katılımı İle alternatif çözüm yollarının üretildiği süreçtir. Bu yöntem,katı bir protokol takip etmek yerine, tek bir örneği ya da olayı derinlemesine inceleme olanağı tanıyan bir öğretim yoludur. Soru öncülünde de öğretmenin öğrenme sürecinde kullandığı öğretim yöntemi örnek olaydır. Sınıfa getirilen örnek olay, günlük yaşamda karşılaşılan bir problem durumunu yansıtmakta, hem alternatif çözüm önerileri oluşturmayı hem de bu çözüm önerilerini test- etmeyi gerektirmektedir Aynca konunun içindeki problemlerin sınıf ortamında, tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenmeyi sağlamada ve problem çözme becerisinin. kazandınlmasında kullanılır. Soruda öğretmen bir örnek .olayı sınıfa okumuş/ öğrencilerin teoriler geliştirerek çözüm seçenekleri oluşturmalarını ve bu çözüm önerilerine göre hikayeyi tamamlamalarını istemiştir. Yani örnek olay yönteminin işlemlerini adım adım uygulamıştır. Sorun sadece öğrencilerin var olan bilgileri doğrultusunda çözülmeye çalışılmışlır.Eğer uyulama birincil veri kaynakları ışığında gerçekleşseydi problem çözme olurdu.
Soru 12
12. Ayşe sınavlara hazırlanırken günlük tekrarlarda yaptığı kısa zamanlı okuma işlemi yerine, konuyla ilgili bilgileri benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırıp konuyu analiz etmeyi tercih eder. Çünkü bu yolla çalıştığında bilgileri daha kolay hatırladığının farkındadır. Ayşe’nin aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisini daha etkili biçimde kullandığı söylenebilir?
A
Yaratıcı
B
Eleştirel
C
Üstbilişsel
D
Özenli
E
Lateral
12 numaralı soru için açıklama 
Üstbilişsel (metabilişsel) düşünme biliş ötesi bilgilerin, bireylerin kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmelerini, öğrenilen bilgilerin ve öğrenme yollarının farkında olmalarını içeren bir beceridir. Öğrenilen bilgilerin hangi durumda yararlı olduğu,hangi durumlarda elde edildiği ve nasıl genelleneceğinin farkında olma süreçlerini içeren ûstbilişsel düşünme çağdaş öğrenme yaklaşımında oldukça önemlidir. Soruda,öğrencinin hangi öğrenme yolu ile daha iyi öğrenmeler gerçekleştirdiğinin farkında olması ve bunu daha sonraki öğrenmelerinde kullanması Üstbilişsel düşünmenin kullanıldığını göstermektedir. Üstbilişsel düşünme, düşünme becerilerinden biri olarak diğer düşünme becerilerini bir arada kullanmayı gerektirir ve düşüncelerin üzerinde düşünme, kendi öğrenme yolu üzerinde düşünme, bu düşünme biçiminin en belirgin özelliğidir.
Soru 13
13.     Taner öğretmen dersinde aşağıdaki işlemlere yer verir:
 •  I. Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenemedikleri kavramları örgütleyip aktarmıştır.
 • II. Öğrencilerle yoğun bir etkileşim ortamı oluşturarak anlatımı sadeleştirmiştir.
 • III. Konuyla ilgili öğrenmeleri, bir problem çözdürerek öğrencilerin genellemesini sağlamıştır.
 • IV. ön organize edicilerle öğrencilerin önceki bilgilerini harekete geçirmiştir.
 • V. Öğrencilerin öğrendiklerini farklı durumlarda kullanmaları sürecini kılavuzlamıştır.
Taner Öğretmen’in bu dersinde yaptıklarından hangileri sunuş yoluyla öğretime uygundur?
A
I ve III
B
II ve III
C
IV ve V
D
I, II ve IV
E
II, IV ve V
13 numaralı soru için açıklama 
Sunuş yoluyla öğretimde öğretmen; temel kavram, ilke, sonuç ve genellemeleri önce aktarır ve açıklar, daha sonra bunları örneklerle açık hâle getirerek konunun ayrıntılarını anlatır. Aşamalılık ilkelerinin öğrenme sürecinde öğretmen tarafından kullanılmasıyla gerçekleşen bu stratejide tümden gelimsel yaklaşımdan yararlanılır.Öğrencilerin ön koşul bilgileri elde ettikleri bu süreçte öğretmenler, soyut bilgileri somutlaştırmada kavram haritalarından ve farklı örneklerden yararlanmaktadır,öğretmen merkezli olan bu yaklaşımda öğrencilerin daha etkili öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri için öğretmen ile öğrenciler arasında yoğun bir sözel etkileşim ortamı oluşturulması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda I., II. ve IV. ifadelerin sunuş yoluyla öğretim yaklaşımına uygun öğretmen uygulamaları olduğu söylenebilir.
Soru 14
14. Öğretim sürecinde gösterip yaptırma yöntemini kullanacak olan bir öğretmene aşağıdaki önerilerden hangisi sunulursa öğretim hizmetinin niteliği düşer?
A
ilk aşamada becerileri, küçük basit birimlere bölerek açıklayınız.
B
Öğrencilerin becerileri görebilecekleri biçimde konumlandırılmalarını sağlayınız.
C
Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakınız.
D
İkinci aşamada öğrendiklerini kullanmaya çalışan öğrencilere dönüt-düzeltme sununuz.
E
Kılavuzlama ve uygulatma işlemlerini aynı ders saati dilimde gerçekleştirmeye özen gösteriniz.
14 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilere kazandırılmak istenen bir becerinin uygulama adımlarının ve bir araç gerecin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin önce küçük birimler hâlinde aşamalı şekilde gösterilerek ve açıklanarak ardından becerinin öğrenciler tarafından yapılmasıyla gerçekleşen öğretim yöntemi gösterip yaptırmadır, öğretmen ve öğrencinin süreçte etkin olduğu bu yöntem yaparak yaşayarak öğrenme temellidir. Uygulama sürecinde öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap edildiği için onların etkin katılım göstermelerine olanak verilir. Bu bilgiler doğrultusunda A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadelerin gösterip yaptırma yöntemine uygun işleniler olduğu söylenebilir. Ancak C seçeneğinde yer alan ifade doğru bir uygulama değildir; Çünkü gösterip yaptırma yönteminin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrencilerin tamamının gözlemledikleri beceriyi sergilemeleri gerekliği söylenebilir. Bundan dolayı öğrenci katılımı serbest bırakılamaz.
Soru 15
15. Üç öğretmenin derslerinde yaptıkları etkinlikler aşağıda verilmiştir:
 •  I.  Ali öğretmen, öğrencilerine “Enerji kaynakları nasıl artırılabilir?” sorusunu sorar ve öğrencilerinin bu yönde çok fazla yaratıcı fikir üretmelerini ister.
 • II. Haşan öğretmen, öğrencilerini yuvarlak bir masa etrafına oturtur, ardından onların duygu ve düşüncelerini ayırt ederek Soma’da yaşanan faciayla ilgili düşüncelerini sırayla ifade etmelerini ister.
 • III. Hüseyin Öğretmen, yaşanmış bir iş kazasını anlattıktan sonra, gönüllü öğrencilerin bu durumu sınıfta yansıtmalarını sağlar.
Öğretmenlerin yaptıkları uygulamalar sırasıyla aşağıda verilenlerden hangilerine daha uygun örnek olur?
A
Fikir taraması - Konuşma halkası - Drama
B
Beyin fırtınası - Çember - Örnek olay
C
Altı şapka - Akvaryum - Rol oynama
D
Beyin fırtınası - Konuşma halkası - Rol oynama
E
Fikir taraması -Akvaryum - Drama
15 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde verilen ifadeler incelendiğinde I. öncüldeki uygulamanın beyin fırtınası tekniğine uygun bir örnek olduğu söylenebilir. Bir problemin çözümünde bir grup insandan, kısa zamanda yaratıcı düşünmeye dayalı çok sayıda fikir toplamayı sağlayan beyin fırtınasında öğrenciler akıllarına gelen fikirlerini söylerler. Bu süreçte temel amaç sıra dışı çözüm yollarından yararlanarak sorunları çözmektir. II. öncülde verilen uygulama ise konuşma halkası tekniğine uygun bir örnektir. Konuşma halkası, öğrencilerin birbirlerini görebilecek şekilde sınıfta konumlandırıldıktan ve kendilerine sunulan bir problem durumuna ilişkin hissettiklerini sırayla ifade ettikleri; bu sayede onlarda duygu ve düşünceleri ayırt etme,empatik düşünme ve başkalarına saygı duyma becerilerini geliştiren bir tartılma tekniğidir. III. öncülde verilen uygulama ise rol oynama tekniğine uygun bir etkinliktir.Rol oynama, öğrencinin örnek olarak verilen bir problem durumundaki insanın yerine kendisini koyarak o insanın hissettiği duyguları ve davranışları anlamasını amaçlayan bir teknik-olarak kabul edilebilir. Rol oynama bu yönüyle empati becerisini geliştirmeye yönelik bir tekniktir, öğrencileri gerçek yaşamda karşılaşılabilecek sorunlara önceden hazırlamaya imkân tanır.
Soru 16
16. Aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisinde “öğrencilere somut deneyimler kazandırmada yetersizlik” sınırlılığı söz konusu olduğundan bilgilerin hatırlanmasına katkının daha az olduğu söylenebilir?
A
Drama
B
Eğitsel oyun
C
Tartışma
D
Bilişsel çıraklık
E
Bireysel çalışma
16 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerde verilen öğretim yöntem ya da teknikleri incelendiğinde tartışma yönteminin diğer seçeneklerde yer alan öğretim uygulamalarına göre öğrencilere somut deneyim kazandırmada katkısının daha az olacağı söylenebilir. Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktalan ortaya çıkarmak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bu yöntemin en önemli özelliklerinden biri,, Öğrencilerin sözel iletişini becerilerini geliştirerek kendini ifade etmelerini sağlamaktır.Ayrıca zaman alıcı olan bu yöntem iyi bir şekilde planlanarak uygulanırsa etkili bir öğretim yoludur. Bu yöntemin en önemli sınırlılıklarından biri görerek ve yaşayarak öğrenme temelli olmadığından somut deneyimler kazandırmada yetersiz olmasıdır.
Soru 17
17. 3. sınıf orta öğretim matematik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerine mesleklerinde deneyim kazandırmak isteyen bir öğretim üyesi onlara yirmişer dakikalık ders işleme imkanı tanımıştır. Bu süreçte her bir öğrencinin yaptığı ders görüntülü olarak kaydedilmiş, daha sonra görüntüler sınıfta izlenerek tartışılmıştır. Bu öğretim üyesinin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullandığı söylenebilir?
A
Öğretmenlik alan uygulaması
B
Büyük grup tartışması
C
İş başında eğitim
D
Mikro öğretim
E
Programlı öğretim
17 numaralı soru için açıklama 
Öncülde verilen bilgiler incelendiğinde öğretmenin yararlandığı öğretim uygulamasının mikro öğretim olduğu söylenebilir. Mikro öğretim, mesleki deneyim, uygulama, yansıtma, eleştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan bir öğretim tekniğidir. Bu teknikte küçültülmüş öğretim diliminin videoya kaydedilmesi,daha sonra yapılan çekimin bütün grupların katılımı ile öğretim ilkeleri doğrultusunda öğretmen adayının yaptığı uygulamanın öğretmenlik yeterliklerine göre eleştirel bakış açısıyla analiz edilmesi ve bu analiz sürecinde elde edilenler ışığında eksikliklerin tartışılması sağlanın Uygulanan bu süreç İle öğretmen adaydan eleştirel bakış açısıyla izleyen arkadaşlarının dönütleri ışığında deneyim, kazanırlar.
Soru 18
18. öğrencilerine ödev veren öğretmenlerin yaşadığı temel sıkıntı, öğrencilerin ödevi yapmaması ya da bir başkasına yaptırmasıdır. Aşağıdakilerden hangisini dikkate alan bir öğretmenin bu sıkıntıyla karşılaşma olasılığı daha düşüktür?
A
Boş zamanları değerlendirmek amacıyla ödev vermekten kaçınma
B
öğrenilenlerin yeni bir ürün hâline getirilmesini isteme
C
Tüm öğrencilere aynı ödevi vermek yerine, farklılıklara göre ödevi çeşitlendirme
D
ödevi yapan öğrencileri sınıfın önüne çıkarıp yapmayanlara örnek gösterme
E
Dersten geçmeyi etkileyecek üst düzey görevler seçme
18 numaralı soru için açıklama 
Ödevler, öğretmenler tarafından öğrencilerin ders dışı zamanlarda bazen derse hazırlık, bazen değerlendirme, çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, tekrar genişletme ve tamamlama olanağı sağlayan çalışmalardır, ödevler boş zamanların değerlendirilmesi için değil, eğitsel amaçlara ulaşmak için verilir, öğretmenlerin etkili biçimde ödev uygulamalarından yararlanabilmeleri için verecekleri ödevleri iğrenci özelliklerini yani bireysel farklılıkları dikkate alarak belirlemeleri gerekir. Bu şekilde her öğrenci seviyesine ve ilgilerine uygun bir ödevi yapmak için görevlendirilmiş olacak, bu şekilde ödevi yapmaya olan istekleri artacaktır.
Soru 19
19. Bir öğrencinin derste yapılan etkinliğin ardından “Bu derste neler yaptınız? Bu derste yaptıklarınızın diğer derslerde yaptıklarınızdan farkı nedir?” sorusuna verdiği cevap aşağıdadır: Ben bundan önce öğretmenimi hep dinleyip not almaya çalışırdım. Yani derste işlenen konuyu sorgulamak, hele ki bunu farklı yönleri göz önüne alarak yapmak aklımıza dahi gelmiyordu. Derste belirli ilkelere göre soru ve sorun çözmeye çalışmıştık. Ama bugün öğretmenimizin sunduğu örnek durumu hem klasik hem de özgün yollarla çözmeye çalıştık. Sorunda herkesin kabul ettiği verilerin dışındaki unsurlara da odaklandık. Son aşamada tüm fikirleri birleştirip karar verdik.Sanırım bugün derste hiç sıkılmadım. Çünkü ulaştığım sonuç verilecek en doğru karardı. Buna göre derste kullanılan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
örnek olay
B
Eğitsel oyun
C
Anlatım
D
Altı düşünce şapkası
E
Atölye çalışması
19 numaralı soru için açıklama 
Öğrencinin yaptığı değerlendirme incelendiğinde derste yapılan etkinlikte öğrencilere bir durum sunulduğu, öğrencilerin bu durumu farklı yönlerden analiz ettiği ve sürecinde sonunda tüm fikirleri birleştirerek doğru karar verdiği görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda derste yararlanılan uygulamanın seçenekler arasında yer alan altı şapkalı düşünme olduğu söylenebilir. Altı şapkalı düşünme tekniği, bir konunun haritasını çıkararak farklı yönlerini görmeyi,yanal düşünme becerisini geliştirmeyi sağlan bilinçli düşünmeyi öğretir ve düşünme etkinliğini belli bir düzene sokar Bu tekniğe göre karara varma sürecinde soruna çözüm olabilecek olumlu, olumsuz, yaratıcı, net, duygusal veriler göz önünde bulundurulmaya çalışılır ve bu süreçte tüm veriler sistematize edilerek doğrular elde etmek amaçlanır.
Soru 20
20. Bir öğretmen öğrencilerinin üretirken öğrenmesini,ürettiğini sergilemesini ve bu yolla öz güven becerilerini geliştirmeyi amaçlar.Sınıfın dört köşesinde oluşturduğu çalışma alanlarına tüm öğrencilerin dönüşümlü olarak uğrayıp farklı zekâ alanlarına dayalı öğrenme görevlerini destekleyecekleri düzen oluşturur. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarına ortam oluşturur. Öğretmenin aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisini kullandığı söylenebilir?
A
Köşelenme
B
Görüş geliştirme
C
istasyon
D
Deney
E
Bilişsel çıraklık
20 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde öğretmenin, sınıfta farklı etkinlik merkezleri oluşturduğu görülmektedir, öğretmen bu merkezlerde, öğrencilerin yaratıcılık becerilerini işe koşarak farklı zekâ alanlarına hitap eden etkinliklerde belli bir düzen içinde dönüşümlü çalışmalarını sağlamıştır Bu doğrultuda öğretmenin Öğrenme - öğretme sürecinde istasyon tekniğinden yararlandığı görülmektedir. Farklı etkinlik masalarında, öğrenci -gruplarının belli sürede çalışması ve önceki grubun bıraktığı yerden devam etmesiyle iletişim becerileri,kurallara uyma alışkanlığı, toplumsal bir sorun üzerinde düşünme ve bir işi başarabilme duygusunun oluşmasını sağlayan istasyon tekniğinde, öğrenciler daha çok yaratıcı düşünme becerileri temelinde ürünler oluştururlar. Bu teknik sayesinde öğrencilerde üretme, sergileme, öz güven ve yarım kalan bir ışı devam ettirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanmış olunur.
Soru 21
21. Aşağıdaki tabloda bazı öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilmek istenen yaşantılar ve bu yaşantılarda kullanılan araçlar verilmiştir. öğrenme sürecinde yapılmak Kullanan Araç istenen I.     Sınıfta karşılaşılacak sağlık Modeller sorunlarına doğru müdahale yolları II.    Değişime açık konuların su- Tepegöz numu ve değişimi kaydetme III.   Doğadaki değişimin ilk elden Televizyon verilerle ispatı IV .   Ders kitabındaki tablonun Opak gösterimi yoluyla bilgi aktarı- projektörümı Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisindeki aracın değiştirilmesi, öğretilmek istenen bilginin kalıcılığı ve amaca uygun işlemlerin yapılması açısından daha gereklidir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
21 numaralı soru için açıklama 
öğretim sürecinde öğrencilerin edinmeleri istenen yaşantıların oluşturulmasında kullanılacak öğretim araç gereçlerinin uygun şekilde belirlenmesi son derece önemlidir.Bu doğrultuda öncülde verilen eşleştirmeler incelendiğinde I. ve IV eşleştirmelerin doğal şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak II. ve III. eşleştirmeler doğru değildir.II. ifadede verilen eşleştirmede değişime açık konuların sunumu ve değişimi kaydetme noktasında tepegöz uygun bir öğretim aracı olmaz. Tepegöz hazırlanan saydamın bir perdeye yansıtılmasını sağlayan bir öğretim aracıdır. Kaydetme ve yansı üzerindeki bilgileri değiştirme gibi bir özelliği yoktur. III. öncülde verilen eşleştirmede ise doğadaki değişimin ilk elden verilerle ispatının sağlanmasında televizyon uygun bir,araç değildir. Çünkü televizyon hazırlanan görsel yayının görme ve işitme organlarıyla öğrenci tarafından algılanmasını sağlayan araçlardır. Bu bilgiler ışığında II. ve III. eşleştirmelerde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için eşleştirmede yer alan aracın değiştirilmesi öğretilmek istenen bilginin kalıcılığı ve amaca uygun işlemlerin yapılması açışından daha gereklidir.
Soru 22
22. Öğretim sürecinde eğitim teknolojilerinin etkili şekilde düzenlenebilmesi için öğretmenlerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerektiği söylenemez?
A
Öğrencilerin yaş, beden ve zihin özelliklerini inceleme
B
Kılavuz kitapta yer alan hedefleri gözden geçirme
C
Kazandırılacak davranışlara uygun eğitim yaşantılarını seçme
D
Söz konusu dersle ilgili öğrencilerin Öğrenme geçmişlerini belirleme
E
Okul idaresinin beklentilerini ortaya çıkaracak ihtiyaç analizi yapma
22 numaralı soru için açıklama 
Öğretim sürecinde eğitim teknolojilerinin etkili şekilde düzenlenebilmesi için öğretmenlerin öğrencilerin yaş, beden ve zihin özelliklerini incelemesi, kılavuz kitapta yer alan hedefleri gözden geçirmesi, kazandırılacak davranışlara uygun eğitim yaşantılarını seçmesi, söz konusu dersle ilgili öğrencilerin öğrenme geçmişlerini belirlemesi gerekmektedir Ancak öğretmenlerin okul yönetiminin beklentilerini dikkate alarak bu düzenlemeleri yapması gerektiği söylenemez.Çünkü eğitim teknolojileri kazanımlar,öğrenciler, konu alanı, öğretmen yeterlilikleri, araç gerecin özellikleri ve fiziksel ,ortam özelliklerine göre belirlendiğinde eğitsel anlamda daha doğru bir uygulama yapılmış olur.
Soru 23
23. Bir öğretim üyesi program geliştirme dersinde bir eğitim programının geliştirildiği süreci oluşturduğu aşağıdaki görsel yardımıyla öğrencilerine anlatmıştır. s1 Öğretim üyesi bu görseli oluştururken daha çok aşağıdaki tasarım ilkelerinden hangisini dikkate almıştır?
A
Yakınlık
B
Vurgu
C
Zıtlık
D
Bütünlük
E
informal denge
23 numaralı soru için açıklama 
Öğretmenin hazırladığı görselde yer alan öğeleri ilişkilendirerek bütünlük ilkesini dikkate aldığı söylenebilir. Oluşturulan görsel unsurların bir anlam ifade etmesi için görselin gelişigüzel düzenlenmesi yerine belirli bir bütünlüğü ihtiva etmesi gerekir.Bütünlüğün dikkate alınması için oklarla yapılan ilişkilenmelerde çizgilerin görsel unsurların üzerinden çekilmeden belirli bir sistemde konumlandırılması gerekir. Yani bu ilke görselde Öğeler arasındaki ilişkileri belirginleştirme işlevine hizmet eder. Görselde bir araya getirilen unsurların belirli bir anlam bütünlüğünde ve mantığa uygun yerleştirilmesini sağlar.
Soru 24
24. Öğretmenler öğrencilerin gerçekleştirecekleri hedeflerin düzeyine uygun yaşantılar belirlemelidir.Hedef düzeyi arttıkça daha somut yaşantılardan yararlanmalıdır. Buna göre aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirme sürecinde Dale’in yaşantı konisinin tabanına daha yakın yaşantılardan yararlanılmalıdır?
A
Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır.
B
Maddelerin yandığında ısı verdiğini gösteren deney tasarlar.
C
Isınma için kullanılan yakıtları listeler.
D
Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür.
E
ölçmenin ve akılcılığın zan ve tahminden farkını açıklar.
24 numaralı soru için açıklama 
Soru öncülünde, öğretimde bireylerin sürece ne kadar çok duyu organıyla katılırsa o kadar üst düzey kazanımların gerçekleşeceğine yer verilmiştir. Yani araç gereçlerin ne kadar çok duyu organına hitap ettiği ile öğretim sürecinde edinilecek kazanımların doğrudan ilgili olduğu vurgulanmıştır.Oale in yaşantı konisinde aşağıya inildikçe öğrencinin süreçte kullandığı duyu organı sayısı artar. Bu bağlamda, öğrencilerin B seçeneğinde yer alan yaşantıyı geçirdiklerinde daha üst düzey hedeflere ulaşacakları söylenebilir Çünkü bu seçenekte yer alan deney uygulamaları doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar arasında yer alır. Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılarda koninin tabanında yer aldığı için öğrencinin en fazla duyu organını kullandığı ve en somut şekilde gerçekleştirilen öğrenme faaliyetleridir.
Soru 25
25. Bir öğretmen ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinden Remzi’ nin ders anında etkinliklere katılmak yerine sınıfın lider öğrencilerinden biri olan Duygu’ya sürekli olarak baktığını görür. Remzi’nin tavırlarını gözlemleyerek durumu analiz etmeye çalışan öğretmen onun derslerden geri kaldığını fark edince bireysel görüşme yapmaya karar verir. Bireysel görüşme sürecinde Remzi’yi uyarmayı düşünen öğretmen onun “Öğretmenim onu görünce benim için her şeyin anlamı değişiyor. Biliyorum saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Ama içimdeki sevgiyi zaman içinde büyüttüm, onun ve bu sevgimin çok değerli olduğunu düşünüyorum.” der. Bu durumda öğretmen ona onu anladığını yansıtan açıklamalarda bulunarak derslerinden geri kalmasının yaratacağı olumsuz durum hakkında bilgilendirme yapar. Bu süreçle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Öğrencilerin gelişim özellikleri öğretmenin yararlanacağı disiplin sağlama yolunu düzenlemede dikkate alınmıştır.
B
Öğretmen iletişim sürecinde öğrenciyi baskın kılarak onun düşüncelerini değiştirebileceğini temel almıştır.
C
Öğretmen sınıfta disiplin sorunlarının oluşmaması için öncelikle tüm öğrencileri etkinliklere katması gerektiğinin farkındadır.
D
Öğrencisini anladığını yansıtan öğretmen empati kurarak onun derse katılımı yönünde kılavuzluk etmiştir.
E
Öğretmen istenmeyen davranışa sunacağı disiplin sağlama yolunu davranışın niteliğine göre belirlemiştir.
25 numaralı soru için açıklama 
Sınıf yönetimi öğretimin verimliliğini sağlamak için sınıfın ısı, ışık, düzen, temizlik,iletişim ve diğer değişkenlerin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Sınıfta tüm öğrencilerin etkin kılınması disiplin sorunlarının minimize dilmesinde önemli bir etmendir, öğretmen bunu sağlamak için farklı öğretim yöntem yada tekniklerinden yararlanmalıdır. Bu süreçte farklı nedenlerden dolayı istenmeyen davranışlar oluşabilir. Bu durumda öncelikle öğretmen sorunun kaynağını araştırmalı, daha sonra sorunun niteliğine ve öğrenci Özelliğine göre davranış kontrol mekanizmalarını harekete geçirmelidir. Sınıfta öğrencilerle öz saygı geliştirici bir iletişim sürecinin hakim kılınması ve öğrencinin anlaşıldığının iletilmesi sorunun etkilerinin azaltılması açısından önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda A, C. D ve E seçeneklerindeki bilgilere ulaşılabileceği söylenebilirken B seçeneğine ulaşılamaz. Çünkü öğretmen bu iletişim ve etkileşim sürecinde öğrencisini baskın kılmamıştır. Çağdaş yaklaşımda iletişim sürecinde hem kaynak hem de alıcı düşüncelerini söylemeyebilme imkanı bulur.Yani baskın bir taraf yoktur. Bu süreçte öğretmenin öğrencinin düzeyini önemsediği dikkate alındığında çağdaş sınıf yönetimi ilkelerinin temel alındığı söylenebilir Zira öğretmen öğrencinin düşüncelerini değiştirme gayreti için de değildir.
Soru 26
26. Derste sınıfın tamamına yakınının kendi aralarında konuştuklarını fark eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması daha etkili bir çözüm yolu olur?
A
Konuşan öğrencilerle bireysel görüşme yapmak
B
Öğrencilerin tamamını uyararak yaptıklarının yanlışlığını açıklamak
C
Konuşan öğrencilere verilecek cezayı belirleyerek bunu tahtaya yazmak
D
Okul yönetimi ve ailelerden yardım istemek
E
Sürdürülen etkinliğe ara vererek başka bir etkinliğe geçiş yapmak
26 numaralı soru için açıklama 
İstenmeyen .davranış, derse ilginin.azaldığını, koptuğunu, gösterir. Sınıfın tamamına yakınının ya da; tamamının derse olan ilgisini kaybettiği durumlarda öğretmenin davranışlarında, ortamda, araçlarda yada yöntemde değişiklik yapması doğru olacaktır. Bo şekilde dersi öğrenci için ilgi çekici bir hale getlrebilir. Bu bilgiler ışığında böyle bir durumla karşılaşan öğretmenin dersine ara vererek ders etkinliğinde değişiklik yapması daha doğru bir davranış olacaktır.
Soru 27
27.  Sınıf kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Öğrencilerin kurallara uyum göstermelerinde kuralları önermiş olmaları önemlidir.
B
Sınıftaki öğrenci profiline göre değişen kurallar örtük amaçlardan etkilenir.
C
Öğrenciler tarafından anlaşılan ve olumlu olan kurallara uyma eğilimi artar.
D
Kurallara uymayan öğrencilerin alacakları cezalar da öğrenciler tarafından önerilir.
E
Öğrencilerin uymayacakları kurallar listeden çıkarılırsa inandırıcılık artar.
27 numaralı soru için açıklama 
Öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde etkili bir sınıf yönetimi sergilemek için sınıfın farklı özelliklerdeki bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütün olduğunu ve bu bütünün düzen içinde bir arada bulunabilmesi için belirli kuralların oluşturulması gerektiğinin farkında olmalıdırlar. Bu kuralların oluşturulmasında da öğrencilerin bu kuralları içselleştirmeleri için onlara da söz hakkı vererek demokratik bir kural belirleme süreci oluşturmalıdırlar, öğrenme sürecinde kendileri de bu kurallara uyum sağlamalı, söz ve davranıştan arasında tutarlılık göstermelidirler. Belirlenen kuralların kritik davranışlara yönelik ve işlevsel olması sağlanmalı ve kurala neden uyulması gerektiği açıklanmalıdır. Kuralların olumlu ifadelerden oluşması, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması sağlanmalıdır. Ancak kural belirleme sürecinde kurala uyulmadığı takdirde sonucunda karşılaşılacak durum öğrenci inisiyatifine bırakılması doğru bir uygulama olmaz. Kurala uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırım Öğretmen kontrolünde belirlenmelidir.
Soru 28
28. Bir öğretmenin çekingen öğrencilerine olumlu dönüt sunmaya çaba gösterdiği, başarılıların her olumlu davranışına maddi pekiştireç sunmadığı ve sosyal olanları grup çalışmalarına yönlendirdiği gözlenmiştir. Bu gözlem sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Öğrenciler iletişim sürecinde baskın kılınmıştır.
B
Önleyici modelden yararlanılmıştır.
C
Öğrencilerin özgün olduğu dikkate alınmıştır.
D
Öğretmen model olmaya çaba göstermiştir.
E
Duyuşsal alan kazanımları gerçekleştirilmiştir.
28 numaralı soru için açıklama 
öğretmenin çekingen öğrencilerine olumlu dönüt sunmaya çaba göstermesi, başarılı öğrencilerin her olumlu davranışına maddi pekiştireç sunmaması ve sosyal olan öğrencileri grup çalışmalarına yönlendirmesi onun öğretim sürecinde gerçekleştirdiği uygulamalarda bireysel farklılıkları dikkate aldığını ve her öğrencinin kendine özgü olduğunu kabul ederek davrandığını göstermektedir. Bu şekilde öğretmen her öğrenciye özelliği ve ihtiyaçları doğrultusunda davranarak etkili sınıf yönetimim sağlamaya çalışmıştır
Soru 29
29. Bir testin geçerliği yüksek olsa bile güvenirliği düşük olabilir.” ifadesini örneklendirecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Test, konu alanını iyi örneklendirmiştir ancak amacına uygun sorulardan hazırlanmamıştır.
B
Test, bilen ve bilmeyen öğrencileri iyi ayırt etmiştir.Ancak objektif olarak puanlanmamıştır.
C
Testteki sorular orta güçlüktedir. Ancak öğrencilerin ilerideki başarısını tahmin edememiştir.
D
Test, hatalardan arınıktır ancak sorular belirtke tablosuna uygun olarak hazırlanmamıştır.
E
Hazırlanması ve uygulanması açısından kolay bir testtir. Ancak uygulama süresi oldukça uzundur.
29 numaralı soru için açıklama 
Güvenirlik, ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Geçerlik ise genel olarak ölçme aracının ölçmek istediği özelliği tam ve doğru olarak ölçebilmesidir. Seçenekler tek tek incelenecek olursa A seçeneğinde testin konu alanını iyi örneklemiş olması kapsam geçerliğinin yüksek, amacına uygun olmayan sorulardan oluşması yapı geçerliğinin düşük olduğunu gösterir. C seçeneğinde testteki soruların orta güçlükte olması güvenirliğin yüksek*.öğrencilerin ilerideki başarılarını tahmin.'ödememesi yordama geçerliğinin düşük: olduğunu gösterir. D seçeneğinde testin hatalardan arınık olması güvenirliğin yüksek, belirtke tablosuna uygun olmayan sorulardan hazırlanması kapsam geçerliğinin düşük olduğunu gösterir. E seçeneğinde hazırlanması've uygulanması açısından kolay.olması kullanışlılığı yüksek, uygulama süresinin uzun olması kullanışlılığın düşük olduğunu gösterir. Ancak B seçeneğinde testin bilen ve bilmeyen öğrencileri iyi ayırt etmesi yapı geçerliğinin yüksek,objektif olarak puanlanmamasının güvenirliğin düşük olduğunu gösterir.
Soru 30
s2 Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
5. madde iyi ayırt edicidir fakat geliştirilebilir.
B
Düzeltilemiyorsa eğer, testten mutlaka çıkarılması gereken madde 1. maddedir.
C
Testin güvenirliğine en fazla katkısı olan madde 3. maddedir.
D
Ölçülmesi istenen özelliğe sahip öğrencileri hiç ayırt edemeyen madde 2. maddedir.
E
Testte öğrencilere en zor gelen madde 4.maddedir.
30 numaralı soru için açıklama 
Bir maddenin doğru cevaplanma yüzdes'i madde güçlüğüdür. Madde güçlüğü bize, o maddenin sınıfın yüzde kaçı tarafından cevaplandığını böylelikle maddenin öğrencilere zor ya da kolay geldiği hakkında bilgi verir. Ayırt edicilik indeksi ise bir maddenin, o maddeyle ölçülmesi istenen özelliğe sahip olan öğrencilerle sahip olmayan öğrencileri ayırt etmesidir. Ayırt edicilik indeksi ise maddenin kalitesi hakkında bilgi verir. Bir maddenin testten çıkarılıp çıkarılmayacağına madde ayırt edicilik indeksine bakarak karar verilir. Buna göre seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Ayırt edicilik indeksleri 0,30 ile 0,39 arasında olan maddeler iyi ayırt edicidir, geliştirilebilir. Çünkü bir maddenin çok iyi ayırt edici olması için ayırt edicilik indeksinin 0,40 ve üzeri olması istenir.-Eğer bir madde negatif ayırt ediciliğe sahipse o madde ters yönde ayırt eder. Bu da istenmedik bir durumdur. Negatif ayırt ediciliğe sahip olan maddeler eğer düzeltilemiyorsa testten mutlaka çıkarılmalıdır. B seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Bir maddenin testin güvenirliğine katkısının yüksek olması için güçlüğün orta seviyede, ayırt ediciliğinin yüksek olması istenir.Verilen maddelere bakıldığında orta güçlükte ve ayırt ediciliği yüksek olan maddenin 3. Madde olduğu, C seçeneğinde verilen ifadenin doğru olduğu söylenir Bir maddenin güçlük indeksi 0'a yaklaştıkça o madde zorlaşır, +1'e yaklaştıkça o madde kolaylaşır Verilen maddelere bakıldığında en zor maddenin 4. madde olduğu, E seçeneğinde verilen ifadenin doğru olduğu söylenir. Ayırt edicilik indeksi O’a yaklaştığında maddenin ayırt ediciliği düşer. Yani bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt edemez. 2. maddenin ayırt ediciliği düşüktür. Fakat hiç ayırt edemediği söylenemez. Bilen ile bilmeyen öğrenciyi hiç ayırt edemeyen maddenin değeri 0.00 olmalıdır. Buna göre D seçeneğinde verilen ifade söylenemez.
Soru 31
31. Bir üniversitede, her sorunun 10 puan değerinde olduğu 10 soruluk bir matematik testi uygulanmıştır. Bu testten 75 puan ve üzerinde alacaklar dersi geçecektir.Sınava giren öğrencilerden Kerem 85 puan alarak dersi geçmiştir. Verilen bilgide ölçme ve değerlendirme sürecine ait aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
A
Ölçme kuralı
B
Ölçüt
C
Tanılayıcı değerlendirme
D
Ölçüm
E
Düzey belirleyici değerlendirme
31 numaralı soru için açıklama 
Ölçme işlemi yapılırken ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne kadar değer verileceğinin belirlenmesi ölçme kuralıdır. Soruda verilen bilgide de her sorunun 10 puan değerinde olması ölçme kuralıdır, ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı ya da sembol ölçümdür. Sınav yapılıyor, sınava giren Kerem adlı öğrenci sınavdan 85 puan alıyor. Burada 85 puan ölçümdür. Ölçme sonuçları hakkında karara varmak için kullanılan referans noktası ölçüttür. Testten 75 puan ve üzeri alacakların dersi geçmesinde 75 puan bir Ölçüttür. Dönem sonunda yapılan, öğrenciler hakkında geçti ya da geçmedi gibi kararlar alınan değerlendirme düzey belirleyici değerlendirmedir.Kerem sınavdan 85 puan almış ve dersi geçmiştir. Burada düzey belirleyici değerlendirme yapılmıştır. Buna göre "ölçme kuralı, ölçüt, ölçüm, düzey belirleyici.değerlendirme kullanılmışken C seçeneğinde verilen tanılayıcı değerlendirme kullanılmamıştır.
Soru 32
s32 Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A
Biyoloji ve tarih testleri arasında yok denecek kadar az ilişki vardır.
B
En yüksek ilişki fizik ve matematik testleri arasındadır.
C
Matematik testinde ortalama öğrenme düzeyi en düşüktür.
D
Tarih testinden alınan puanlar arttıkça fizik testinden alınan puanlar da artacaktır.
E
Öğrenciler biyoloji testinde başarılı oldukları için kimya testinde de başarılıdırlar.
32 numaralı soru için açıklama 
Korelasyon değerlerine bakarak değişkenler arasında var olduğu görülen ilişkinin yönü ve miktarı hakkında yorum yapılabilir.Neden - sonuç ilişkisi, en başarılı / en başarısız olunan dersler, en ayırt edici test ve derslere göre başarı karşılaştırması hakkında korelasyon değerlerine bakılarak yorum yapılamaz. Bu bağlamda seçenekler analiz edildiğinde en yüksek ilişki -0,90 korelasyon ile matematik ve tarih testleri arasındadır. Korelasyon değerinin negatif olması değerini küçültmez. Yalnızca yönünün farklı olduğunu gösterir. B seçeneğinde verilen ifade söylenemez. Korelasyon-değerinin öğrenme düzeyi hakkında bilgi yemlediğinden C seçeneğinde verilen ifade de söylenemez; Tarih ve fizik testleri arasında negatif korelasyon vardır. Bir testten alınan puanlar arttıkça diğer testten alınan puanlar azalacaktır. D seçeneğinde verilen ifade de söylenemez. Korelasyon neden sonuç ilişkisi vermediğinden E seçeneğinde verilen ifade de söylenemez Ancak A seçeneğinde verilen ifade doğrudur. Korelasyon sıfıra yaklaştıkça o iki değişken arasında ilişkinin azaldığı söylenebilir.
Soru 33
33. Öğrencilerine verdiği performans görevlerini puanlarken dereceli puanlama anahtarı (rubrik) kullanan Eda Hanım’ın bu uygulamasındaki temel gerekçe aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Öğrenme - öğretme sürecinin verimliliğini artırmak
B
Öğrencilerle ilgili olan kişileri de değerlendirmeye katmak
C
Öğrencilerin öğretim sürecine güdülenmesini sağlamak
D
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak
E
Puanlama aşamasındaki hataları azaltarak objektifliği sağlamak
33 numaralı soru için açıklama 
Gözlemlerin puanla tanımlanmış kategorilerden (ölçütlerden) uygun düşen boyuta kaydedilmesini sağlayan değerlendirme aracı rubriktir. Rubriklerde ölçütler önceden belirlendiği için puanlamada objektiflik sağlanır. Performans görevleri, puanlanırken objektifliği sağlamak zordur. Rubrik kullanılarak puanlamadaki hatalar azaltılmaya ve objektiflik sağlanmaya çalışılır. Buna göre rubrik kullanmadaki en temel gerekçe E seçeneğinde verilmiştir. Sorunun en güçlü çeldiricisi olan C seçeneğinde verilen gerekçenin oluşabilmesi için öğrencilerin de değerlendirme sürecine katılmaları gerekir.Bu da öz, akran ve grup değerlendirme ile gerçekleştirilir.
Soru 34
S34
A
I > III > V > IV > II
B
III > II > V > I > IV
C
III > V > IV > I > II
D
V > II > I > III > IV
E
V> IV > III > I > II
34 numaralı soru için açıklama 
Dağılımların çarpıklığı, grupların kendi içindeki puan dağılımı ile ilişkilidir. Bir sola çarpık dağılım her zaman tüm gruplarda başarılı olacak diye bir şart yoktur. Eğer elimizde sayısal bir değer (medyan) var ise medyanı büyük olan grup daha başarılıdır.Bu bağlamda sıralama III > II > V > I > IV şeklindedir.
Soru 35
SORU35
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
35 numaralı soru için açıklama 
C35
Soru 36
S35 36. Standart sapması 3 olan bu sınavdan 58 puan alan Anıl, sınıfın yaklaşık yüzde kaçından daha başarılıdır?
A
%2,5
B
%13
C
%34
D
%85
E
%99
36 numaralı soru için açıklama 
S36
Soru 37
37. Coğrafya öğretmeni Fatma Hanım, rahatsızlığı nedeniyle ertesi gün uygulaması gereken sınavın sorularını hazırlayamamıştır. Fatma Hanım hazırlayacağı sorular için çok az zamanı olduğundan hangi ölçme aracını kullanarak uygulama yapacağına karar vermekte zorlanmaktadır. Hazırlanması fazla zaman almayan ve kolay hazırlanan bir sınav yapmak istemektedir. Buna göre Fatma Hanım’ın aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması en uygundur?
A
Portfolyo
B
Yazılı yoklama
C
Çoktan seçmeli
D
Tamlayıcı dallanmış ağaç
E
Performans görevi
37 numaralı soru için açıklama 
Soruda Fatma Hanım’ın az zamanı olmasından dolayı kolay ve çabuk bir sınav hazırlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda Fatma Hanım'a önerilebilecek en uygun sınav, yazılı yoklamadır. Çünkü yazılı yoklamaların'hazırlanması ve uygulanması oldukça pratiktir ve az zaman alır. Yazılı yoklamalar hazırlanması ve uygulanması açısından kullanışlı ölçme araçlarındandır.
Soru 38
38.KPSS kursuna giden Damla, her gün yüzlerce soru çözmüş ve sayfalarca konu tekrarı yapmıştır.Gittiği kursta yapılan en son deneme sınavından oldukça yüksek puan alan Damla’ya öğretmeni,“Sınavdan yüksek puan aldın. Artık senden KPSS’de de yüksek puan bekliyoruz.” demiştir, öğretmen ve diğer meslektaşlarının yorumlarına göre Damla ve Damla’ya benzer öğrencilerin bilen öğrenciler olduğunu düşünmektedirler. Damla da artık sınava az bir süre kaldığından, yeteri kadar çalıştığını düşünerek sınava hazırlanmayı bırakıp dinlenmeye başlamıştır.KPSS’den çıktıktan sonra beklediğinden oldukça düşük puan alan Damla, “Deneme sınavından yüksek not almıştım. Neden böyle oldu?” sorusunu kendi kendine sormuştur. Damla’nın, kursta girdiği en son deneme sınavının geçerlik türlerinden düşük olanlarının bir arada verildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapsam - Görünüş
B
Yordama - Yapı
C
Yordama - Uygunluk
D
Uygunluk-Yapı
E
Yordama - Kapsam
38 numaralı soru için açıklama 
Eğer bireylerin test puanı, bireylerin ilerideki bir performansını yordamak yani ileride ne olacağına karar vermek amacıyla kullanılacaksa ya da ölçüt puanlan ilerideki bir zamanda elde edilmek zorundaysa testin yordama geçerliğine bakılır. Yordama geçerliği, önceden uygulanmış bir testin sonuçlarının, testin ölçtüğü özellik ile ilişkili gelecekteki bir durum hakkında önceden bilgi sağlayabilme derecesidir. Damla deneme sınavından yüksek puan almıştır.Yüksek puan alması, onun ileride yapılacak olan KPSS de de yüksek puan alacağının beklentisini oluşturmuştur. Ancak Damla, KPSS’de yüksek puan alamamıştır. Bu da yapılan deneme sınavının, öğrencinin ilerideki başarısının tahmin edemediği, yordayamadığı anlamına gelir. Deneme sınavının yordama geçerliği düşüktür. Bunun haricinde Damla ve ona benzer..öğrenciler bilen öğrencilerdir. KPSS'de düşük puan alan Damla biliyorken bilmiyormuş gibi sonuç almıştır. Bu durumda bilen ile bilmeyen öğrenci ayrılmadığından testin yapı geçerliği de düşüktür.
Soru 39
39.
 • I.     Öğrencileri yan yana dizerek boylarını ölçmek.
 • II.  Matematik testi sonrasında öğrencinin matematik başarısını ölçmek
 • III. Sınıfın uzunluğunu adımlayarak ölçmek
 • IV. Testten alınan puanlarla sınıfın not ortalamasını hesaplamak
 • V.   Suyun sıcaklığını termometre ile ölçmek
Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde doğrudan ölçme yapılmıştır?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, III, IV ve V
39 numaralı soru için açıklama 
Ölçülecek özelliklerin, araya başka değişken girmeden, doğrudan gözlenmesi ile yapılan ölçme doğrudan ölçmedir. Öğrencileri yan yana dizerek boylarını ölçmek, sınıfın uzunluğunu adımlayarak ölçmek doğrudan ölçmedir. Bu ölçmelerde araya başka değişken girmemiş, ölçülmek istenen özellik doğrudan ölçülmüştür. Test yardımıyla öğrencilerin başarılarını ölçmek, termometre ile sıcaklık ölçmek dolaylı ölçmeye örnektir. Testten alınan puanlarla sınıf not ortalamasını hesaplamak ise türetilmiş ölçmedir. Çünkü aritmetik ortalamanın hesaplanabilmesi için önceden tanımlanan matematiksel işlemlerin kullanılması gerekmektedir. Buna göre I. ve III. ifadelerde doğrudan ölçme yapılmıştır.
Soru 40
40. Bir öğretmen öğrencilerin beden eğitimi dersindeki performanslarını belirlemek istemektedir. Bu bağlamda öğrencilere,hangi performansta ne kadar puan alacakları bir araç dağıtmıştır. Bu araca.......... denir. Daha sonra öğrencilerin hangi performansa ne düzeyde kazandığını belirlerken likert ölçek olan............. kullanmıştır. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi sözcükler gelmelidir?
A
rubrik - çeteleme aracı
B
rubrik - derecelendirme ölçeği
C
çeteleme aracı - puanlama yönergesi
D
kontrol listesi - rubrik
E
derecelendirme ölçeği - kontrol listesi
40 numaralı soru için açıklama 
Hangi performansa ne kadar sayı sembol verileceğini gösteren çizelge, dereceli puanlama anahtarı yani rubriktir. Rubrik öğrenciye önceden verilir. Fakat öğretmenin kullandığı likert ölçek İse derecelendirme ölçeğidir. Derecelendirme ölçeği öğrenciye verilmez. Öğretmen puanlama yapar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git