Destansı (Epik) – Emredici Anlatım Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor bakalım çalışmalarınız? Dil ve anlatım dersi sözel bir ders olduğundan pek çoğunuz sever ancak kitap okumayı sevmeyen ve sayısal zekası daha üstün olan öğrencilerin pek de hoşlanmadığı bir derstir. Oysa her dersin olduğu gibi bu dersinde güzel ve sizlere kazandıracağı bir faydası mutlak vardır. Bu nedenle derslere sevip sevmemek olayı ile bakmadan hem okulda hem de gireceğimiz lys, ygs, kpss sınavlarından bizleri başarıya taşıyan araçlar olarak görebiliriz. 10. sınıf dil ve anlatım konularından olan anlatım türlerinden destansı anlatım ile ilgili online testimizi çözerek ve cevaplı soru bankaları yardımıyla bu konuda kendinizi denemiş yanlış ve eksiklerinizi görerek bu eksikleri giderme yoluna hemen girmelisiniz.

Destansı (Epik) - Emredici Anlatım

Tebrikler - Destansı (Epik) - Emredici Anlatım adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Genellikle bir tarihî olaya veya kahramanlık hikâyelerine dayanır.
B
Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
C
Etkileyici ve okuyucuyu coşturacak bir anlatım yolu izlenir.
D
Kahramanların olağanüstü özellikleri öne çıkarılır.
E
Sanatlı, mecaza dayalı, abartılı ifadelere yer verilir.
Soru 2

Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu.Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu, tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altını ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı, Oğuz Kağan’a karşı geldiler.Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular.Oğuz Kağan yendi, Çürçet Kağan’ı mağlup etti, öldürdü ve Çürçet halkını kendisine tabi kıldı.Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan’ın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi. Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?

A
Emredici anlatım
B
Coşku ve heyecana bağlı anlatım
C
Betimleyici anlatım
D
Destansı anlatım
E
Açıklayıcı anlatım
Soru 3
Emredici anlatımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
B
İkinci tekil ve çoğul kişi ‘‘sen, siz” zamirleri sıkça kullanılır.
C
Genellikle roman, hikâye, masal gibi metin türlerinde görülür.
D
Sözde özneler ve edilgen çatılı fiillere yer verilir.
E
Okuyucudan söylenini yerine getirmesi veya bir davranışa son vermesi istenir.
Soru 4
Destansı anlatıma genellikle ---- metinlerinde başvurulur. Bu metinlerin tamamında destansı anlatım kullanılabileceği gibi başka anlatım türleri ile birlikte de kullanılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
şiir
B
tiyatro
C
roman
D
anı
E
hikâye
Soru 5

05.30’da batarya komutanları zevk narası atar gibi emir verdiler: “Ateş! Ateş! Ateş! ” Tahrip ateşi başladı.Bu kesimde 200 kadar top vardı. Hazırlanmış ateş planına göre Yunan mevzilerini, makineli tüfek yuvalarını,tel örgüleri, yeri bilinen Yunan toplarını ateş altına aldılar. Ne Yunanlılar böyle yoğun, dehşet verici ateş görmüştü, ne de Türkler. Tepeler yanıyordu sanki. Cephanelikler ateş alıyor, kamyonlar uçuyor,toplar parçalanıyordu. Kocatepe bile zangırdıyordu.Piyadeler hücum mevzilerine, tel örgülere doğru ilerlemeye başladılar. Bu cehennemlik ateş 20 dakika sürdü. Bataryalar bu kez 10 dakika sürecek imha ateşine geçtiler. Siperleri ve gözetleme yerlerini dövmeye başladılar… İmha ateşi sona erer ermez subaylar ve askerler, açılan gediklerden mevzilere, direnerek merkezlerine daldılar. Fırtına gibi esiyorlardı: “Allah Allah Allah Allah!” Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Abartılı söyleyişlere yer verilmiştir.
B
Okuyucuda coşku uyandıracak üslup kullanılmıştır.
C
Benzetmeye yer verilmiştir.
D
Savaş ve yiğitlik konusu etrafında oluşturulmuştur.
E
Olayların gerçekleşme sırası yazar tarafından değiştirilerek aktarılmıştır.
Soru 6

Resimleri görüntülemek için öncelikle galeri uygulamasını başlatın. Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama bir resim kaydettiğinde,resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak “Ekran Görüntüleri” klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin. Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Nesnel ifadelere yer verilmiştir.
B
Okuyucuyu bir eyleme yönlendirme amacı taşımaktadır.
C
Anlatımda emir ve geniş zaman kiplerine yer verilmiştir.
D
Öğretici ve açıklayıcı bir nitelik taşımaktadır.
E
Metin, duyguları ifade amacıyla hazırlanmıştır.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisi emredici anlatımın özelliklerini taşımamaktadır?
A
Kahvaltı yapmadan güne başladığınızda vücudunuz zorluk çekmeye başlar.
B
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz.
C
Trenin yaklaşma platformunda sarı çizgileri geçmeyiniz.
D
Öğrenci yurduna saat 18.00’den sonra misafir kabul edilmez.
E
Sağlığınız için sigaradan uzak durun ve düzenli olarak spor yapın.
Soru 8
Aşağıdaki metinlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatım türü kullanılır?
A
Yemek tarifleri
B
Felsefi metinler
C
Ürün tanıtım metinleri
D
Kullanım kılavuzları
E
Kanun ve yönetmelikler
Soru 9

Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin,kanunda belirtilen yetkili merciye verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti hâlinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur. Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları,mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz.Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?

A
Emredici anlatım
B
Destansı anlatım
C
Öyküleyici anlatım
D
Coşku ve heyecana bağlı anlatım
E
Betimleyici anlatım
Soru 10

27 Nisan Salı sabahı, filolar Arıburnu’nda da Seddülbahir’de de Türk mevzilerini yine yoğun ateş altına aldılar. Saat 07.30’du. Beklenen iki alay da gelmemişti.64. Alay Eceabat’a daha yeni geçebilmişti. Öteki alaydan bir haber yoktu. Üçüncü gündü ve Arıburnu’na daha bir tek yeni asker ulaşmamıştı. Birlikler savaş düzenine girmişti. M. Kemal taarruzu başlattı. Birlikler harekete geçtiler. Yüzden fazla Anzak makineli tüfeği takırdamaya başladı, takviye edilen filoda bugün iki yüz elli beş namlu vardı. Anzak mevzileri ile Türk birlikleri arasında ateşten bir duvar oluşturdular. Birlikler arazinin kıvrımlarından yararlanarak ilerleyip Anzak siperlerine yaklaştılar. Ateşten duvarı aşmak için fırsat kollayacaklardı. Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?

A
Destansı anlatım
B
Betimleyici anlatım
C
Düşsel anlatım
D
Emredici anlatım
E
Coşku ve heyecana bağlı anlatım
Soru 11

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.Yetkili mercinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, el koyma kendiliğinden kalkar. Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır?

A
Betimleyici anlatım
B
Destansı anlatım
C
Söyleşmeye bağlı anlatım
D
Emredici anlatım
E
Gelecekten söz eden anlatım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git