TYT Biyoloji Deneme Sınavı Çözümlü

TYT BİYOLOJİ DENEME SINAVI - ÇÖZÜMLÜ

Tebrikler - TYT BİYOLOJİ DENEME SINAVI - ÇÖZÜMLÜ adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S28
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
C28
Soru 2
S29
A
Yalnız II
B
l ve II
C
l ve III
D
II ve III
E
l, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
C29
Soru 3
S30
A
I numaralı çözelti
B
II numaralı çözelti
C
III numaralı çözelti
D
IV numaralı çözelti
E
V numaralı çözelti
3 numaralı soru için açıklama 
Bir hücre kendisinden daha yoğun (hipertonik) bir çözeltiye konulursa su kaybeder ve hacmi küçülür. Buna göre II ve IV numaralı çözeltilerin yoğunlukları, hücrenin yoğunluğundan daha fazladır. Kendisinden daha az yoğun (hipotonik) bir çözeltiye konulan hücre ise su alır ve hacmi artar. O halde I ve VI numaralı çözeltilerin yoğunlukları hücrenin yoğunluğundan daha azdır. Kendi yoğunluğuna eşit (izotonik) bir çözeltiye konulan hücrenin hacminde değişiklik olmaz. III numaralı çözelti, hücre ile izotoniktir. Buna göre III numaralı çözeltinin yoğunluğu, hücrenin yoğunluğuna eşittir. Cevap C
Soru 4
Aşağıdaki hangi seçenekte hücre döngüsünün "mitotik evre" olarak adlandırılan süreci doğru olarak tanımlanmıştır?
A
Sitoplazma bölünmesinin bitişiyle başlar ve DNA sentezinin bitişiyle sona erer.
B
İnterfazın bitişiyle başlar ve sitoplazma bölünmesinin bitişiyle sona erer.
C
Profazla başlar ve telafazın bitişiyle sona erer.
D
İnterfazla başlar ve sitoplazma bölünmesinin bitişiyle sona erer.
E
DNA'nın sentezlenmesiyle başlar ve telofazın bitişiyle sona erer.
4 numaralı soru için açıklama 
C31
Soru 5
S32
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
Ayrık otu bitkisinin yer altında büyüyen yatay gövdelerindeki düğümlerden yeni bitkilerin gelişmesi bir vejetatif üreme şeklidir. Vejetatif üreme bitkilerde görülen bir eşeysiz üreme çeşitidir. Ayrık otu bitkisinin gövdesindeki düğüm lerden yeni bitkilerin gelişmesi sürecinde hücreler bir yandan mitozla çoğalırken, bir yandan farklılaşırlar. Bu olayda mayoz bölünme gerçekleşmez. Cevap C
Soru 6
Bir DNA molekülünde guanin nükleotitlerin yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olursa, bu DNA molekülündeki ikili hidrojen bağ sayısının, üçlü hidrojen bağ sayısına oranı 2/3 olur?
A
25
B
30
C
35
D
40
E
45
6 numaralı soru için açıklama 
C33
Soru 7
S34
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Yeryüzünün sınırlı bir bölgesinde yayılış gösteren türlere endemik türler denir. Endemik türlerin yayılma yeteneği azdır ve bunlar genelde nadir olarak bulunan türlerdir. Bu nedenle de nesillerinin tükenme tehlikesi diğer türlere göre daha yüksektir. Cevap E
Soru 8
S35
A
Aynı alel genleri taşırlar.
B
Aynı fenotipte olurlar.
C
Kardeş sayılırlar.
D
Aynı genotipte olurlar.
E
Homozigot (arı döl) olurlar.
8 numaralı soru için açıklama 
Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır. Buna göre 1 ve 2 numaralı kardeşler aynı genetik yapıya sahiptir. Yine 3 ve 4 numaralı kardeşlerin de genetik yapıları aynıdır. Buna göre iki kız kardeşi bir anne, iki erkek kardeşi de bir baba gibi düşünebiliriz. 5 ve 6 numaralı çocukları da iki ailenin birer çocuğu gibi değil de, bir aileden olan iki çocuk gibi kabul edebiliriz. Sonuç olarak bu çocuklar genetik olarak kardeş sayılırlar. Yanıt C
Soru 9
S36
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
9 numaralı soru için açıklama 
C36
Soru 10
S37
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
10 numaralı soru için açıklama 
Amonyak, kemosentetik nitrit bakterileri tarafından nitrite dönüştürülür. O halde X canlısı nitrit bakterisi olmalıdır. Nitrit ise kemosentetik nitrat bakterileri tarafından nitrata dönüştürülür. Oluşan nitrat da yeşil bitkiler tarafından alınır. Bu durumda Y canlısı yeşil bitki olmalıdır. Cevap C
Soru 11
S38
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Doku kültürü yöntemi, steril şartlarda yapay bir besin ortamında bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünlerin üretilmesidir. Bu yöntem ile istenilen özelliklere sahip bitkilerin yüzlerce kopyası oluşturulabilir. Bu nedenle de doku kültürü yöntemi bir çeşit klonlama olarak kabul edilir. Cevap E
Soru 12
Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi doğru olarak verilmiştir?
A
Ribozom : Amino asit sentezi
B
Lizozom : Glikozun parçalanması
C
Kloroplast: Karbondioksit açığa çıkarılması
D
Golgi aygıtı : Selüloz üretimi
E
Lökoplast: Glikoz sentezi
12 numaralı soru için açıklama 
Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Lizozomlarda hücre içi sindirim (hidroliz) yapılarak polimer yapıdaki besin maddeleri yapı taşlarına dönüştürülür. Kloroplastlarda karbondioksit tüketilerek glikoz sentezi yapılır. Golgi aygıtında selüloz üretimi, mukus oluşumu, salgılama, glikolipid sentezi, glikoprotein sentezi gibi olaylar gerçekleşir. Glikoz sentezi lökoplastlarda değil, kloroplastlarda yapılır. Lökoplastlar nişasta sentezinin ve depolanmasının gerçekleştiği organellerdir. Cevap D
Soru 13
S40
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
C40
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

TYT BİYOLOJİ DENEME SINAVI -2 ÇÖZÜMLÜ

Tebrikler - TYT BİYOLOJİ DENEME SINAVI -2 ÇÖZÜMLÜ adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S28
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Demir, kükürt gibi inorganik bileşikleri okside eden bakteriler, bu yolla elde ettikleri kimyasal enerjiyi besin sentezinde kullanırlar. Bu tip beslenmeye kemoototrof beslenme denir. Ölü bitki ve hayvan artıkları üzerine enzim salgılayan bakteriler, saprofit olarak beslenirler. Saprofitlik, bir heterotrof beslenme şeklidir. Organik bileşikleri başka bir canlıdan (konukçudan) sağlayan bakterilerin beslenmesi parazitliktir. Parazit canlılar da saprofitler gibi heterotrof canlardır. Cevap A
Soru 2
S29
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
2 numaralı soru için açıklama 
Tabloya bakıldığında her hafta boydaki artışın 2 cm olduğu görülmektedir. Boydaki artışın zaman değişimine oranı, yani büyüme hızı sabittir. Cevap B
Soru 3
S30
A
Vücut ısısı
B
Kalp yapısı
C
Üreme şekli
D
Genç evrede solunum
E
Ergin evrede solunum
3 numaralı soru için açıklama 
İki yaşamlılar (amphibia) sınıfına kurbağa ve semenderler girer. İki yaşamlılar ve sürüngenler sınıfına giren hayvanlar soğukkanlıdır, yani vücut ısıları değişkendir. Ayrıca her iki grupta da kalp üç odacıklıdır, üreme eşeylidir ve ergin evrede akciğer solunumu görülür. Ancak iki yaşamlılar, sürüngenlerden farklı olarak başkalaşım geçirirler. Bunların genç evrelerinde (larva döneminde) solungaç solunumu, ergin evrelerinde ise akciğer solunumu gerçekleşir.Tabloda, canlının genç evrede akciğer solunumu yaptığı verilmiştir. Bu da o canlının iki yaşamlılar sınıfında bulunmadığını gösterir. Cevap D
Soru 4
S31
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
II ve V
4 numaralı soru için açıklama 
İlk beslenme basamağında (birinci trofik düzeyde) fotosentez ya da kemosentez yapabilen ototroflar bulunur.Böcekçil bitkiler karbondioksit kullanarak glikoz sentezledikleri için (fotosentez yapabildikleri için) ilk beslenme basamağında yer alabilirler. Böcekçil bitkiler glikoz sentezleyebildikleri halde, diğer bir organik bileşik olan amino asitleri, yakaladıkları böcekleri sindirerek elde ederler. Bu da onların amino asit bakımından heterotrof olduklarını gösterir. Bu nedenle diğer heterotroflar gibi üst beslenme basamaklarında yer alabilirler. Cevap C
Soru 5
S32
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
5 numaralı soru için açıklama 
C32
Soru 6
Aşağıda belirtilen durumların hangisi, hücrenin su kaybetmesine neden olur?
A
Normal hacimli bir bitki hücresi hipotonik bir çözeltiye konulduğunda
B
Plazmolize uğramış bir bitki hücresi, hücrenin kendi özsuyu yoğunluğuna eşit olan bir çözeltiye konulduğunda
C
Turgorlu bir bitki hücresi, hücrenin kendi özsuyu yoğunluğuna eşit olan bir çözeltiye konulduğunda
D
Plazmolize uğramış bir bitki hücresi saf suya konulduğunda
E
Normal hacimli bir bitki hücresi, hücrenin kendi özsuyu yoğunluğuna eşit olan bir çözeltiye konulduğunda
6 numaralı soru için açıklama 
A, B ve D seçeneklerinde verilen hücreler dış ortamdan su alır. E seçeneğinde verilen hücre izotonik bir ortama konulduğu için değişmez. Turgorlu bir bitki hücresi su alıp şişmiştir. Yani normal haline göre yoğunluğu azalmıştır. Bu hücreyi kendi özsuyu yoğunluğuna eşit bir çözeltiye koyduğumuzda, hücreye girmiş olan fazla su, dış ortamla eşitlenene kadar dışarı çıkar. Cevap C
Soru 7
s34
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Ökaryot hücrelerin mitokondrilerinde oksijenli solunum,kloroplastlarında fotosentez tepkimesi gerçekleşir. Kloroplastlar ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezleyebilir. Bu durumda kloroplastlar sadece gündüz (ışık altında) ATP üretebilir. Yine kloroplastlar gündüz karbondioksit kullanıp, oksijen üretirler. Böylece I ve III numaralı yargıların yanlış olduğu anlaşılır.Hem kloroplast hem de mitokondri içeren bir hücrede fotosentez sadece ışık altında yapılırken, solunum gece-gündüz aralıksız yapılır. O halde mitokondride karbondioksit üretimi gece-gündüz devam edecektir. Yani II numaralı yargı doğrudur. Cevap A
Soru 8
s35
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
c35
Soru 9
s36
A
Kurbağa yumurtasının sıcaklığa toleransı, alabalık yumurtasına göre daha fazladır.
B
Kurbağalarda yumurtadan çıkan yavru yüzdesinin optimum olduğu sıcaklık derecesinde, alabalık yumurtasından yavru çıkışı olmaz.
C
Alabalıkta yumurtadan çıkan yavru sayısının son bulduğu en yüksek sıcaklık derecesinde, kurbağa yumurtasından yavru çıkışı olur.
D
Sıcaklık derecesi, alabalık yumurtasından yavru çıkışının optimum olduğu değerin altına düşürülürse, kurbağa yumurtasından çıkan yavru sayısı artar.
E
Alabalık yumurtasından yavru çıkışının olduğu en alt ve en üst sıcaklık dereceleri arasında kurbağa yumurtasından da yavru çıkışı olur.
9 numaralı soru için açıklama 
c36
Soru 10
s37
A
Yalnız 1
B
3 ve 4
C
7 ve 8
D
2, 5 ve 6
E
1,2, 3, 7 ve 8
10 numaralı soru için açıklama 
c37
Soru 11
Aşagıdakilerden hangisi bir kişinin karbon ayak izi artışına en az etki yapar?
A
Elektrik tüketimi
B
Eğlence ve tatil
C
Fosil yakıt tüketimi
D
Toplu taşım aracı kullanımı
E
Giyecek, yiyecek ve içecek
11 numaralı soru için açıklama 
Karbon ayak izi; her kişinin ulaşımla, ısınmayla, elektrik tüketimiyle ya da satın aldığı ürünlerle atmosfere yaydığı karbondioksit miktarını gösteren bir ölçektir. Ulaşımda, özel araç yerine toplu taşım aracı kullanılması karbon ayak izi artışına diğer seçenekte verilen faktörlere göre daha az etki yapar. Cevap D
Soru 12
s39
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Bakteriler prokaryot canlılar olduklarından kloroplast ve mitokondri içermezler.Bazı bakteriler glikozu sitoplazmada etil alkole parçalayarak ATP sentezini gerçekleştirebilirler (Alkol fermantasyonu). Cevap A
Soru 13
s40
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
c40
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git