Cümlede Anlam Test – 6

Cümlede Anlam Test 19

Tebrikler - Cümlede Anlam Test 19 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisiyle ayraç içinde verilenler arasında anlamca bir ilişki yoktur?
A
Bardağa boş tarafından değil dolu tarafından bak. (Olumlu tarafları görme)
B
Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir. (Onurlu yaşama)
C
Bir gencin hata yapmasını önlersen onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. (Gençleri kötü alışkanlıklardan koruma)
D
Bir insanın tek başına mutlu olması, utanılacak bir şeydir. (Bencillikten kaçınma)
E
Bir okul açan, bir hapishane kapatır. (Eğitimle suçu önleme)
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Yaratıcı olmak bugün bireylerden beklenen ve istenen önemli bir özelliktir. (II) Nitekim günümüzde yaratıcı olmak, farklı ve yeni olanı ortaya koymak son derece önemlidir. (III) Yaşanılan yüzyıl, bilgi çağı olarak ifade edilmektedir. (IV) Bu çağda yeni ve özgün olanı üretebilmek, bu zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak mühimdir. (V) Çünkü artık herkes istediği zaman bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
III. ve IV.
D
II. ve IV.
E
IV. ve V.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Stendhal, “Roman, yol boyunca gezdirilen bir aynadır.” demiştir. Sanatçı, bu sözüyle romanın hangi özelliğini belirtmek istemiştir?
A
Gerçekçiliğini
B
Uzunluğunu
C
Etkileyiciliğini
D
Sanatsal değerini
E
Özgünlüğünü
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Sanat, insanları hayatın asıl gerçekliğinden, yaşamanın gerçek amacından uzaklaştıran zararlı bir uğraş alanıdır. Bu cümleye göre sanatın zararlı bir uğraş alanı olma sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
İnsanlarda estetik bir haz uyandırması
B
Gerçek hayatı olduğu gibi anlatması
C
Gerçekmiş izlenimi vermesi
D
Gerçek sanatın icra edilmemesi
E
Sanata yeterince değer verilmemesi
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Tanım 1: Tarih, insan ve insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini, yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen ve günümüz insanlarına anlatan sosyal bir bilimdir. Tanım 2: Edebiyat; kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine has bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, kurmaca olarak dile getirmesi ve okuyucusuna ulaşma çabasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihle edebiyatın ortak özelliği olabilir?
A
Belgelere dayanması
B
Gerçekliği ele alışı
C
Sanatsal kaidelere bağlı kalması
D
Öznelliği
E
İnsana hitap etmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Eliniz ayağınız tutuyorken sağlığınız yerindeyken gezin, eğlenin, hayatın tadını çıkartın. Yüreğiniz sizi nereye götürüyorsa oraya gidin çünkü bundan otuz yıl sonra yaptıklarınız için değil, yapmadıklarınız için pişman olacaksınız. Bu parçada altı çizili cümledeki düşünce aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A
Geçen yaz İngilizce kursuna gitseydim şu an İngilizce konuşuyor olurdum.
B
Bana sitem etmekte çok haklı, düğününe gitmeliydim.
C
Ona sırlarımı açmamış olsaydım şu an daha huzurlu olurdum.
D
O filmi izlemiş olsaydım sana bir değerlendirme yapabilirdim.
E
Senenin başında düzenli ders çalışmaya başlasaydım şu an birçok konuyu bitirmiş olacaktım.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Atasözlerinin bazıları tabiat olaylarını sürekli izleyerek nasıl oluştuklarını, ne gibi sonuçlar verdiklerini bildirir. (II) Birçoğu da ders ve öğüt verir. (III) Bir kısmı gelenek ve görenekleri yansıtır. (IV) Kimilerinde de milletimizin nükte gücüyle ortaya koyduğu bir yergi söz konusudur. (V) Büyük bir çoğunluğunda da mecazlı anlatım vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez?
A
I. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
B
II. cümle: Ayağını yorganına göre uzat.
C
III. cümle: Kızını dövmeyen dizini döver.
D
IV. cümle: Ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister geçmeye.
E
V. cümle: Akraba ile ye, iç; alışveriş etme.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
I. Şair; müziğe yakın bir ritmin, ahengin, söyleyişin ön planda olduğu ve içinde şiirsel ögelerin dışında hiçbir şey barındırmayan şiirler kaleme almış. II. Şair; döneminin toplumsal sorunlarına karşı duyarsız kalmamış, şiirlerinde bu sorunlara çözümler üretmiştir. III. Şairin şiirleri; ritim, ahenk ve söyleyiş yönüyle bestelenmeye çok uygun olduğundan müzikle uğraşanlar onun şiirlerini bestelemiştir. IV. Şair, şiir için şiir anlayışından hareketle şiiri düşüncelerini yaymada bir araç olarak kullanmamış; şiirinde musikiye, ahenge önem vermiştir. V. Şair, şiirlerinde söz sanatlarına, kafiyeye, imgelere yer vermemiş; şiirlerini herkesin anlayacağı bir şekilde kaleme almıştır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
III ve V
E
IV ve V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
0-6 yaş çocuğunun ......... önemli eğitim ortamı vardır. Söz konusu bu ortamlar, çocuğun ailesi ve okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu eğitim ortamından ......... sosyo-kültürel düzeyi, çocuk eğitimine bakış açısı ve bu konudaki tutumları, çocuğun gelecek yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
çok - okuduğu kitapların
B
her şeyden - çevrenin
C
iki - ailenin
D
birkaç - sevginin
E
sağlıklı gelişimi için - annenin
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git