Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test Çöz

9. sınıfın çok önemli bir ünitesidir Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Dillerin sınıflandırılması denince anlamamız gereken şey dil aileleri ve dillerin yapısı olmalıdır. Örneğin İngilizce Hint – Avrupa dil ailesine mensup olup çekimli bir dildir. Yine çok şaşıracaksınız belki ama Farsça da İngilizce ile aynı dil ailesindedir. Örneğin İngilizcedeki erkek kardeş anlamına gelen brother ile Farsçadaki birader kelimesi aynı kelimedir. Burada çok dikkatli olun bunlar alıntı kelimeler değildir. Ortak kelimelerdir. Bu şu demek: Farsça (İranlılar)  ile İngilizce (İngilizler) çok eskiden tarihin karanlık dönemlerinde belli ki ya aynı kavimdi ya da aynı coğrafyada yaşamış komşu kavimlerdi. İşte bu dil aileleri ve dillerin yapıları bu alamda çok önemlidir. Tarihin karanlık dönemlerine ışık tutar, akraba milletleri gün yüzeyine çıkarır.

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri - 9. sınıf dil ve anlatım

Tebrikler - Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri - 9. sınıf dil ve anlatım adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı,söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini ---- adını verdikleri gruplara ayırmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
ağız
B
şive
C
aile
D
lehçe
E
jargon
Soru 2
Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur?
A
Hint - Avrupa
B
Hami - Sami
C
Çin - Tibet
D
Ural - Altay
E
Bantu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin ortak özelliklerinden değildir?
A
Altay dillerinin hiçbirinde kelime başında l, n ve r ünsüzleri bulunmaz.
B
Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar genellikle tekil biçimindedir.
C
Cümle yapısı bakımından özne fiilden önce gelir ve genellikle cümle başındadır.
D
İsim ve sıfat tamlamalarında belirten belirtilenden önce gelir.
E
Sözcükler türetilirken veya çekimlenirken sözcük kökünde bulunan ünlüler değişir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir?
A
Türkçe
B
Japonca
C
Macarca
D
Arapça
E
Korece
Soru 5
Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Türk dili bu grubun en belirgin örneklerindendir.
B
Ekler, kökle kaynaşarak kelimede anlam ve görev değişikliği yapar.
C
Tüm eklerin sadece bir şekli vardır.
D
Köklere yeni anlamda kelimeler türetmek üzere gelen ekler yapım ekleridir.
E
Kelimeler arasında geçici anlam bağlantıları kurmak üzere gelen ekler çekim ekleridir.
Soru 6
Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam eden Doğu Türkçesinde 20. yüzyılın başlarında uygulanan dil politikaları sonucunda bazı yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yazı dillerinden biri değildir?
A
Kazakça
B
Moğolca
C
Kırgızca
D
Uygurca
E
Özbekçe
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz?
A
Macarca
B
Moğolca
C
Tunguzca
D
Türkçe
E
Korece
Soru 8
Türk yazı dilinin ilk devresi - - - - ’dir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler de - - - -’dir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kuzey-Doğu Türkçesi - Muhakemetü’l-Lügateyn
B
Eski Türkçe - Göktürk Kitabeleri
C
Eski Anadolu Türkçesi - Garipname
D
Osmanlı Türkçesi - Şikâyetname
E
Türkiye Türkçesi - Göktürk Metinleri
Soru 9

Bu yazı dili 12. asrın ikinci yarısı ile 13. asrın ilk yarısında şekillendiği anlaşılan,13. asrın ikinci yarısından itibaren de metinlerle günümüze kadar aralıksız bir şekilde takip ettiğimiz yazı dilidir. Selçuklulardan başlayarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan yazı dili, Türklüğün en büyük ve verimli yazı dili durumundadır. Parçada sözü edilen yazı dili dönemi hangisidir?

A
Batı Türkçesi
B
Eski Türkçe
C
Kuzey - Doğu Türkçesi
D
Azeri Türkçesi
E
İlk Türkçe
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?
A
Azerbaycan Türkçesi
B
Türkmen Türkçesi
C
Uygur Türkçesi
D
Türkiye Türkçesi
E
Gagavuz Türkçesi
Soru 11
Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir?
A
Divanü Lügati’t-Türk
B
Atabetü’l-Hakayık
C
Kutadgu Bilig
D
Divan-ı Hikmet
E
Hüsn ü Aşk
Soru 12
Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Türkçenin yazılı ürünlerle takip edilen VII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar olan dönemi “Eski Türkçe” dönemidir.
B
Batı Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç döneme ayrılır.
C
Batı Türkçesinin XIII. ve XV. yüzyıllar arasındaki dönemi Eski Anadolu Türkçesi adını alır.
D
Kuzey - Doğu Türkçesi XV. yüzyılda Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kol hâlinde gelişimini sürdürmüştür.
E
Türkiye Türkçesi döneminde Arapça ve Farsça sözcükler yoğun olarak kullanılmış ve bu durum “mahallîleşme” hareketini başlatmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git